The Left Eye of God

HỘI THÁNH LÀ GÌ?

Minh Lý Thánh Hội

Tuất thời, 06-02 Quý Sửu (Thứ Bảy 10-3-1973)

Thông công: Bộ phận Hiệp Thiên Đài

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam

Pháp đàn: Chơn Tâm. Đồng tử: Hoàng Mai và Thanh Thủy.

TIẾP ĐIỂN

THI

VẠN duyên tương hội (1) buổi Tam Kỳ

HẠNH ngộ (2) nguyên căn (3) đến luyện thi

THIỀN định khai tâm tu luyện tánh

huynh, sư đệ sẽ hồi quy.(4)

VẠN HẠNH THIỀN SƯ

Bần Tăng chào chư Thiên ân hướng đạo,(5) mừng chư đạo hữu lưỡng phái (6) đàn trung.(7) Bần tăng xin mời chư vị đồng an tọa.

Hồi giờ Dậu tại thế gian này Bần Tăng có hội kiến Đức Hưng Đạo Đại Vương để luận đàm đạo sự và tìm phương độ dẫn các hàng nguyên nhân và hóa nhân (8) trên đường siêu thoát. Vừa xong Bần Tăng trở lại đây để cùng chư đạo hữu luận đàm đạo sự.

(...)

Chư đạo hữu! Thật là một vinh hạnh cho chư đạo hữu Minh Lý Thánh Hội trong thời kỳ đại ân xá đã và đang hạnh ngộ Đức Hưng Đạo Đại Vương. Không nệ sự khó nhọc nơi chốn hồng trần ô trược này, Người đã đến đây dìu dắt dạy dỗ chư đạo hữu mọi phương diện tu học để có thể trở nên hàng hướng đạo uyên thâm tại thế gian và đắc vị Tiên Phật ngày căn viên quả mãn.(9)

(...)

Lời Tiên Phật đã từng dạy trước kia rằng sau đây sẽ có Tiên Phật xuống phàm gian (10) tiếp tay Thượng Đế dìu dắt nguyên căn, độ dẫn sanh linh quy hồi cựu vị.(11)

Có nhiều người hiểu lời dạy đó như vầy: Sau này sẽ có Tiên Phật hiện thân xuống thế gian đủ đầy phép tắc, phép thuật nhiệm mầu, siêu nhân quán chúng.(12)

Sự hiểu ấy không đúng chân lý đạo, vì cõi thế gian là cõi hữu thể hữu chất nhưng vô thường.(13) Trong cái hữu thể hữu chất ấy, có con người là tối linh, trong con người đã có Thiên tính, có Phật tâm. Khi con người ngộ đạo, tu tâm luyện tính thì tâm tính sẽ phát huệ, hiểu đường chơn nẻo giả, lẽ siêu lẽ đọa.

Tiên Phật không phải hiện thân người đâu, nhưng khi người đã biết chế ngự phàm tâm, nuôi dưỡng Thánh tâm, phát triển Thiên tâm, đó là mối dây hoặc vị trí để điển lành của các Đấng trọn lành nương vào đó để làm những công việc của Phật Tiên Thánh Thần giúp thế độ đời. Đó là hình thức thay hồn đổi xác tạm thời, tùy cơ tâm (14) của mỗi người hành đạo mà ứng mà hiện vào ý nghĩ, lời nói đến việc làm.(15)

Thế nên Thiêng Liêng đã đặt các cơ cấu hành đạo mang danh Hội Thánh là thế đó.

Hội Thánh là cơ sở của chư thánh hội hiệp để làm thánh sự, suy nghĩ thánh ý, phát xuất thánh ngôn. Cơ duyên sắp bày đưa đẩy các hàng nguyên căn từ Nhứt Kỳ Phổ Độ, từ Nhị Kỳ Phổ Độ đến Tam kỳ Phổ Độ, trải qua một chuỗi dài tiến hóa trui rèn luyện đúc bản linh chơn tánh. Ngày nay, nếu vị nào còn hiện diện trong lãnh vực xả thân giúp đời hành đạo, tế chúng (16) dìu nhân, xem công danh phú quý, lợi lộc tiền tài nhẹ hơn sứ mạng thế Thiên hành hóa,(17) đó là những hàng nguyên căn sắp đỗ đạt đến nơi vào hàng Tiên Phật.

Chư đạo hữu ngày hôm nay còn đeo đuổi việc tu học hành đạo, đó không phải duyên nhứt kiếp ngộ nhứt thời đâu, mà đó là những hạt chuỗi kết xâu liên tục trong nhiều kiếp dĩ vãng.

(...)

Nói về lãnh vực tu học thì tất cả là huynh đệ tỷ muội bình đẳng dưới mái thánh đường.

Còn nói về lãnh vực hành đạo thì phải có tôn ty trật tự, kính nể thương yêu lẫn nhau. Trong hàng huynh đệ tín hữu không nên vì trội hơn một vài lãnh vực nào đó hơn cấp lãnh đạo mà lờn dể uy quyền đức độ đối với đàn anh được giao phó. Nhưng cũng không nên giao phó tất cả [việc đạo cho lãnh đạo] thiếu sự xem xét thiệt hư để giúp đàn anh hành tròn nhiệm vụ.

Còn đứng về phương diện cấp lãnh đạo tinh thần, không phải vì sự được Thiêng Liêng thương yêu trìu mến hộ trì, ban phát quyền uy rồi dụng cái quyền vượt phạm vi đạo pháp và ngăn cách giữa tình huynh đệ đồng môn.

Hai lãnh vực ấy cần được nương nhau, phối hợp nhau, tương trợ nhau để cùng hành đạo tiến hóa trên đường thánh thiện.

Xưa kia, trong giới tu hành đã vấp phải một điều đáng tiếc, đó là khi được tôn sư thì bao nhiêu các hàng tín hữu đều nhắm vào vị sư ấy rồi quên xét về phương diện chánh pháp.

Ngày nay chư đạo hữu nên tránh vết xe đã gãy đổ của hai thời kỳ ấy, vì khi còn mang nhục thể mấy ai được toàn thiện, toàn mỹ, toàn chân.

Câu Thiên nhân hiệp nhứt đã thể hiện trong Hội Thánh. Trên có Thiêng Liêng vạch đường chỉ nẻo, dưới có cấp lãnh đạo tinh thần làm giới trung gian để dìu dắt sanh linh. Trong hàng sanh linh ráng lo tu học tu hành để tiến lên thay lần cấp lãnh đạo trong luật tre tàn măng mọc. Đó là một chuỗi dài thường hành tiếp nối.

Chư đạo hữu ý thức và hành đạo được như vậy mới khỏi phụ lòng dạy dỗ của Hưng Đạo Đại Vương và khỏi phụ lòng nuôi dưỡng dẫn dắt của Thiền Sư Bác Nhã.

(...)

Nhiệm vụ Bần Tăng đến đây đã xong, xin nhường bút lại cho hàng Đại Đạo Tiền Khai Tôn Linh Liệt Vị. Chư đạo hữu thành tâm tiếp điển. Bần Tăng xin giã từ lui điển. Thăng.

(Đã kiểm duyệt: Sài Gòn, ngày 12-3-1973

Phụ Tá Bảo Pháp Chơn Quân: Chơn Tâm)


Huệ Khải chú thích:

(1) Tương hội 相會: Gặp nhau (to meet).

(2) Hạnh ngộ 幸遇 (hạnh phùng 幸逢): May mà gặp nhau.

(3) Nguyên căn 原根 (nguyên khách 原客, nguyên nhân 原人): Những linh căn 靈根 nguồn gốc từ cõi trời, xưa kia nhận lãnh sứ mạng xuống thế gian độ đời.

(4) Hồi quy 回歸: Trở về (to return).

(5) Hướng đạo 向導: Người dẫn dắt đạo hữu (those who lead their brethren).

(6) Lưỡng phái 兩派: Hai phái nam và nữ (male and female).

(7) Đàn trung 壇中: Có mặt trong đàn cầu cơ (present at the seance).

(8) Hóa nhân 化人: Những ai từ kim thạch, thảo mộc, cầm thú tiến hóa lên làm người.

(9) Căn viên quả mãn (căn quả viên mãn): Nhân quả trả xong, công tu tròn vẹn đủ đầy.

(10) Phàm gian 凡間: Trần gian, cõi phàm, cõi trần (the world).

(11) Cựu vị 舊位: Ngôi vị cũ ở trên trời, trước khi xuống trần làm người (former position in heaven).

(12) Siêu nhân 超人: Vượt lên tất cả mọi người (transcending all people). Quán chúng 冠眾: Đứng đầu, giỏi hơn hết mọi người (the best of all).

(13) Vô thường 無常: Không bền vững lâu dài (impermanent).

(14) Cơ tâm 機心: Lòng toan tính, rắp làm việc gì.

(15) Xem thêm lời Đức Lý Giáo Tông dạy ông Geoffrey Hodson (1886-1983) và bà Sandra Chase tại Huờn Cung Đàn (Tam Giáo Điện Minh Tân, Sài Gòn) ngày 17-9-1959:

“Geoffrey Hodson và Sandra Chase nhị hiền. Bất ngờ thay! Diễm phúc thay! Đây không phải là lần đầu tiên, mà đã nhiều lần Lão đến với nhị hiền trong vài trường hợp và nhị hiền nên lấy trực giác để biết điều ấy.

Quả thực, những mối liên lạc giữa Lão với nhị hiền, cũng như giữa nhị hiền với Christ luôn luôn hòa quyện lẫn nhau. Nếu nhị hiền biết rằng nhiệm vụ của nhị hiền trên đời này là hết lòng trợ giúp tất cả chúng sanh bằng cách phổ thông phổ truyền lẽ đạo Trời, thì đó là nhị hiền bắc một nhịp cầu đưa nhị hiền trở lại với Thượng Đế.

Lão luôn luôn sống trong tâm nhị hiền. Nhiều phen, nhị hiền đã ngỡ ngàng khi biết ra điều đó. Rồi liền ngay khi Lão xuất ra, nhị hiền có được một tư tưởng lành để trợ giúp loài người.”

(16) Tế chúng 濟眾: Cứu giúp chúng sinh (to help or save all living beings).

(17) Thế Thiên hành hóa 替天行化: Thay Trời hành đạo để giáo hóa dân chúng tu hành.