Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH TỰA

Đàn Tư thời, đêm 15 tháng 8 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 (30.9.1974).

THI

ĐÔNG măn phùng xuân tiết thể khai,

PHƯƠNG năng Tạo hóa tự nhiên lai.

LĂO hành mật nhiệm cơ giao thái,

TỔ đức triều ngươn chiếu Phật Đài.

Lăo Tổ nay vâng thừa Thánh chỉ triển khai Thánh tựa phẩm Thượng Thừa của bộ kinh "Tam Thừa Chơn Giáo".

Đại Đạo vốn vô vi nhưng cơ thần hóa lại vô lượng, vô biên, không thể dùng văn tự ngôn ngữ điểm trọn hết cái yếu diệu chân huyền của mỗi mỗi.

Tuy nhiên, cũng phải có Chân Kinh, phải có Chân Truyền, chẳng khác như có kim chỉ nam định hướng th́ công phu tu luyện mới có cơ thành tựu.

Phẩm Thượng Thừa này là đặc ân của Đức Chí Tôn sắc chỉ ban cho con cái của Ngài nơi một Hội Thánh nhỏ bé mà phải trải qua nhiều gian khổ thử thách.

Phẩm Thượng Thừa này được dạy rơ từng tŕnh tự công phu tu luyện; dạy rơ về Chân Pháp Tánh Mạng song tu; giải rơ về cơ động tịnh và thuận nghịch của âm dương. Dụng cái H́nh của nhất là "Huyền Quang nhất Khiếu" mà luyện cái Khí của nhất là "Tiên Thiên nhất Khí". Tức lấy Thần ngự Khí, lấy hỏa luyện dược. Giải rơ chỗ chơn Tánh chơn Mạng để đắc chơn hỏa, chơn dược mà luyện thành chơn đơn.

Điều trọng yếu trong việc tu luyện đến chỗ đạt thành chánh quả là phải có sự cần mẫn học hỏi cho suốt thông chánh lư, phải có đức chí thành và quyết tâm tinh tiến không gián đoạn công phu.

Trong đơn Pháp đă biểu lộ cái bí cơ của Đạo, của Trời Đất, của con người thành Phật tác Tiên là cơ mật nhiệm của Thiên điều, nên chư hiền có trách nhiệm về Pháp Đạo. Hội Thánh phải chú trọng trong việc trao truyền Chơn Pháp Thượng Thừa để khỏi phạm phải Thiên điều.

THI

Tu đơn phải trọn đức chơn thành,

Luyện Đạo trước cầu lư pháp minh.

Thể hiệp thời hành vô gián đoạn,

Do lai đắc nhất diệu cơ sanh.

Thăng...

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh