Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

20.- ĐÀN HUỜN KINH

Tư thời, đêm 15 tháng 7 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 (01.9.1974).

 

THI

PHỔ hóa trần hoàn một chữ Tu,

QUANG minh chánh hiện ứng Thiên phù,

BỒ đề chủng tử chân vi diệu,

TÁT tự quang huyền tín hiệp chu.

PHỔ QUANG BỒ TÁT  Bần Đạo chào chư phận sự. Có Tam Giáo lâm đàn. Vậy tất cả nghiêm chỉnh tiếp nghinh. Bần Đạo thăng...

TAM Thừa cửu phẩm Đạo minh khai,

GIÁO hóa toàn linh giải nghiệp tai,

HIỆP lư tâm huyền vô biệt luận,

ĐIỂN quang chiếu diệu phổ từ oai.

(Cười...) TAM GIÁO CHƯỞNG MÔN, giờ này ba ta thừa lệnh Đấng Đại Từ Tôn hiệp điển phụ đàn cho Ngài thân lâm điểm hóa Phẩm Kinh Thượng Thừa trong bộ Tam Thừa Chơn Giáo. Vậy tất cả thành tâm tiếp lịnh...

THI

NGỌC chỉ Thầy ban chuyển Đạo trường,

HOÀNG đồ pháp thể hiện Chơn dương,

THƯỢNG Thừa bửu phẩm lưu tinh nhất,

ĐẾ lập truyền thành tổng đại cương.

HỰU

Cương lănh tu Chân giải rơ ràng,

Đi vào pháp Đạo kiến tâm an,

Tôn nghiêm Thần hóa linh quang chiếu,

Giải thoát muôn duyên nghiệp giả tràng.

Thầy linh hồn các con, Thầy mừng tất cả các con đàn tiền đẳng đẳng và miễn lễ, các con tịnh tâm an tọa.

Giờ nay Thầy lâm đàn điểm hóa phẩm Thượng Thừa Chân Kinh đă hoàn măn theo đặc ân của Thầy đă truyền cho các con nam nữ. Từ nay các con đă có một định hướng Chân tu mà Thầy đă truyền lệnh cho Chư Thánh lập đề tài chuyển hóa từng mỗi phẩm: từ Tiểu Thừa, Trung Thừa đến Thượng Thừa Chơn Pháp. Thầy mong sao cho tất cả các con đều được học hành, tu dưỡng theo chân truyền, cải tạo tinh thần cho đúng hướng.

Pháp Đạo vốn để giải mê tâm hồn cho các con bằng cách thực hành cụ thể trên mọi sinh hoạt của sự sống hằng ngày, chớ không phải học thuộc, nói hay là được cứu rỗi. V́ đó là hiện tượng thất truyền đă qua, không c̣n hợp thức trong cơ hóa độ của Thầy.

Có nghĩa là đạo đức phải được chứng minh bằng cách thực dụng, có hiệu quả trong việc tu dưỡng, cải tạo tinh thần đến chổ thiện mỹ và đạt cơ giác hóa.

Bộ Tam Thừa Chơn Giáo Thầy ban cho các con, cho Hội Thánh nhỏ bé này đă trọn đủ chương tŕnh tu học từ thấp đến cao, từ khởi thủy đến chung cuộc, chẳng khác nào Thầy tạo dựng cho các con một ṭa nhà quy mô, kiên cố và hoàn chỉnh.

- Xây dựng móng nền vững chắc là phần Nhân Đạo xử thế, có Tiểu Thừa làm nền tảng.

- Xây dựng phần giữa nối liền hạ tầng và thượng tầng, có phẩm Trung Thừa đào tạo những đức hạnh tốt, mở rộng kiến thức Đạo học để hoàn thành nhiệm vụ người Chức sắc trong cơ hóa độ, trong tổ chức Tôn giáo.

- Phần thượng tầng trên hết, dạy cơ giải thoát luân hồi sanh tử và giác huệ. Khai phóng con đường Đạo pháp, tổng hợp tinh ba Đạo học của Tam giáo cổ kim, lập thành căn bản cho nền huyền học tâm truyền, bất sanh, bất diệt, bất tăng, bất giảm cho hiện nay và muôn sau, hàm tàng Chân Pháp Đại Đạo trong phẩm Thượng Thừa hôm nay vừa hoàn măn.

BÀI

Thầy lập giáo xương minh Chơn Đạo,

Quy vạn thù hiệp bảo nhất nguyên,

Khai thông chánh pháp tâm truyền,

Của hàng Tiên, Phật, Thánh, Hiền công phu.

Tam Thừa phẩm phương tu chỉ yếu,

Lược giải đồng diệu diệu minh minh,

Ban cho con trẻ chương tŕnh,

Tu thân lập đức, dưỡng sinh, luyện h́nh.

Để hóa độ toàn linh cải thiện,

Giữa cảnh đời chuyển biến nhân tâm,

Thức thần chủ sử cơ âm,

Mập mờ linh giác, lỗi lầm thân sanh.

Thầy dạy rơ tu hành thực thể,

Học và làm, làm để hiệp minh,

Căn nguyên Tánh Mạng nơi ḿnh,

Biết tu, biết luyện, biết ǵn Chơn nguơn.

Tiểu Thừa phẩm nghĩa nhơn là trọng,

Việc xử giao tôn thống Đạo thường,

Xét ḿnh, xét việc kỷ cương,

An vui, thành tín, kính nhường lẫn nhau.

Trung thừa phẩm nâng cao chính kiến,

Trí giác minh, lư biện, đức thành,

Ḥa trong lẽ sống nhân sinh,

Dắt d́u bạn Đạo tập hành tánh Chơn.

Thượng Thừa phẩm phục huờn bản thể,

Từ hữu h́nh hiệp khế hư vô,

Âm dương giao hoán thơ đồ,

Giải mê trần tục, hiệp hồ Thiên nguyên.

Lời giảng dạy Phật Tiên tam giáo,

Là đề tài điển Đạo mổi thừa,

Mượn lời chỉ dẫn dắt đưa,

Cho hàng sĩ tử sớm trưa thực hành.

Tam Thừa phẩm Thầy dành cho trẻ,

Trọn lời ban ân huệ nơi đây,

V́ con khổ nhọc công dày,

Nhất tâm tu niệm tháng ngày gian lao.

Chơn pháp Đạo Thầy trao trọn đủ,

Một chương tŕnh tuần tự đi lên,

Từ cơ xử thế móng nền,

Đến cơ giải thoát lập nên pháp đồ.

Con lập chí lần vô từng tiết,

Học cho thông, nghiệm biết cho rành,

Tu thân chủ yếu thực hành,

Luyện Đạo chủ yếu đạt thành công phu.

Công phu đạt tiếp thu Chơn dược,

Chơn dược thành chứng được Sơ quan,

Tử sanh cơ tạo vén màn,

Huờn hư phục dưỡng, vào hàng Thánh Tiên.

THI

Tiên Thánh thuần toàn tự bản nhiên,

Vô trần, vô dục diệc vô khiên,

Âm thinh, sắc tướng huờn hư tịch,

Giác hóa huyền đồng hiệp Đạo nguyên.

Phẩm Thượng Thừa này Thầy tuyên bố đă hoàn măn. Tất cả đều nhờ công đức của chư Thánh vâng lịnh Thầy điểm truyền Chân pháp. Về phần Thiêng Liêng, các con cần đặt lễ thành nguyện tạ ân Chư Đại Thánh đă ra công điểm hóa và từ nay Hiệp Thiên Đài các con cần tham khảo để hướng dẫn chung cho hàng Chức sắc, Chức việc có chí nguyện lập cơ Thiền tịnh.

Giờ đây Thầy ban đồng ân điển cho tất cả các con của Thầy trong Thống Đạo được an lành tu tiến, thương yêu, kính mến, d́u dắt nhau trên đường Đạo pháp.

Thầy thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh