Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

18.- NỮ ĐẠO TU CHƠN

Tư thời, đêm 15 tháng 6 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 (02.8.1974).

 

HỒNG LIÊN TIÊN NỮ, Chị vâng lệnh Kim Mẫu Từ Tôn báo cơ. Các em đàn tiền nghiêm chỉnh tiếp nghinh.

Chị xuất ngoại...

THI

DIÊU điện âm truyền giáo nữ nhi,

TR̀ trung tịnh hội đắc Chân th́.

KIM thân chiếu định cơ hành hóa,

MẪU điểm huyền đồng pháp thể quy.

HỰU

Quy hiệp tinh thần lư nhất Chân,

Khuyên con Nữ giới gắng tinh cần.

Tập rèn đoạn dứt điều phi thị,

Ôn luyện giữ c̣n đức nghĩa nhân.

Tài sắc đua chen gây trái nghiệp,

Lợi danh ám ảnh dấy tham sân.

Âm dương điều hóa công thường chuyển,

Giải thoát trần tâm phục giác thần.

Mẹ linh hồn các con mừng tất cả các con và miễn lễ, an tọa.

Giờ nay Mẹ lâm đàn tiếp đề: "Nữ Đạo Tu Chơn" cho phẩm Thượng Thừa trọn đủ chương tŕnh tu học.

Từ ngày Đức Thượng Đế chuyển lập nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đến nay, Mẹ đă dạy các con nhiều về cơ xử thế, tức về Tiểu Thừa và Trung Thừa để luyện rèn nên nhân phẩm thanh cao, hầu triển khai cơ giác hóa tâm linh Thánh đức. Lấy Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín làm cương lănh, dạy lẽ sống thuần nhiên theo lư nhân sinh trong thế đạo.

Phần này tuy mới là phần cơ sở của con người khởi nhập vào cuộc sống thế gian, nhưng nó chính là nền móng căn bản không thể thiếu.

Giờ đây Mẹ đến với các con không phải như thường lệ, mà sứ mạng triển khai Thượng Thừa Chơn Pháp để đưa các con lên một hành tŕnh tu tiến cao hơn. Đề tài Mẹ dạy hôm nay là "Nữ Đạo Tu Chơn" của phẩm Thượng Thừa.

Dịch lư gọi: Càn là Trời, là Cha; Khôn là Đất, là Mẹ, là Chân âm dương.

Có Càn Khôn, có âm dương mới có Nam Nữ.

- Nam th́ bẩm thọ cơ tiến hóa của Càn Khôn mà nên tượng.

- Nữ th́ thọ nhận cơ giao thái của Càn Khôn mà nên h́nh.

Có đủ hiện tượng này tức là có đủ Khí của Càn Khôn mà cùng sánh với vũ trụ tạo hóa.

Nay nhằm buổi Tam Kỳ Phổ Độ, Đạo pháp xiển dương. Các con Nam phái đă được giáo hóa nhiều về Đạo học. Chẳng lẽ Nữ giới các con không được cái ân huệ đó sao? Nên hôm nay Mẹ dành riêng cho các con phái Nữ đề tài "Nữ Đạo Tu Chơn" này để tham khảo mà tu tiến.

Tinh huyền của Nam giới vốn ảo diệu.

Pháp Phạm độ của Nữ có điển h́nh, cũng vốn bao la. Thể của các con Nữ giới thuộc âm. Cái thể của âm là dương.

Cái tướng của dương là Tinh, cái tướng của âm là Huyết. Nên các con Nam phái th́ luyện Tinh hóa Khí c̣n các con Nữ giới th́ luyện Huyết hóa Khí.

- Khí hải thuộc dương, nhưng trong dương có âm.

- Huyết hải thuộc âm, nhưng trong âm có dương.

Huyệt này, Khiếu này trung phân cách mô, do đó mà trong khoảng 12 giờ có một thời hầu đ́nh trệ.

Dương cực th́ âm trưởng, âm cực th́ dương sanh. Hai Khí đó luôn luôn triền chuyển và giao hội.

Giao hội đủ 30 ngày th́ Tín Nguyệt tự động.

Sở giao hội là hai Khí âm dương, kỳ thực là Chân khí giao.

Đây là một Khiếu, một mà chia ra làm hai:

- Tín đ́nh th́ Khí xung lên.

- Tín lộ th́ Khí ắt tiết.

Cho nên lúc Nguyệt tín phát động th́ dừng nghỉ công phu, nếu không dừng nghỉ th́ Chân khí bị tiết lậu và dẫn Trược Khí vào Huyền cung Ta Tử.

Các con Nữ giới lấy huyết trong Khí mà huân Ta tử. Ta tử đủ Chân khí th́ Liên khiếu đủ. Liên khiếu sung măn Chân khí th́ cơ Trục Thiêm mới vận hành.

Trục thiêm vận hành th́ Cam Lồ mới có hạ giáng. Nếu chẳng biết phần Tinh của các con Nam phái do Khí mà được sung măn, phần Huyết của Nữ giới do Khí huyết mà thậm vi, cho nên nói Nam dương Nữ âm.

Các con nên biết, luyện tu theo Thượng Thừa Chơn Đạo trước tiên phải đoạn lục dục, thất t́nh. Nếu đoạn được thanh khiết th́ Khí vi vi sẽ sánh đồng cùng các con bên Nam phái.

Cái tâm của Nam dễ động, cái niệm của Nữ dễ tịnh. Động th́ Chân khí dễ tiết lậu, Tịnh th́ Chân khí mới trưởng vượng.

Một là dễ trưởng vượng, một là dễ tiết lậu, dẫu xa ngàn dặm cũng chẳng sai lầm.

- Nam tử có Thất Liên dễ phóng mà khó thâu.

- Nữ tử cũng có Thất Liên dễ thâu mà dễ phóng.

Nếu được Chân tâm không giải đăi, chẳng chờ 3 năm hay 5 năm mà Cam Lồ thường giáng.

Bảy đóa hoa sen thường nở, nở là dễ, há thể thủ cũng dễ sao?

- Nam tử th́ mệnh danh là Thai (Thánh Thai).

- C̣n Nữ tử th́ không nói Thai mà mệnh danh là Tức.

Phần tức của Nữ tử nếu không kết th́ thôi. Nếu được một lần kết liền nên phong cố, tái kết th́ tự thủ, tam kết th́ ổn căn.

Về Khí tức của Nử tử nguyên thể vốn nhu.

Nếu Khí tức chẳng nhu th́ sau đó sẽ dấy lên điều tai hại.

Các con thường răn ḿnh một chữ cương, mà thường thiết tha với chữ nhu.

Nếu thường ôn nhu không gián đoạn tức vậy, tức không vậy, tức huyền vậy.

Trọn đủ chữ nhu th́ được bao quát tất cả.

Thần của Nam tử xuất tất phải chí thuần, chí dương mới có cơ thoát xác, trong dương hàm âm.

Thần của Nữ tử xuất thực bất đồng với Thần của Nam tử. Tại sao vậy?

Nữ tử được thành tựu đến thời Tam Dương tức có thể thoát hóa trăm dặm xa. Thần tạo đến, Thuần lăo nhị dương hội, tức được một lần xuất là măi măi xuất và đoạn dứt được cái họa hoạn yêu chiết.

C̣n Nam tử th́ dương trung hàm âm. Nữ tử th́ âm trung hàm dương.

Nam tử th́ âm tại nội mà dương tại ngoại. Nữ tử th́ âm tại ngoại mà dương tại nội.

Dương thắng th́ các phần âm dễ lui.

Các con nên nhớ, tâm của kẻ phàm vốn động nhiều, nên có động nhiều.

Cái niệm vốn khó thanh tịnh, nên cần phải theo thể tự nhiên, nhất thiết không được câu giữ lấy niệm. Câu niệm th́ trở quan, vô niệm tức thông quan và Tam Quan sẽ lần được sung măn Chân khí.

Tiên, Hậu hai Khí được tương liên th́ âm càng ngày càng tiêu, dương càng ngày càng trưởng, kết thành một khối kiên cố, Đơn cũng theo đó mà trưởng vượng, Linh Nha cũng nhờ đó mà được tẩm nhuận.

Lúc chưa thượng tọa, trước nên thanh khiết lấy ḷng; chớ câu, chớ thúc; phấn chấn tự nhiên; dứt hết trần duyên, hoàn toàn cắt ái; ba ḷng tận diệt, bốn tướng đều quên. Thường tĩnh tĩnh, lặng lặng; chớ để h́nh thể bị câu, bị trệ; luôn tạo cảnh Hư linh chẳng sắc, chẳng không.

Các con tu tập c̣n thấp kém chưa biệt luyện tâm, hằng bị Thức Thần làm chủ, không hiểu được cơ tạo hóa mà măi măi thuận hành theo quy luật Hậu Thiên, nên phải chịu chung ṿng sanh tử luân hồi.

Muốn luyện tâm được thanh tĩnh cần phải đoạn dục, ly ái. Tai chẳng nghe ra ngoài để dưỡng Tinh; miệng ít nói đễ dưỡng Khí; mắt nh́n vào trong để nuôi Thần. Các con nên hiểu, nếu tâm niệm động khiến cho Chân khí bị trở cách, là sanh tà hỏa đốt cháy căn nguyên. C̣n trước ư th́ Khí tán, bịnh sẽ dấy lên.

Nữ tử, Huyết hải là nơi Chân khí hóa xuất, nếu tà hỏa dấy động th́ thiêu đốt nguồn Mạng, huyết lần lần khô kiệt.

Lúc nào huyết động, tâm hồn phải thật thư thái, táo tính chớ nên phát động, nộ khí không được dấy lên. Phải giữ tâm thanh tịnh, không nên vọng niệm, lăng xăng dứt tận mới tọa tự nhiên.

Nếu phát táo nộ tức phạm Trung điền, tâm sẽ nóng nhiệt, tân dịch sẽ lần tuyệt, đều do tà hỏa gây nên.

Các con tu luyện nên tự răn, tự cấm, chớ để phạm phải mà bị đại hoại Chân nguyên.

Nữ đơn do đâu mà sắc?

Nam cùng Nữ vốn không mâu thuẩn, chỉ khác ở giai đoạn đầu mà thôi, nên gọi là: đại th́ đồng, tiểu th́ dị.

- Nam đơn do Tinh hoá Khí, Khí hóa Thần, Thần hóa Hư, hư cực tịnh đốc th́ đơn tự kết.

- Nữ đơn do Huyết hóa Khí, Khí hóa Thần, Thần hóa Hư, hư vô tự nhiên th́ đơn tự thành.

Khí tuy có Huyết hóa nhưng vốn có hai điều kiện:

- Nếu Tâm bất định th́ Khí không thanh khiết.

- Nếu Tâm chẳng an th́ Khí bất b́nh.

Do đó huyết chẳng hóa Khí rồi huyết cũng là huyết, Khí cũng là Khí. v́ vậy mà huyết nên ô trược, tức Nguyệt tín hiển lộ.

Tín này là chất ô trược, làm sao hóa Khí?

Huyết mà hóa Khí là nguyên khí trong huyết.

Huyết cũng tạo nên Tinh khí và thông cả châu thân. Có được huyết này th́ Tinh khí mới phục tàng. Không có huyết này Khí không có nơi quy túc.

Huyết như nước biển, nước ngưng th́ khí ngưng.

Nước hóa khí xung thiên th́ mưa móc hạ giáng. Thân người có huyết sung măn th́ huyết tự hóa Khí và thượng đạt khắp cùng cơ thể, nhờ đó mà trăm mạch được lưu thông.

Trăm mạch thông tức có một điểm rơi xuống sẽ kết thành đơn.

Nếu chẳng được như vậy, cứ măi dục t́nh dấy động, ngày xoay ngoại sự, tính khí táo vọng, lăng xăng trăm mối, ưu tư uất kết, vọng niệm quấy rầy, suốt ngày không một phút an tĩnh, tức Trược khí tạo cách đoạn Chân khí, Đại địa bất giao, âm dương bất điều, hàn thử sai tiết, Châu Thiên chẳng hiệp, do đó các bịnh phát sinh.

Như vậy, không phải cái lỗi ở Đạo mà lỗi tại nơi con người.

Một khi tâm đă dứt được niệm lự, ưu hoạn, ḥa hoăn tánh t́nh, chẳng c̣n ngang trái, hoàn toàn thanh tịnh th́ Thần tự nhiên khoái lạc, Thiên khí hạ giáng, Địa khí thượng đằng, Tiên Thiên chân khí lưu thông sung măn, Khí cùng Thần ứng tiếp, chẳng tọa thiền cũng chẳng được, nhất tọa mà đạt nên công.

Mới biết: Đạo vốn không hư huyển.

Chân quyết cũng chẳng mê ngộ người.

Chủ yếu ở chổ tự tánh tự ngộ mà thôi.

Nay Mẹ khải hạ nhất đơn, nếu Xích Long chẳng trảm th́ Chân Chủng không kết, Chánh quả nan thành.

Nếu các con không biết Huyết tận th́ Khí cũng tận, như Tinh của Nam tử bị hại, chơn đơn cũng khó thành.

Nam tinh, Nữ huyết đều phải bảo tồn, đều phải trưởng dưỡng, đều phải huân hóa.

Nếu Khí ĺa Huyết th́ Khí lấy đâu sanh?

Huyết hóa thành Khí th́ Tinh mới lưu thông.

Pháp trảm Xích Long sẽ truyền nơi tịnh đường khi hạ thủ công phu.

THI

Nữ Đạo Tu Chơn giải nghiệp trần,

Nguyện thành thực học lư tâm thân.

Công phu chuyển hóa phân thanh trược,

Phục dưỡng Thần Quang nhứt thể Chân.

THI BÀI

Tu thiền định là tu giác huệ,

Giải nghiệp trần hiệp thể Tiên Thiên.

Cho nên con phải chí Thiền,

Gia công học hỏi, vui siêng thọ tŕ.

Con trước đă tôn v́ thức Tánh,

Con đă từng nuôi mănh vọng tâm,

Thử xem bao cuộc thăng trầm,

Thị phi, vinh nhục, xa lần lẽ Chân.

Nay con quyết giải lần giả thức,

Để t́m về lănh vực tôn linh.

Th́ nên tự nhủ lấy ḿnh,

Thanh trừ vọng niệm, khai minh giác thần.

Tâm an định, Mạng thân cũng lập,

Ấy là nguồn Chân pháp siêu nhiên.

Nhơn sanh Tánh Mạng tương liên,

Ẩn tàng báu vật Phật Tiên thọ đồng.

Nếu sớm biết tṛn công ôn dưỡng,

Th́ kim đơn Chân chưởng hiện thành.

V́ con chưa ngộ duyên lành,

Chưa thông yếu pháp, chưa rành công phu.

Nay Mẹ điểm trường tu Nữ lập,

Dạy các con thời tập cho thuần.

Khí Thần dược vật trong thân,

Hiệp khai nguyên Khiếu, thông tầng huyền môn.

Đây là cửa sinh tồn tiêu tức,

Đây là nơi tiềm lực căn đề,

Là nơi hiệp nhứt Đao Khuê,

Khảm Ly, Diên Hống nhất tề hiệp công.

Năng lập cực bảo tông diệu hữu,

Mới rơ đường khứ tựu Thiên Cơ.

Tĩnh tâm hội lư kịp giờ,

Đạt Chân tạo hóa, Đạo thơ chỉ truyền.

Pháp luân chuyển thường xuyên vận luyện,

Biến trược thanh dương tiến âm phù.

Đốc, Nhâm hiệp lư châu du,

Tức tâm, tâm tức tiếp thu pháp đồ.

Ngôi thượng hạ điểm tô Trời Đất,

Lục âm dương đừng thất sai cơ.

Tư Ngọ thăng giáng đúng giờ,

Mẹo Dậu ôn dưỡng phục sơ Khí Thần.

Thượng Thừa phẩm truyền Chân đă hăn,

Pháp chánh chân căn bản Đạo truyền.

Chủ đề chấn chỉnh Khôn Kiền,

Hiệp quy Thái Cực, Tiên Thiên nhất thần.

Dạy pháp tu từng phần đă rơ,

Điểm con nào chứng ngộ thiền tâm.

Không màng sắc tướng, thanh âm,

Định Chân thoát hóa ngoài tầm tử sanh.

Đạo thậm thâm công thành nghiệm chứng,

Quên thời gian chẳng luận tháng ngày.

Tâm hư, Mạng túc mới hay,

Mới là nhập diệu, trong ngoài hiệp Chơn.

Lược đề "Nữ Đạo Tu Chơn".

Thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh