Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

16.- THỂ ĐẠI DƯỢC THIÊN CƠ: QUÁ QUAN PHỤC THỰC

Tư thời, đêm 15 tháng 4 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 (06.5.1974).

 

THI

QUAN cố u huyền tại bổn tâm,

ÂM truyền dẫn nhập ẩn cơ thâm.

BỒ đài Phật Tử chân nhân xuất,

TÁT hiệp Thiên tŕnh dương phụ âm.

Bần Đạo chào chư phận sự và miễn lễ, an tọa.

Hôm nay tiếp dạy đề tài: "Thể đại dược" tức là "Quá Quan Phục Thực".

Thiên cơ bí diệu, Chư Hiền nên thận trọng, nếu tiết lộ sai lầm ắt phạm Thiên điều khiển trách.

Đại dược có nhiều tên gọi: Chân Chủng Tử, Thánh Thai, Xá Lợi... là một chân bửu vật, sơ chứng sau thời Bá Nhật Trúc Cơ.

V́ Chơn Dương Khí nội động nội sanh nơi khí huyệt chẳng xuất nên gọi Chơn duyên nội dược hay Kim đơn đại dược.

Thể đại dược cần phải nhập định. Cái hỏa hô hấp tự nhiên xoay vần bên trong, không trước ư đến mà chỉ dùng cái công song mâu quang. Ban ngày dùng cái sáng của song mâu chuyên nh́n soi vào Đơn Điền, vào Thánh Thai chẳng gián đoạn. Ban đêm dùng cái sáng của song mâu giữ cầm chẳng trể th́ Đại dược tự viên thành, tự xuất lư nên gọi Cơ tại mục dă (cái máy nhiệm ở hai con mắt).

Thánh Thai có đặc tính thượng xung nên khi được h́nh thành có sự chuyển động thông hượt tự hướng thẳng lên tâm vị. Nhưng tâm vị không phải là nơi tạm trú của Chân Chủng Tử, nên phải trở về vị trí cũ rồi t́m con đường khác mà đi.

Bởi vậy tu sĩ phải chuẩn bị trước hai mộc tọa yểm Cốc đạo và Tỷ khiếu, là hai nơi mà Chân Chủng Tử thường bị thoát lậu. Lại c̣n phải đóng chặt các của ải quan để hỗ trợ cho pháp "Quá quan" viên măn.

- Dùng tọa cụ lót trụ Cốc Đạo cho thận căn vô lậu.

- Tai, mắt đều quy trung, tức soi chiếu và lắng nghe vào trong cho nhăn căn, nhĩ căn vô lậu.

- Miệng, răng ngậm kín, lưỡi chống ổ gà cho thiệt căn khỏi lậu.

- Một niệm chẳng sanh, một ư chẳng động cho ư căn chẳng lậu.

Như vậy sự chuẩn bị trong ngoài đă đủ.

Chân Chủng sau khi đă trở về Thần thất rồi theo đường dương quang mà ra. Nhưng cửa dương quang đă được đóng chặt, nên tự chuyển ra Tam Kỳ lộ mà ra Cốc đạo. Cốc đạo cũng đă có mộc tọa bít kín nên xung qua Vỹ Lư quan.

Vỹ Lư quan nếu c̣n bị Tỷ bít, Chân Chủng liền hạ bôn Cốc đạo trở lại mà xuất ngoại.

Cốc đạo nhờ có yểm bế nghiêm mật nên trở lên lại ải Vỹ Lư và bất động.

Lúc bấy giờ nếu dùng Chân ư mà đạo dẫn liền, tức có sự tác hại là bị hỏa bức, khó qua ải quan. Cho nên phải dùng Chánh công để thiện dẫn. Tức là vừa thấy Chân Chủng Tử bị trở bất động, Tu sĩ lúc bấy giờ một ư chẳng sanh, ngưng thần bất động, chờ cho Chân chủng động mới nhập Chơn ư vào, nhè nhẹ dẫn qua Vỹ Lư theo Đốc mạch, đi lên qua lần ba ải: Vỹ Lư, Giáp Tích, Ngọc Chẩm, gọi là "quá quan".

Nếu ải Giáp Tích chưa thông như hiện tượng trước, cũng dùng Chánh công mà thiện dẫn. Ngọc Chẩm quan cũng vậy.

Chân Chủng Tử khi về đến Thiên Môn rồi xuống Ấn Đường. Nếu Ấn Đường chưa thông mà Thượng thước kiều, không yểm bế trước tức bị ngoại lậu.

Chân Chủng Tử qua được ải Ấn Đường xem như pháp công phu "quá quan" gần viên măn.

Qua Ấn Đường hạ qua Thập nhị Trùng lầu và Phục thực về Trung đơn điền để thực hiện công phu Thuần dương hóa Thánh Thai. Qua mười tháng dùng Tiên Thiên Chân Khí để nuôi dưỡng.

Lúc bấy giờ Trung và Hạ điền hiệp một thành một hư cảnh th́ mười tháng dưỡng thai mới vẹn toàn.

Khi đă Phục thực được Chân Chủng Tử, ba quan, chín khiếu đều khai thông, nên từ đấy về sau Chân Chủng Tử tự nhiên chuyển động lên xuống, xoay vần theo đường cũ đă đi qua.

Nuôi nấng do hai Khí nơi hư cảnh của nhị điền bồi dưỡng cho Nguơn Thần. Lúc này chẳng nương ư theo tướng Hỏa mà là cái Văn hỏa chẳng có chẳng không của Đại Châu Thiên, như trong cơ nhập định nuôi Thánh Thai vậy.

Nghiệm cảnh theo 10 tháng nơi Quan Khiếu:

Từ lúc sơ nhập định đến 3 tháng nơi hư cảnh tê luân hơi máy động nhẹ.

Giữ định đến 4-5 tháng th́ hai Khí nương cơ tịch chiếu của Nguơn Thần mà sự uống ăn cũng không c̣n.

Nguơn Thần nhơn hai Khí bồi dưỡng nên được dương minh bất muội mà đắc chứng Chân Không.

Lúc này hai Khí đều định, thực tịnh đă dứt, chỉ c̣n có một cơ tịch chiếu của Nguyên Thần và làm chủ Tiên Thai.

Giữ tịnh được 7 tháng tức hôn trầm cùng ma ngủ toàn vô.

Chủ tịnh được 8-9 tháng tịch chiếu đă lâu nên trăm mạch đều trụ.

Đến 10 tháng th́ đă Thuần Dương, Thần quy Đại Định.

Định th́ sanh Huệ, tự có hiệu nghiệm Lục Thông.

Lục Thông: Lậu Tận thông (phần sơ chứng), Thiên Nhăn thông, Thiên Nhĩ thông, Túc Mạng thông, Tha Tâm thông, Thần Cảnh thông.

Trong Lục thông có Thần Cảnh thông là dụng sự của Thức thần. Nếu tâm không sáng suốt bảo tŕ, sẽ bị Thức thần chuyển dụng từ chổ năng tu năng chứng mà hoan hỷ theo cơ đắc diệu: mừng, vui, nói phúc, nói họa, nói quá khứ, vị lai... tâm trở lại động là rước họa vào ḿnh. Duy chỉ có Huệ mà cũng chẳng dùng mới chuyển Thức thành Trí, mới trọn chứng thành Chánh quả.

THI

Thuần chơn nhập định thể dương minh,

Tịch chiếu Đạo Thai thoát hóa sinh.

Chuyển hướng Thiên môn ly khổ hải,

Đơn thành dẫn hiệp ư khinh khinh.

THI

Khinh khinh v́ ư dẫn Đơn hành,

Xung xuất u đồ thoát tử sanh.

Cửu Khiếu, Tam Quan thăng thượng đạt,

Di Lư hoán Đănh phục Nguyên hanh.

THI

Thập ngoại thai viên nội ngoại minh,

Hôn trầm niệm động tuyệt vô sinh.

Thuần dương chiếu hiện Thần chân định,

Hư bạch thất trung thể diệu linh.

Bần Đạo ban ân chung.

Thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh