Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

15.- CẢNH BÁO ĐƠN THÀNH

Tư thời, đêm 01 tháng 4 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 (22.4.1974).

 

THI

Đại dược kim đơn thị nhứt danh,

Khảm Ly giao cấu tử tôn thành.

Phương tri tịnh hội thời cơ hóa,

Thể đắc chơn hề hiệp luyện phanh.

BÀI

Thừa truyền chơn pháp luyện tu,

Phải rành chủ yếu công phu rơ ràng.

Điều dược pháp khởi đoan thành tựu,

Thần Khí quy Linh Thứu hoát khai.

Lần theo tiết tự trong ngoài,

Đúng thời, đúng lệnh có ngày nên công.

Từ khởi thủy tạo ḍng Chân Chủng,

Đến đơn thành điều dụng hỏa phong.

Vơ văn, động tịnh chuyển thông,

Công phu hiệp luyện Mạng đồng Tánh chơn.

Chân diệu dụng tâm hoàn chí thiện,

Trí giác minh tự hiện ư thành.

Chớ nên chấp trước h́nh danh,

Ẩn tàng tông tích, trực hành luyện tu.

Nhịp nhàng định hướng công phu.

LƯ THÁI BẠCH GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO Lăo chào mừng chư phận sự Hiệp Thiên Đài và miễn lễ đàn trung, an tọa.

Đàn nay Bần Đạo dạy về đề tài: "Cảnh Báo Đơn Thành".

Cơ Đơn Thành chẳng phải tạm thời hay chốc lát mà đắc được cái Đạo chí chơn. Phải trải qua nhiều ngày với công phu Ngưng thần phản chiếu về ngôi chí thiện cho được thuần thục, sau đó mới có được Thiên Cơ chí diệu lai phục.

Có người chỉ trong một tháng mà Nguyên quan hiển lộ, hoặc vài ba tháng mà Đơn điền bặt tiếng.

Sớm muộn khác nhau do ở chổ công phu có được tinh tiến hay không. Nếu cơ Điều dược được như pháp th́ có hiệu nghiệm rơ ràng.

Chân chũng tử đă thành, th́ châu thân dung ḥa, tâm tự nhiên hư tịnh, khoái lạc. Các Khiếu nhỏ đều ngứa ngáy, ngoại thận đột nhiên dương cử. Đơn điền âm ấm, đột nhiên có tiếng động bên trong. Thần Khí hút nhau, âm dương hiệp nhất. Khảm Ly giao ḥa, Nhâm Đốc khai thông, trăm mạch cũng đều thông. Tổ khiếu Huyền quang mở, muôn Khiếu đều mở.

Khi Thánh Thai đă thành th́ có một luồng dương quang phát hiện, đó là điểm "Cảnh báo đơn thành" của thời Bá Nhựt Trúc Cơ. Dương quang phát hiện từ huyệt Minh Đường đến huyệt Đơn Điền.

Lúc đầu dương quang phát hiện nhưng hỏa hầu chưa toàn vẹn, dâm căn chưa rút, nên lúc gặp dương sanh tức phải thể luyện rồi vận một Châu Thiên. Vận xong rồi tịnh, tịnh rồi lại vận, vận rồi lại tịnh. Chủ yếu là cho đủ số 360 Châu Thiên rồi nhập định để bồi dưỡng Chơn dương, và lắng nghe dương quang phát hiện lần thứ hai, là thoạt nhiên có một luồng bạch quang phát hiện theo đường cũ. Lúc bấy giờ pḥng thất tự nhiên sáng bạch.

Lần này cũng thể, cũng vận, cũng tịnh, cũng nhập định, cũng vận đủ 360 Châu Thiên như lần trước rồi chờ. Chờ cho đến dương quang phát hiện lần thứ ba mới dùng "Pháp quá quan" dẫn Chân Xá Lợi về Đơn Điền.

Nếu dương quang tam hiện mà c̣n tiếp tục hành hỏa đến tứ hiện là sai pháp, gặp nguy hiểm. V́ Đại Dược đă định mà Hỏa chưa định th́ Dương Khí sẽ bị tổn thương, sẽ hóa lại hữu h́nh Hậu Thiên tẩu lậu ra ngoài, há chẳng nguy hiểm lắm sao!

THI

Luyện đắc huờn đơn Chân Chủng sinh,

Dương quang nhị hiện báo công thành.

Tu dương đ́nh chỉ Châu Thiên hỏa,

Chuyển dụng song mâu diệu pháp hành.

HỰU

Hành tŕnh mật nhiệm đại đơn thành,

Chân tức vi vi, ư bất sanh.

Ôn hỏa huân chưn vô gián đoạn,

Nhật thường tịch chiếu, dạ lưu phanh.

Thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh