Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

13.- DƯỢC VẬT - LƯ ĐĂNH

Tư thời, đêm 15 tháng 01 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 (06.02.1974).

 

THI

NGUYÊN lai vô sắc diệt vô sanh,

THỦY phán âm dương lưỡng thể thành.

THIÊN Địa hàm dinh chiêu nhật nguyệt,

TÔN thừa cương kỹ huợt thời sanh.

Tôn Sư đại hỷ chư hiền Hội Thánh. Miễn lễ, an tọa, tịnh tâm nghe Tôn Sư dạy về: "Dược vật và Lư đănh".

  • Dược vật: Chân Tinh hay Chân Dược là vị thuốc vô giá bửu trong con người.

Có Chân Dược mới tạo thành Chân Đơn, mới tạo nên Chân Chủng Tử hay Xá lợi.

Sở dĩ nơi người có Chân Dược phát sanh là do công phu Thiền Định đến trạng thái Thái Cực, tức nơi người có hiện tượng hốt hoảng như tỉnh, như mê.

Chân dược có Chân DiênChân Hống.

Lúc động th́ hai khí này cách nhau; lúc tịnh th́ hai khí này hiệp một và thành Chân Dược, gọi là Linh căn sơ phân nơi thời hổn độn, là sanh vật của Tổ Khí. Lúc hàm tàng th́ vốn Chân Không; lúc phát động th́ thành Diệu Hữu; lúc dụng sự th́ thành Đạo Tâm; lúc ôn dưỡing th́ tạo nên Cốc Thần. Chí Vô mà hàm súc chí Hữu; chí Hư mà dung chứa vật chí Thực. Trong đó có khí Ngũ Hành mà không có chất Ngũ Hành. Tàng ẩn nơi trong Ngũ Hành mà không đọa lạc vào Ngũ Hành. Làm Thánh, làm Tiên đều do báu vật này.

Chỉ v́ con người bị Thức Thần làm chủ nên vật chí hữu này ngày một tẩu thất, khiến Tánh, Mạng phải bị tàn tạ theo thời gian.

Chư Hiền nhờ có duyên lành nên được gặp cơ phổ hóa, phải sớm tỉnh ngộ, cầu lấy chân truyền mà vượt lên cơi Thánh.

Tôn Sư không nỡ nh́n thấy chư Hiền bị quanh quẩn mất nhiều th́ giờ mà không đi đến đích, nên điểm truyền công phu: "Kim dịch huờn đơn" để viên măn pháp môn "Thất phản cửu huờn" cho Chân Dược viên thành trong cơ Thiền Định.

Thất phản mà không có Cửu huờn th́ dược chẳng thành chân, tức là lạc vào nẽo cô âm độc dương như chư Hiền đă hiểu.

Tiếp dạy về pháp "thể dược":

Thể dược: là hái thuốc, là pháp môn trọng yếu của cơ Thiền Định.

Thể dược gồm có bốn công phu: Thể Dược, Huân Chưng, Phong Cố và Vận Hành.

- Thể dược phải thể Chân Dược, xuất phát từ cơ Chân động (Tâm không động).

- Thể dược phải đúng lúc là lúc Thiên Cơ triền động, là đúng thuốc không già, không non.

- Thể dược phải đúng pháp là trước văn, sau vơ.

Thể mười lần hoặc thể hai mươi lần cho đến lúc nào dương quan không c̣n động nữa, tợ như quy túc (rùa ngũ) mới tṛn công. Phải dùng Chơn Ư mà vận động hai Khí ở trong để chiêu nhiếp cho nó quy căn.

Huân chưng: là nấu thuốc. Nấu thuốc chỉ dùng Văn hỏa, chủ đích là để thuần dương hóa chơn đơn.

Phong cố: Thuốc đă nấu xong phải gói, phải cất, gọi là phong cố. Phong cố bằng phương pháp: đóng sáu cửa cho bền then khóa, tức là lục căn bất động.

Vận hành: Cuối cùng là vận hành, tức Vận Châu Thiên. Châu Thiên ở đây là để điều hành Chân Dược. Rồi tiếp tục tịnh để chờ Chân động.

  • Lư đănh: là ḷ chăo. Lư để vận hỏa. Đănh để nấu luyện thuốc.

Luyện kim đơn là thể theo đức nhu thuận của Khôn để làm "lư", tuần tự tiệm tiến; thể theo đức cương kiện của Càn để làm "đănh", mănh phanh cấp luyện. Thường cương thường nhu, thường kiện thường thuận. Chí niệm kiên cố, càng lâu càng có năng lực th́ Đănh Lư được ổn định, chẳng dao chẳng động mới nên thể được vận Hỏa.

- Khi ngưng Thần nhập Khí huyệt th́ Thần là Đănh, Khí là Lư.

- Lúc thể dược th́ gọi Khí là Lư, Thần là Hỏa.

- Lúc tàng phục chân khí th́ Thần là Lư, Khí là Dược.

- Lúc Vận Châu Thiên, khi vận khí lên Càn cung th́ Càn là Đănh, Khôn là Lư.

- Lúc giáng hạ quy căn: Ly là Đănh, Khảm là Lư.

Tóm lại: Lư Đănh là Thần Khí. Có thấy được cơ Thần Khí khởi phục mới nhận chân được Lư Đănh. Tức là Thần Khí phục ở đâu th́ Lư Đănh ở đó, nếu không có Thần Khí th́ không có Lư Đănh. Cho nên nói: Lư nhưng vốn thiệt không Lư; Đănh nhưng vốn thiệt không Đănh. Đó mới là Chân Lư Đănh.

THI

Luyện Đạo pháp truyền: trước luyện tâm,

Tâm không vướng bận những mê lầm,

Tham, sân, hỷ, nộ, muôn duyên đoạn,

Thường tại hư linh thị bửu châm.

THI

Bổn lai diện mục thị Chân Như,

Nhất điểm linh quang tại Thái Hư,

Đốn ngộ chân tâm huờn tự tánh,

Vô lai, vô khứ diệt vô dư.

Đàn dạy đến đây tạm ngưng, đàn sau sẽ dạy tiếp. Tôn Sư ban ân lành cho tất cả.

Thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh