Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

12.- ĐẠO NGUYÊN VÔ NHỊ

Tư thời, đêm 15 tháng 11 năm Quư Sửu  - Đại Đạo 48 (09.12.1973).

 

THI

ĐÔNG Tây Kim Mộc hội giao uyên,

PHƯƠNG hiệp Bắc Nam thủy hỏa yên.

LĂO chuyển vận hành quy Mậu Kỹ,

TỔ tôn minh chứng Đạo hồi nguyên.

Tôn Sư chào mừng chư phận sự Hiệp Thiên Đài và chư Chức sắc, Chức việc đàn trung.

THI

Một phút tỉnh mê giải mộng trần,

Đi vào thực pháp luyện tâm thân.

Chí thành vô ngại hành phương tiện,

Diệu hiệp công phu dưỡng Khí Thần.

Nhật nguyệt luân hành châu phục thủy,

Càn Khôn giao thái bảo nguơn Chân.

Cơ thiên Tạo Hóa trong người sẵn,

Nhất đán khai thông suốt chín tầng.

Tôn Sư miễn lễ, đàn tiền an tọa, tịnh tâm nghe dạy.

Đàn nay Tôn Sư thuyết đề: "Đạo nguyên vô nhị" nơi phẩm Thượng Thừa.

Tu Thượng Thừa Chơn Pháp hay Kim Đơn Đại Đạo là pháp điều ḥa âm dương, giao hiệp Khí Thần. Nói rơ ở con người là tu Tánh, tu Mạng vậy.

- Tánh là bản thể của Pháp Thân.

- Mạng là bản thể của Sắc Thân.

Nếu không tu Tánh th́ Pháp Thân khó nên thuần thiện; Nếu không tu Mạng th́ Sắc Thân khó đạt thuần dương. Cho nên Tánh, Mạng đều phải song tu mới thành Tiên Thiên Chân Tánh Mạng.

Kim Đơn Đại Đạo là chí chân, chí bửu và lớn nhất trong Trời Đất.

Người có thiện căn tốt, có chí nguyện lớn mới gặp được chân truyền và vững tiến trên đường tu học.

Nếu khai thông được Tổ Khiếu Huyền Quang th́ tất cả khiếu huyệt trong cơ thể sẽ cùng mở thông hết, sẽ có được diệu năng tối thượng, đạt thành Chánh quả. Không c̣n bị lệ thuộc trong cơ khắc chế của Ngũ Hành, Ngũ Ma, của âm dương Quỷ Thần.

Đơn Đạo là bí cơ của Tạo Hóa, là phương định vị Càn Khôn, chí diệu chí huyền, nên chỉ có hàng Tu sỹ có đại chí mới đắc ngộ thành công.

Trước tiên là phải huân hóa lấy phàm tâm cho cơi ḷng thật thanh bạch. Tiếp đến là phải suốt thông chánh lư âm dương Tánh Mạng và pháp môn "dĩ Thần ngự Khí" qua các tŕnh tự công phu.

Công phu tu luyện có tiệm tuđốn tu.

- Tu sỹ trong hàng Tiểu Chí th́ phải tiệm tu.

- Tu sỹ trong hàng Đại Chí mới tiến tu đốn pháp.

Luận hai chữ Sắc, Không trong con người, giới tu hành thường gọi Hữu ViVô Vi. Nếu cứ theo những ǵ bên ngoài con người mà không biết rơ hai hiện tượng đó nơi trong Tiểu Vũ Trụ th́ không thể nào có thực công, thực chứng.

- Sắc nơi trong con người là Khí Chân Diên, là Chân Thủy.

- Không nơi trong con người là Khí Chân Hống, là Chân Hỏa.

Theo luật tự nhiên th́ trong Sắc có Không, trong Không có Sắc, tức trong Hữu Vi có Vô Vi.

- Sắc, Không chia ĺa hóa phàm phu tục tử.

- Sắc, Không hiệp nhứt th́ nên Phật, nên Tiên.

THI

Tự vô nhi hữu, hữu huờn vô,

Không - sắc, sắc - không tượng pháp đồ.

Nhược chấp hữu - vô hành trụ tướng,

Yên năng đắc Nhất nhập Huyền Đô.

Này tất cả chư Hiền trong toàn bộ Hội Thánh!

Thời gian qua, chư Hiền đă đặt tâm tu hành và lo xây dựng cho cơ Đạo. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu sơ khởi.

Nay Tôn Sư muốn chư Hiền cần tiến lên ngưỡng cửa Thượng Thừa để định cơ thoát hóa: "siêu sanh liễu tử" cho trọn bước đường tu học.

Chư phận sự Hiệp Thiên Đài hăy minh họa các bức đồ h́nh của Nhơn Thân cho hàng Tu sỹ đàn em để đối chiếu như: Nhơn Thân Đồ, Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Bát Quái, Tiên Thiên và Hậu Thiên, Hà Đồ, Lạc Thơ, và dựa theo từng đề tài trong phẩm Thượng Thừa mà soạn ra một số bài giảng cho rơ ràng, dễ hiểu, theo thứ lớp công phu, để phục vụ cho các khóa Thiền tịnh.

Tôn Sư ban ân chung.

Thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh