Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

11.- HẬU THIÊN CHUYỂN PHỤC TIÊN THIÊN

Tư thời, đêm 01 tháng 9 năm Quư Sửu  - Đại Đạo 48 (26.9.1973).

 

BỔN XỨ TÔN THẦN thừa lệnh Đại Tiên báo cơ. Tôn Thần chào mừng tất cả chư Chức sắc, Chức việc Lưỡng Đài Hội Thánh. Vậy tất cả đàn tiền thành tâm tiếp lịnh. 

Tôn Thần xin xuất ngoại.

THI

MINH hiện thời trung Nhất điểm Chơn,

CHIÊU nhiên hội nhập thể Kim Đơn.

ĐẠI thành diệu hóa âm dương Đạo,

TIÊN Phật do lai bất ngoại phương.

HỰU

Phương tŕnh luyện Đạo lập nên công,

Khởi tại thừa truyền lư diệu thông.

Tánh Mạng song tu cơ chỉ yếu,

Âm dương hỗn hiệp lượng tương đồng.

Thượng căn bảo nhất vô vi pháp,

Trung hạ tiệm hành phục Tánh tông.

Dược vật hỏa hầu tinh dung đắc,

Tất thành tam ngũ hội chân không.

Giờ nay Tôn huynh lâm đàn truyền Chân pháp Thượng Thừa với đề tài: "Hậu Thiên chuyển phục Tiên Thiên". Tôn huynh đại hỷ chư Chức sắc, Chức việc Lưỡng Đài Hội Thánh. Miễn lễ đàn tiền, tịnh tâm an tọa để thâu nhận trọn vẹn phần Chơn Đạo.

Tu Kim đơn Đại Đạo là chuyển hóa Tánh Mạng Hậu Thiên trở thành Chân Tánh Mạng Tiên Thiên. Tức là chuyển hóa cơ động tịnh Hậu Thiên thành cơ động tịnh Thiền Định, cuối cùng đến trạng thái Thái Cực.

- Cơ động của Hậu Thiên gọi là sự sống gởi.

- Cơ tịnh của Hậu Thiên là sự chết trong cơi mộng.

- Cơ vận chuyển âm dương của Hậu Thiên là: âm thăng, dương giáng, biểu hiện cơ sanh tử.

- Cơ chuyển hóa âm dương của Thiền Định là: dương thăng, âm giáng, biểu hiện cơ siêu sanh liễu tử.

Cơ động của con người Hậu Thiên là thân tâm đều động, biến thành hiện tượng hữu lậu sanh diệt.

V́ động mới có sanh: Tâm sanh niệm. Thận sanh Tinh.

Cơ động tịnh hô hấp là một yếu pháp quan trọng.

Một lần động thở ra gọi là hô. Hô th́ sanh dương; Một lần tịnh hít vào gọi là hấp. Hấp th́ sanh âm. Một âm một dương, một động một tịnh cùng tương quan; một hô một hấp cùng tương thông: Đây đó ngắm nuôi, Tánh t́nh ḥa hiệp.

Ngưng thở nhẹ nhàng mà tự nhiên tạo cơ phối ngẫu của âm dương, th́ khí Tiên Thiên từ trong hư vô đến.

- Một dương sanh tại Tư. Tư thuộc Khảm-Thủy. Cho dương hỏa tiến lên th́ Thủy, Mộc chung nhà.

- Một âm sanh tại Ngọ. Ngọ thuộc Ly-Hỏa. Xoay vận âm phù th́ Hỏa, Kim ở đó

- Khảm nạp Mậu là Chơn Tri, là T́nh.

- Ly nạp Kỹ là Linh Tri, là Tánh.

Tiến dương, thối âm mỗi việc đều tùy thời, trong đó có chử Tín, tức có độ số.

Thổ trung ương hỗn hợp trăm thần, công về Mậu-Kỹ.

- Mậu để hóa dương chủ vận bên ngoài.

- Kỹ để hóa âm, chủ dưỡng bên trong.

Mậu, Kỹ hiệp nhau, trong ngoài như một, Lưỡng Thổ kết thành Đao Khuê.

Vậy: Chân Tri, Lương Tri tương hiệp; Chân T́nh, Chân Tánh đồng Khí. Cương, nhu tương đương, đồng quy về Trung Chánh.

- Khảm một, Ly hai, hiệp số là ba [3].

- Mậu-Kỹ thổ trung ương, số của nó là năm [5].

- Ngoài lấy Khảm điền Ly, tức dùng Thủy chơn nhứt giúp cho Hỏa linh minh.

- Trong chuyển Mậu đến Kỹ, cho đức cương kiện hiệp với đức nhu thuận.

Đó là tam ngũ hài ḥa. Lại nữa:

- Kim-Thủy thuộc Thận, tức bốn cộng một bằng năm [4 + 1 = 5].

- Mộc-Hỏa thuộc Tâm, tức ba cộng hai bằng năm [3 + 2 = 5]

Mậu, Kỹ, Thổ thuộc ư bản số là 5.

Thủy, Hỏa, Thổ là ba vật trọng yếu trong việc tu đơn.

Diệu dụng ở chổ: Cực tịnh cho thân tâm bất động, cùng chơn ư tập trung về Huyền Quang Khiếu. Đó là bí pháp cơ điều hợp tam ngũ. Mà tam ngũ đă hài ḥa th́ cả Tinh, Thần, Hồn, Phách của Hậu Thiên đều chuyển hóa về Tiên Thiên.

Đơn Đạo hữu vi hoàn toàn là nghịch vận, cho nên gọi Thất phản cửu huờn kim địch đại huờn đơn là vậy.

Công phu trọng yếu là cơ đắc Nhất.

Nhất là Thái Cực. Nhất đă đắc th́ tất cả đều hoàn tất.

PHÚ

Tu đơn Đạo là lập nên Chánh quả,

Luyện giác linh để phân hóa giả và chơn.

Lập chí thành lên tột đỉnh Linh Sơn,

Để phản phục bổn nguơn chân diện mục,

Để thấy người măi mê trong cơi dục,

Để hoát nhiên Thần đức nhập hư không,

Để thoát ṿng nhân quả của Hóa Công,

Để dứt niệm lậu tận thông là chánh nghiệp.

Chư hiền sỹ đă nhất tâm thừa tiếp,

Mối chân truyền chuyển hiệp Đạo vô vi.

Th́ sớm trưa mau đạt đích quy y,

Lo thanh lọc những ǵ thân tâm tạo.

Trong cơi dục mà tâm bào không vẩn đục,

Giữa thị phi mà thần đức vẫn an nhiên,

Sáu cửa đóng lặng yên,

Trong ngoài không xuất nhập.

Là diệu cơ, hội tập thể âm dương,

Là giao dưỡng hổ tương chơn Thần Khí.

Trời, Đất, Người xoay vần cung Ngọ Tư,

Lục âm dương chuyển vị tiếp luân hành.

Hiệp thời độ, tử huờn sanh,

Cơ tiến thối tạo thành cơ phục dưỡng.

Quyền Tạo Hóa đă gieo mầm Thánh chưỡng,

Chỉ chờ cơ Pháp tượng thoát Thai nhi.

Bí quyết truyền là chiết Khảm điền Ly,

Th́ Tứ Tượng, Ngũ Hành đồng quy Tông Tổ.

Chánh pháp Đạo ẩn vi mà sáng tỏ,

Thượng Thừa phẩm điểm độ tối chân huyền.

Công tựu thành c̣n đợi kẻ thiện duyên,

Chứng thực quả mới thấy rơ lời Phật Tiên siêu thoát hóa.

THI

Lặng lẽ công phu pháp thọ truyền,

Lần theo âm tín của chân nguyên.

Vô nhơn, vô ngă, vô h́nh tướng,

Chẳng nhiễm trần tâm, hóa vạn duyên.

 (Cười...)

Giờ đây Tôn huynh cần nêu lên điểm trọng yếu trong việc thừa thọ pháp Thượng Thừa:

- Phát tâm đại nguyện, đó là điều tiên quyết nghe! v́ có ḷng chí thành phát tâm mới có nghị lực vững bước theo con đường tu tiến.

- Phải giữ đúng môn quy.

- Tuyệt đối không được đem Chánh pháp ḿnh đă thọ truyền lại cho người khác.

- Không được nghe theo lời chỉ dẫn kẻ khác, ngoài pháp Tánh Mạng song tu.

- Tinh tấn công phu không gián đoạn.

Đàn đến đây đă măn. Tôn huynh ban ân chung.

Thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh