Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

10.- YẾU CHỈ NHƠN THÂN

Tư thời, đêm 15 tháng 8 năm Qúy Sửu  - Đại Đạo 47 (11.9.1973).

 

THI

CHÁNH đại hồi quang Khí vận hành,

THẦN chân hiển hóa huợt thời sanh.

BỔN lai Tánh thể như minh nguyệt,

XỨ xứ ḥa an lợi đức hanh.

Tôn Thần thừa lệnh Đại Tiên báo đàn. Chư Chức Sắc nghiêm chỉnh tiếp lịnh. Tôn Thần xuất ngoại...

THI

Đạo thị hà như? Hà xứ lâm,

Đăng sơn hiệp thủy giả nan tầm.

Nhơn nhơn tự hữu Linh Sơn tháp,

Hội đắc huyền hoàng kiến diệu thâm.

HỰU

Thâm diệu huyền vi tại giác tâm,

Truyền thành chân chỉ bổn uyên thâm.

Hống Diên dẫn hiệp Thiên Linh xuất,

Lập định cơ trung bất ngoại tầm.

LƯ THÁI BẠCH, lăo chào mừng chư Chức Sắc Lưỡng Đài Hội Thánh. Lăo ban ân chung, tịnh tọa nghe dạy.

(Cười...)

Tu theo pháp Thượng Thừa, chư môn sanh cần phải biết rơ những phần trọng yếu trong cơ thân mà từ xưa đă gọi "Nhơn thân Tiểu Thiên Địa".

Con người có những cơ quan vi diệu đặc biệt, ứng hiệp với Trời Đất và được cảm ứng linh thông trong những giờ Thái Cực.

Thượng Đế đă ban cho mỗi con người một điểm linh quang có đủ lương tri, lương năng để điều hành Tánh, Mạng cho ứng hợp với Thiên lư.

Con người nơi thân có một cơ quan khác biệt muôn loài, đó là sự an bài của tạo vật để làm nấc thang tiến hóa lên phẩm Vô Thượng.

Thân con người thượng hạ phân minh, có đủ Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Ngũ Hành, Bát Quái. Có một hệ thống vô cùng tinh vi, chẳng khác ǵ những hệ thống của vũ trụ bên ngoài. Có những cứ điểm rất trọng yếu, để cho những ai quán thông được, tạo nên một bước tiến cao vọt là "siêu Phàm nhập Thánh".

Nhưng v́ đa phần con người đang sống trong thế giới Hậu Thiên, măi mê theo sở thích dục t́nh nên nguơn thần, nguơn thể bị thức thần chiếm vị điều hành cuộc sống, do đó phần lương tri, lương năng ngày một lu mờ. Cái biết của con người chỉ trong giới hạn tư lự ngă chấp, gieo mầm cho dục t́nh nảy nở, sân tham bộc phát, tạo nhiều trái nghiệp nên măi đắm ch́m trong ṿng luân hồi sanh tử trả vay.

C̣n giới tu hành nếu chỉ quẩn quanh bên ngoài h́nh thức của tôn giáo, của chùa thất, của sắc tướng, âm thanh, th́ làm sao đạt được chổ uyên uyên của Đại Đạo?

Người Chức Sắc đă nhận lănh trách nhiệm của Đạo th́ phải trọn giữ hai phần động tịnh cho tinh minh.

Động phải thật Chân động th́ công cán mới mong thành tựu.

Tịnh phải thật Chân tịnh mới mong độ ḿnh bước lên bờ giác.

Độ tha, độ kỷ phải song song, phải đúng chánh lư mới hợp danh là một Chức Sắc của nền Đại Đạo.

Trong con người có ngôi Càn thuần dương là chủ đích của cơ biến hóa. Có ngôi Khôn thuần âm là chủ đích để tạo nên con người có nhân phẩm ưu tú, cao thượng. Có đường lên Thiên cung, có đường xuống Địa phủ. Tu luyện cần khai thông hai con đường này mới mong đoạt cơ thoát hóa.

PHÚ VĂN

Người có một chơn thân sánh cùng Trời Đất.

Ngôi Tam Tài danh thật bất hư truyền.

Bởi người nay chẳng đạt được lư thâm uyên,

Nên mờ ảo Tánh bổn nguyên cơ tạo vật.

Nhồi kiếp sống triền miên theo h́nh chất,

Theo dục tâm, theo thức tánh, theo lợi quyền gây trái nghiệp.

Nợ trần hoàn bận rộn những ưu tư, trong biển khổ luân hồi dinh hư, sanh diệt.

Chỉ có hàng siêu nhân minh triết, mới ứng hiệp cơ Tiên Hậu: Nhất bản vạn thùvạn thù nhất bản.

Đă đem thân tâm soi sáng cơi Nhân Hoàng, hành Thiên Đạo, bảo toàn Thiên Mạng.

Thượng Thừa pháp là con đường hồi bản, là chánh phương mô dạng bức thư đồ. Để dứt nghiệp, để phục căn cơ, biện minh thuận nghịch, hiệp hồ công phu.

Người trung tính cương nhu trọn đủ,

Có Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Bát Quái, Ngũ Hành.

Có đường giao Khí, Đất Trời, Nhâm Đốc,

Có giống tốt non Nam, có nước linh biển Bắc,

Có diệu dược Đông Tây, có Tiên Thiên gió Tốn,

Có ḷ chảo Âm Dương để luyện thuốc trường sanh Đơn Đạo.

Lại có ải quan trọng yếu, có Linh Khiếu nhiệm mầu,

Có cơ tấn thối âm dương, có cơ giao hiệp Khí Thần,

Có đường đi lên đến chín nước Thiên Đường,

Lại có lối xuống tận mười cửa Địa Ngục.

Có lên, có xuống, có văng, có lai mới thấy Tiên Ông Phật Tổ.

Có hành, trụ, có khởi, có chỉ mới hiện Tiên Thiên Chân Khí.

Chân Khí khi ẩn, khi hiện, lúc tụ, lúc tán,

Phàm Khí cũng xuống, cũng lên, khi xuất, khi nhập.

Trời Đất có cơ lập cực, để xuất khai huyền Khí nhân ôn, để tạo cơ vĩnh cữu trường tồn, để hàm dưỡng bổn nguyên, để hóa sanh vạn loại.

Con người vốn tính trung linh mẫn, thực thụ Chân khí Đất Trời.

Nếu đạt được lư phục dương, biết được cơ Chân động tịnh, sẽ cùng Tạo Hóa hiệp nghi, sẽ xuất sanh chủng tử Mâu-Ni, sẽ luyện thành kim quang diệu thể, sẽ trực nhập hư vô bổn giác.

Hàng Tu Sĩ đă phát tâm Thượng Thừa thọ pháp, tức đă biện minh hội tập lư Chân.

Không c̣n ham luyến nghiệp hồng trần, mà đem tất cả vào thân tâm, nội thể.

Luyện Tam Bửu, thể Dược vật, lập Đănh lư, biện thời hầu, định cơ tấn thối,

Nhưng phải thuần: Tâm hư linh, Thân bất động, Ư chơn định, Thần ngự Khí, th́ Tam Huê sẽ tụ đănh, Ngũ Khí sẽ triều nguơn. Sẽ chiết được Khảm, sẽ điền dược Ly, Càn Khôn sẽ phục nguyên, Đơn Đạo sẽ tựu thành.

Quyết lập chí tu hành đâu c̣n tâm khó dễ.

Chỉ có điều đại để phải tri nguyên,

Luyện Đạo là tạo khí hạo nhiên.

Thuần dương chơn quả chuyển triền thối âm.

Cơ âm dương vốn thậm thâm vô thượng,

Tại nơi người tạo biểu tượng thái ḥa.

Sao mới gọi: tự vô nhi hữu là hữu t́nh lai hạ chủng.

Sao mới rằng: tự hữu nhi vô là luyện Tinh hóa thành Khí.

Chân quyết trao truyền vô giá bửu.

Kẻ thiện căn duyên tham cứu để thi công: Thần ngự Khí, Khí luyến Thần, tức quy căn, Thiên cơ hiệp là Chân truyền của nền Chánh Đạo.

Hỏa luyện dược, Vận Châu Thiên, độ số minh, văn vơ thuần, là pháp mầu của cơ Thiền định.

Chân Khí đă sung măn, Thánh chủng sẽ kết thai.

Dương quang tỏa hiện là linh triệu đại dược thành, cấp ly khổ hải.

Nhị quang lần mở ải, chờ đón khách minh tân.

Ngặt nỗi lối đi lắm ngại ngần,

Vững chí độ giang xuyên Cửu Khiếu.

Bồi hồi từng chặng vượt Tam Quan.

Cung trời lần đến tâm an nguyện,

Trung cảnh là nơi luyện thể chân.

Tịch chiếu tức tâm dương khí hóa,

Công tŕnh chân ư chú tŕ nhân.

Và ở đây:

- Hư cảnh tịnh an, thập ngoạt hoài thai, Chân tức hóa.

- Pháp thân chiếu hiện, lục căn tiềm ẩn, Huệ quang khai.

Tâm tức như như, nhị Khí dung dung.

Thai nguyên tư dưỡng, nhất tướng giai Không.

Tâm vô vọng động, Tánh vô sanh diệt.

Tự tại vô ngại, trí huệ lăng triệt.

Đạo thai thành h́nh, nhập Vô Thượng Giác.

Tịch tịnh vi lạc, hồn nhiên thuần nhất.

Xuất định đáo thời, trụ quy Pháp tánh.

THI

Thai viên cảnh đáo bạch quang huy,

Thân pháp báo lai xuất định kỳ.

Nhũ dưỡng long cung hoàn chí thiện,

Thần thông xuất nhập hựu quy y.

Vô nhân, vô ngă, vô lai khứ,

Bất diệt, bất sanh, bất thị phi.

Cửu trụ tịch nhiên, thành Chánh quả,

Hư linh thoát hóa, hiệp Vô Vi.

- Vô vi Đại Đạo, bí quyết thọ truyền Tiên Phật pháp.

- Nhân sanh Tánh Mạng, song tu diệu hiệp Khí Thần tông.

Thượng Thừa Yếu Chỉ thành công.

(Cười...)

Bần Đạo hôm nay điểm hóa đề tài "Yếu chỉ Nhơn thân" trong phẩm Thượng Thừa.

Về Cửu Trùng Đài hôm nay chỉ có tam đệ: Thái B́nh, Ngọc Thống và Ngọc Danh. Tam đệ đại diện cho toàn Chức Sắc thống Đạo mà cũng là người thâm niên trách nhiệm, tuổi đă cao nên cần gấp rút tịnh dưỡng để bổ cứu cho Thần Khí ḿnh và làm gương cho toàn thể Chức Sắc.

Có tịnh dưỡng mới khai thông trí tuệ, mới có phương tiện lănh hội được Chơn pháp Đại Đạo.

Bần Đạo sơ lược đại khái, chư Chức Sắc nam nữ suy nghiệm, hầu ứng dụng cho công phu tu luyện.

Tới đây Bần Đạo ban ân chung chư phận sự Lưỡng Đài.

Thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh