Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

8.- TAM BỬU HIỆP LUYỆN

Tư thời, đêm 15 tháng 6 năm Quư Sửu  - Đại Đạo 47 (14.7.1973).

THI

ĐẠO hóa môn sanh hiệp pháp huyền.

TỔ an thường tại nhật quang thiên.

LĂO hành châu vận cơ luân chuyển.

QUÂN phục thuần dương tiếp bổn nguyên.

Tôn sư tiếp dạy: "Tam Bửu Hiệp Luyện".

- Trời có ba báu là: Nhựt, Nguyệt, Tinh.

- Đất có ba báu là: Thủy, Hỏa, Phong.

- Người có ba báu là: Tinh, Khí, Thần.

Tuy nói ba báu nhưng chỉ có Thần và Khí, v́ trong Khí có Tinh nên Khí với Tinh là một.

Thần Khí là âm dương, nên có biến hóa, thuận nghịch.

- Thuận th́ có biến, là Dương biến ra Âm, Thần biến ra Khí, Khí biến ra Tinh, Tinh biến ra Người.
- Nghịch th́ có hóa, là Âm hóa ra Dương, Tinh hóa ra Khí, Khí hóa ra Thần, Thần hóa thành Tiên, Phật.

Tam Bửu vốn tương hiệp, nếu chẳng tương hiệp th́ chẳng thành Chân Đạo, tức không siêu Phàm nhập Thánh. Thành Tiên, tác Phật đều do diệu pháp "luyện Tinh hóa Khí" ở Hạ đơn điền.

Luyện Tinh phải phân biệt Tinh thanh hay trược. Tức tâm động hay tâm bất động trong lúc Tinh sanh.

Thể dược phải biết thuốc già, thuốc non.

Phải rành công phu Khỉ hỏa và cảnh Chỉ hỏa.

Phải biết rơ công pháp quy lưôn lư.

Tùy theo cơ dương sanh và tùy theo đó mà luyện.

Tùy theo cơ huân luyện rồi tùy theo đó mà bổ phá thể.

Công phu lâu ngày th́ Tinh trọn hóa thành Khí.

Cần chú ư: lúc Thánh Thai đă kết phải lập tức chấm dứt vơ hỏa.

Lúc này dâm căn mới tự rút, đường dương quan mới tự đóng, nên ḷng dục cũng chấm dứt từ đây, và gọi Trúc cơ đă thành đến công tŕnh thứ tư.

Thánh Thai đă thành, phải lập tức Quá quan phục thực và dụng Thượng Thừa Thiên Cơ.

Lúc này Tam Quan Kim Môn mới mở hoát và khai thông Cửu Khiếu. Trên thông với Côn Lôn Càn Đănh, dưới thông Thập Nhị Trùng Lầu, và về nơi Trung đơn điền.

Đến đây chấm dứt Tiểu Châu Thiên mà dùng Đại Châu Thiên hỏa hầu để ôn dưỡng Thánh Thai.

Thời gian này phải lo thâu phục Chân Khí để nuôi Thánh Thai cho viên măn. Trong Thánh Thai phải luôn luôn tiềm phục Chân Khí nên c̣n gọi là thời kỳ "luyện Khí hóa Thần".

Trong 10 tháng dưỡng thai, thường nhập Đại định. Khi thai Thần đă viên túc, không được lưu lại lâu ngày nơi Trung điền, khiến cho h́nh thần khó siêu thoát mà phải di chuiyển lên Thượng điền, dụng công "luyện Thần huờn Hư"

Sau ba năm nuôi dưỡng luyện Thần huờn Hư tại đây, Chơn Thần mới có được thần thông biến hóa, xuất thần, nhập thần.

Rồi tiếp đến là "luyện Hư huờn Vô" theo pháp "Tối Thượng Nhất Thừa".

Sau đó Chơn Thần mới phóng hào quang lên cơi Đại La Thiên hoặc nhập vào Cực Lạc Quốc.

Tới đây Kim Đơn Đại Đạo đă thành, Chứng quả Kim Tiên.

Thời gian chung thủy công phu chủ yếu là ở ba vị trí quan trọng là: Hạ điền, Trung điền và Thượng điền. Mỗi vị trí có một diệu dụng riêng. "Đạo tại tam điền" nên thứ lớp công phu không được sai thất. Chư môn đệ đọc kỹ toàn bài sẽ tự biết.

THI

Một gốc chia ba lập bửu thân,

Ấy là nguyên thể: Khí, Tinh, Thần.

Người người có sẵn trong ḿnh đủ,

Biết hiệp luyện thành Đạo chí Chân.

THI

Trụ nơi phương thốn nhớ đừng quên,

Tai mắt chú chăm đúc móng nền.

Thư thái xem chừng cơ động thủ,

Chập chờn trăng nước quyện cuồng lên.

THI

Tu Đơn Đại Đạo phải truy nguyên,

Tổ Khiếu là nơi luyện Hống Diên.

Thiên Địa tuần huờn nguồn chí thiện,

Thậm thâm pháp giới chủ Tiên Thiên.

THI

Chân Tinh, Dược vật thị dương Tinh,

Long Hổ giao thời tự xuất sinh.

Hội đắc chân truyền hành nghịch chuyển,

Thần lai nhập nội thủ công tŕnh.

THI

Luyện Dươc tinh tường chuyển pháp luân,

Giáng thăng kích động hỏa phong huân.

Đănh lư tiến thối châu lưu phục,

Hạp tịch quân b́nh lưỡng Khí tuân.

THI

Lưỡng Khí huân chưn tạo thể chân,

Thượng thăng Càn Đănh hộ dương Thần.

Trục thiêm Ly Khảm Càn Khôn định,

Đại Đạo Kim Đơn hiển pháp thân.

Đàn đến đây đă măn. Bần Đạo ban ân chung.

Thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh