Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

7.- PHỤC HỒI TIÊN THIÊN: TINH, KHÍ, THẦN

Tư thời, đêm 01 tháng 6 năm Quư Sửu  - Đại Đạo 47 (30.6.1973)

 

THỔ ĐỊA CHÁNH THẦN chào Chư Thiên Mệnh.

Thần thừa lệnh báo đàn. Có Lăo Tổ lai lâm truyền giáo. Tôn Thần xin kiếu, hầu lịnh...

THI

THÁI hư hiệp thể Đạo viên thành,

THƯỢNG phẩm phanh tu mạc vọng sanh.

LĂO chuyển thời lai nhân địa chủng,

QUÂN hành luân pháp cực tinh anh.

Tôn Sư chào chư môn đồ.

Giờ này Tôn Sư lâm đàn điểm đề: "TAM BỬU LUYỆN PHÁP" theo chương tŕnh đạo học Thượng Thừa: Phục Huờn Tiên Thiên: Tinh, Khí, Thần.

THI

Phục hồi Tinh Khí luyện huờn hư,

Vô lậu sơ nguyên tạo hóa lư.

Hạ chủng lai thời do tịnh cực,

Phương tri đăi ngộ hội Chân Như.

(Cười...) Trong thân con người có ba món chí bửu sánh cùng Trời Đất là Tinh, Khí, Thần.

Trong trạng thái Tiên Thiên, ba món báu này đều thuần chân, là: chân Tinh, chân Khí, chơn Thần.

* Chân Tinh c̣n gọi là Chân dược, do cơ Chân động mà sinh. Chân động là Thận Mạng động mà Tâm không động. Lúc Chân Tinh sanh là lúc vi dương triền động.

* Chân Khí cũng là Chân dược, Cũng do Chân động mà sinh. Chân Khí sanh vào lúc vi dương sơ động.

* Chơn Thần là Thần Tiên Thiên, c̣n gọi là Thuần Dương Thần hay Càn Nguyên Thần.

Vạn vật nhờ Chơn Thần mà được thống hệ cùng Thiên Tính (Thiên địa dữ vạn vật đồng nhất thể), rồi nhờ có mây vận hành, có mưa móc chan rưới mà phẩm vật lớn nên h́nh.

Chơn Thần làm sáng tỏ cho cơ âm dương chung thủy vận hành và sáu ngôi được trưởng thành từng thời gian.

Đến thời Cực chứng là đạt quả thuần dương, Chơn Thần cưỡi sáu rồng mà ngao du khắp chín tầng Trời.

Nếu là thời Hậu Thiên, Càn Khôn thất chánh th́ Chơn Thần có sứ mạng là Chánh tại Tánh Mạng con người, chỉnh định Càn Khôn và tái tạo dinh hoàn của Tiểu Thiên Địa.

Chơn Thần c̣n tạo nên cơ Thái ḥa cho thân tâm để hoàn chỉnh một thế giới bên trong thành LợiTrinh.

Phục hồi Tiên Thiên Tinh Khí Thần phải am tường Thiên cơ Huợt Tư thời.

- Huợt Tư thời là cơ dương sanh, dương động, là cơ phục dương của Tạo Hóa, của con người.

- Huợt Tư thời của Tạo Hóa nằm trong tứ chánh, cực âm dương phục. Cuối giờ Hợi, đầu giờ Tư là thời dương sanh của Tạo Hóa. Tu luyện Đạo phải lưu ư để thu nhận Huyền Khí của Trời Đất mà bổ túc cho Huyền Khí của nội thân đă tổn thất.

- Huợt Tư thời cơ thân con người không thời hạn nhất định nên phải cực tịnh mà chờ, gọi là thời hầu thể thủ.

- Trường hợp đi, đứng, nằm, ngồi, tâm không động mà tự nhiên ngoài thận động là Huợt Tư thời, phải ra công luyện vận, hết động thời nghỉ.

- Huợt Tư thời c̣n có tên là Huyền Quang hiện.

C̣n Tinh, Khí, Thần thất chân:

* Tinh thất chân sanh ra trược Tinh, ảo Tinh. Tinh này do dâm tâm khởi động mà có.

- Có một loại Dâm Tinh rất nguy hiểm có tên là Đại Ma Đầu nơi cung Khảm Hậu Thiên. Tinh này do dâm tâm và thực phẩm huyết nhục biến sanh.

- Loại Âm Tinh do người ăn ngũ cốc mà có.

- Loại Trược Tinh nhẹ nhàng hơn các loại trên, loại Tinh này do tâm khởi niệm mà có.

* Khí thất chân đặc tính cũng tương tự như Tinh thất chân. Chỉ có Khí hô hấp có lợi ích cho cơ tu luyện là lấy Khí hô hấp Hậu Thiên để biến thành Khí Tiên Thiên.

* Thần thất chân là Thức Thần, là Thần tư lự, niệm tưởng, là Thần đối tượng, Thần bản ngă... Thần thất chân trở nên hôn muội, tội lỗi, sanh tử triền miên chẳng dứt.

Công phu tu luyện chủ đích là phải phục nguơn ba báu:

* Phục nguơn Tinh: lúc động mới có Tinh. Lúc tịnh th́ Tinh ở trong Khí, nên nói chỉ có Chân Khí mà thôi. Cho nên phục nguơn lại Tinh là phục nguơn lại Khí.

- Khí sung măn, gặp cơ động Tinh mới sanh.

- Khí đă kiệt, dù có động Tinh cũng chẳng sanh.

Khí tuyệt th́ người phải chết.

- Lúc động th́ Khí bàng bạc khắp cả vũ trụ Càn Khôn.

- Lúc tịnh th́ Khí quy tụ về Tử Vi Cung.

Thần cũng chẳng khác Khí. Thần Khí tuơng quan.

- Thần mà bỏ cung thất ra bên ngoài th́ khí cũng tán lạc khắp cùng và đều bị thất chân.

- Lúc nào Thần về an trụ nơi chánh cung , th́ Khí cũng quy tụ về, gọi là Chân Thần Khí.

Cho nên vào trường tu luyện, không nên chú tâm ra ngoại giới, mà lúc nào cũng trụ tâm nơi Khí huyệt, gọi là Thần quy vô cực.

Tam Bửu có nội, có ngoại.

Phục nguơn Tam Bửu, trước phải phục luyện Tam Bửu bên ngoài:

- Luyện hai con mắt vô lậu: không buông theo ngoại vật, ngoại cảnh th́ Thần quy tàng. Nếu để mắt lậu th́ Thần tán.

- Luyện tai vô lậu: không để ư nghe việc thị phi bên ngoài th́ Tinh quy tàng. Nếu để tai lậu th́ Tinh tán.

- Luyện cho miệng vô lậu: không nói nhiều, không bàn cải nhiều th́ Khí quy tàng. Nếu để miệng lậu th́ Khí tán.

Tam Bửu bên ngoài đều vô lậu là cơ bổ túc cho Tam Bửu bên trong ngày càng sung măn.

Nếu để Tam Bửu bên ngoài đều lậu, th́ Tam Bửu bên trong cũng phải chịu hữu lậu.

Luyện phục Tam Bửu bên trong, chủ đích là luyện phục Thần Khí.

Thần Khí phải đồng luyện th́ công phu mới viên măn.

THI

Người có báu linh gốc ở Trời,

Chơn dương Thần Khí sáng phơi phơi.

Hư vô chiếu diệu ngàn muôn kiếp,

Chẳng định tử sanh, chẳng đổi dời.

THI

Đổi dời cơi tục sắc trần pha,

Nhuộm thắm t́nh duyên tưởng mặn mà.

Luyến ái nghiệp oan chồng chất măi,

Tinh thần mờ ảo chẳng đường ra.

HỰU

Ra ngoài t́nh tục thấy Linh Sơn,

Cầu pháp chân như để phục huờn.

T́m lại báu nhà ǵn luyện kỹ,

Thần ngưng, Khí kết hoá kim đơn.

Đàn dạy "Phục nguơn Tam Bửu" đến đây đă hết. Đàn sau dạy tiếp: "Tam Bửu hiệp luyện".

THI

Đạo truyền từ thuở mới khai nguyên,

Môn hạ cần nên lập chí hiền.

Khắc kỹ ứng hành công diệu dụng,

Siêu Phàm, nhập Thánh, tiếp cơ Thiên.

Tôn Sư ban ân chung.

Thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh