Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

4.- PHÁP CHỈ THƯỢNG THỪA

Tư thời, đêm 15 tháng 4 năm Quư Sửu  - Đại Đạo 47 (17.5.1973).

THI

THÍCH Chủ minh tâm kiến tánh chơn,

CA thành mạng lập bổn nguyên huờn.

NHƯ nhiên tịch tịnh vi cơ động,

LAI định chân thời thể thủ đương.

Điểm xuyết Càn Khôn thông giác hải,

Truyền giao Ly Khảm hội quan nguơn.

Pháp luân khởi trụ xuy khư hóa,

Chỉ sở linh minh xuất tử đơn.

Bổn Sư chào mừng chư môn đệ đàn tiền, miễn lễ, tỉnh tâm an tọa nghe dạy đề tài: "Pháp Chỉ Thượng Thừa".

Lành thay! Lành thay! Trước tiên Bổn Sư có lời mừng cho những môn đệ có ḷng chí thành thiện nguyện nên được Thượng Đế đặc ân cho "Phẩm Thượng Thừa" này.

Hỡi chư thiện tâm! Giữa lúc đa phần nhân loại đang say mê theo cuộc sống vật chất trần hồng, trí óc con người đều dốc trọn vào sự nghiệp hữu h́nh, vào cơ giới hóa thời đại. C̣n phần tinh thần thiêng liêng của con người gần như xa lạ.

Giới tu hành lại nặng về tín ngưỡng, theo sắc tướng âm thinh hoặc ưa thích theo lối dị đoan, mê tín, bùa chú, pháp thuật, không lối giải thoát tâm linh, không hội nhập được chân truyền của nền Đại Đạo.

Chân truyền c̣n gọi là bí quyết tu luyện.

Công phu tu luyện có hai phần là: Trúc Cơtu Tánh luyện Mạng.

Trúc Cơ có bốn công phu:

- Trúc Cơ Minh Đườngthực hành Nhơn Đạo.

- Trúc Cơ Lập Đứcthí pháp, giúp người học Đạo.

- Trúc Cơ Tâm Hưluyện kỹ Tinh thuần.

- Trúc Cơ Vô Lậuluyện Tinh Khí không c̣n tẩu lậu.

Trúc Cơ hoàn thành mới kiến tạo Tam Đài:

- Bát Quái Đài là ngôi Thần.

- Hiệp Thiên Đài là ngôi Khí.

- Cửu Trùng Đài là ngôi Tinh.

Tam Đài là sự thể hiện của Pháp môn "Tánh Mạng song tu, dĩ Thần ngự Khí".

THI

Đại Đạo là ǵ? Đạo ở đâu?

Đó là cương yếu đặt từ lâu,

Thân, tâm "đóng - mở" Trời ban phú,

Tánh, Mạng "sanh - huờn" pháp hiệp thâu.

Khải ngộ an nhiên cơ định giác,

Viên dung chiếu hiện tợ minh châu.

Thoát ṿng cương tỏa vô lai khứ,

Chẳng bận tử sanh, chẳng nguyện cầu.

Con người có Tâm và Thân, có Tánh và Mạng, có Thần và Khí, tức là có âm và dương. Thiếu một thành phần là không thành con người, do đó phải có cả hai. Nếu tu Tánh mà không tu Mạng, hoặc tu Mạng mà không tu Tánh là không đúng với chân pháp Đại Đạo, uổng phí công lao.

THI

Đạo tại nhăn tiền, tại bản thân,

Luyện tâm hư cực, Tánh huờn chân.

Luyện Thân giả hiệp thành thân Pháp,

Luyện nội ngoại công tụ Khí Thần.

Công phu tu luyện đều nhắm vào Tánh, Mạng nên Bổn Sư nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho hàng Tu sĩ lưu ư hầu khỏi lạc vào nẻo bàng môn ngoại đạo.

Tánh tức là tâm. Tâm thường an th́ Tánh thể thường minh. Thân không lậu th́ Mạng căn vĩnh cố. Tánh thể thường minh th́ vô lai vô khứ. Mạng căn bền vững th́ chẳng tử chẳng sanh.

Công phu Tánh, Mạng phải qua từng tŕnh tự gọi là 5 bước công phu, hay gọi là "Ngũ Thiền", từ khởi thủy đến thực chứng.

1. Sơ thiền: Luyện kỹ Trúc Cơ.

Luyện kỹ là luyện cái tâm cho thuần nhất, không c̣n nghĩ thiện nghĩ ác, nghĩ có nghĩ không, nghĩ phúc nghĩ họa, nghĩ hơn nghĩ thua... tức là không c̣n những đối tượng nhị nguyên nữa. Tịch nhiên bất động. Thức thần không c̣n chỗ nương. Chơn thần trở về chủ vị như thuở Tiên Thiên, gọi là tâm thuần dương, bất sanh bất tử.

2. Nhị thiền: Luyện Tinh hóa Khí.

- Nam giới th́ luyện Tinh hóa Khí.

- Nữ giới th́ luyện Huyết hóa Khí.

* Luyện Tinh hóa Khí: là luyện cho tinh thông không c̣n tẩu lậu. Thể thủ Chân Tinh đem về chỗ vị sanh thân rồi dùng Chân Hỏa huân hóa cho Tinh này trong sạch như nước thanh nguyên (nguồn nước trong sạch) rồi hóa thành Khí.

Tinh thủy hạ lậu chỉ có một đường dương quang nhưng sau khi đă hóa thành Khí th́ lậu khắp chín cửa do đó phải đóng kín chín Khiếu bên ngoài và một Khiếu bên trong là ư bất động.

Lúc này Chân Khí không c̣n vọng xuất nữa mà tụ về Tổ Khiếu mà chầu Chơn Thần, và lúc này Thần Khí mới tạm thời hiệp nhứt, mà phải chờ đến lúc Chân Khí kết thành Chân Chủng Tử mới thật hiệp nhất và hiệp măi măi.

Tuy Chân Khí đă quy tụ nơi Tổ Khiếu nhưng chưa được hoàn toàn thanh chân, nên Chân Ư phải hướng dẫn nó theo con đường về Tây Phương và xuống Địa Phủ vài mươi hiệp để dung hóa với nội dược là chơn Âm và chơn Dương cho thành một loại chân dược vô giá bửu.

Rồi c̣n phải tiếp theo một thời công phu nữa mới viên măn thời Tiểu Châu Thiên, Chơn Thần không giây phút xa ĺa Cốc Thần, gọi là Cốc Thần bất tử. Công phu này vừa huân chưng vừa thể thủ.

* Luyện Huyết hóa Khí: c̣n gọi là: "Thái âm luyện h́nh". Cùng với pháp tu luyện của nam giới. Đại th́ đồng, tiểu th́ dị.

Sơ công hạ thủ, bế mục tồn thần đại thể là một. Là khiến cho tâm an tịnh, cho tức điều ḥa. Sau đó mới ngưng Thần nhập Khí huyệt (tại lưỡng nhủ gian). Pháp nữ tu có bài dạy riêng.

3. Tam thiền: Luyện Khí hóa Thần.

Luyện Khí hóa Thần, c̣n gọi là pháp "Dưỡng thai thần hóa" mười tháng công phu.

Nói luyện Khí nhưng không phải luyện Khí mà là nuôi dưỡng Thánh Thai cho thật sung măn, chẳng khác mẹ nuôi con mười tháng trong thai.

Nói là Thánh Thai nhưng là Chân Chủng Tử tợ như hạt ngọc minh châu.

Lúc đầu viên ngọc minh châu mới kết, h́nh dáng chưa viên măn, ánh bạch quang chưa được sáng rơ nên nói luyện Khí tức là luyện cho viên ngọc này thật viên măn, thật sáng rỡ. Sáng cho đến ám thất (nhà tối) thành bạch quang, cho ánh thái dương không c̣n tác dụng.

Vậy luyện hạt minh châu như thế nào?

Tuyệt đối không dùng vơ hỏa mà chỉ dùng chân hỏa kết hợp với Tiên Thiên Chân Khí mà huân hóa, mà tu dưỡng.

Châu Thiên Vận không c̣n độ số như thời Tiểu Châu Thiên mà vận hành Chân Tức như lúc c̣n trong bụng mẹ.

4. Tứ thiền: Luyện Thần huờn Hư.

Luyện Thần huờn Hư, c̣n gọi là "Tam niên nhủ bộ". Tức là luyện xuất Thần thâu Thần.

Công phu Tứ Thiền chẳng khác người mẹ nuôi con ba năm cho bú mớm, dạy đứng, dạy đi, mẹ không rời con một bước.

Luyện xuất thần thâu thần cũng vậy, chân ư không ĺa dương thần. Thần một xuất th́ liền thâu. Tuần tự từ gần đến xa, cho đến lúc Thần đi thật xa th́ chân ư không c̣n thâu nữa mà để cho dương thần tự nhiên xuất hóa.

5. Ngũ thiền: Nhập Đại Định.

Thời nhập Đại Định là thời kỳ Tu Sĩ đă chứng quả thuần Càn, là thời thừa lục long dĩ ngự Thiên, là cỡi sáu rồng đi khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới để thuyết pháp độ sinh.

THI

Luyện Đạo hư vô, trước luyện tâm,

Tâm sanh duyên khởi nghiệp mê lầm.

Mê lầm tưởng Đạo là không ảo,

Nào biết trong người Đạo ẩn thâm.

BÀI

Tu thiền định hư vô Đại Đạo,

Pháp Thượng Thừa chí bảo chí chơn.

Là cơ vận chuyển âm dương,

Âm dương đắc chánh hiệp huờn linh thai.

Linh thai vốn không ngoài Tánh, Mạng.

Tánh, Mạng là căn bản công phu.

Cổ kim bao lớp người tu,
Lần cơ mật nhiệm, truyền thu dặt dè.

Nay trường Đạo chuẩn phê sắc chỉ,

Trao pháp đồ phục vị nguyên căn.

Khởi đề lập hướng Thần đăng,

Chiếu minh thổ phủ, Đạo hằng lai sanh.

Từ phàm thể hóa thành Pháp thể,

Từ Hậu Thiên phục khế Tiên Thiên.

Từ cơ sanh diệt trái khiên,

Chuyển siêu giác hóa thiên nguyên tựu thành.

Công chứng ngộ thâm hành vô thượng,

Nguyện lực cao là hướng định cao.

Lần theo lối thẳng đi vào,

Đi vào cửa Pháp phải vào chánh môn.

Môn luyện kỹ nhuần ôn thời tập,

Bát Nhă thuyền hội tập nguyên nhân.

Nghiệp trần giải sạch trái oan.

Từ không mà có, có hoàn lại không.

Đoạn hỏa tánh, dứt ḷng Thần thức,

Chuyển dục t́nh lập cực Vô Vi.

Hành tàng cơ diệu thời tri,

Âm dương thăng giáng đúng kỳ khai thông.

Thời chuẩn bị hành công tiếp bổ,

Hô hấp cơ Pháp độ lần khơi,

Giáng thăng không nhặt không lơi,

Ư chân dẫn lối, Thần dời cung vi.

Đóng sáu cửa phục quy căn nội,

Cho lục trần tự thối về không.

Lục thức lặng ẩn bên trong,

Tịch nhiên hư cực viên thông giác thần.

Thần hiệp Khí, Thần chân Khí tụ,

Khí Thần giao cho đủ thời hầu.

Tịch trung vô lự cô câu,

Miên miên tâm tích tương cầu tương y.

Hiệp thành Pháp Chỉ sơ kỳ.

THI

Hạt giống Linh Căn tự thuở nào,

Gieo vào Thánh Địa quư dường bao.

Ngày đêm vun tưới nên công tích,

Quả vị trường sanh đoạn khổ lao.

Toàn Ban Hiệp Thiên Đài kể từ nay phải nghiêm túc công phu để thuần hóa trong công việc hành tŕ pháp Đạo nghe!

Thánh Giáo Thượng Thừa chỉ được phổ biến trong nội bộ. Việc ban hành phải chờ lịnh.

Bổn Sư ban ân chung.

Thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh