Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

3.- ĐẠI LƯỢC: VŨ TRỤ - NHÂN SINH

Tư thời, đêm 15 tháng 3 năm Qúy Sửu  - Đại Đạo 47 (17.4.1973).

THI

ĐẠO mệnh danh truyền tự cổ kim,

TỔ huyền nhứt thể diệu cơ thâm.

LĂO ban vạn hữu sanh sanh hóa,

QUÂN phục Thuần dương Chánh nội tâm.

HỰU

Tâm trung nhất điểm bổn hư vô,

Thượng hạ thông linh Pháp tượng đồ.

Thiên địa châu huờn chân diệu hiệp,

Âm dương tiến thối tự nhiên hồ.

LĂO QUÂN đại hỷ chư phận sự, miễn lễ đàn tiền tịnh tâm an tọa, nghe dạy.

Đàn nay Tôn Sư đại lược về vũ trụ nhân sinh để chư môn đồ nhận chân chủ đích tu luyện.

Vũ trụ: khởi thủy là một thể hồng mông vô cực, mờ mờ ảo ảo, không h́nh tượng, không âm thanh, không Trời Đất, núi sông, tinh tú. Vạn tượng giai không.

Trong cơi hồng mông vô cực có một điểm linh thông vi diệu gọi là Thái Cực.

Thái Cực có đặc tính cực tịnh.

Thái cực hàm chứa ẩn tàng một sanh cơ, điều ḥa động tịnh: sanh Trời, sanh Đất, sanh Người, sanh Vạn Vật, sanh Tiên, sanh Phật.

Sau khi Thái Cực sanh Lưỡng Nghi là Âm Dương th́ có cơ biến hóa tạo nên thế giới Hậu Thiên sanh sanh tử tử, tấn thối tồn vong, thạnh suy bỉ thái, trị loạn an nguy... tức phát sinh ra hàng hàng lớp lớp đối tượng.

Con người: Thủy tổ của loài người là Bàn Cổ, do Tiên Thiên chân khí sanh ra, hay c̣n gọi là Thái Cực sanh ra ngôi Thái Dương.

Trong ngôi Thái Dương có ngôi Thiếu Âm.

Ngôi Thiếu Âm trưởng thành và hóa sanh ra ngôi Thái Âm.

- Thái Dương tượng trưng cho nam giới.

- Thái Âm tượng trưng cho nữ giới.

Từ đây nam nữ phối ngẫu mà có nhân loại:

- Tiên Thiên Thận Khí của cha phát động phối hợp với Hậu Thiên Thận Khí của mẹ sanh ra tạng Thận.

- Tiên Thiên Tâm Khí của mẹ phát động phối hợp với Hậu Thiên Tâm Khí của cha sanh ra tạng Tâm.

- Tiên Thiên Can Khí của cha phát động phối hợp với Hậu Thiên Can Khí của mẹ sanh ra tạng Can.

- Tiên Thiên Phế Khí của mẹ phát động phối hợp với Hậu Thiên Phế Khí của cha sanh ra tạng Phế.

- Tiên Thiên Tỳ Khí của cha phát động phối hợp với Hậu Thiên Tỳ Khí của mẹ sanh ra tạng Tỳ.

Ngũ tạng động biến sanh ra ngũ tặc:

- Tâm động phát sanh ra tánh mừngniệm.

- Thận động phát sanh ra t́nh dụcsợ hăi.

- Can động phát sanh ra sân hỏa.

- Phế động phát sanh ra lo lắng.

- Tỳ động phát sanh ra tư lự, dục vọng.

Tánh Mạng Tiên Thiên động nên Càn biến ra Ly, Khôn biến thành Khảm gọi là Càn Khôn thất chánh và cơ thể con người đều thất chánh. Thất chánh nên có sanh tử luân hồi.

- Tiên Thiên ngũ hành tạo nên Tánh.

- Hậu Thiên ngũ hành tạo nên Mạng.

Tánh Mạng có Tiên Thiên chân Tánh Mạng.

- Thánh nhân tượng là Bát Thuần Càn vốn bất sanh bất tử.

- Hậu Thiên Tánh Mạng v́ thất chân, thất chánh nên có sanh tử.

Thánh nhân tượng là "Hỏa Thủy vị tế".

Ngũ hành Tiên Thiên sanh ngũ nguơn:

- Nguơn Tinh thuộc Thủy (Nhâm thủy).

- Nguơn Tánh thuộc Mộc (Giáp mộc).

- Nguơn Khí thuộc Thổ (Mậu thổ).

- Nguơn Thần thuộc Hỏa (Bính hỏa).

- Nguơn T́nh thuộc Kim (Canh kim).

Ngũ nguơn sanh ngũ đức: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.

- Trí do nguơn Tinh, thể thuần túy phát sanh.

- Nhân do nguơn Tánh, thể nhu ḥa phát sanh.

- Tín do nguơn Khí, thể thuần nhất phát sanh.

- Lễ do nguơn Thần, thể viên thông phát sanh.

- Nghĩa do nguơn T́nh, thể can liệt phát sanh.

 

- Ngũ nguơn là Khí của Ngũ hành.

- Ngũ đức là Tánh của Ngũ hành.

Ngũ nguơn sanh lúc Tiên Thiên ẩn trong Hậu Thiên hỗn luân thành một Khí. Tuy h́nh tích chưa hiển lộ nhưng lư ngũ ngôn, ngũ đức đă sẵn đủ trong Thái Cực. Chổ này gọi là: Bổn lai diện mục của con người trước khi sanh nên gọi là Tiên Thiên ngũ hành.

Ngũ hành Hậu Thiên sanh ngũ thức:

- Thức thần thuộc Hỏa (Đinh hỏa).

- Trược tinh thuộc Thủy (Quư thủy).

- Du hồn thuộc Mộc (Ất mộc).

- Quỷ phách thuộc Kim (Tân Kim).

- Vọng ư thuộc Thổ (Kỷ thổ).

Ngũ thức sanh ngũ tặc: mừng, giận, buồn, vui, muốn.

- Vui do Thức thần Tánh tham phát sanh.

- Buồn do Trược tinh Tánh si phát sanh.

- Mừng do Du hồn Tánh thiện phát sanh.

- Giận do Quỷ phách Tánh dữ phát sanh.

- Muốn do Vọng ư Tánh loạn phát sanh.

Trong ngũ vật hồn phách sanh ra trước.

Hồn là linh quang, là hạt giống luân hồi chuyển kiếp. Thành Người, thành Quỷ, thành Thần, thành Thánh cũng chính nó. Thân xác chưa sanh hồn đă có trước. Khi chết, khí chưa dứt hồn đă đi xa. Hồn thọ Hậu Thiên Mộc khí hiệp với nguơn tánh mà tồn tại.

Phách là phần linh của khí huyết thọ Hậu Thiên Kim Khí mà tựu thành.

Ngũ vật, ngũ tặc có sau khi sanh thân nên thuộc Hậu Thiên.

Lúc ban sơ Tiên Thiên, Hậu Thiên hiệp một nên ngũ vật, ngũ tặc nhờ ngũ nguơn, ngũ đức dung hóa. Nếu có động, do Tiên Thiên làm chủ nên anh nhi toàn thiện, toàn nhân. Tịnh là ngũ nguơn, động là ngũ đức. Nếu có tỏ ra mừng, giận, buồn, vui cũng chỉ là vô tâm tự nhiên.

Con người lúc c̣n trong bụng mẹ, bị bào thai bịt kín nên hô hấp theo lỗ rún rồi vận chuyển theo đường Nhâm - Đốc, gọi là vận hành Tiên Thiên Chơn Tức.

Sau khi lọt ḷng mẹ lỗ rún bị bít nên thở theo miệng - mũi, gọi là Hậu Thiên Phàm Tức. Từ đây phải sống nhờ hoàn toàn bên ngoài Hậu Thiên.

Cho nên phần linh hồn cũng phải mượn hồn Hậu Thiên, nên tâm bị hệ thuộc đối tượng của thế giới hữu h́nh.

Kịp đến lúc thiên quư chi kỳ tức tuổi 16, khí huyết phương cương, Tiên Thiên đầy đủ là lúc lục dương thuần toàn. Nhưng hễ dương cực th́ âm sanh. Âm sanh tiến lên là dương thối lần. V́ đua sống theo t́nh đời giả tạo nên vật dục sở tế, khí bẩm sở câu. Chạy theo ḷng ham muốn trong cuộc sống vật chất làm cho hồn phách chẳng định, thức thần nổi dậy, tinh khiếu hạ lậu, ư loạn tâm mê. Ngũ vật, ngũ tặc dấy lên làm cho ngũ nguơn, ngũ đức lu mờ. Đến lúc âm toàn dương tận con người phải chết và mất đi một kiếp làm người.

Duy có hàng Thánh Triết suốt thông mọi lẽ, biết dưỡng dương khi Tiên Thiên chưa dứt, biết thối âm khi Hậu Thiên khởi sanh. Lấy Hậu Thiên hàm dưỡng Tiên Thiên, lấy Tiên Thiên chế phục Hậu Thiên. Suốt đời trọn giữ cái lư "chấp trung thủ nhất" mà đi thẳng vào cơi Thánh.

THI

Định lập chân tâm tự quán thông,

Là ngôi Thái Cực có ǵ trong?

Chưa chia: Trời, Đất, Người là một,

Diệu hiệp âm dương tạo hóa đồng.

HỰU

Đồng thể hư vô nhứt Khí chơn,

Ấy là căn cội của Thiên nhơn.

Chuyển luân cơ diệu vô vi pháp,

Hồi hướng bổn nguyên Đại Đạo huờn.

HỰU

Huờn phục chân nhân phải lắm công,

Mới đem thân thế giữa trần hồng.

Sống đời chuyển hóa ḍng thanh trược,

Đối cảnh thành toàn lẽ biến thông.

Trực nhập công phu trong giác huệ,

Thuần ḥa thể cách hiệp tư phong.

Bảo an Thần Khí thân tâm định,

Lập hướng Thiền cơ chí thiện đồng.

Bài này chỉ có tám câu nhưng bao hàm cả lư lẫn pháp, chư môn sanh cần nghiên cứu kỹ để ứng dụng vào công phu tu dưỡng.

THI

Đạo học truyền hành nhứt tự Không,

Tác thành Tiên Phật đắc chân công.

Đoạn trần tâm niệm khai Thiên giới,

Liễu tử siêu sanh nội thể thông.

Giờ măn đàn. Tôn Sư ban ơn chung.

Thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh