Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

2.- ĐIỂM KHAI THƯỢNG THỪA

Tư thời, đêm 09 tháng 01 năm Qúy Sửu  - Đại Đạo 47 (11.2.1973).

THI

THỔ khí miên miên tại chánh trung,

ĐỊA linh tú hiệp tứ phương tùng.

PHƯỚC âm dư hưởng vô cùng tận,

THẦN lập định cơ tạo hóa dung.

Tôn Thần chào mừng chư Chức Sắc đàn trung. Tôn Thần thừa lệnh báo cơ, đàn trung nghiêm chỉnh tiếp lệnh...

THI

GIÁO hóa môn sanh thuận đức thành,

TÔNG truyền mật pháp lư nguyên hanh,

ĐẠI khai giác lộ tam nguơn chuyển,

ĐẠO điểm cơ trung trược hóa thanh.

GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO mừng chư phận sự.

Giờ nay Bần Đạo chuyển đàn đặc biệt truyền trao cho chư hiền một con đường hướng thẳng về chân tâm, hầu tạo nên Tiên Thiên Chân Tánh mà đạt quả vị chánh giác.

Suốt một thời gian dài, trên đường tu học và xây dựng Đạo, chư hiền đă trải qua biết bao gian lao khổ nhọc, thử thách cam go của thời hạ nguơn mạt pháp, nhưng cũng chưa phải là hết. Chư hiền nên nhớ: Đạo càng cao, khảo đảo càng nhiều. Có được nhiệt lượng lớn mới luyện nên vàng mười sáng nước.

Tu hành có chịu đựng nổi những thử thách nặng nề th́ quả vị mới nâng cao.

Có Tam Giáo lai đàn, chư phận sự nghiêm chỉnh tiếp nghinh.

THI

Khải thị minh tâm kiến Tánh chơn,

Tùng lai Tánh Mạng hiệp thành nhơn.

Quy lư Thần Khí Càn Khôn định,

Diệu hữu minh minh ảo ảo huờn.

Tam Giáo hiệp cơ báo lịnh và hộ điển, có Chí Tôn lâm đàn khải giáo, chư phận sự nghiêm chỉnh cung nghinh. Ba ta xuất ngoại...

(Tiếp điển:)

Thầy mừng tất cả các con nam nữ.

THI

CAO diệu huyền huyền pháp tợ không,

ĐÀI trung cực chiếu kiến nhân ông.

THƯỢNG truyền yếu chỉ Tam Thừa phẩm,

ĐẾ xuyển chơn cơ vạn cổ đồng.

GIÁO hóa sanh linh thần phục định,

ĐẠO thành giác huệ lư viên thông.

NAM sơn bắc hải thời minh hiện,

PHƯƠNG vị Càn Khôn đắc chánh công.

Thầy miễn lễ, các con tịnh tâm an tọa.

Thầy đến với các con hôm nay để điểm truyền chơn pháp Đại Đạo tức là triển khai Phẩm Thượng Thừa của bộ Tam Thừa Chơn Giáo mà Thầy đă đặc ân cho Hội Thánh nhỏ bé này.

Các con hăy b́nh tâm nghe dạy:

Trước đây Thầy đă phái Ngũ Lăo xuống trần chấp chưởng cơ Hữu Vi, tạo Chân Kinh, chỉ điểm Chân Truyền. C̣n Thầy chấp chưởng cơ Vô Vi điều hành tứ giáo Tổ Sư chuyển khai nền chơn Đạo kỳ ba. Đây là một thời kỳ đại hi hữu. Các con được kỳ duyên hạnh ngộ Tam Kỳ Phổ Độ kỳ này cũng là việc đại hi hữu vậy.

Bấy lâu phần Nhơn đạo Thầy dạy đă nhiều, các con chỉ cần gia công thực hành, trau dồi hạnh đạo để làm nền tảng vững chắc cho việc tu tiến. Nay tiếp theo Thầy ban truyền Phẩm Thượng Thừa Chơn Pháp để các con có điều kiện thọ nhập công phu "tu Tánh luyện Mạng" mà lập cơ giác hóa siêu linh.

THI

Phổ hóa kỳ ba chuyển Đạo tràng,

Triển khai chân pháp điểm nhân hoàng.

Giải cơ biến hóa thành vô biến,

Đoạn nghiệp luân trầm khởi định an.

Lập đức nhân ḥa nung sức sống,

Huờn chân Tánh Mạng hiệp thần quang.

Thuận hàng nghịch chuyển chân vi diệu,

Độ tận nguyên nhân đến Niết Bàn.

THI

Phật Thánh Thần Tiên vốn một nhà,

Đạt cơ đắc nhất hiệp tam gia.

Nêu cao đuốc huệ soi hồn tục,

Xây dựng thiên tâm một bửu ṭa.

BÀI

Thầy tá bút xương minh yếu lư,

Lập trường tu hiệp kư đồ thơ.

Chuyển đời từ chốn mộng mơ,

Từ trong mê loạn lên bờ giác chân.

Đạo xử thế nghĩa nhân là trọng,

Lẽ tu chân trí dơng kiêm toàn.

Biết điều sai quấy sửa sang,

Trau dồi phẩm Đạo, vén màn vô minh.

Từng bước tiến soi h́nh gương sáng,

Cấp Tiểu Thừa con rán chuyển tâm.

Công phu kiểm nhận sưu tầm,

Đâu là khổ nghiệp? Đâu mầm thiện căn?

Học thấu đáo lư chân biện giải,

Tánh bổn sơ đem lại chân thường.

Trong ngoài mẫu mực kỷ cương,

Chung ḥa nhơn thế trên đường dân sanh.

Cơ biến hóa thuận hành luân chuyển,

Nghiệp trần hoàn lưu luyến trả vay.

Biết tu lập đức cao dày,

Gieo trồng nhân phẩm, tiếp tay tài bồi.

Tạo cơ chỉ phục hồi nguyên vị,

Pháp hư vô luyện kỹ thuần thanh.

Biện phân Đạo mạch cho rành,

Trung Thừa tiếp chuyển khai sanh giác thần.

Đoạn thức Tánh giải lần giả tướng,

Đoạn dâm cơ bảo dưỡng tinh thần.

Nghiệm thông kết quả, nguyên nhân,

Luân hồi sanh tử xoay vần do đâu?

Bởi niệm khởi không thâu tâm định,

Ư miên man suy tính động hành.

Làm cho Tánh Mạng mong manh,

Tinh thần thoát lậu ṿng quanh kiếp trần.

Chuyển thế hóa trọng phần luyện kỹ,

Bắc nhịp cầu trực chỉ đường tu.

Thượng Thừa định hướng công phu,

Ngoài ṿng tục lụy ngàn thu vĩnh tồn.

Cơ pháp diệu Càn Khôn định vị,

Thiên Địa Nhơn hợp lư âm dương.

Thánh phàm phân ngả đôi đường,

Hiển vi động tịnh nghịch huờn thuận sanh.

Thầy tóm lược lập thành tam phẩm,

Tuyển căn cơ ghi đậm nét vàng.

Tiểu Trung Thừa đă ân ban,

Bấy lâu phổ cập Đạo tràng chỉnh tu.

Con nào đă công phu trọn vẹn,

Nguyện lực cao bước thẳng Thượng Thừa.

Thọ truyền diệu pháp sớm trưa,

Huyền công phanh luyện đơn thơ triệu hồi.

THI

Hồi hướng công phu Đạo diệu huyền,

Thượng Thừa bửu phẩm thuộc Thiên Tiên.

Hiệp quy Tam Ngũ thành chân thể,

Nung đốt ḷ cừ luyện Hống Duyên.

Thầy tóm lược:

I. Phẩm Tiểu Thừa:

Dạy cơ xử thế nhân sinh, xử tṛn Nhơn Đạo, giữ đúng Tam quy - Ngũ giới, gọi là Minh Đường Trúc Cơ, c̣n phải tiết chế t́nh dục để bảo dưỡng Mạng căn.

II. Phẩm Trung Thừa:

Chủ yếu là đặt tâm lực vào công phu học vấn, suy lư đến chỗ cách vật trí tri. Yếu lư đă suốt thông th́ lương tri, lương năng tự nhiên thị hiện. Thức thần không làm chủ được tâm cơ và cũng chẳng c̣n biến cái tâm này thành cái tâm sanh tử nữa.

Cần phải chấm dứt t́nh dục để chuẩn bị tiến lên Thượng Thừa.

Tâm hồn sống ngoài đối tượng nhị nguyên, chuyên lo luyện kỹ Tinh thuần.

III. Phẩm Thượng Thừa:

Sẽ có những đề tài giảng về giáo lư Thượng Thừa và điểm truyền những bí quyết tu Tánh luyện Mạng tiếp theo trong Phẩm Thượng Thừa này.

Đây là một bửu phẩm tối thượng Thầy đă đặc ân cho Hội Thánh, cho các con. Các con nên cẩn tâm bảo tŕ tu luyện.

THI

Đạo trong nhân thế có đâu xa?

Minh chứng mà tu các trẻ à!

Lời nói việc làm là hiện tướng,

Tâm chơn Tánh thiện vốn căn nhà.

Thường cư chánh niệm không điên đảo,

Biết nẻo mê đồ chớ thiết tha.

Tu học thân tâm là chánh giác,

Mở đường hồi chuyển, nhập tinh hoa.

HỰU

Tinh hoa Đạo học tại thân tâm,

Tánh, Mạng toàn chơn trẻ gắng tầm.

Tiên Phật do đây mà chứng phẩm,

Phàm gian chẳng biết măi mê lầm.

HỰU

Lầm lạc phai mờ Tánh bổn nguyên,

Kiếp đời chồng chất nỗi ưu phiền.

Nào danh, nào lợi, nào sân hận,

Ngả rẽ trăm chiều chẳng lúc yên.

HỰU

Yên tĩnh thân tâm Thái Cực sanh,

Các con rán nhớ, nhớ mà hành.

Hành y chánh pháp Thầy trao dạy,

Chân quả thuần dương chí nguyện thành.

Thầy ban ân các con.

Thầy thăng...

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh