Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

1.- KHAI XUÂN

Tư thời, đêm 30 tháng 12 năm Nhâm Tư  - Đại Đạo 47 (02.2.1973).

THI

THÀNH cơ chỉ Đạo lập thân tu,

HOÀNG xuất trần mê thế thượng phù,

BỔN cảnh lai lâm chân diệu xứ,

LAI truyền Đại Thánh điểm công phu.

Tôn Thần chào mừng chư Thiên Mạng. Tôn Thần thừa lệnh Đại Thánh báo cơ. Thăng...

 

THI

QUAN sơn tư nhuận Khí xuân thiên.

THÁNH đức đồng tôn nội thể huyền,

ĐẾ chuyển hồng quang Khai diệu bút,

QUÂN y thừa Mạng Đạo tâm truyền.

HỰU

Truyền kiếp trần gian một chữ tu,

Học thông hành đúng lắm công phu.

Nếu c̣n hờ hững tâm chưa định,

Rồi măi mơ màng trí khó thu.

Biết việc xét ḿnh dung dị hóa,

Thuần chơn vô ngă tự nhiên phù.

Nay xuân chan rưới t́nh muôn loại,

Đạo dẫn hồn xuân bước viễn du.

Bần Đạo mừng tất cả đàn tiền, tịnh tâm an tọa.

THI BÀI

Bước viễn du bố ban sanh lực,

Cho muôn loài nhuận đức phục nguyên.

Âm dương tiến thoái hồn nhiên,

Hàm dinh tư dưỡng cơ huyền hóa công.

Nay xuân đến khai thông niên độ,

Hiệp thần xuân tiếp phổ Đạo trường.

Khởi đề giáo huấn kỷ cương,

Cho nhơn sanh biết mở đuờng tâm tu.

Bấy lâu đă cần cù theo Đạo,

Đă chung đồng gầy quả tạo công.

Trải qua bao cuộc thử ḷng,

Ḷng hằng giữ Đạo, ư không đổi dời.

Nay cần phải chiều nơi tu chỉnh,

Cho rơ ràng tự tĩnh thân tâm.

Công phu hồi tưởng suy tầm,

Học thông chánh lư, hành thâm chân truyền.

Người Chức Sắc đương nhiên hữu trách,

Trách nhiệm là thanh bạch chánh chân.

Tạo thành minh đức tân dân,

Tương ưu, tương tế, tương lân, tương ḥa.

Người Tín Hữu trong nhà đạo đức,

Ghép ḿnh theo mẫu mực tu thân.

Trọn công nuôi dưỡng tinh thần,

Tín thành nhuận sắc, nghĩa nhân thường hành.

Trong tổ chức phải rành tổ chức,

Thực thể c̣n hậu nhựt noi gương.

Thiệt hư cần phải tinh tường,

Ngôn hành tương ứng, lập trường chánh trung.

Nay đàn xuân lời chung điểm hóa,

Ban ân hồng cho cả nhơn sanh.

Đạo trường quyện tỏa hương lành,

Câu kinh nghĩa đạo thường hành sớm trưa.

Hôm nay Bần Đạo thừa lệnh Đức Chí Tôn chuyển lập cơ đàn, nhằm tiết xuân dương khai thái, vạn vật hồi xuân, vốn có diệu ư.

Về cơ xử thế, Nhơn Đạo thường hành, chư hiền nam nữ đă học qua Tiểu và Trung Thừa, chỉ cần có điều: học thông hành đúng là được chứng quả vào bậc hiền nhân thiện tín, nhưng vẫn c̣n trong ṿng nhân quả luân hồi v́ chưa bước qua khỏi ngưỡng cửa âm dương biến hóa, tức chưa đạt được cơ giải thoát tâm linh, siêu sanh liễu tử của nền chân pháp Đại Đạo.

Giờ đây Bần Đạo lược giải một số điểm trong bài:

1. Biết việc xét ḿnh dung dị hóa:

Biết việc: theo Khổng Giáo gọi là cách vật, tức là học hỏi cho đến chỗ tận cùng của mỗi sự vật, không c̣n nghi ngờ lầm lẫn. Biết việc đến chỗ tận cùng gọi là chân trí. Có chân trí mới có chân ư. Chân ư là vị chân sư trong người.

Xét ḿnh dung dị hóa: Kiểm điểm lại ḿnh đă làm đuợc ǵ tương ứng với sự hiểu biết để dung hóa với đạo lư, với tâm hồn, với bản thân, tạo thành một thuần thể hồn nhiên của nội tâm. Được như vậy th́ một cử chỉ, một lời nói, một việc làm đều thuận lẽ tốt đẹp.

2. Học thông chánh lư, hành thâm chân truyền:

Học cho thông suốt chân lư Đại Đạo để thực hành đúng với chân truyền.

Chánh lư là lư âm duơng. Cô dương bất sanh, cô âm bất trưởng. Tu hành là phải Tánh Mạng song tu. Chân truyền là dĩ Thần ngự Khí nhi thành Đạo.

3. Tín thành nhuận sắc, nghĩa nhân thường hành:

Tín thành: là đức Lễ cao tột. Công phu tu luyện đức tín thành là điểm quan trọng nhất. V́ có trọn đức tín thành mới vượt qua mọi gian khổ, mới quyết tâm cần mẫn công phu, mới mong thành đạt kết quả.

Nghĩa nhân thường hành: theo Thiên Đạo là ra công thí pháp, c̣n gọi là công đức Trúc cơ. Trước công phu Trúc cơ về công đức thí pháp phải tu luyện. Minh Đường Trúc Cơ là tu về Nhơn Đạo.

4. Ngôn hành tương ứng, lập trường chánh trung:

Lời nói ứng hiệp với việc làm. Lời nói việc làm đi đôi đó là đức hạnh cần thiết của người tu.

Lập trường chánh trung là không thiên lệch vào một đối tượng nào của thế giới Hậu Thiên mà nhất là không c̣n ngă chấp.

THI

Trung chánh là thần bất tử khai

Cổ kim duy lư bảo tâm hoài

Đạo truyền nay chuyển sang nguyên mới

Thoang thoảng hương trời tâm tự lai.

Tâm tự lai: là chơn tâm, đạo tâm trở lại. Bởi v́ thường nhựt sanh chúng phải giao động trực tiếp vào cuộc sống đa dạng, biến chuyển theo thường t́nh ngă chấp. Do đó mà đạo tâm xa dần.

Hương trời: là vị hương xuân thiên, mùa xuân. Khí tiết dương sanh, chuyển phục sức sống cho muôn loài, do đó ảnh hưởng đến tâm thần con người được lắng dịu yên tĩnh, nghĩ ngơi không xáo trộn mà chân tâm lai phục. Người tu cần giữ cái tâm lai phục này thường xuyên là gần Đạo vậy.

THI

Đạo vốn hư vô lại thể h́nh,

Dạy người hồi phục lư nhơn sinh,

Cho dù kẻ ngộ, người chưa ngộ,

Thống Đạo truyền thừa phải biện minh.

Thăng...

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh