Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH TỰA

TRUNG THỪA CHƠN GIÁO

THI

NGỌC bửu ẩn sơn khách hảo tầm

LỊCH tŕnh hành đạo chỉ phương châm;

NGUYỆT minh dạ dạ nhơn tâm tỉnh,

GIÁNG bút khai đề diệu lư thâm.

NGỌC LỊCH NGUYỆT - Bần Đạo đắc lịnh TAM GIÁO giao phó xem qua Trung Thừa Chơn Giáo và tỏ ít lời b́nh phẩm.

Quyển Trung Thừa Chơn Giáo tức là quyển Hai trong kinh Tam Thừa Chơn Giáo gồm 18 thiên và một đoạn kết luận.

01. Tôn chỉ Đại Đạo

02. Nhân sinh quan

03. Bản thân người hướng đạo

04. Đoạn thất t́nh

05. Đoạn trừ lục dục

06. Lập thân hành đạo

07. Giác ngộ hồi minh

08. Tự trọng thân danh

09. Tinh thần trách nhiệm

10. Đức từ khiêm tốn

11. Đức lượng khoan dung

12. Tinh thần ḥa hiệp

13. Tinh thần kiên nhẫn

14. Luyện đức chí thành

15. Giữ lẽ công b́nh

16. Nuôi ḷng bác ái

17. Đức từ bi

18. Phương châm hành đạo

19. Hoàn kinh Trung Thừa.

Thiết nghĩ ở thế gian, mọi người đều lần lượt t́m đường dưỡng trí tu thân trong năm đường chánh đạo là: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. V́ vậy mà quyển kinh Tiểu Thừa Chơn Giáo là đoạn đầu dạy người trong ṿng Nhơn Đạo và Thần Đạo. Đến quyển Trung Thừa đây đưa người tu vào Thánh Đạo để dọn ḿnh vào Tiên Đạo và Phật Đạo.

Lành thay! Phước thay! cho những ai được đọc quyển kinh TRUNG THỪA này mà trọn ḷng thiệt ư thực hành th́ cửa Thiên Đàng không xa vậy.

THI

Thánh tựa phụng đề xét lư minh,

Thay lời phi lộ Trung Thừa kinh;

Thế gian nhơn loại xem, cần học,

Mười tám thiên trên rơ lư, t́nh.

Bần Đạo trao lời Huệ Lương xem qua và phụ ḥa phàm tựa. Vậy Bần Đạo xin giă từ. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh