Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

19.- HOÀN KINH

Đêm 15 tháng 7 năm Đại Đạo 37 (14-8-1962)

THI 

TRĂNG sáng lưng trời điểm thế gian,

HẠC về Trung Hội báo cơ đàn;

ĐỒNG trong tất cả tâm thành định,

TỬ hiện long môn kiến PHỤ HOÀNG. 

(Tiếp điển:) 

THI 

CAO tôn Đạo pháp vạn linh sanh,

ĐÀI thượng hư vô hóa thể thành;

GIÁO hội tinh thần khai lạc quốc,

CHỦ truyền công lư nhựt thường thanh.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ, THẦY linh hồn các con. Thầy mừng tất cả các con đàn nội.

Nay trong tiết Trung Ngươn và cũng là ngày hoàn thành Trung Phẩm.

Thầy linh hồn các con ngự đàn để bố hóa hồng ân cho các con được sáng suốt tâm hồn trong bước đường tu học. Thầy miễn lễ các con lớn nhỏ được phép an tọa để nghe Thầy huấn dụ chung.

Tất cả các con đă ôn nhuần và suy nghiệm về cơ lập giáo và mục đích của Thầy trong thời kỳ khai Đạo. Vậy đối với tấm ḷng nhiệt thành ưu Đạo của tất cả các con nơi đây, Thầy sẵn sàng ban ân huệ cho mỗi tṛ, Thầy chuyển lập Hội Thánh nơi đây và tiếp theo ban hành kinh pháp với mục đích ban hồng ân cho các con, để các con được nơi an tâm trong bước đường học Đạo. Với bửu Phẩm Trung Thừa, Thầy và chư phật, thánh, tiên nêu lên từng mục, được sang định và tổng hợp tinh thần chân lư kim cổ để làm phương định cho các con cho thế hạ noi theo luồng quang diệu mà thu hồi lương giác để thoát qua khỏi ṿng trầm mịch đau thương của cảnh đời mạt hạ. Các con được phần ưu tiên đă thu nhận ánh sáng chân lư trong những ngày gần gũi. Vậy các con hăy vượt qua nỗi khổ đời với tinh thần ham học, trọn đức tin và khép ḿnh trong pháp Đạo. Thầy nói rơ cho các con được tri tường: Từ ngày Thầy qui định pháp môn tu dưỡng là ngày Thầy ban hồng ân cho các con mà cũng là ngày để chiếu theo Thiên luật mà khiển trách những con nào c̣n tiếp diễn tội t́nh làm nhơ danh Đạo. Nghĩa là những con không biết thực hành theo lời giáo hóa để rèn đúc tinh thần chí thiện.

THI BÀI 

Thầy chuyển lập Tam Kỳ độ thế,

Ban pháp kinh quy thể Đạo truyền,

Khai nguồn phước quả chơn duyên;

Cho con lớn nhỏ định thiền công tu.

Ḍng Thiên điển vẹt mù cảnh tục,

Giải mê đồ gạn đục lóng trong,

Lư chơn soi sáng cơi ḷng;

Hiệp đường kim cổ tây đông thánh hiền.

Thầy xót trẻ không yên nội tại,

Tánh lảng xao nhân ngăi lẽ thường,

Vọng chiều sắc thái nhiễu nhương;

Quên niềm đồng loại, tăng cường nhẫn tâm.

Bao diễn cảnh sai lầm trước mắt,

Mở guồng phim sóng đặt từng màn,

Luân thường đảo lộn trái ngang;

Nào ganh ghét lẫn, nào tàn hại nhau.

Rơ triệu chứng khổ đau thần độc,

Bởi nguyên nhân thất lộc lương tâm,

Tỷ như kẻ tối đi thầm;

Lộn đường lối cả bước lầm lạc chơn.

Đâu vọi thấy cao sơn minh nguyệt,

Lượng trường giang trang liệt màu xanh,

Bửu đồ muôn vẽ long lanh;

Trong bầu vô tận lưu hành thiên nhiên,

Ấy là lư thông truyền trực giác,

Ấy là hồn thượng đạt vĩ nhân,

Ngoài ṿng tục tử phong trần.

Nuôi cao trí tuệ hằng dâng ư thành.

Giữa biến thái tàn canh rung chuyển

Cả thế gian cực diễn hùng oai,

Hồn sanh chen chút nghiệt đài;

Bơ phờ dở tỉnh dở say kiếp đời.

Thầy đau đớn con ơi có biết,

Nặng nề thay cách biệt nghĩa đồng,

V́ con Thầy phải ra công,

Lời truyền giáo huấn tay bồng đỡ nưng.

Mong con trẻ mở bừng mắt sáng,

Nh́n theo Thầy trước dạng từ quang

Con nên được chứng sổ vàng,

Và Thầy chức vụ tương quan hội này.

Con hồi tưởng tỉnh khuây cơn mộng,

Thầy sẵn sàng tha bổng tội xưa,

Miễn sao con trẻ đoạn chừa,

Xét ḿnh cải hối sớm trưa thật ḷng.

Thầy biết trẻ trong ṿng mạt pháp,

Với trào lưu phức tạp giả h́nh,

Dễ ǵ con giữ vẹn trinh,

Tiết danh chánh thuận giác linh an b́nh.

Nên Thầy chuyển đạo tŕnh chơn giải,

Và dẫn đề thực tại phổ thông,

Trung Thừa bửu phẩm toàn công,

Là phương hóa thể hợp đồng thánh tiên.

Trang đầu mở Thầy truyền "Tôn Chỉ",

Tiếp diễn lần "Yếu Lư Nhân Quan",

Chiết phân chi mục rơ ràng;

Từ cơ luận thuyết khởi đàng Công Phu.

Nêu bịnh chứng thiên thu tục nhiễm,

Định phương châm thiện niệm pháp đồ,

Tinh thần kiến tạo quy mô;

Soi vào thực cảnh họa đồ thế gian.

Thầy dạy trẻ lời vàng điểm nhuận,

Nhờ mỗi con khai hứng tinh thần,

Cho hồn thanh khiết lâng lâng;

Noi theo đường sáng con lần điểm trang.

Con tất cả trong hàng môn hạ,

Nay Thầy ban phước lạ gội nhuần,

Nghĩa là dạy phép "Tu Thân";

Vượt qua trùng áng mây Tần hồi hương.

Thầy đâu những ghét thương đôi ngă,

Con cái đồng giáo hóa trường chung,

Mong sao con hiểu tận cùng;

Ghi truyền âm hưởng tâm trung nhẹ nhàng.

Con lớn nhỏ nghiêm trang thời tập,

Thầy sẵn sàng ban lập Thiên ân,

Con nên Thầy thưởng trọn phần;

Trong kỳ lập giáo Thầy cân phân rành.

Nhưng cũng phải định thành công hệ,

Việc thưởng răn há dễ vô minh,

Nào con tiếp diễn tội t́nh;

C̣n gây trái nghiệp, khổ h́nh c̣n mang.

Nay trung tiết khánh hoàn Trung Phẩm,

Thầy ngự đàn điểm thẩm toàn pho,

Đây là diệu pháp Thầy cho;

Thoảng mùi tiên, thánh định đồ thế gian.

Các con chung tạo cảnh nhàn.

THI

Nhàn tâm học Đạo, Đạo khai sanh,

Lư hiện chiêu chương trực dẫn thành;

Hoán thể trần hồng tư nhuận sắc,

Tân Dân Minh Đức định thân danh.

Thầy hôm nay vui mừng cùng tất cả các con nam nữ xa gần chung hợp về đây đặt thành công chí nguyện. Thầy giờ này chia đồng nguồn linh điễn để chan rưới tâm hồn cho mỗi trẻ. Vậy từ nay tất cả các con đă được một pho pháp truyền Trung Phẩm, làm phương châm định lập tu hành. Các con hăy cố gắng thu nhận từng chi tiết để phân rành yếu lư và nuôi dưỡng tâm hồn theo phương thầy truyền. Các con hữu trách kể từ nay cần thảo luận và biện giải rành mạch phổ truyền chu đáo ngỏ hầu tất cả con cái của Thầy được cảm đồng ân huệ trong chân lư.

NGÂM

Lời vàng truyền dạy các con,

Mong sao lớn nhỏ giữ tṛn tâm kiên.

Tu hành thường bửa vui siêng,

Noi theo phương định thánh hiền lập thân.

Giờ đây Thầy bố hồng ân,

Cho con đàn nội hưởng phần từ quang.

Mừng con ở lại trần gian,

Cung đ́nh chiếu diệu điển quang Thầy hồi...

THĂNG...

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh