Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

18.- PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐẠO

Tư thời 10 tháng 7 Đại Đạo 37 (9-8-1962)

THI

THANH b́nh tiếng gọi vẳng không gian,

CHƠN hội ngày nào mới bước sang,

TIỂU tiết thuận hành thiên hạ lạc,

THÁNH ân nhuận tiếp dưỡng sanh toàn.

THANH CHƠN TIỂU THÁNH chào tất cả chư vị chức sắc chức việc và toàn thể đàn tiền đẳng đẳng. Giờ nay Tiểu Thánh thừa lệnh GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO báo cơ. Vậy đàn tiền thành tâm tiếp điển, Tiểu Thánh xin chào...

 (Tiếp điển:)

 LƯ THÁI BẠCH GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO đại hỷ chư chức sắc chức việc đàn tiền và toàn thể đạo tâm nam nữ.

THI 

GIÁO thành thiên hạ đạt công tu,

TÔNG diễn phương châm hoạch bửu đồ,

ĐẠI thể thiên chi hồi nhứt bản,

ĐẠO quang chiếu hiện vạn sanh do.

Giờ nay Bần Đạo ngự đàn để thuyết minh đề tài: "Phương Châm Hành Đạo" trong Phẩm Trung Thừa.

Vậy trước tiên Bần Đạo miễn lễ đàn tiền an toạ.

Đă rằng Đạo là phương cứu cánh tinh thần cho đẳng chúng sanh tất nhiên trên lập trường người hướng đạo cần phải minh định đường lối rơ rệt để bảo đảm cho công thực hành hiện tại. Để cho thống truyền đạo đức ngày một tôn nghiêm, để cho các hàng chức sắc, hướng đạo thấy rơ nhiệm vụ ḿnh trong hằng ngày đối với trường Đạo, đối với nhân sanh, giờ nay Bần Đạo cần hoạch định rơ ràng Phương Châm Hành Đạo cho tất cả đạo trường thảo luận hằng ngày mà lập nên công quả.

Để đem lại niềm yên vui về thể xác và tinh thần cho đẳng chúng sanh đường lối xây dựng thánh thể hiện hành trên thực tế căn cứ vào ba điểm là phụng sự dân sanh, xương minh dân trí và hoàn thành dân đức.

Trong ba chính điểm với chương tŕnh thực hành rất rộng răi tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thời kỳ con đường hành đạo sẽ biểu diễn vô cùng tận để đưa bước tiến cho chúng sanh.

Hễ chúng sanh đă trưởng thành dân đức, nghĩa là đức độ tu hành đă sáng tỏ vào tâm giới của mỗi môn đồ ấy là nhờ pháp đạo đă d́u đường cho chúng sanh trở về tân dân nghĩa hiệp. Ḷng người đă đổi mới hay ḷng chánh niệm đổi mọi vọng tâm tức là đă biết tương thân ḥa ái thực hành nhân đạo căn bản là đă tṛn công dẫn đường cho chúng sanh đi đến đích Chí Thiện; ấy là hoàn thành phần Thánh Đạo.

Tất cả những đề mục nơi phẩm Trung Thừa đă nêu rơ mỗi chi tiết hướng dẫn và diễn giải từng ư một để điều độ tâm hồn người hướng đạo và đẳng chúng sanh noi theo mà về nguồn cội và đạt đến đích cuối cùng Chí Thiện.

Vậy muốn cho cơ Đạo sớm thành, nhơn tâm sớm định, từ nay tất cả hàng hướng đạo cần đặt tâm chú trọng ở nhiệm vụ và đức độ riêng từng mỗi cá nhân để xây dựng làm khuôn mẫu cho cảnh đời hiện tại.

THI BÀI 

Trường Đạo pháp điểm khai kỷ hạ,

Một thống đồ chuyển hóa vạn linh,

Định chơn nhân bản quy tŕnh,

Lập đề độ dẫn dưỡng, dinh, sanh tồn.

Chương giáo huấn diệu môn truyền giải,

Cho thế gian tầm lại công tu,

Trên đường thiên lư thâm u,

Hiện thân bổn giác hiệp phù chánh phương.

Đă rằng Đạo phải tường chủ đích,

Nuôi sở hành bổ ích chi đây,

Để c̣n diệu dụng trong ngày,

Gọi là pháp thể CAO ĐÀI tỉnh mê.

Hồn đạo đức đem về thực tại,

Trung phẩm ban tuyên khải từng phần,

Cho hàng hướng đạo lập thân;

Biết chơn giá trị tinh thần nơi trong.

Nay cần tiếp diễn thông yếu mục,

Phóng con đường trực xúc công nhiên,

"Phương Châm Hành Đạo" giáo truyền;

Bản đồ Thánh hóa hậu thiên phổ thành.

Ba chính điểm lưu thanh nhân thể,

Lập thế gian Đạo hệ duy tôn,

Tương quan cả xác lẫn hồn;

Nơi trường tu học vĩnh tồn hậu lai.

Phụng dân sanh chương bài học nghiệm,

Cho thống truyền thị hiện công minh,

Niềm thương gắn chặt chân t́nh,

Đói đau khổ nạn đồng thinh giúp vùa.

Đời đă lắm hơn thua tranh cạnh,

Đạo phải tường ấm lạnh có nhau,

Đời đang phân tách nghèo giàu,

Đạo đem trở lại một màu tương quan.

Đời c̣n những trái ngang quyền lực,

Đạo cần lo tạo đức vô tư,

Dân sanh điểm sắc hồn từ;

Mầm non gieo để cho người thế gian.

Cơ chánh hiện trang hoàng nhân thể,

Phần hữu h́nh trọng thế thân an,

Ở ăn quy pháp Đạo tràng;

Phải cần hợp thức mở mang làm đầu.

Người có được dài lâu lẽ sống,

Và ấm no mới trọng tinh thần,

Hướng về thánh đức canh tân,

Định Đồ Thơ chuyển sanh dân lư đồng.

Trường Phước Thiện dày công sáng lập,

Từng phạm vi cung cấp bảo toàn,

Trẻ thơ khỏi phải cô đơn,

Già nua được chỗ an nhàn tu chơn.

C̣n đau đớn cá nhân sầu thảm,

C̣n lạnh lùng ảm đạm mặc ai,

Ấy c̣n theo hướng lệch sai;

Chưa thành cứu cánh CAO ĐÀI chỉnh phong.

Để trực kiến cảnh đồng ưu lạc,

Lăo gọi hàng thượng đạt từ nay,

Hữu hằng tâm sản chung tay,

Vươn lên chí cả cho ngày hanh thông.

Tạo lương điền nuôi ḷng kẻ khó,

Lập công thương giải độ cơn nguy,

Ốm đau nhờ sẵn thời y;

Nông bô quả phụ được kỳ chở che.

Cơ thể Đạo trượng đề thân ái,

Do nhiệt thành trang trải nghĩa phương,

Pháp linh mở rộng bốn tường,

Sanh, già, bịnh, tử khổ thường thế gian.

Phong phú hóa cơ hàn phần xác,

Giải ngộ thành thiện lạc chúng sinh,

Nguồn nhân chảy suốt mạch t́nh,

Của Trời khắp răi ánh tinh nhẹ nhàng.

Vui lẽ sống tiến sang dân trí,

Lo vun bồi ngự trị lương tri,

Ấy là trực giác tinh vi;

Có phân quấy phải mới tŕ công tu.

Khai dân trí vẹt mù nhẫn tục,

Giải mê đồ tạo phúc quả chơn,

Tâm hồn nẩy nở điều nhơn;

Nhờ trong sáng suốt thu hườn lư tinh.

Nên dân trí tiến tŕnh cao rộng,

Đối nhân sanh lạc lỏng c̣n nhiều,

Chưa nh́n thấy được chính phiêu;

Chỉ đem tŕ tưởng mơi chiều lệch thiên.

Đâu đă biết Thánh Hiền độ lượng?

Đâu đă rành phương hướng nhân quan?

Hoặc đem trí xảo hoang đàng,

Hoặc là mộc nột cải đoan sai lầm.

Cần định rơ phương châm cứu thế,

Để chuyển đồng trí tuệ nơi trong,

Người tu âu phải dốc ḷng,

Học cho biết chữ lăm thông kinh truyền.

Hiểu đúng lư thâm uyên kim cổ,

T́m cho ra ở chỗ đạt thành,

Trên đời lắm kẻ hữu danh;

Học cao thấy rộng nhưng hành càng sai.

V́ chỉ trọng bên ngoài giả tướng,

Trí xảo tâm theo lượn sóng đào,

Biển tràn mờ mịt lắc xao,

Đắm mê vật chất buộc vào trái oan.

Nay trường Đạo nghiêm trang trí giác,

Mở học đường khai thác lương tri,

Ra công giáo hóa trường kỳ,

Cho hàng môn đệ thị phi khỏi lầm.

Trí đă hội uyên thâm nghĩa lư,

Đem sở hành tận tụy dài lâu,

Dân đức kiến trúc thượng lầu,

Bửu ṭa chứa để ngọc châu báu truyền.

Dân đức ấy hồn nhiên nhân phẩm,

Do tinh thần tươi đậm phát sanh,

Tượng h́nh muôn vỡ long lanh,

Phong tư thuần hậu nhân lành hiện thân.

Nhưng muốn được trọn phần Dân đức,

Là trước tiên hợp thức dân sanh,

Mở mang dân trí tiến hành;

Tiếp truyền bản sắc cao thanh chủ đề.

Trường tu dưỡng hội tề thiên chức,

Đào luyện nên "Minh Đức" chí công,

Khai cơ nhân ái đại đồng,

Hiệp đề chủng loại giống gịng đệ huynh.

Người đă rơ chân t́nh tương ứng,

Mỗi mỗi đều xây dựng bản thân,

Hết cơn biến loạn cơi trần,

Là công chuyển hóa "Tân Dân" hội này.

Dân đổi mới hây hây ḷng Đạo,

Ngày vui theo tiết tháo thánh hiền,

Văn minh lộng vẻ thần tiên,

Kết t́nh "Chí Thiện" chơn duyên định thành.

Phương châm Đạo thực hành luận giải,

Ấy con đường rộng răi vô biên,

Ngàn năm Đạo pháp roi truyền,

Âu ca lạc quốc cao nguyền thế danh,

Tổng đề Dân, Đức, Trí, Sanh;

THI 

Dân Sanh Trí Đức hoạch đồ phương,

Giải pháp Kỳ Ba độ dẫn đường,

Điểm hóa tâm hồn minh Thánh phẩm;

Định an pháp thể kiến nhơn thường.

Vén màng đau khổ: tham, sân, vọng,

Truyền ánh thanh b́nh chánh, giác, lương,

Đẳng chúng hưởng nhờ cơ đạt huệ,

Vô nhơn vô ngă Đạo thành chương. 

HỰU

Chương tŕnh khai hóa phẩm trung ban,

Đề mục diễn minh yếu lư hoàn;

Hỷ kiến thực hành công mẫn hiện,

Tôn nghiêm hành sự nhứt tâm đan.

Cười... Về Phương Châm Hành Đạo mục diễn tŕnh Dân Đức ít hơn các mục trên, chư môn đồ nên hiểu rằng: hễ đào luyện được trí sáng suốt mở mang được đời sống thanh b́nh th́ đức độ tùy phương khai biện.

Vậy tất cả nên nhận định rơ ràng trong chương tŕnh hành đạo để tùy tiện thích nghi mà mở mang cho thống đồ Đại Đạo ngày một sáng tỏ với sứ mệnh Thiêng Liêng là cứu thế độ đời.

Đề tài Bần Đạo đến đây đă hết. Bần Đạo ban ân chung tất cả đàn tiền nam nữ. Thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh