Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

17.- ĐỨC TỪ BI

Đêm 25 tháng 6 Đại Đạo 37 (26-7-1962)

THI

ĐẠI bản thiên chi vạn thế sanh,

GIÁC khai hồn Đạo lư thiên thành,

KIM minh chiếu diệu nhơn gian bửu,

CANG định phương lai pháp thể hành.

ĐẠI GIÁC KIM CANG Bần Đạo đại hỷ chư chức sắc, chức việc và toàn thể đạo đồ nam nữ. Giờ nay Bần Đạo thừa lệnh NHƯ LAI báo cơ. Vậy toàn thể đàn tiền thành tâm nguyện thỉnh. Bần Đạo chào...

(Tiếp điển:) 

THI

THÍCH chủ minh tâm kiến tánh chơn,

CA thành duyên giác định thân đơn,

NHƯ nhiên vô sắc hàm quang diệu,

LAI văng linh thông bửu phẩm hườn.

THÍCH CA NHƯ LAI BỔN SƯ đại hỷ chư chức sắc Lưỡng Đài, chư chức việc và đẳng chúng sanh nam nữ, giờ nay BỔN SƯ ngự đàn để diễn thuyết Đức Từ Bi cho hoàn bộ Trung Phẩm. Vậy BỔN SƯ miễn lễ đàn tiền thọ pháp thoàn định hầu nghe BỔN SƯ thuyết hóa.

Đức Từ Bi là một diệu pháp linh huyền của Phật Tông, để đem lại nguồn từ quang êm dịu cho đẳng chúng sanh gội nhuần trước mọi khổ năo của cảnh đời trầm nịch.

Tất cả từ mỗi đạo đồ đến hàng chức sắc, hàng huynh trưởng nói chung là người thừa hành chức vụ để truyền dẫn pháp môn tu hành trong giáo Đạo cần thu nhận để hoạch định con đường cực đích của đạo pháp, và lần bước noi theo đường đạo để tiến vào phẩm vị Thiêng Liêng. Cho nên mỗi mỗi có thực hành được pháp "Từ Bi" mới nhận thấy ḿnh được trực tiếp ngưỡng nhuần nguồn quang điển của Phật tông chiếu mạng. Này tất cả chư chúng sanh! Đạo là lư tự nhiên bao hàm trong vũ trụ, thể hiện ở nhân loài từ ngôn ngữ, từ cử chỉ hành động có thể rằng một hơi thở của mỗi chúng sanh là một chi tiết của pháp đạo, cho nên về phần lập giáo của các Giáo Chủ đă thể hiện với lư đồng nhứt, phân ranh lập thuyết để điều độ chúng sanh qua cơn khổ hải trần mê hồi đầu hướng thiện, Thánh Giáo chủ đích thuyết minh Công B́nh, Ḥa Hiệp với lư dân sanh thể hành với cơ Tạo Hóa điều độ muôn loài để dẫn dắt chúng sanh đi về với cơ diệu pháp. Tiên Giáo đă minh đề "Bác Ái Mở Rộng Ḷng Thương", thể hiện đức ban đồng lẽ sống của Tạo đoan mà lập thành pháp đạo.

Về phần Phật Tông truyền lư "Từ Bi" để hấp dẫn mọi nguồn sanh lực cho chúng sanh ngỏ hầu hàn gắn tất cả những đau thương, khổ hải của sanh linh, và ḥa nhịp với cơ háo sanh của Tạo vật mà lập thành phương định cho vạn thế hồi chơn.

Như vậy Bổn Sư cần nói rơ rằng tất cả lập thuyết của các Giáo Chủ đều thể theo lư duy nhứt là lẽ Đạo tự nhiên để truyền lại con đường vĩnh lập cho thế gian noi theo mà hành pháp môn định dưỡng tinh thần.

Hôm nay giữa thời mạt pháp, giữa thế kỷ 20 này, nhân loại đang quằn quại trong cảnh khổ đời, người Đạo tâm đă vắng mờ trong cơi dục vọng sắc giới, có thể gọi là một hiện thân của cơ biến chuyển để mọi vật tự tàn, tự sát mà gạn lọc trong lư Đạo để hoàn thành sứ mạng trong cơ lập giáo kỳ ba. Bởi thế cho nên trong kỳ lập giáo này tất cả chư phật, thánh, tiên đều chuyển hồi Đạo pháp để cảnh tỉnh chúng sanh đang sái bước lạc đàng hoặc c̣n noi theo tâm phàm chen lấn đi vào con đường hăm nịch tối tăm.

Giờ nay BỔN SƯ thuyết minh Đức Từ Bi để đủ chương tŕnh trong Trung Phẩm làm phương châm hồi định của vạn sanh trong bước đường học Đạo.

THI BÀI  

THẬP NHỊ CHUYỂN định thành ngươn tánh,

Dạy pháp thường Phật cảnh hóa duyên,

                              "Từ Bi" là đức nhân hiền;

Khai cơ đạt Đạo roi truyền hạnh tu.

                       "Từ Bi" ấy công phu tuyệt đích,

Không một điều trái nghịch tham sân,

Luyện nên trong sáng chơn thần;

Gọi rằng kết quả chí nhân chí thành.

Ḷng thương xót đồng sanh thể hoá,

Tánh vô tư cao cả trọn ǵn,

Dù cho gặp cảnh nan minh;

Khoan ḥa độ lượng an b́nh nội tâm.

Không oán ghét, không lầm tội ác,

Dầu rằng ai hung bạc sanh đoan,

Xem như thiện niệm chưa hoàn;

C̣n trong giác hóa mở mang nhiều ngày.

Đức Từ Bi cao thay giá quư,

Thuộc Phật tông cơ chỉ đạt thành,

Bồ đề tâm niệm chuyển sanh;

Chơn như diệu diệu thông hành huệ quang.

Đem thực dụng nhân hoàn định vị,

Là báu truyền tinh túy hiện thân,

Là cơ trinh lợi cơi trần;

An cư thuần đốc xa gần tương thân.

Chủ lương giác mở lần hồn Đạo,

Do thiện từ toàn hảo chí tinh,

Nhẹ nhàng như ánh b́nh minh;

Âm dương giao thái thạnh t́nh phong quang.

Nguồn hạnh phúc điểm trang nhân loại,

Đức Từ Bi bủa răi toàn linh,

Lặng yên mọi nỗi bất b́nh,

Giữa người chung hưởng khương ninh phước đời.

Cơ tinh nhứt lư Trời vi diệu,

V́ chúng sanh khó hiểu được rành,

Đa phần thị dục lấn tranh;

Noi theo ác niệm vọng hành trái oan.

Đem lẽ sống vào đàng hùng lực,

Chinh phạt nhau mạnh được yếu vong,

Bốn phương dấy động cơi ḷng;

Nhân quyền điên đảo trong ṿng ngổ ngang.

Xem cho rơ diễn màng bi lệ,

Để định đề lập thể dân sanh;

Biển sầu càng lắc càng xanh;

Bởi chưng thiếu kẻ thực hành từ tâm.

Nay trường Đạo linh thâm pháp hiện,

Dụng thần chơn vận chuyển mê đồ,

Dựng xây nhân thể qui mô;

Từ Bi nhuận sắc bửu đồ thế gian.

Trung Thừa Phẩm chỉnh đoan đức độ,

Lễ nhân hiền yếu tố vi tiên,

Quảng khai trong cuộc giáo truyền;

Ban hành thiên tước chỉnh nguyên luân thường.

Người chức vụ phải tường cội rễ,

Nuôi lập trường xử thế tu thân,

Đổi thay bạo khí phong trần;

Cho hồn thanh khiết lân lân nhẹ nhàng.

Cùng bạn đạo tương quan ưu ái,

Cùng đồng tôn đồng loại thật thà,

Trọn lành niệm tưởng thiết tha;

H́nh dung tư chất điều ḥa tự nhiên.

Tạo sẵn tánh vô phiền năo sự,

Mới gọi rằng đoạn khử tà oai,

Mới mong chứng quả Phật Đài;

Mới hoàn nghĩa Đạo ngày mai lưu hành.

Để xác nhận truyền thành phương độ,

Nơi trường tu đạt chỗ công niên,

Định chơn pháp thể mối giềng;

Từng phần cơ yếu thường xuyên trau dồi.

Đức Từ Bi thu hồi quang chiếu,

Luyện được rồi sáng diệu tâm linh,

Tỏa khai muôn dặm ánh huỳnh;

An nhàn bốn cơi thạnh t́nh thiên lương.

Nhưng trước phải minh tường Bác Ái,

Mở rộng tầm quảng đại vị tha,

Nh́n chung bốn biển là nhà;

Trọng niềm đồng loại thuận đà háo sanh.

Lư công b́nh chú thành nhân hệ,

Lập thế gian Đạo thể sơ khai,

Nguy nguy tỏ rạng đức tài;

Đức tài thực dụng thẳng ngay một ḷng.

Đoạn tư kỷ lư đồng minh hiện,

Mới trọn làm phương tiện tương thân,

Suy ra toàn giác chí nhân;

Khâm tai thiện lạc tinh thần từ bi.

Chương lập giáo thời kỳ nguơn hạ,

Phật, Thánh, Tiên, chung cả Đạo trường,

Tuyên đề khải ngộ hồi dương;

Vớt người trầm nịch lầm đường lạc chơn.

Hỡi chúng sanh giải cơn trần mộng,

Nh́n huệ đăng nương bóng linh kỳ,

Thực hành khuôn phép Từ Bi;

C̣n ngày chứng phẩm liên tŕ hóa thân.

Nay giữa cuộc phong trần chuyển biến,

Diễn hùng oai cuộc diện phân tranh,

Đạo đời đôi nẻo rấp ranh;

Càng ham quyền lực, càng hành nhẫn tâm.

Muốn giải khổ phải tầm chân lư,

Nơi trường tu dụng ư tinh vi,

Đặt ḿnh lănh vực giác tri;

Kệ kinh dẫn khởi Từ Bi đức thường.

Đạt thành yếu tại đúng phương. 

THI 

Phương châm xử thế định thần chơn.

Giải khổ độ sanh Đạo nghĩa hườn,

Chánh tiết tu bồi thâu ác vọng,

Nhân hiền canh chưởng tạo căn dương,

Tránh xa mưu lợi trong phiền năo,

Đoạn hẳn cầu danh cảnh oán hờn,

Luyện tánh Từ Bi ḥa mạch sống,

Hiệp đồng chủng loại thể tâm đơn.

Đề tài Luyện Tánh Từ Bi Bổn Sư thuyết giáo đến đây đă hết. Vậy mong rằng tất cả chư chúng sanh và trong hàng chức việc cần thực tập để gọi rằng đă đắc pháp trong cơ truyền thọ về chương giáo hóa tinh thần. Được như thế công phu tu dưỡng của mỗi mỗi mới thành tựu, mới thấy được ánh sáng Như Lai trong bản thể. Vậy Bổn Sư ban đồng ân huệ cho tất cả chư chúng sanh, giờ này sáng suốt tinh thần để nuôi dưỡng tâm hồn tinh tiến. Bổn Sư chào tất cả. Thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh