Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

16.- NUÔI L̉NG BÁC ÁI

Đêm 20 tháng 6 Năm Đại Đạo 37 (21-7-1962)

THI

BỬU phẩm truyền đời buổi mạt ngươn,

PHÁP hành chung hội lư minh chơn,

THIÊN ân trao sẵn nguồn quang tuyến,

TÔN nghị phong cương Đạo nghĩa hườn.

BỬU PHÁP THIÊN TÔN Bần Đạo chào mừng chư chức sắc Lưỡng Đài Hội Thánh, chư chức việc và toàn thể đạo tâm đàn tiền nam nữ.

Cười... Hôm nay Bần Đạo thừa lệnh LĂO QUÂN chuyển cơ và tiện dịp Bần Đạo có lời đại lược cùng toàn thể đàn tiền đạo tâm đẳng đẳng. Cứ mỗi một lần vị GIÁO CHỦ chuyển cơ truyền pháp là một phen thế gian đă ch́m vào cơ mạt pháp. Tất cả nếu đọc kỹ lại những pho kư ức về phương diện lập giáo cổ kim th́ tự t́m thấy cái sứ mạng cao cả của Đấng GIÁO CHỦ từng thời đại, và tự đ̣i hỏi ḿnh một tinh thần mănh liệt trong cơ cải tạo để theo đúng pháp môn truyền thọ, gọi rằng đắc pháp trong thời kỳ. Nói chung, tất cả cũng đă tầm hiểu khái niệm về cơ mạt pháp của thời đại này. Nhưng dù sao trên mọi h́nh thức thường lệ của thế gian tập truyền c̣n lôi cuốn thói quen của mỗi hiền, nên về phương diện tiến hóa tinh thần c̣n chậm chạp chưa biểu hiện được toàn diện.

Giờ đây Bần Đạo cần khái lược chung để tất cả nhận định thêm về thời mạt pháp của một ngươn hội diễn hành. Đă rằng mạt pháp tất nhiên, tất cả những tinh ba truyền thống tinh thần, trong chánh lư của cơ định lập nhân sanh đều bị biến động. Tất cả nh́n kỹ giữa xă hội, giữa lớp sống loài người hiện tại th́ tự thấy đà biến chuyển lần lượt diễn qua để đưa con người đến cơ tự diệt, tự tàn trong cơ chuyển ứng ngày một biểu lộ rơ rệt. Nào là cơ cấu bất ḥa, nào là mầm mống phân tranh, nào là sự tham tàn hiểm độc, đang thi nhau hoạt động trong lớp sống đời người hiện tại để thúc đẩy con người vào cơ mâu thuẫn mà tự thoái hóa để rồi chuyển hồi cho cơ Thánh Đức, nhất là trong cảnh giao thừa giữa hai lănh vực đương phân tranh tiến thoái. Cũng bởi thế nên cơ Đạo chuyển khai để đem lại tinh thần chánh lư mà hàng phục tất cả những căn bịnh trầm trọng của nhơn t́nh mà độ dẫn và cứu hồi những linh căn c̣n chút thiện niệm từ tâm.

Cuộc biến chuyển của trường đời ngày một tăng cao, thời công truyền của nền chơn pháp lần lượt nẩy mầm trong nhân thể. Tất cả chư môn đệ đang đặt nguồn tin tưởng trong kỳ lập giáo. Giờ đây cần nuôi dưỡng tinh thần theo đúng pháp môn tu tiến, nghĩa là phải tuân hành và thực tập rơ ràng theo chương đề của các Đấng Thiêng Liêng minh truyền bút pháp mà nhứt là hàng hữu trách, tinh thần có được sáng suốt thể hiện đúng phương, th́ mới công dụng hiển nhiên trở thành tiến hóa trong cơ thừa hành Thiên mạng mà phục hồi nguyên vị và trọn hưởng hồng ân của THƯỢNG ĐẾ trong kỳ tế độ.

Bần Đạo tạm lược bày khái niệm trong việc tu dưỡng nơi Đạo tràng, để kịp giờ LĂO TỔ thân lâm. Bần Đạo xin chào tất cả đàn tiền đẳng đẳng...

(Tiếp điển:)

THI

THÁI truyền thiên hạ nhứt tâm khai,

THƯỢNG độ từ tôn chánh giác lai,

LĂO chưởng công thành cơ pháp ứng,

QUÂN tương thừa mạng kiến minh đài.

THÁI THƯỢNG LĂO QUÂN TÔN SƯ đại hỷ chư chức sắc chức việc đàn tiền và đạo tâm nam nữ.

Giờ nay TÔN SƯ lâm đàn để thuyết minh đề tài Nuôi Ḷng Bác Ái trong Thập Nhị Thường Chuyển cho đủ tinh thần của phẩm Trung Thừa. TÔN SƯ miễn lễ đàn tiền tịnh tọa hầu nghe thuyết văn.

Bác Ái là một phương diệu của nhân loại trong cơ hợp thành thế hạ. V́ người có sức truyền cảm mạnh mẽ mới thu nhận mọi cảm xúc bên ngoài mà liên hồi trong kỷ niệm bản thân, và phán đoán sự việc hợp lư với cơ năng nhân từ để bảo tồn tánh mạng.

Đức Bác Ái là một nguồn vô tận mà Đấng Hóa Công đă ban sẵn cho mỗi người để tự nuôi ḷng và đối xử với đồng loại. Tinh thần Bác Ái được tươi đậm trong mỗi tâm hồn của mỗi người th́ đâu c̣n diễn ra những cảnh đố kỵ tàn sát tương tranh bất ḥa làm cho cơ tiến hóa của nhân loại phải phân tán trước mầm tương tàn tương sát. Xét v́ hiện tại thời mạt pháp đă lần lượt diễn tŕnh, nhơn tâm đang tiến mạnh trên đường tự chủ lợi quyền mà quên niềm thương yêu đồng loại, đồng thể, đă tranh lấn nhau, xô đẩy nhau vào cơ mâu thuẫn, chiến tranh làm cho truyền phong tục mỹ phải tan mất trong bầu ác khí. Để cảnh minh đường Đạo, để thu hồi chơn lư trong cơ giáo truyền, chương tŕnh đào luyện tâm tu, đề mục Bác Ái cần diễn tŕnh rơ ràng ngỏ hầu những thiện căn noi theo mà tự tạo cơ tiến hóa trong kỳ lập giáo để đón nhờ ân huệ của Đấng Từ Tôn.

THI BÀI

THẬP NHỨT CHUYỂN truyền công Phổ tế,

Cho mạt thời lập thể đồ thiên,

Gọi là dẫn nhập chơn duyên;

Nuôi hồn thượng đẳng lương hiền vạn sanh.

Đức Bác Ái lưu hành vô tận,

Từ không gian hóa lẫn muôn đời,

Từ cơ khai hóa cơi Trời;

Đến cơ thành hiệp nơi nơi hữu h́nh.

Luật tương ứng thiên tŕnh khởi thủy,

Đấng Tạo Công định vị âm dương,

Ban cho vạn hữu lẽ thường;

Nhân quần hợp thể yêu thương cảm đồng.

Ḷng nhân ái linh thông sử dụng,

Một pháp truyền nên đúng chánh phương,

Thật ra ai chẳng tri tường;

Ghét ganh tàn hại, mến thương bảo tồn.

Lư cao diệu khai môn cảnh lạc,

Ánh từ quang bao quát dương trần,

Của hàng thượng triết Thánh nhân;

Của công Tiên Phật xa gần phổ thông.

Biết tương ái cơi ḷng thêm rộng,

Có nhân từ hành động mới tinh,

Mới rằng đem hết chơn t́nh;

Cùng trong đại thể suy ḿnh đạt tha;

Gieo truyền cảm dung ḥa đức hậu,

Như giải đồng cơ phẫu nội khoa,

Thương người chẳng khác thương ta,

Biết ta tiến hóa trọng đà tứ sanh.

Ḷng nhân ái điểm thành phước huệ.

Giữa nhân quần hợp thể tương thân,

Có chi quí được tinh thần;

Xúc đề cảm khái truyền dâng ư lành,

Nhưng người bởi không rành chí thiện.

Nên dục t́nh sai khiến giác linh,

Suốt đời chỉ biết thương ḿnh;

Thương ḿnh theo lối mưu sinh giựt giành.

Xem đồng loại không thành nghĩa hiệp,

Mà nghịch thù như kiếp sài lang,

                  Mặc ai khổ khốc cơ hàn;

Đoạn t́nh để chiếm cao sang lợi quyền.

Ḱa Ngô Khởi lưu truyền gương xấu,

Giết vợ nhà mong đấu công danh,

Bàn Quyên nghĩa bạn chẳng lành;

Cái tên Kiệt Trụ c̣n tanh máu đào.

Liên hệ ḥa soi vào thực trạng,

Mỗi hành vi dự án chương tŕnh,

Hại người mà gọi rằng vinh;

Giục cơ sát phạt chiến chinh dấy tràn.

C̣n nói chi đến hàng ty tiểu,

Là mồi ngon lễ biếu cao lương,

Gia nô súc vật gạt lường,

Làm công chẳng được yêu thương chủ nhà.

Ôi! tệ bạc diễn ra thêm chán,

Màu tai ương lai láng cảnh đời,

Xanh kia muôn thuở không dời,

Nhân t́nh sao khéo vẽ vời đoan tâm.

Tiếng ai oán phù trầm rung nhịp,

Vọng ngân hồi mạt kiếp thương tan,

Bốn phương bạo khí ngập tràn,

Giữa người tranh sống nghiệp oan khởi truyền.

Nay trường Đạo thâm uyên lư hiện,

Pháp Tiên gia vận chuyển cơ năng,

Dạy đời giữ lẽ công bằng,

Nuôi ḷng Bác Ái chưởng căn đức hiền.

Ấu ngô ấu tương liên nhân thể,

Trọng ngô ông chung để nhược ông,

Niềm thương riêng ấy nơi ḷng,

Rộng suy diễn cảnh đại đồng thế gian.

Làm sáng tỏ con đàng cứu thế,

Chỉnh pháp luân thống hệ Đạo khai,

Thuần chơn tỏa bóng CAO ĐÀI,

Gọi hàng Thiên Chức từ nay ôn nhuần.

Đoạn ác ư ngươn Thần phục sức,

Dấy từ tâm tạo Đức Thánh Linh,

Đêm ngân nhờ ánh trăng tinh,

Phước đời nhờ được thanh b́nh vô tư.

Hồn nhân ái chơn như man mác,

Của loài người siêu bạc phẩm duyên,

Thoảng mùi hương vị phật tiên,

Ích nhơn lợi chủng phương truyền thế danh.

Chương Đạo giải hồi sanh lương giác,

Nghĩa thân yêu truyền đạt lập đề,

Hóa lần trược khí hồng mê;

Đổi cơn ác tánh đưa về thiện tâm.

Người tu học phải tầm sự thực,

Nghiệm cổ kim duy nhứt tinh thần,

Có làm được việc chánh chân;

Có ḥa nhịp sống tương lân mới thành.

Hàng Hướng Đạo đàn anh rơ biết,

Mỗi sở hành chi tiết nên hư,

Mến yêu niềm nở khiêm từ,

Thể đồng sắc diện vui tươi hậu nồng.

Nh́n sanh chúng trọn ḷng cố cập,

Dắt d́u nhau kẻ thấp đỡ nưng,

Cho ra đức độ tinh thuần;

Mở đường Bác Ái đưa chưn dân Trời.

Ḷng trí tưởng lư đời tươi đẹp,

Và thế gian thọ phép hồi minh,

Trong khi nộ khí bất b́nh;

Hiện thân lạc quốc quần linh diệu hiền.

Ân nhờ Bửu Pháp trường Tiên.

THI

Tiên Phật dạy truyền Đạo hóa sanh,

Tùng chơn lư giải pháp minh hành,

Cứu đời mê mịch trong ly biến,

Bác Ái là phương trực giác thành;

Chứng bài TÔN SƯ đến đây đă hết, vậy TÔN SƯ ban ân hồng cho tất cả nam nữ đàn tiền đẳng đẳng TÔN SƯ thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh