Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

15.- GIỮ LẼ CÔNG B̀NH

Tư thời 15 tháng 6 năm Nhâm Dần (16-7-1962) tại Hội Thánh Trung ương

 THI

OAI hiệp phong tư vĩnh thế xương,

LINH từ thượng triết đáo minh đường;

THÁNH đồ khai giải tôn thiên lư,

ĐỨC độ truyền thành lập thế khương.

OAI LINH THÁNH ĐỨC chào mừng chư liệt vị chức sắc đàn tiền, chư chức việc và đạo tâm đẳng đẳng.

Giờ này Tôn Thánh thừa lệnh báo cơ, sẽ có KHỔNG THÁNH TÔN SƯ lai đàn thuyết giáo. Vậy tất cả thành tâm túc lễ nguyện cầu. Tôn Thánh xin ngoại cơ...

(Tiếp điển:)

THI

KHỔNG học đồ phương Lăo điểm thành,

THÁNH chơn triều hiện tiếp thời danh,

TÔN nghiêm hạo hạo nhân quang chiếu,

đệ tương phùng lư hội sanh.

KHỔNG THÁNH TÔN SƯ đại hỷ chư phận sự Hiệp Thiên, chư chức sắc, chức việc và đạo đồ nam nữ.

Giờ nay Tôn Sư lâm đàn để thuyết tŕnh trong chương giáo huấn tinh thần, tiếp theo đề tài của Thập Nhị Thường Chuyển. Thuyết đồ Tôn sư sắp diễn tŕnh là "Giữ Lẽ Công B́nh".

Cười... Công B́nh là một yếu tố định lập của vũ trụ, hóa sanh muôn loài. Là phương diệu của nhân sanh trong cơ xử thế để thọ hưởng hồng ân của Tạo hóa mà lập thành chơn vị Thiêng liêng nơi cơi gian trần. Đức Công B́nh luôn luôn tồn tại trong vũ trụ và vạn sanh. V́ nếu thiếu lẽ công b́nh là tất cả h́nh thức này đến h́nh thức nọ, trong cơi hữu thể cũng như trạng thái siêu h́nh đều dấy động. Tất cả nhơn sanh tự cổ chí kim đều gội nhuần Đức Công B́nh mà an cư lạc Đạo. Nhưng mỗi một lần cơ vận biến thiên nhơn tâm thay đổi là Lẽ Công B́nh bị ẩn tàng trong Chơn Lư. Xét trong thời buổi này cũng như bao thời đại biến thiên trong cơi nhơn hoàng kim cổ: Nguyên do bởi người quên mất Lẽ Công B́nh để dục tâm dấy động. Chỉ biết ḿnh mà quên người do đó biết bao nhiêu những trạng thái thương tâm diễn đầy trong biến thể làm cho chư linh hồn đẳng chúng phải sa đọa vào nơi sông mê bể khổ, cang thường luân lư phai mờ theo dục vọng của mỗi một lớp người điều động. Để chỉnh đốn tinh thần tu học và tiếp khai ngọn đèn Chân lư cho muôn đời. Phẩm Trung Thừa hôm nay được chọn lọc những phần tinh ba trong giáo lư. Luật Công B́nh cũng cần nêu cao trong chương Đạo để giáo truyền cho đẳng chúng sanh noi theo đường sáng mà thu hồi bổn giác.

TÔN SƯ miễn lễ đàn tiền tịnh tọa.

THI BÀI

ĐỆ THẬP CHUYỂN luận chơn Thánh phẩm,

Truyền Đạo trường sưởi ấm hạnh tu,

Công B́nh lẽ phải muôn thu;

Là phương giải khổ trần tù thế gian.

Một bửu thức nhân hoàng định lập,

Một pháp đồ chiêu tập toàn linh,

Sử đời tạc dấu anh minh;

Khuôn thiên điểm nhuận ánh huỳnh sáng soi.

Công là chẳng riêng đời tư vị,

B́nh là bằng bất ỷ bất thiên,

Tỷ như dây mực nối liền,

Cánh đ̣n nhân sự thẳng nguyên mạch ḷng.

Nguồn vô tận HÓA CÔNG ban đủ

Nuôi muôn loài bất phụ cao ty,

Lớp người hơn được giác tri;

Càng tôn kỷ yếu duy tŕ lương sanh.

Lư Đại Đồng thể hành pháp chánh,

Giữa nhân quần lập cảnh an cư,

Công B́nh điểm sắc đồ thư;

Khai trương Thánh phẩm minh từ phong thanh.

Đời hưng trị không giành thua thiệt,

Nhờ đa phần đều biết lẽ chung,

Thuấn Nghiêu đáng mặt anh hùng,

Tiếp hiền đăi sĩ trọng dùng vô tư.

Ḍng minh triết chơn như sáng tỏ,

Bậc hiền nhân đây đó là thường,

Không v́ nội thuộc tán dương;

Không v́ ngoại thích mà lường gạt nhau.

Nghĩa đồng loại ḥa màu ưu lạc,

Mỗi sở hành đều đạt thời văn,

Tiếp thông thiên tánh công bằng,

Nối truyền sự nghiệp tinh thần quảng khai.

Cơ nhập thế bảo hoài đức độ,

Trọng chân t́nh từ chỗ khởi tâm,

Từ cơ tế tác âm thầm;

Đặt ḿnh trước giải băng tâm nghĩa đồng.

Đem triết luận tây đông sưu tập,

Luật Công B́nh cao lập bên trong,

Thế gian quư được cơi ḷng;

Việc ḿnh không muốn đừng mong trau người.

Ai chẳng biết vô tư là quư,

Ai chẳng tường ích kỷ là sai,

Ngặt v́ tước lộc tiền tài,

Nhiễm mê hồn tục mắt tai ù ḷa.

Rồi đâu thấy người ta đồng thể,

Nên Công B́nh riêng để một bên,

Lợi ḿnh giả ngộ làm quên;

Kém thua chẳng chịu nói lên bất đồng.

Sanh chia rẽ giống gịng thân thuộc,

Tạo tham gian gây cuộc tương tranh,

Biết bao phản đối chẳng lành;

Chỉ v́ bản ngă đồ danh mỵ quyền.

Hoặc áp chế không kiêng thông lệ,

Hoặc a tùng thầm để mưu sâu,

Lựa gịng nước đục buông câu,

Lư thường trắc ẩn một bầu dục tâm.

Ấy tệ hại nan tầm sự thực,

Ấy bởi đời quên phức chí công,

Hăy đem hiện trạng suy đồng,

Vẽ lên nét bút linh thông thử nào?

Đâu là cảnh thân giao nghĩa hiệp,

Đâu là nguồn thừa tiếp tinh ba,

Phải chăng lợp bóng đường tà?

Tôn quyền thân giả b́ oa khốc đề?

Nạn khổ tận hầu kề trước mắt,

Như dục truyền nam, bắc, tây, đông,

Giành nhau bă cặn trần hồng,

Chôn niềm đồng loại giữa gịng sông mê.

Nay đă rơ nặng nề cửa tục,

Trường Đạo cần trực xúc huệ quang,

Lư chơn hồi dưỡng tâm bàn,

Lược tŕnh nhân cách chỉnh đoan kịp thời.

Gương kim cổ chiều mơi hội tụ,

Lư Công B́nh hàm thụ đúng phương,

Luyện nên sáng suốt cang trường,

Đoán phân hư thiệt mở đường tu thân.

Đạt mục đích trọng phần xử kỷ,

Hàng môn đồ dụng ư càng cao,

Công b́nh cổ vơ phong trào,

Định cơ tiếp vật thân giao rơ ràng.

Gội rửa sạch lớp màn tham vọng,

Hoặc quyền hành gắt gỏng gian ngoa,

Lập nên thể thống an ḥa,

Nơi nơi thạnh hưởng nhà nhà khương trang.

Để chánh hiện thần quang nhân bản,

Trong nhiệm hành Thiên mạng kỳ Ba,

Để cho cây Đạo đơm hoa,

Cái v́, cái vị, cái ta đừng gần.

Người chức vụ canh tân đức độ,

C̣n tư tâm thấy khổ nhục ḷng,

Nguyện thành lập chí bên trong,

Cá nhân đoàn thể hiệp gịng công minh.

Được như thế mới ǵn luật cả,

Mới gọi rằng giáo hóa chúng sanh

Giữa cơ hối tắc nguồn lành,

Xương minh Thánh phẩm truyền thành hậu lai.

THI

Hậu lai truyền để lư công minh,

Trường Đạo là khuôn đúc Thánh h́nh,

Đề mục chơn tâm thông yếu giải,

Cho hàng môn đệ lập thân sinh.

HỰU

Sanh đồng nhân thể thế gian chung,

Tại bởi người gây cảnh hăi hùng,

Bản ngă vọng cầu theo sắc tục,

Nên hồn Thượng đẳng phải mông lung.

HỰU

Mông lung theo dạng thức mê đời,

Biết Đạo từ nay gắng chớ lơi,

Biểu hiện chơn thần trong diệu Thánh,

Chuyển hồi công lư khắp nơi nơi.

Cười... Đề tài TÔN SƯ đến đây đă hết. Vậy TÔN SƯ ban đồng tất cả hồng ân cho đàn tiền đẳng đẳng. TÔN SƯ chào...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh