Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

14.- LUYỆN ĐỨC CHÍ THÀNH

Tư thời 1 tháng 6 Nhâm Dần Đ.Đ. 37 (02-7-1962)

BẠCH LIÊN PHỔ PHÁP chào mừng chư liệt vị chức sắc đàn tiền và chư đạo tâm đẳng đẳng. Giờ nay ta vâng thừa chỉ phán của BỒ TÁT báo cơ. Vậy tất cả thành tâm kỉnh lễ, chào...

(Tiếp điển:)

THI

NAM bang Đạo chuyển độ lương sanh,

HẢI nhược truyền lưu hóa thể thành,

BỒ lập phương năng công mẫn hiệp,

TÁT thường chung hội điểm phong thanh.

Ngă NAM HẢI QUAN ÂM BỒ TÁT đại hỷ chư chức sắc, chức việc và toàn thể đạo tâm nam nữ.

Cười... Giờ nay Bần Đạo lai đàn để phổ truyền cơ giác thế trong Thập Nhị Thường Chuyển của phẩm Trung Thừa. Vậy Bần Đạo miễn lễ đàn tiền thoàn định.

Đề tài hôm nay là dạy cơ “Luyện Đức Chí Thành”. Chí Thành là một bửu pháp thông truyền để hướng dẫn chư linh căn thiện niệm trở về nguyên bản. Đức Chí Thành rất cần yếu cho mọi tầng lớp, không riêng ǵ phẩm độ tu tŕ. Giờ đây tất cả thử nghiệm suy người có đức Chí Thành giữa bạn bè thân tộc đến lân bàn xă hội đều được sự yên vui và rơ thông chí hướng chân t́nh. Nên đức Chí Thành mà được nuôi dưỡng vào trong mỗi linh thể th́ tất cả sẽ được an b́nh và định lập. C̣n phần người tu hành nhờ đức Chí Thành mà trở nên đắc giác.

Thử xem biết bao nhiêu phẩm vị Thiêng Liêng, Phật, Thánh, Tiên, ngàn xưa đều nhịp theo cơ linh diệu Chí Thành mà trưởng thành chánh quả. Nhưng thật ra đương thời mạt pháp nhơn tâm dấy động, Đạo tâm diệu vi, nên đức Chí Thành ít người trọng dụng. V́ thiếu đức Chí Thành biết bao những tục t́nh dục vọng lấn chen trong cơi dục thể, lần lượt diễn biến những trọng bịnh vào người. V́ thiếu đức Chí Thành nên tâm giả trá làm cho lư sống thuần nhiên của con người phải lần lần ẩn dạng trước màng nhục thể phàm tâm. Bởi thế trường Đạo ngày nay phổ truyền chánh lư, những pháp thể căn cơ cần trao lại để thực truyền nguyên lư trong cơ cải tạo tinh thần.

Đức Chí Thành: Bần Đạo lần lượt diễn tŕnh ra đây tất cả cần nghiên cứu mà chú trọng trong phương thực tập hằng ngày để lần lượt tu tiến cho ḿnh và hướng dẫn chung cho đàn tiền.

THI BÀI

ĐỆ CỬU CHUYỂN hoạch đồ huyền lư,

Giải lược đề cơ chỉ nội khoa,

Cho người hồi tưởng báu nhà,

Lập phương khai triển tinh ba Chí Thành.

Chí Thành vốn đồng sanh tâm lực,

Và tiếp nguồn lănh vực Thánh minh,

Sống đời tỏa khắp danh thinh,

Chứng ngôi Tiên Phật hành tŕnh do đây.

Chí là đến không khuây lảng hướng,

                                    Thành là đem niệm tưởng thật t́nh,

Chí Thành nào phải vô minh,

Mà do suy lư trọng ḿnh lẽ chân.

Biết được việc nghĩa nhân là đúng,

Thấy được điều phóng túng là sai,

Có nuôi thành tín trong ngày,

Mới truyền chơn thể tương lai sống c̣n.

Hồn kim cổ bản son tạc chiếu,

Nhuộm mùi thiên vi diệu cao tầng,

Định ḷng giữa lớp sanh dân,

Tiếp thông vạn trạng xa gần thực danh.

Người thượng đức Chí Thành mục yếu,

Cuộc xử giao càng hiểu càng thân,

V́ rằng đúng hướng tinh thần,

Bên trong chứa đựng từng phần tinh anh.

Phẩm toàn thiện cao thâm chí bửu,

Một cơi ḷng linh diệu suy tôn,

Hiệp truyền cả xác lẫn hồn,

Đạt cơ thể Đạo giữ c̣n huệ quang.

Nên Chí Thành khởi đoan quyết tại,

Đứng làm người cần phải tạo nên,

Nếu không như bạc pha kền,

Lẫn trong mờ đục tiếng rền canh canh.

Bởi thời nay mưu sanh trí xảo,

Chuộng đổi thay lớp áo ngoại dung,

Không cần thức lư tinh trung,

Lại cho thành tín lối dùng hoặc dân.

Rồi những măi mộng trần sôi nổi,

Vọng cuồn theo gió thổi bên ngoài,

Không nh́n sự thật là hay,

Giả nhơn giả nghĩa lạm tài cầu danh.

Thân bất thân chỉ hành đức bạc,

Lễ bất thành do tác phong sai,

Hỏi người xưa ấy là ai?

Mà nay nỡ để lợt phai hương nồng.

Cuộc trào phúng tây đông khai diễn,

Màn tham gian biến chuyển nhân quần,

Dưới trên mờ ánh truyền chân,

Tác tan xă hội tráo trân gia đ́nh.

Nh́n cho kỹ vẻ in cảnh thế,

Phải chăng là sống để tiêu hao,

Từ cơ tiếp xử sơ giao,

Đến cơ bàn nội nhuốm màu loạn ly.

Ấy cũng bởi bất tri thành tín,

Ấy cũng v́ thiếu định thân tâm,

Đua nhau thẳng hướng lạc lầm,

Nghĩa đời như thể xa xăm phủ phàng.

Trung Thừa phẩm chỉnh đoan khai hóa,

Đức Chí Thành minh hạ thánh thơ,

Dạy người biết lư bản sơ,

Dạy hàng hướng đạo lập cơ chữ đề.

Đem thành nguyện hướng về THƯỢNG ĐẾ,

Là vạn sanh Ngọc Bệ duy tôn,

Là nơi cứu rỗi linh hồn,

Là ân từ huệ trường tồn bố ban.

Ḷng tin cậy thế gian đồng loại,

Thật thà nhau điểm sái nhơn phong,

Suy ḿnh hợp thức bên trong,

Nhận ra giữa cảnh giống gịng tương thân.

Danh phẩm Đạo trọng phần ḥa lạc,

Cùng đệ huynh thạnh phát nghĩa t́nh,

V́ người, quên nhớ đến ḿnh,

Thường xuyên khắc kỷ đừng khinh dối đời.

Ngày thể hiện lư Trời an tịnh,

Giữa nhơn sanh sùng kính thể đồng,

Việc làm phải lẽ ra công,

Dù cho gặp cảnh khổ ḷng không nao.

Đèn chân lư soi vào nội thức,

Kiểm nơi ḿnh đă thực không sai,

Không điều gian trá đổi thay,

Rơ danh môn hạ Cao Đài tu thân.

Để chỉnh huấn từng phần học Đạo,

Và lập phương cải tạo trường chung,

Chí Thành là pháp linh thông,

Là cơ Thánh thiện, là ḷng Phật Tiên.

Người Thiên chức năm giềng hợp hóa,

Lập Chí Thành cao cả đức tin,

Soi hồn sắc nước gương in,

Dâng truyền phẩm độ thanh b́nh chánh phương.

Hiện thân pháp thể Đạo trường.

THI

Trường Đạo roi truyền đức độ cao,

Phải rằng pháp thể được dồi trau,

Chí Thành là một trong chương Thánh,

Định lập muôn đời thượng tiết giao.

Đề tài Bần Đạo đến đây đă hết. Vậy Bần Đạo ban đồng ân huệ cho tất cả đàn tiền nam nữ. Bần Đạo thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh