Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

12.- TINH THẦN H̉A HIỆP

Tư thời Mùng 1 tháng 5 Nhâm Dần Đ.Đ.37 (02-6-1962)

THI

QUẢNG đại châu lưu tiếp nghĩa đồng,

HIỆP truyền chủng loại kiến tây đông,

ĐẠO minh bửu phẩm thành Tiên Phật,

NHƠN hữu thời vô chỉ vị thông.

QUẢNG HIỆP ĐẠO NHƠN PHAN CHÂU TRINH Bần Đạo chào mừng chư liệt vị Lưỡng Đài Hội Thánh và toàn thể chức việc đàn tiền nam nữ.

Giờ hôm nay Bần Đạo phụng thừa Ngọc Chỉ để chuyển bút minh đề trong chương giáo huấn tinh thần. Đề tài Bần Đạo diễn tŕnh hôm nay là “Tinh Thần Ḥa Hiệp” một trong bửu phẩm Thập Nhị Thường Chuyển. Vậy Bần Đạo miễn lễ đàn tiền an tọa để tập trung tinh thần phụ điển.

Cười... Ḥa là lư tự nhiên của vũ trụ, Hiệp là cơ trưởng thành của ĐẤNG TẠO CÔNG. Đức Ḥa Hiệp được chan răi khắp nơi, nhân loại sẽ hậu hưởng an nhàn.

Ôn lại lịch tŕnh nhân loại từ cổ chí kim, cơ Ḥa Hiệp đă thành một diệu dụng trong phương lược xử thế trị b́nh của hàng Thánh nhơn đắc vị. Nhưng v́ trong thời kỳ mạt pháp cuộn sóng vật chất đang trào dâng trong dục vọng của mỗi người, nên bao nhiêu tinh hoa tốt đẹp của lư nhân sanh đă tan mất trong sóng trần biển khổ. Người thế gian hiện nay là một ḷ dục vọng cạnh tranh chia rẽ để mưu cầu lấy quyền tư hữu cá nhân, nên đă xóa mờ cơ Ḥa Hiệp, làm cho cuộc đời biến sanh mâu thuẫn, nhân tâm chia rẽ, đạo đức xa lần. Bởi thế trong cơ lập giáo giải khổ cho nhân loại trong buổi Kỳ Ba, chương đề giáo huấn, yếu mục tinh thần Ḥa Hiệp được nêu cao để đem lại nguồn sống an ḥa cho đẳng chúng. Để cơ diệu bí truyền được đắc pháp, Bần Đạo có lời kêu gọi tất cả trong hàng chức sắc, chức việc nói chung là người hữu trách, cần đặt ḿnh trong vị trí tinh thần, trong cơ cảnh giác; nghĩa là tinh thần ḥa hiệp được chuyển hướng đều đặng của mỗi hiện thân để làm phương pháp chơn truyền cho chúng sanh, cho đồng loại.

THI BÀI

ĐỆ THẤT CHUYỂN truyền phương Ḥa Hiệp,

Lập đức thường trực tiếp bản năng,

Trong chương Đạo pháp hóa hoằng,

Trong cơ linh tạo điểm phân muôn loài.

Ḥa là chẳng chia hai vận khí,

Ḥa là không đố kỵ thua hơn,

Ḥa ḿnh đại thể chánh chơn,

Ḥa an thế hạ giải cơn khổ đời.

Hiệp chung cả từng nơi sanh lực,

Hiệp hóa thành phương thức diệu công,

Hiệp nên đoàn thể đại đồng,

Hiệp truyền chủng loại ḥa ḍng nghĩa nhân.

Lư Ḥa Hiệp cân phân vĩnh lập,

Luật an b́nh hô hấp dưỡng sanh,

Vũ trụ tương đắc thuận hành,

Càn khôn tương đắc ứng thành cơ vi.

Âm dương hiệp tiết th́ minh hiện,

Phong vũ ḥa khai triển vạn linh,

Hiệp Ḥa là phép dưỡng dinh,

Tượng cơ ngẫu giải xương minh Đạo Trời.

Nên thể Ḥa nơi nơi thừa hưởng,

Hiệp nghĩa đồng chí hướng cao siêu,

Hiệp Ḥa mà được chánh nêu,

Đem về kết quả mọi điều kiện chung.

Người khoa học biết dùng Ḥa Hiệp,

Hóa chất khai ứng tiếp phương tŕnh,

Biến dịch rồi lại quân b́nh,

Tạo nên kỹ nghệ dân sinh trong ngày.

Văn nghệ sĩ tài hay khắc tiếng,

Do lập đề mẫu chuyện thích nghi,

Hiệp Ḥa nhịp điệu văn thi,

Sống ḷng độc giả truyền y thể đồng.

Ḱa họa sĩ nên công hoạt bút,

Giữa đông người thu hút nhăn quang,

Là nhờ khéo biết điểm trang,

Ḥa màu Hiệp cảnh bài an nhẹ nhàng.

Một nông gia bảo toàn sung túc,

Cho nhu cầu từng lúc quanh năm,

Đă từng họp lẽ gia tâm,

Ḥa nhơn hiệp tiết chọn tầm giống nên.

Đối gia đ́nh vững bền Đạo cả,

Ḥa đệ huynh phước lạ trọn nhờ,

Khỏi làm tôn tộc nhuốc nhơ,

Hơn thua ph́ sấu bâng quơ tiếng đời.

Nghĩa phu thê nguyện lời son sắc,

Biết Hiệp Ḥa mới đắc toàn công,

Tục rằng dù tác biển đông,

Thuận ḥa chồng vợ th́ không khó ǵ.

Đối quốc dân truyền ghi sử độ,

Gương Hiệp Ḥa kim cổ soi chung,

Mấy ai bẻ găy chữ đồng,

Nhà Nam vang tiếng Diên Hồng vọng thanh.

Người tu học nên danh thuần tuư,

Đức Hiệp Ḥa nghĩa lư rộng xa,

Ḥa cho thế vị âu ca,

Hiệp đồng TAM GIÁO chung nhà đệ huynh.

Cơ điều dưỡng luyện tinh hóa khí,

Dụng an ḥa b́nh trị loạn tâm,

C̣n ngày đạt đích cao thâm,

Hội thần ích trí sưu tầm huyền công.

Nên Ḥa Hiệp linh thông sử dụng,

Muôn việc chi đều cũng thấy cần,

Hiệp Ḥa tiên bảo kỳ thân,

Rơ trang thượng nghĩa trọng phần kinh luân.

Có Ḥa Hiệp mới thuần chơn Đạo,

Người nếu không trân tráo lắm thay,

Quanh năm suốt tháng cuối ngày,

Động ḷng mâu thuẫn nghiệt cay trăm đường.

Thiếu Ḥa Hiệp tổn thương lẽ sống,

Sự vật đều giao động chuyển xoay,

              Không thành h́nh tượng chân tay,       

Không thành thế giới nhân loài tương quan.

Nay giữa cuộc trần hoàn phong tỏa,

Mối di luân theo ngă sóng tràn,

Đua nhau trào phúng nghịch loàn,

Gieo sầu chác khổ tân toan kiếp người.

Đâu t́m thấy cảnh đời tươi đẹp,

Mà nhộn vui theo kiếp tà oai,

Sống trên vật chất tiền tài,

Đoạn t́nh nghĩa hiệp chia phai khí ḥa.

Ḱa đă rơ b́ oa chữ nhục,

Ḱa đệ huynh thủ túc tương tranh,

Phu thê mục phản ngôn oanh,

Nhơn t́nh xă hội giựt giành quyền môn.

Bởi Ḥa Hiệp không tôn thực dụng,

Chỉ biết ḿnh cung phụng quá cao,

Làm cho thần trí lăng xao,

Làm cho cảnh thái nhuốm màu tang thương.

Để đem lại tánh thường phong mỹ,

Để thu hồi yếu lư nhơn sinh,

Đề tài Ḥa Hiệp khai minh,

Định cơ giác hóa giải t́nh tục mê.

Ḥa cho đặng bốn bề yên tĩnh,

Hiệp cho thành cương lĩnh tôn nghi,

Ấy là Diệu Thánh Tam Kỳ,

Dẫn đường sanh chúng đồng qui thiện từ.

Muốn tiến hóa nên người thượng đức,

Và rơ ràng phương thức tu thân,

Hiệp Ḥa xây đắp tinh thần,

Dẹp cơn lửa dục tham sân cháy ḷng.

Cùng bạn Đạo ḥa trong chí cả,

Nghĩa đồng môn nương lá chung cành,

Cho nguồn từ khí lưu thanh,

Bổ sung cội phúc quả lành sum sê.

Người chức vụ thừa đề yếu giải,

Dâng trọn niềm ḥa ái sự đương,

Hiệp tâm chung trí lo lường,

Không phân nhĩ ngă ghét thương tư v́.

Xem toàn cả phái chi như một,

Trường Đạo chung giống tốt gieo truyền,

Xét ḿnh đúng mực nhân hiền,

Xa gần Ḥa Hiệp nhủ khuyên thật thà.

Đời đă rơ năm ba phân ngă,

Đạo phải rành chơn giả sắc không,

Muốn về với Chủ nhơn ông,

Hiệp Ḥa sớm định cơi ḷng công nhiên.

THI

Công nhiên sớm định Hiệp Ḥa tâm,

Giải nghịch thù nhau, ấy lạc lầm,

Trách vụ hỡi người nung chí cả,

Cho hồn sanh chúng vịnh cao ngâm.

HỰU

Cao ngâm lạc quốc Đạo minh hành,

Giải niệm tâm đồng trượt hóa thanh,

Dẫn nhập thiên đồ tôn thế hệ,

Hậu lai phước quả đức công thành.

Đề tài thuyết tŕnh của Bần Đạo đến đây đă hết. Vậy Bần Đạo ban đồng ân huệ tất cả đàn tiền nam nữ, Bần Đạo thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh