Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

11 - ĐỘ LƯỢNG KHOAN DUNG  

Tư thời Rằm tháng 4 Nhâm Dần Đ.Đ 37 (18-5-1962)

THI

THƯỢNG truyền công lư độ nguyên sanh,

THÀNH hiệp Đạo phong vạn cổ hành;

THÁNH triết minh đề cao thế lập,

ĐỨC lưu hương vị trứ thời danh.

THƯỢNG THÀNH THÁNH ĐỨC TÔN THÁNH chào mừng chư chức sắc, chức việc và chư đạo tâm đàn tiền nam nữ.

Giờ nay TÔN THÁNH thừa Ngọc Chỉ lâm đàn để tiếp diễn đề tài trong phẩm Trung Thừa làm phương kỷ giáo truyền cho thế hạ.

Trước tiên TÔN THÁNH chào mừng tất cả chư huynh tỷ đạo tâm và TÔN THÁNH xin mời chư liệt vị an tọa.

Đề tài TÔN THÁNH diễn giải là “Độ Lượng Khoan Dung”.

Cười... Khoan Dung là một đức tính tốt của bản thể con người. V́ người có đức Độ Lượng Khoan Dung là đă tạo được một truyền cảm Thiêng Liêng có quyền lực vỗ về an ủi được tất cả xa gần đều mến phục và nhờ đó mà tiếp chuyển được tâm linh truyền pháp trong lĩnh vực vô h́nh. Trái lại người không tập thành Độ Lượng Khoan Dung th́ tâm hồn luôn luôn mờ tối, nhỏ nhặn hẹp ḥi, nham hiểm, rồi ra cuộc sống đời người lần hồi ch́m đắm nơi cảnh đồ trầm trọng khó giải thoát được lần lên lănh vực thánh thần. Vậy nên trường đạo hôm nay, đề tài Độ Lượng Khoan Dung cần thông truyền cho toàn thể để rèn luyện tâm hồn trong cơ xử thế, và nhứt là hàng hướng đạo cần nuôi dưỡng nhiều hơn để minh định lập trường chơn tu yếu giải giữa cuộc đời xáo trộn can qua.

THI BÀI

ĐỆ LỤC CHUYỂN minh đồng độ hướng,

Đức Khoan Dung nuôi dưỡng hằng ngày,

Khoan là rộng răi ḷng ngay,

Dung tha lỗi mọn kẻ này người kia.

Đức Khoan Dung là ch́a khóa mở,

Cho tinh thần nẫy nở lên cao,

Đường tiên lối phật bước vào,

Giữa quần sanh ấy tiếp giao hải hà.

Người Khoan Dung đậm đà lẽ sống,

Không hẹp ḥi chẳng động khẩu tâm,

Thấy ai khuyết điểm sai lầm,

Nhủ truyền tha thứ như châm chước ḿnh.

Cơ tiếp xử hằng sinh độ lượng,

Rơ nhân hiền biểu tượng Thánh minh,

Giúp người lỡ bước chông chinh,

Trượng phu chánh tiết quên ḿnh giận riêng.

Nếu nhân loại c̣n nguyên bản tánh,

Không nợ câu vẹt vạnh lỗi thường,

Đỡ nâng hóa thể yêu đương,

Th́ đâu có những đoạn trường hại nhau.

V́ thiếu kẻ tâm hào độ lượng,

Mà phần đông gây chướng nghịch loàn,

Nặng ḷng bảo thủ tư đoan,

Dẫn người vào tội khổ nàn mặc ai.

Bởi đă mất ưu hoài tâm đạo,

Nên những mang lớp cáo oai hùm,

Thật là một mối hại chung,

Manh tâm cầu vít kế cùng xi mao.

Đau đớn bấy phong trào bản ngă,

Trận lôi vân trước bă lợi quyền,

Làm cho phong hóa ngửa nghiêng,

Lời ra khe khét năo phiền tái tê.

Ḱa trước mắt ê chề tội lỗi,

Biết chừng nào cải hối về chơn,

Bỏ khi thịnh nộ ghét hờn,

Lập nên cảnh giới nghĩa nhơn khoan hồng.

Có chi quí hơn ḷng thành đạt,

Có chi bằng hợp tác chung ưu,

Sống đời lập đức cao siêu,

Thứ tha kẻ quấy thuận chiều người hay.

Trường giác thế giải bày từng mục,

Đem lư chơn bổ túc toàn linh,

Hỡi ai: nặng nợ trần t́nh!

Sớm toan cầu học đạo kinh sửa ḿnh.

Đă chung kiếp ba sinh cơi thế,

Đă chung thờ THƯỢNG ĐẾ CHÍ TÔN,

Phải tua trọn giữ chơn hồn,

Khoan Dung đồng thể dại khôn dắt d́u.

Tránh ngọn gió hắt hiu xuyên tạc,

Hoặc sương dâm phủ bạc niềm thương,

Chủ thần điều trị âm dương,

Bổ tâm chế hỏa thông thường nhu ôn.

Để xây dựng bảo tồn nguơn hội,

Lịnh Từ Ân tiếp mối công truyền,

Cho người chưởng đức bồi duyên,

Quảng khai thiện niệm độ yên dân lành.

Luyện tánh tốt dẫn thành mọi mặt,

Lượng Khoan Dung quy tắc rơ ràng,

Trên ḥa dưới thuận kỷ cang,

Khỏi điều chuyên chế trái ngang quyền hành.

Người hướng đạo nhơn sanh ấy một,

Biết thương ḿnh phải nốt thương chung,

Đối ḿnh chẳng nỡ hành hung,

Thứ tha kẻ khác mới tùng luật công.

Học thấu đáo linh thông truyền pháp,

Đâu phải là phức tạp vị tư,

Khoan Dung không phải nuông hư,

Gọi là trưởng ác cho người ngược xuôi.

Mà chủ đích là nuôi thiện tánh,

Không buộc người vào cảnh khổ tân,

Đứng trong trách vụ phải cần,

Ôn ḥa giáo dục để gần dưới trên.

Hiểu nghĩa Đạo lo bền sức gắng,

Cùng đồng tôn gánh nặng nhơn luân,

Để cho phong đốn tục thuần,

Để cho sanh chúng cầu dưng ư lành.

Tuy Thánh thể truyền thành đă hiện,

Nhưng nói chung chánh kiến tinh thần,

Tượng trưng hồn Đạo thanh tân,

Chưa toàn diện hóa xa gần diệu minh.

V́ thiếu sót công tŕnh thực tập,

Chưa trọn ǵn Bửu Pháp dồi trau,

Ngôn hành ẩn dạng trước sau,

Tục đời pha nhiễm cảnh màu âm u.

Nay luận giải trường tu yếu mục,

Lượng Khoan Dung trực xúc phổ đồng,

Mong sao tất cả một ḷng,

Nguyện nên chí hướng lưu thông đức thành.

THI

Thành tâm học đạo, đạo vô tư,

Muốn đạt công tu phải thiện từ,

Luyện tánh khoan ḥa nuôi trí huệ,

Đoạn ḷng nham hiểm bói xoi người.

HỰU

Người nay bận rộn những quyền danh,

Nên tỵ hiềm nhau ư chẳng lành,

Câu nệ hẹp ḥi theo vọng tưởng;

Cảnh đời mâu thuẫn loạn tâm sanh.

HỰU

Sanh đứng làm người há phải chơi,

Sao cho thoảng lại chút hương Trời,

Nhân quần giữa cuộc tôn truyền pháp,

Lẽ sống thuần lương bổ ích đời

Đề tài TÔN THÁNH đến đây đă hoàn. Vậy trước khi TÔN THÁNH phân điển, TÔN THÁNH có lời nhắn nhủ cùng chư huynh tỷ đạo tâm hăy chung lo vun bồi cho thế Đạo, v́ TÔN THÁNH đă chứng kiến ở một đôi tinh thần gần như lần lần phai mờ trong nhiệm vụ; vậy không có ǵ hơn TÔN THÁNH gởi tất cả Đạo trường một tinh thần sum hiệp đoàn viên. TÔN THÁNH xin thân chào tất cả chư liệt vị. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh