Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

7 - GIÁC NGỘ HỒI MINH

Tư thời 01-11 Tân Sửu Đ.Đ.37 (8-12-1961)

THI

HUYỀN huyền lư diệu điểm nhơn phong,

LINH hiển thời khai kiến giác thông,

THÁNH triết đào thành dương thể hóa,

ĐỨC lưu thiên tải chiếu minh đồng.

HUYỀN LINH THÁNH ĐỨC, giờ nay Tôn Thánh thừa lệnh chuyển cơ để tiếp đề trong Thập Nhị Thường Chuyển. Vậy trước tiên Tôn Thánh có lời chào mừng chư Thiên mạng, chư chức việc nam nữ Đạo tâm đàn tiền đẳng đẳng. Tôn Thánh xin mời chư liệt vị an tọa.

Đề tài diễn giải là: GIÁC NGỘ HỒI MINH. V́ rằng người sanh trong cơi gian trần thọ bẩm phần hậu thiên chi khí, nên phải tập nhiễm theo vật dục thường t́nh, nhưng v́ một điều nan giải là: không biết cảnh tĩnh hồi minh, để tự kiểm nhận những phần sai lạc của ḿnh mỗi khi đă t́m thấy. Do đó, mà lần lần chất chứa dẫy đầy vọng tâm, tội ác; làm cho phai nhạt tâm hồn, đắm ch́m linh giác. Nên đề tài GIÁC NGỘ HỒI MINH được công bố nơi Đạo trường, mà nhứt là trong hàng Hướng Đạo cần kiểm nhận đức tu và mỗi sở hành, để cải hồi hướng định, làm cho trường Đạo ngày một sáng tỏ, lư Đạo ngày một phổ thông.

THI BÀI

Đệ Nhị Chuyển tiếp đề Thánh đức,

Giác ngộ truyền phương thức tĩnh tâm,

Tự Tu sửa đổi sai lầm,

Theo đường chánh niệm cao thâm diệu huyền.

Người giác ngộ vui siêng nhận lỗi,

Như thường ngày tắm gội bẩn nhơ,

Biết đem thân đến giác bờ,

Định cơ tiến hóa giải mờ lương tri.

Có giác ngộ hành vi mới đúng,

Chỉnh đốn lần thô vụng nên hay,

Mới là gọi kẻ trí tài,

Thiệt hư chuyển hướng trong ngày lập thân.

Nên giác ngộ rất cần nhơn phẩm,

Cho thế gian thọ bẩm phước đời,

Xưa nay thể một lư Trời,

Xương minh Thánh Đức không rời luyện tâm.

Đối bản thân tránh làm tội ác,

Biết xét ḿnh sớm đạt cao phong,

Từ cơ trầm tịch bên trong,

Đến cơ biểu hiện thuận ḍng lư chân.

Đối gia đ́nh hưởng phần êm ấm,

Trên dưới ḥa một tấm ḷng ngay,

Khỏi điều tráo chác đổi thay,

Tập truyền gương tốt bảo hoài gia thinh.

Đối nhân quần chân t́nh thể hiện,

Việc xử giao chánh kiến tinh thần,

Đâu c̣n trắc ẩn luận phân,

Ngoài ngon ngót tiếng, trong nhân nhẫn ḷng.

Đối cửa Đạo: tṛn công thời tập,

Nêu cho đời phương pháp tu thân,

Đức lành ngày một canh tân,

Chứng tŕnh tiến hóa dự phần thanh cao.

Người thế gian ai nào khỏi lỗi,

Nhưng lỗi rồi cải hối về chơn,

Gọi là suất tánh chi nhơn,

Trưởng sanh hồn giác thu huờn mạng căn.

Tử Lộ xưa nghe rằng tội lỗi,

Tạ ơn người đă hội lư cho,

Sử đồ ghi dấu hiền nho,

Đắc truyền môn pháp xét ḍ lương năng.

Nên giác ngộ người tăng phẩm độ,

Nếu mà không như gỗ thiếu bào,

Toàn thân lồi lơm thấp cao,

Đâu thành h́nh tượng liệt vào công môn.

Dầu tài trí cũng phồn tặc tử,

Măi nuông theo tánh dữ tục hèn,

Suốt đời lấn lấn chen chen,

Hoại thương xă hội thân bằng quốc dân.

Xét đời nay đa phần cường ngạnh,

Cậy trí phàm quyết lănh thế ưu,

Hẳn nhiên sai quấy đă liều,

Miễn khua trống sấm xuôi chiều người nghe.

Bởi thế nên đời e khó định,

Do ḷng người chưa tỉnh trấn an,

Chưa thành sự thật là ngoan,

C̣n ham giả tướng tính toan cơ cầu.

Thiếu chi kẻ mưu sâu chước quỷ,

Mong những điều ích kỷ tổn nhân,

Đă không tự hối tinh thần,

Gặp lời can gián lại sân tam bành.

Ấy tệ hại biến sanh tâm loạn,

Mất phong nghi chính đáng Đạo thường,

Cũng là triệu chứng nan phương,

Của thời mạt pháp diễn trường trái oan.

Để hợp thức bài an nhân cách,

Phẩm Trung thừa đại mạch truyền ra,

Giác ngộ là diệt ḷng tà,

Dọn ḿnh thường bữa chuyển qua đức hiền.

Câu tam tĩnh vui siêng học nghiệm,

Bịnh chủ quan nguy hiểm đoạn trừ,

Tránh xa vọng niệm riêng tư,

Việc ḿnh che giấu, việc người bói xoi.

Đèn chân lư cần soi nội thức,

Cân công bằng thẳng mực giăng chung,

Đạo trường lẽ phải thính tùng,

Bất câu hạ vấn để cùng tu chơn.

Người Hướng Đạo thu huờn tự giác,

Rán quên ḿnh trước loạt hư danh,

Không v́ tư lợi tán thành,

Không v́ thân thuộc mà sanh kế tà.

Một truyền quán điểm pha hồn tục,

Là chữa ḿnh những khúc dục tâm,

Quả nhiên chất chứa sai lầm,

Vậy người Thiên chức phải tầm cảnh chơn.

Quan trọng hóa giải cơn mờ tối,

Biết điều sai sớm hội ư lành,

Đường hoàng há ngại nhơ danh,

Nhơ danh chỉ tại truyền thành thói hư.

Ngày kiểm nhận có dư đức độ,

Trước cửa Trời yếu tố ǵn chung,

Nêu cao đại thể phục tùng,

Đừng ḷng riêng rẽ tiếng hung phao truyền.

Giữa nhiệm vụ đương nhiên mọi lẽ,

Chỉnh hóa ḿnh sạch sẽ trước tiên,

Noi theo phẩm tiết Thánh hiền,

Lịch tŕnh công cán vui siêng kịp thời.

Có như thế Đạo Trời mới hiện,

Và rơ thông Đạo chuyển cứu đời,

Đời c̣n ngang trái đua bơi,

Đạo chương giác ngộ để lời dạy chung.

THI

Chung trường Đại Đạo lập thân tu,

Mới rơ trần gian cảnh khổ tù,

Ḱa lợi, ḱa danh thêm bận trí,

Nầy ăn, nầy mặc lắm mưu thù;

Chập chờn hướng dẫn ma t́nh ái,

Dồn dập tranh đua quỉ dục phu,

Giác ngộ hỡi người mau cảnh tỉnh,

Qui hồi chơn mạng vĩnh thiên thu.

Đề tài Tôn Thánh đến đây đă hết. Trong dịp chư chức sắc chung họp đông đủ, Tôn Thánh có lời kư bút chào mừng trong hành Đạo.

Chí hỉ đệ huynh đắc thọ truyền,

Giải đồng chơn mạng ngưỡng chơn duyên,

Tâm thường chánh niệm tiêu ma khổ,

Dẫn khởi phương danh tác Thánh hiền.

Vậy Tôn Thánh xin chào tất cả đàn tiền. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh