Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

6 - LẬP THÂN HÀNH ĐẠO

Dậu thời Rằm/10 Tân Sửu Đ. Đ. 37 (22-11-1961)

THI

OAI phong THÁI hiện nhựt thời tân,

LINH diệu ĐÍCH khai mỗi sự chân,

CHÍ liệt THANH cao thành giá bửu,

THÁNH đường giáng hội lư Thiên ân.

OAI LINH CHÍ THÁNH THÁI ĐÍCH THANH chào mừng chư liệt vị chức sắc lưỡng đài, chư chức việc và đàn tiền đạo tâm nam nữ. Giờ nay Tôn Thánh thừa lệnh GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO chuyển cơ để tiếp phẩm Trung Thừa, hầu chia phần công quả trong đợt ra kinh. Vậy Tôn Thánh xin mời tất cả đàn tiền an tọa.

Đề tài Tôn Thánh sắp thuyết minh là một trong Thập Nhị Thường Chuyển. Thập Nhị Thường Chuyển là 12 trọng yếu của mỗi chức sắc chức việc nam nữ, nói chung là trong hàng Hướng Đạo cần phải rèn luyện thu nhận vào trong bản thân của mỗi mỗi, để hoàn thành nhiệm vụ trong quá tŕnh hành Đạo.

Đề tài thứ nhứt là: Lập Thân Hành Đạo. V́ rằng mỗi chức sắc chức việc có đặt thành quan trọng trong kư niệm tinh thần mới trọn phần công cán trong lịch tŕnh khai triển chung. Kể ra hàng ngũ chức sắc chức việc trong nền Đại Đạo rất đông, nhưng đối trên lập trường vẫn c̣n thiếu sót ở điểm này. Người Hướng Đạo đă thọ lănh Thiên ân mà không đặt vị trí ḿnh trong lănh vực định hướng, th́ hằng ngày thường phải vấp những trở đương: hoặc v́ hoàn cảnh chi phối, hoặc v́ tinh thần lệch lạc mà không trọn lănh trách nhiệm trước mỗi sở hành trong giai đoạn. V́ thế phẩm Trung thừa là đào tạo tinh thần cho hàng chức sắc chức việc, nên đề tài Lập Thân Hành Đạo được nêu lên để tất cả đối chiếu mà định lập thân danh trong kỳ tế độ Thiên ân.

THI BÀI

Đệ Nhứt Chuyển sơ đề trọng đại,

Phương lập thân tự toại tâm sanh,

Nhớ câu hành Đạo dương danh,

Dương danh hậu thế đắc thành công phu.

Sao lại gọi chơn tu hành Đạo?

Đạo là chi, ai bảo mà hành?

Làm ǵ gọi để sử xanh?

Cần phân định rơ truyền thành lối chung.

Đạo lư ứng vô cùng Máy Tạo,

Hiệp âm dương thiện bảo kỳ tài,

Hóa sanh, sanh hóa muôn loài,

Càn khôn định vị tháng ngày chuyển luân.

Người vốn sẵn chơn thần linh tánh,

Lập thế gian một cảnh tiểu đồ,

Để rồi tiến hóa lần vô,

Tạo thân Tiên Phật bồi tô phẩm thừa.

V́ thể chất sớm trưa thúc đẩy,

Phóng dục trần vướng bẩy ngũ ma,

Lăng quên bản chất an ḥa,

Nô đùa tục lư diễn ra cảnh đời.

Đem trở lại sáng ngời niệm thức,

Đạo gọi là mẫu mực chánh đoan,

Của người sống gởi thế gian,

Của cơ siêu thoát chứng hàng chơn thân.

Đời lầm lạc nghĩa nhân xa cách,

Măi say mê học sách giả đồ,

Tập truyền chước thuật mưu mô,

Làm cho xáo trộn Hà Đồ Tiên Thiên.

Nay Thượng Đế mối giềng sanh hóa,

Thương chúng sanh đày đọa nghiệp trần,

Đạo Thơ sắc chỉ Thiên ân,

Mở đường tu niệm giải phần nghiệp oan.

Hội Tam giáo định san chơn pháp,

Lập Đạo trường qui nạp linh căn,

Dạy tu sửa đổi tục tằn,

Chỉ phương tế thế công bằng từ bi.

Dạy pháp thiện trường kỳ kiến tạo,

Dạy phương châm hành đạo phá mê,

Dạy cơ tịnh định chủ đề,

Dạy làm Tiên Phật dựa kề Bồng Lai.

Trung thừa phẩm điểm khai tầm độ,

Phương lập thân từ chỗ công truyền,

Ai người hiểu lư thâm uyên,

Nêu cao tự toại thường xuyên tiến hành.

Người Hướng Đạo đề danh nhiệm vụ,

Trương giác đồ truyền thụ phổ thông,

Lập trường minh đức chí công,

Khai nguồn quang tuyến chỉnh phong cương đời.

Cần thấy rơ mạng Trời trao nấy,

Mỗi một hiền lănh lấy sự đương,

D́u bao sanh chúng lạc đường,

V́ phàm tục hóa nhiễu nhương đêm ngày.

Phần căn bản phải dày công đức,

Phải nguyện thành mẫu mực trước tiên,

Ghép ḿnh pháp Đạo tinh chuyên,

Dụng bầu thánh dược giải phiền loạn tâm.

Trị các chứng hại ngầm cốt tủy,

Của trường đời lâm lụy xưa nay,

Để mà đổi lại điều hay,

Giả như tự phụ chuyển rày khiêm cung.

Gương trong sáng h́nh dung mọi mặt,

Gọi thân tu sắp đặt đă hoàn,

Tinh thần ổn định nghiêm trang,

Sớm vui cửa Đạo, chiều nhàn tâm trung.

Danh chánh thuận đă tùng Thiên lư,

Bước công tŕnh điểm vị linh căn,

Giúp đời cải hối ăn năn,

Xá thân hành thiện ḷng hằng vị tha.

Nh́n toàn diện Đạo nhà rộng mở,

Chức sắc ban hay dở lắm điều,

Càng tu càng thấy cao siêu,

Dụng Tài thiếu Đức, Đức nêu Tài hèn.

Hoặc có kẻ mong thăng chức vị,

Mà trọng đề chánh kỷ không ham,

Hoặc là nghĩa vụ biếng làm,

Hoặc phân chi phái nâu chàm sắc pha.

Hoặc thái khắc truyền ra hách dịch,

Hoặc những c̣n rỉ rích bịnh căn,

Làm cho cơ Đạo giáng thăng,

Chưa đem chí cả nâng bằng vách xiêu.

Nhà Tôn Thánh phong diêu trước bộc,

Ánh từ quang heo hóc cầm canh,

Hỡi ai là kẻ nhiệt thành?

Vâng thừa cổ văng truyền hành kim lai.

Nay chỉnh huấn chiêu bài thực hiện,

Trao đại đề sơ chuyển lập thân,

Cho nhau suy lư trọng phần,

Biết trong sự nghiệp tinh thần muôn năm.

Hồn Đạo Đức thăng trầm v́ bởi:

Thiếu tinh quân dẫn khởi phong vân,

Chữ rằng: Đạo bất viễn nhân,

Nhân năng hoằng Đạo, Đạo tân dân truyền.

Hiểu đúng lư mối giềng vạn cổ,

Luật sống c̣n phẩm độ cao tôn,

Có chi quí giá trường tồn,

Bằng gương hành Đạo nhu ôn thiện từ.

Đương giữa cuộc đời hư tục xấu,

Trường Đạo khai giải phẩu tệ đoan,

Đem thân sưởi trước hương đàn,

An bài Thiên tước điểm trang Bửu toà.

Nhắm mục đích Trời Cha ban bố,

Định phương châm giải ngộ trần hồng,

Tùy theo tŕnh độ lập công,

Quảng khai sự nghiệp đại đồng thân yêu.

Trên quá độ cần nhiều nghị lực,

Dù gian nan nhọc sức há nài,

V́ rằng Thiên chức ân oai,

Tiên ưu hậu lạc cho ngày hanh thông.

Ḷ Tạo hóa nung đồng chí hướng,

Đức hi sinh khí tượng Thánh nhơn,

Quên ḿnh v́ nghĩa chánh chơn,

V́ Tôn chỉ Đạo chưa huờn hiệp nguyên.

Để niệm thức chiêm tiền cố hậu,

Và nêu lên cơ cấu nhiệm hành,

Xưa nay mấy bực trứ danh,

Lập trong hướng định chơn thành vị tha.

Đem tiết tháo tinh ba triều hiện,

Giải căn nguyên triệu biến cơi phàm,

Biết trong nhiệm trách phải làm,

Gọi là thực thọ tiếp đam thể Trời.

Nói tóm lại quảng đời hành Đạo,

Thừa Thiên ân hoài bảo tế nhơn,

Hoàn thành đại nghĩa chánh chơn,

Truyền dân hậu thế ghi ơn sử đồ.

THI

Sử đồ ghi lại nét nhơn phong,

Soi sáng trần gian vạn sự ṭng,

Khái niệm linh thông truyền mạch sống,

Tiên căn Phật cốt ẩn bên trong.

HỰU

Bên trong linh giác ứng hồ Thiên,

Minh lập thân danh tự cổ truyền,

Thường bă nhứt tâm hành chánh Đạo,

Tiếp nguồn chơn pháp ngộ chơn duyên.

HỰU

Duyên lành hậu hưởng chốn Tiên bang,

Muôn thuở ngao du một cảnh nhàn,

Đắc trí yên hà phong nguyệt lăng,

Thi cầm vĩnh kư trước thanh giang.

Cười...Đề tài tới đây đă hết. Vậy Tôn Thánh xin chào tất cả đàn tiền đẳng đẳng. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh