Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

4 - ĐOẠN THẤT T̀NH

Tư thời 1-9 Tân Sửu năm Đ.Đ.36 (10-10-1961)

THI

THỂ sắc lên cao Đạo nghĩa hành,

LIÊN đồng tất cả chí hùng anh;

TIÊN chơn thoát hóa thay hồn tục

NỮ độ nam phong đức thượng thành.

THỂ LIÊN TIÊN NỮ, chị chào tất cả đàn tiền. Giờ hôm nay chị thừa lệnh KIM MẪU TỪ TÔN báo cơ, vậy tất cả đàn tiền thành tâm tiếp lễ, Chị chào xuất ngoại...

(Tiếp điển:)

THI

DIÊU gợi tinh thần dạy các con,

TR̀ đồ giả tục có chi con;

KIM thân luyện đặng ngàn thu hưởng,

MẪU mạng làm nên một thuở tṛn,

giá báu truyền nơi cửa Đạo,

CỰC kỳ hạnh hưởng chốn Tiên non,

TỪ ân Mẹ sẵn đưa tay dắt,

TÔN hiệp đường ngay trẻ bước ḍn.

Mẹ Linh hồn các con, Mẹ mừng tất cả các con nam nữ; Mẹ miễn lễ các con đàn tiền tịnh tọa hầu nghe lời giáo huấn chung.

Với chương tŕnh phẩm Trung Thừa là đào tạo các con trở thành những chức sắc, chức việc xả thân hành Đạo, đủ tinh thần nghị lực để tiến đến phẩm độ cao minh, hầu đóng góp vào công cuộc xây dựng cho tiền đồ Đại Đạo và tạo nên Thánh vị nơi thế gian.

Điều ấy không khó, mà chỉ khó ở chỗ là các con nếu chưa đặt tâm thành định hướng trong công việc cải tạo tinh thần.

Mẹ sẵn sàng d́u dắt và ban ân lành cho mỗi con đă ḥa nhịp theo cơ khai triển tinh thần.

Với tôn chỉ lập giáo và chương tŕnh cải tạo nhơn phong trong Kỳ Ba Phổ Độ các con đă học vừa qua là một chương tŕnh san tập thích ứng theo đường lối tinh tiến Đạo Đức, để chỉnh đốn tất cả những điều sai lệch mà đem lại tinh thần minh chơn chí thiện. Vậy Mẹ mong rằng tất cả các con hăy cố gắng với tinh thần “học được làm y, ngôn hành tương đắc” sau mỗi giờ tu tiến.

Đàn nay Mẹ thuyết minh đề tài “Đoạn Thất T́nh”. Đó là những vực sâu, hố thẳm; là những ngă đường đen tối đă làm xao xuyến tâm hồn của các con qua bao lớp đời luân chuyển.

Thất t́nh là: Hỷ, Nộ, Ai, Lạc, Ái, Ố, Cụ. Các con nên hiểu rành ở lư tự nhiên của mỗi điểm và lư dục t́nh chuyển biến theo trạng thái vọng tâm. V́ rằng trong 7 điểm theo thường t́nh quan niệm là: nhơn sanh cần phải có; nhưng v́ không phân biệt ở dục t́nh làm mất Đạo Thứ Trung. Đă gọi rằng: “T́nh”, tất nhiên bị xuyên hướng qua sự đắm đuối điêu linh trong kiếp sống, làm cho đi ngoài ṿng Pháp chánh, nên phải lạc lầm.

Giờ nay Mẹ phân biệt rơ ràng, để mỗi con suy luận và kiểm nhận ở chỗ t́nh dục của mỗi con đă sai quấy trong ngày. Nếu các con thu nhận rành mạch và đă nung nấu đến phẩm độ thanh cao, th́ tự nhiên thấy những t́nh dục xấu xa đă giam hăm các con trong ngày mờ tối.

THI BÀI

Đường Trung Đạo điểm khai chương mục:

Đoạn Thất T́nh Lục Dục trước tiên,

Lần qua lănh vực Thánh hiền,

Lập đề chánh lư đương nhiên đại hành.

Thất t́nh vốn biến tâm sanh loạn,

Mất điều ḥa chánh đáng đời con,

Làm cho thần thức hao ṃn,

Làm cho chơn tánh khó c̣n vẹn nguyên.

Bởi vật chất kim tiền sôi nổi,

Khích lục trần vương mối dây oan,

Chạy theo bắt bóng trên màn,

Thất t́nh dấy động dẫn đàng vạy xuyên...

Hỷ là mừng niềm riêng bồng bột,

Dục ḷng con đường đột líu lăng,

V́ mừng lộ vẻ kiêu căng,

Tạo điều nông nổi quên rằng dở dang.

Hỷ chứa đựng tân toan sầu năo,

Theo vọng tâm lỗi Đạo nghĩa thường,

Tổn nhơn, ích kỷ phô trương,

T́nh đời biết mấy ngă đường hỷ quan.

Mừng chiếm đoạt bạc vàng châu báu,

Mừng lộng khai huyển ảo quyền danh,

Thật ra không một đức lành,

Trong ngày rộn ră thân sanh hí tràng.

Bực Thánh triết không màn tiếng tặng,

Mực từ ḥa giữ đặng cao phong,

Không tranh trước việc thành công,

Không buồn trước việc khổ ḷng gian nan.

Kẻ thường nhơn vội vàng thái quá,

Ưa tôn v́ hối hả mừng vui,

Nói năng dường thể rối nuồi,

Mất điều thanh lịch ngược xuôi tấc ḷng.

Thiếu căn bản tinh thông suy luận,

Mà dể duôi hào hứng nhứt thời,

Biết bao những việc trên đời,

Hỷ t́nh quá độ chiều mơi chán buồn.

Khi vồ vập như tuôn nước phả,

Khi ủ ê như lá mùa đông,

Khi sao đem hết cơi ḷng,

Khi th́ tê tái như đồng se da.

Nên hỷ đây gọi là t́nh dục,

Hay đưa người đến khúc mê ly,

Đưa người đến chỗ cầu kỳ,

Bỏ ḷng trung thứ thích nghi lẽ thường.

Con tu học đề phương luyện tánh,

Giữ an b́nh trước cảnh thời lai,

Đừng ham tiếng ngọt bên tai,

Đừng mừng giữa cuộc tiền tài lợi danh.

Phẩm chức sắc đức thành tự trọng,

Nếp Đạo truyền chánh thống nghiêm trang,

Nghiệm cho rơ lư hành tàng,

Mừng vui phải cách bảo an ḷng người.

Nộ là giận sắc tươi khó giữ,

Nộ khí xông chẳng cứ lời ngay,

Giận truyền cử chỉ bên ngoài,

Giận tiêu chơn tánh thần phai, khí ṃn.

Lên cơn giận cha con không kể,

Bởi thế nên giận để khích t́nh,

Gây ra lắm chuyện bất b́nh,

Lỗi người bươi móc, lỗi ḿnh mặc nhiên.

Gieo tai họa nhăn tiền khốc liệt,

Hoặc bỉ bàng lỡ việc công phu,

Cũng v́ nộ khí chưa thu,

Đột nhiên phát tiết tăng phù trái oan.

Hễ giận dữ mất đàng ḥa ái,

Thốt lời ra càng lại kiêu căng,

Càng đem đến chỗ thấp hèn,

Mà đời mua chuốc tánh quen bao ngày.

Nay trường Đạo đổi thay thường tục,

Đem nhẫn ḥa giải mục tu thân,

Đệ huynh giữ trọn tinh thần,

Dẹp cơn nóng nảy giận lần mất khôn.

Với nhiệm vụ cao tôn tế độ,

Giải pháp này kim cổ không sai,

Nên công nhờ bởi Đức Tài,

Đức không giận dữ, tài hay thực hành.

Đoạn cho hết ḷng sanh gắt gỏng,

Nộ mà chi hư hỏng lắm điều,

Nguyện tâm con quyết mơi chiều,

Khoan ḥa phẩm cách dắt d́u cho nhau.

Ai là buồn đượm màu ủ dột,

Ai đây là buồn nốt suốt đời,

Bi quan mọi việc buông rơi,

Không thành trách nhiệm một đời dở dang.

Đạo nghĩa cả gặp màn nghịch cảnh,

Nỗi bi ai canh cánh là thường,

Ai truyền cảm xúc nguồn thương,

Ai theo trường hợp thuận đường hóa sanh.

Nhưng trái lại ai thành bản tánh,

Như cô đơn hiu quạnh giữa người,

Dững dưng trong cuộc mười mươi,

Lần ra tiếng nói giọng cười khắt khe.

Ai như thế bạn bè xa vắng,

Đối tinh thần không đặng thanh chơn,

Nhiều khi ngầm ngấm tủi hờn,

Sanh ḷng chán năn nghĩa nhơn chẳng làm.

Buồn có thể lần đam tánh ác,

Buồn c̣n thêm biếng nhác trong ngày,

Buồn t́nh khó đạt điều hay,

Chậm cơ tiến hóa v́ gay gắt nhiều.

Đổi khổ tứ thay chiều thiện cảm,

Con tu hành cần giảm tệ đoan,

Sao cho hợp thức Đạo tràng,

Buồn vui đúng chỗ tâm an thần ḥa.

Cơ tiếp xử truyền ra niềm nở,

Từ thân giao cổi mở khổ ḷng,

Lập nên chí hướng bên trong,

Để cùng bạn Đạo ḥa ḍng pháp môn.

Ai đă chẳng trọn tôn sử dụng,

Lạc lại c̣n kinh khủng lắm thay!

V́ rằng trái lẽ thành sai,

Không minh yếu lư đề tài tĩnh tu.

Lạc là vui mặc dù cảnh khổ,

Lạc thiện tâm triêu mộ thừa hoan,

Nhan Uyên bợn tục không màng,

Vui câu lạc đạo mở đàng Thiên luân.

Vui như thế đời chừng mấy kẻ?

Mà đa phần vui lẽ tham gian,

Ḱa gương Kiệt Trụ bạo tàn,

Giết người lại gọi là màn kịch vui.

Vui hí đăng mua cười bán khóc,

Vui tháng ngày lăn lóc lợi danh,

Lạc trường biểu diễn đủ vành,

Đủ phương tệ hại tạo thành sông mê.

Vui tứ đổ ê chề tội lỗi,

Con thử xem giữa hội nhân quần,

Biết bao những cuộc thương luân,

V́ vui vật chất tinh thần tiêu tan.

Nên lạc t́nh là đàng đắm đuối,

Luật nhà tu xua đuổi ra ngoài,

Đừng cho lạc cực thành ai,

Lạc ai trần tục đều sai đức truyền.

Con nhận thức căn nguyên chữ lạc,

Vui với ḷng thuần phát th́ nên,

C̣n vui thị dục như trên,

Tránh xa cho rảnh, làm quên cho nhàn.

Trước chức vụ điểm trang Đạo thể,

Giữa t́nh đời lạc để mưu sanh,

Các con nuôi dưỡng đức thành,

Cho nền chơn Đạo thông hành thế gian.

Ái là yêu tương quan phẩm cách,

Đức ái ḥa trong sạch lâng lâng,

Yêu thương tôn thuộc trọng phần,

Ái đồng chủng loại là cân công bằng.

Nhưng ái đây gọi rằng t́nh ái,

Phế can thường trọng đại gia phong,

Yên vui trong cuộc đèo ḅng,

Quên câu Hiếu, Nghĩa; xa ḷng kiên trinh.

Yêu thê thiếp bỏ t́nh phụ đạo,

Yêu sắc hương trở tráo gian hùng,

Yêu người xiểm nịnh hành hung,

Loạn cơ pháp chánh hăi hùng xiết bao.

Đời bận rộn khát khao t́nh ái,

Ngôi Đế vương c̣n phải tiếng chê,

Bởi mang cái kiếp nặng nề,

Đắm xiêu sắc tướng vụng về chơn thân.

Ái biến dạng theo tầng vật dục,

Nên ái là thuốc độc mê say,

Chán chường giữa cuộc thời nay,

Ái điều bất chính càng ngày thêm tăng.

Để đem lại bản năng nhân phẩm,

Để chân t́nh soi ấm thế gian,

Các con tu chỉnh Đạo tràng,

Đoạn ĺa t́nh ái mở mang ái ḥa.

Tránh những lối lời qua tiếng lại,

Gọi cợt đùa bừa băi nữ nam,,

Gái ǵn “Đức Tứ Tùng Tam”,

Trai nguyền “Lễ Trí” cần ham trau giồi.

Trước chức vụ tài bồi đại thể,

Việc xử giao chớ để sai ngoa,

Ái đồng hợp lẽ Ái tha,

Yêu riêng mờ tối tránh xa khỏi lầm.

Ố là ghét hâm hâm tiềm thức,

Ghét giận người chưa thực giác linh,

Ghét ai sao chẳng ghét ḿnh,

Ghét người, người ghét khó b́nh phục tâm.

V́ ganh ghét mưu tầm quyệt kế,

V́ ghét nhau sống để hận thù,

Ghét thương lắm nợ đền bù,

Tiêu ṃn linh tánh đường tu khó thành.

Nguyên lư bởi đồ danh, lợi, tước,

Hoặc lấn phân sau trước thua hơn,

Sanh ra cái bịnh ghét hờn,

Giữa người cay nghiệt tiếp cơn năo nồng.

V́ ưa ghét hơn ḷng thượng đạt,

Nạn nghịch thù bi đát bao vây,

Ḱa xem trước mắt đó đây,

Ghét thương diễn cảnh tràn đầy thế gian.

Nên Ố t́nh là đàng khổ nghiệp,

Tạo nộ, ai hỗn hiệp kế sanh,

Làm cho mất vẻ an lành,

Mất điều thanh nhă mong manh chơn hồn.

Trường Đại Đạo nghiêm tôn giác hóa,

Dạy các con cao cả Đức truyền,

Dạy con lần bước Thánh Tiên,

Bởi nên ố ghét đoạn liền từ đây.

Nuôi chí hướng đắp xây lẽ phải,

Không ghét thù mà lại khoan dung,

Nhơn, từ luyện để tâm trung,

Mở mang thần giác thuận tùng công nhiên.

Cụ là sợ ưu phiền ngày tháng,

Do chẳng minh, chẳng hản chánh tà,

Tinh thần bản sắc phôi pha,

Cho nên biến thái diễn ra Cụ t́nh.

Đời lắm nỗi nghiêng chinh tấc dạ,

Sợ hơn nhau trong bă lợi quyền,

Gây ra cừu hận đảo điên,

Mưu tầm xảo kế không kiên pháp thường.

Xem diễn cảnh tang thương trước mắt,

Nối tiếp truyền gay gắt thêm lên,

Nguyên là sợ những người nên,

Giở tṛ ganh tỵ, lăng quên thuận hiền.

Cụ chuyển ứng thiếu thiền tâm niệm,

Sợ gian lao chẳng điểm nên công,

Chẳng lo Đạo nghĩa vun trồng,

Sợ hao lợi cả, sợ không nghiệp trần.

V́ quá sợ bốc tâng kẻ quấy,

Sợ tà oai hơn thấy Phật Trời;

Sanh ḷng biếng nhác chiều mơi,

Tâm hồn yếu luốt một đời dở dang.

Nên cụ t́nh là đàng thối hóa,

Chiếm mất ngôi báu cả an b́nh,

Mất cơ tiếp xử công minh,

Hoại thương lẽ sống giác linh mập mờ.

Nay trường Đạo định bờ chơn giả,

Mỗi một con chí cả vươn lên!

Để cho rạng rở tuổi tên,

Tránh xa t́nh cụ lập nên cảnh đồng.

Gương trong sáng linh thông nếp Thánh,

Phẩm vị cao đức hạnh vẹn toàn,

Độ đời trước độ lấy con,

Lập trường tinh tiến mới tṛn công phu.

Thất t́nh giải tiếp thu mỗi trẻ,

Kể từ nay phới nhẹ tinh thần,

Noi theo đường lối Thánh nhân,

Học truyền tỉ mỉ con lần lượt thông.

Con chớ tưởng nếu không Hỷ, Lạc,

Không Nộ, Ai như xác thiếu hồn,

Thường t́nh quan niệm bôn chôn,

Không phân t́nh loạn, nên ngôn luận càng.

Vẹt lối mê mở đàng chân lư,

Tam kỳ ban yếu chỉ độ thành,

Đặt tâm con gắng thực hành,

Thất t́nh tiên đoạn hậu sanh nhân hiền.

Tiếp đề chuyển vị Phật Tiên.

THI

Tiên Phật cao phong sắc tướng không,

Không vương t́nh loạn giải mê hồng,

Hồng tâm chuyển ứng minh tam giới,

Giới hiệp huyền năng lậu tận thông.

NGÂM

Thông truyền lư Đạo mầu vi,

Cho con chung tạo trong kỳ chỉnh cơ.

Thất t́nh như thể dây tơ,

Trói trăng buộc bận đắm mờ giác linh.

Cho hay sắc thái giả h́nh,

Công phu lẫn lộn khó b́nh chơn nguơn.

Từ nay con gắng thu huờn,

Đừng cho phóng túng nảy cơn loạn t́nh.

Dạy con Mẹ tả thành kinh,

Mong sao tất cả trọn ǵn pháp Thiên.

Rơ rằng chánh lư thâm uyên,

Truyền chơn hóa độ định thiền phá mê.

Tới đây Mẹ tạm ngưng đề,

Lai đàn tiếp chuyển bút huê ban hành.

Giă con nam nữ lương sanh.

Thăng...
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh