Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

2 - NHÂN SANH QUAN

Tư thời 20-8 Tân Sửu năm Đạo 36 (29-9-1961)

THANH CHƠN TIỂU THÁNH chào mừng chư chức sắc lưỡng đài hội thánh và chư chức việc đàn tiền đẳng đẳng. Giờ nay Tiểu Thánh thừa lệnh GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO báo cơ, vậy tất cả thành tâm tiếp lịnh, Tiểu Thánh xin chào...

(Tiếp điển:)

THI

hội quần sanh thuyết hóa lai,

THÁI đồng chơn mạng ngưỡng hồng oai,

BẠCH đồ hoán thể hồi Thiên phước,

GIÁO pháp truyền phương chuyển Thánh hài,

TÔNG diễn trọng đề minh giác phẩm,

ĐẠI khai chánh niệm chưởng linh đài,

ĐẠO kỳ phổ tận tôn nhân bản,

GIÁNG điểm chơn kinh vạn cổ hoài.

LƯ THÁI BẠCH, GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO Lăo đại hỷ chư chức sắc lưỡng đài và chức việc đàn tiền nam nữ.

Giờ nay Bần Đạo chuyển cơ thuyết minh đề tài “QUAN NIỆM NHÂN SINH” trong vũ trụ và diễn tŕnh tại sao phẩm vị linh hồn của đẳng chúng sanh không đồng đều tại thế gian và người phải khắc kỷ tu thân, dưỡng sanh tánh mạng để phục hồi nguyên bản.

Cười... Người ấy vốn thọ lănh một phần chơn dương, tức là linh hồn và một phần chơn âm tạo thành thể xác; nên người là Tiểu Thiên Địa bán âm và bán dương.

Phần quyết định căn bản để tạo thành con người hoàn toàn là chơn linh hồn ngự trị cho toàn diện thể chất. Sự chi phối điểm Linh Quang của Thượng Đế hay là sự chia xẻ phần chơn linh hồn mỗi người đều sáng suốt ngang nhau. Nhưng v́ bị ảnh hưởng phần xác thịt hay gọi là phần “chơn âm” khiêu dẫn qua bao cuộc thăng trầm chuyển thế làm cho sự tiến hóa không đồng đều, nên chia làm ba đẳng cấp sanh linh trong cảnh gian trần.

Đẳng cấp thứ I là: Thượng phẩm.

Bực này giữ trọn thiên tánh, hay là Thiên mạng, không cần học với người phàm trên phương diện lương tri và lương năng, họ vẫn đủ trí giác để phán đoán hư thiệt giả chơn và giúp ích cho nhơn loại trên bước đường tiến hoá, ḥa nhịp với lư hồn nhiên của tạo vật và măn kỳ họ sẽ trở về với khối Đại linh quang là Thượng Đế như các vị Phật, Tiên, Thánh.

Đẳng cấp thứ II là: Trung phẩm.

Bực này cần phải được sự d́u dắt cảm hóa của bực trên mới trọn đủ khái niệm minh chơn hướng thiện. Họ sẽ hồi đầu giác ngộ một cách nhanh chóng, khi thu nhận được nguồn giáo lư chân chính là lẽ sống thuần nhiên của nhân loại. Họ sẽ lập nên sự nghiệp tinh thần lưu truyền cho thế hạ để tiến lên phẩm độ cao trong lănh vực siêu thoát hoặc hưởng hồng phúc nơi thế gian ở kiếp sau, như những minh vương, lương tướng, trung thần, nghĩa sĩ, các bậc hiền triết học tri và nói chung các thiện tín trong các Đạo giáo xưa nay.

Đẳng cấp thứ III là : Hạ phẩm.

Bực này tâm thần mờ tối, tánh khí hung hăng, họ ăn nói ồ ạt, đối xử ngang tàng; v́ đă bị thị dục vật chất chi phối qua bao kiếp người du đảng.

Phẩm này tiến hóa rất chậm hoặc có thể tiêu diệt điểm linh quang thuở trước, v́ họ không vui nhận ở phương pháp “tự giác tu thân” dưỡng sanh tánh mạng, măi phóng túng theo tập truyền xấu xí như: ích kỷ, tham lam, sắc tài, hiểm độc, quyền hành, nóng nảy, sát phạt, gian ngoa; làm cho tiêu ṃn dần cái bản tánh NHƯ LAI, nghĩa là lần đi đến chỗ thuần âm trọng trược.

Giữa thời đại mạt pháp thế kỷ 20 này, nói chung nhơn loại phần đông vào Trung phẩm và Hạ phẩm! Nhưng bực Trung phẩm đương thời cũng không thể trực hướng trên lănh vực linh giác mà phải bị trào lưu vật chất thúc đẩy vào đường công danh quyền tước, chiến tranh sát phạt nên phải trục xuống hàng Hạ phẩm.

Muốn nhận thức rơ ràng hơn, chư thiện tâm hăy b́nh tĩnh tinh thần ôn lại lịch tŕnh tiến hóa của nhân loại qua bao thế hệ để làm môi giới truyền thần mà đối chiếu cho hiện tại. Có phải trên thực cảnh diễn tràn; thế giới hiện nay con người đă mất hẵn cái truyền sắc thiên lương, từ tâm thượng đạt. Họ chỉ biết sống với cuộc đời rộn ră bên ngoài; chỉ biết tranh thủ với quyền lợi nhỏ nhen theo thị dục bản ngă mà đổi lấy ḍng uất hận của đồng loại trên h́nh thức này hoặc muôn ngh́n h́nh thức khác, đâu t́m thấy được luật công b́nh, đức bác ái, tánh từ bi trong thực trạng hằng ngày. Thiệt là một trường hỗn loạn thế gian, một ḷ sát sanh tự diệt.

Ôi đời! ôi nhân loại! ôi văn minh vật chất!

Với đức háo sanh từ bi vô tận của Thượng Đế, Ngài không nỡ nh́n thấy đoàn con măi ch́m đắm nơi khổ hải mịt mờ, măi giam hăm nơi bức tường vô minh để hao dần Thiên tánh. Ngài chuyển lập Tam kỳ quyết độ toàn linh trở về nguyên bản. Ngài trực tiếp ra kinh sách ban truyền Pháp chánh để chỉnh đốn lại phong hóa luân thường, làm giới hạn cho chúng sanh dưỡng hồi tánh mạng, lấy tinh thần khiết tịnh cảm ứng hư vô làm cơ siêu thoát cho đẳng linh hồn.

Phẩm Trung Thừa ban hành hôm nay san tập với một chương tŕnh kỷ yếu theo mức trung b́nh để điều động kẻ thấp đi lên tiếp màn chân lư; để thu hồi người vọng tâm lỗi bước trở về với đường chánh niệm. Chư Phật, Thánh, Tiên sẽ lần lượt giáo hóa từng đề tài để làm phương pháp chánh kỷ tu thân, dưỡng hồi tánh mạng; nếu tất cả đạo trường đều thực hành đúng đắn sẽ tạo nên thống truyền tinh thần đạo đức làm chuẩn thằng cho cuộc giáo hóa nhơn phong trong xă hội, sẽ cải tạo cuộc đời an cư lạc nghiệp một cách hiệu quả sau này và do đó chuyển sang địa hạt Phật, Tiên tâm phát dễ dàng ở phẩm Thượng Thừa.

PHÚ

Người có sanh rồi có tử,

       Tử và sanh, sanh tử lư mầu vi;

Thử xét câu: sanh giả kư, tử giả quy,

Quy giữ kư thị thùy tri yếu lư.

Đă rằng sống, sống sao thân c̣n hoại hủy?

Mà thác rồi thần trí gởi về đâu?

Kiếp trần gian phỏng lại có bao lâu!

Vô thường ấy cơ cầu ôi máy tạo!

Ḱa vơ trụ cổ kim thiên vạn hảo,

Nhựt, nguyệt, tinh, sơn thảo tứ thời tân,

Để mà chi, hay Tạo hóa khéo xoay vần,

Trêu khách tục tưởng phần theo cát bụi,

Máy âm dương nhiệm mầu thay một túi!

Pháp thường hành dung ruổi bánh Thiên luân.

Tại người mê chẳng tỉnh trí xem chừng:

Bươn bả tục, măi vươn chân mà đắm đuối;

Bao Thánh triết ngàn xưa đâu phận tủi,

Đâu phải là lầm lũi với thương tang,

Đă hiệp thành nguồn sống với Linh quang;

Đem thần huệ truyền dâng cùng máy tạo,

Chuyển tam huê, triều ngũ khí, hành chơn Đạo,

Định luân thường thiện bảo lư nguyên hanh,

V́ lăm thông vạn thức tổng thiên thành,

Nhơn loại ấy trưởng sanh hàm bửu phẩm,

Ḷ cừ đúc điểm linh hồn phúc ấm,

Lập thế gian vẻ đậm nét phong quang,

Nương xác thân giả thể chịu cơ hàn,

Vun cội phúc sửa sang cho hậu quả;

Lập trường sống nghĩa nhơn gầy mối cả,

Tiếp nguồn thiên khai hóa nghiệp tâm cơ,

Mặc dầu cho cảnh gởi cũng nên thơ,

Đưa bước tiến trên cơi bờ giác niệm.

Thân hữu hoại đă tạo nên công thượng điểm,

Khí triều ngươn hội chiếm khúc minh châu,

Lư hư vô hiệp đủ một tay thâu,

Sanh tử thị chung bầu dinh dưỡng trưởng.

Tinh thần ấy chơn dương truyền định hướng,

Vĩnh thiên thu căn chưởng tử mà sanh,

Chữ sắc không quy kư pháp minh hành,

Cơ vi diệu chuyển thành cơ chánh hiện.

V́ thường tục hiểu lầm theo thể biến,

Thể dục t́nh tiếp diễn nợ oan ương,

Đem kiếp người hăm chặt nơi tứ tường,

Trí mờ tối không phương xem trời lộng,

Tưởng là đầy giang san chung thủy trọng,

Một đời lo tôn thống những gia truyền,

Có biết đâu khổ hải với tang điền,

Do sống tục lợi quyền gây thảm trạng.

Mồi vật chất nhử câu người trí đăng,

Rồi vỡ tan chớp nhoáng tợ phù vân,

Ḱa cổ kim bao lớp nợ phong trần,

Sanh thị tử, tử thần đưa lối sẵn,

Hỏi đời nay ai là người đă chẳng?

Chẳng tham gian bă cặn, chẳng công danh?

Mùi vinh hoa chung cuộc có chi thành,

Xem lối cũ trường sanh ai thọ hưởng?

Hay một kiếp đă rồi không sống gượng!

Nấm mồ trơ cỏ vướng lối sương phong?

Ba tấc hơi trút lại cảnh gian hồng,

Mai danh cốt chung đồng trong số phận,

Giây  truyền cảm xác hồn cơ chuyển vận,

Xác trược ô nên trực dẫn đắm mê hồn,

Rồi biết đâu lănh vực cơi linh thông,

Cam sầu khổ lộn ṿng trong ác khí.

Sơ luận giải chương đề đôi yếu lư,

Cuộc giả chơn quy kư tử và sanh,

Đây tiếng chuông Đạo Đức gọi tu hành,

Dưỡng tánh mạng trở thành ngôi giá bửu.

THI

Bửu phẩm truyền đời thể sắc tươi,

Ngàn năm cốt cách thắm duyên Trời,

Hiệp thành nghĩa lư nhân quan hiện,

Mới rơ huyền công tạo lớp người.

BÀI

Người sanh trong cơi dương trần

Bịnh già sống thác bao lần thoáng qua

Trẻ thơ cho đến tuổi già

Trăm năm ba vạn, tính ra bao ngày

Hỏi ai biết kiếp đọa đày

Cái thân giả hóa trả vay nghiệp đời

Phần đông luyến ái chẳng rời

Thị phi đổi lấy tấc hơi thở cùng

Tranh dành đoạt lợi hành hung

Đồ vương trục bá vẫy vùng sớm trưa

Chung quy một mảnh sống thừa

Sống mồi xác thịt thớt thưa tinh thần.

Làm cho ṃn mỏi chơn thân

Như Lai bản tánh tập lần lần sai.

Đa mang nặng nợ sắc tài

Biển trần vùi dập khó hoài vọng ra

Rơ là một giấc Nam Kha

Miên man kẻ tục cười khà nụ mơ

V́ rằng chẳng hiểu Thiên cơ

Chẳng phân áo lư cơi bờ giả chơn

Quên ḿnh sẵn có kim đơn

Sơ khai thượng phẩm chí nhơn chí từ

Nỡ đam danh xấu tục hư

Âm u theo dạng lớp người lại qua

Cổ kim mấy cuộc sơn hà

Nhân t́nh tráo chác, Trời Già vẫn nguyên

Trời đâu tạo cảnh ảo huyền

Kiếp người vô định ghen phiền thế gian

Bao phen đuốc tuệ truyền sang

Phật, Tiên đưa lối dẫn đàng phước dương

Ngày nay cơ vận tuần hườn

Tam kỳ Thượng Đế giải cơn muội trần

Dạy người học chữ Tu thân

Dạy người hồi phục tinh thần Thượng nguơn

Tinh thần chí chánh chí chơn

Minh khai nguồn sáng nghĩa nhơn sống đời

Không làm việc quấy tṛ chơi

Noi theo Pháp Đạo Thầy Trời bố ban

Từ cơ tiếp xử Nhơn hoàng

Lợi tha ái chủng bảo toàn ân Thiên

Biết đường tạo Phật tác Tiên

Biết phương tiến hóa mối giềng Tạo đoan

Dạy người thoát lớp mơ màng

Lời ra văn vẻ tâm hàng nghiệt oan.

Chương tŕnh tu học tuyển san

Ấn hành bửu phẩm nghiêm trang giáo truyền

Trung thừa biện giải căn nguyên

Trọng phần thực tập nối liền công tu

Vén màn t́nh tục lao tù

Đem về thức niệm ngàn thu thưởng nhàn

Tiền tŕnh giác hóa mở mang

Gọi người trách nhiệm vẹn toàn lương năng

Chủ tâm nguồn cội giáng thăng

Tiếp đề độ dẫn khai tằng lương tri

Lư chơn nhứt quán truyền y

Luyện ǵn Thiên tước lần đi Thượng thừa.

THI

Thừa hành Pháp Đạo luyện bên trong

Mới rơ huyền linh cảnh giác thông

Đắc ngộ chơn truyền siêu khổ hải

Tác thành Tiên Phật thế gian không.

HỰU

Không ham bă lợi khỏi tơ vương,

Đă có thân sanh phải biết đường,

Mượn lớp trần gian mà tiến hoá,

Nuôi hồn trong sạch hiệp chơn dương.

Đề tài Bần Đạo tới đây tạm dứt, vậy Lăo ban ân chung tất cả đàn tiền nam nữ. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh