Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

1 - TÔN CHỈ ĐẠI ĐẠO

Tư thời 15 tháng 8 Tân Sửu Đ.Đ. 36 (24-9-1961)

THI

BẠCH đức luyện nên thể sáng ngời

HẠC về cửa Đạo gọi trần vơi

ĐỒNG tôn chân pháp CAO ĐÀI hoá

TỬ hạ nhàn tâm rơ báu Trời.

BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ chào chư chức sắc Lưỡng đài và chư chức việc Hội thánh cùng toàn thể đàn tiền nam nữ. Giờ này Tiểu Thánh thừa lệnh báo cơ, sẽ có ĐẤNG ĐẠI TỪ ĐẠI BI thân lâm chuẩn phê Thánh bút. Vậy tất cả tu chỉnh trật tự thành tâm nghiêm đàn kiến giá...

(Tiếp điển:)

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ CAO ĐÀI GIÁO CHỦ - Thầy Linh hồn các con, Thầy mừng tất cả các con nam nữ.

THI

NGỌC thể Thầy khai chốn hạ trần,

HOÀNG môn phân hóa điểm chơn thân;

THƯỢNG đồ Tam Giáo tôn truyền pháp

ĐẾ Đạo nhứt nguyên tổng giác thần,

CAO lập thế gian minh thức phẩm;

ĐÀI ban Thiên tước trưởng hồng ân:

GIÁO thông tôn chỉ vô nhơn ngă,

CHỦ điểm định thành lư cựu tân.

Hôm nay Thầy ngự đàn phê chuẩn ban hành phẩm Trung Thừa để các con sưu tầm chánh lư mà định lập cơ tu tiến và xây dựng cho tiền đồ Đại Đạo.

Cảnh trần gian là nơi sông mê bể khổ mà nước Thiên đàng mới là nơi thanh nhàn miên viễn; nhưng xét v́ nhân sanh không phân định rơ ràng, lại cho nơi cảnh trần gian là kiếp sống vĩnh lập, làm cho ngày càng lu mờ linh tánh.

Này các con ôi! Nhân loại sống giữa cảnh trần hồng v́ miếng ăn chỗ ở mà phải cam chịu biết bao trạng thái điêu linh khổ khốc, diễn ra biết bao lớp thương hải tang điền, nồi da xáo thịt, đồng loại tương tàn. Ấy vậy, cũng bởi luật dinh hư tiêu trưởng đă chuyển ứng cho từng thời kỳ mà chính nay là hiện thân của xă hội biến thiên trong buổi đời mạt pháp hạ ngươn. C̣n nói đến tôn giáo là nguồn vĩnh lập tinh thần cho đẳng chúng sanh tầm cơ siêu thoát cho biển thần Đạo Đức, nhưng thật ra cũng chỉ được xem như những nếp nhà xưa đồ sộ lưu truyền cho thế hệ mà chủ nhân đă vắng bóng xa h́nh. Bởi thế cho nên phương tiện cứu cánh tinh thần đă không thị hiện cho thế gian mà c̣n lung lạc tâm hồn cho đẳng chúng sanh theo đà luận phân công kích.

Ôi thôi thôi!

Đời đă lắm mơ màng mộng ảo: nào lợi, nào quyền, nào văn minh chế tạo, nào đảng phái phân tranh; xui đồng loại diễn màn thương hải.

Đạo c̣n thêm câu chấp giả h́nh: nào thấp, nào cao, nào sắc tướng điểm pha, nào chánh tà hỗn luận, dẫn chúng sanh đến cảnh mê ly. Rồi hỏi lại thế gian nào con đă biết?

Đời c̣n tranh đấu, đời phải khổ vong.

Đạo măi phân chia, đạo c̣n bế tắc.

Nhưng đă biết rồi thử định hà phương, để tự cứu ḿnh, giúp đời thoát ṿng tân khổ.

THI

Đời măi khổ nàn bởi dục tâm,

Đạo c̣n bận rộn những thanh âm;

Biết đâu truyền thống tôn nghiêm định,

Ngự giải toàn sanh bước lạc lầm.

Hôm nay, Thầy chuyển lập Tam Kỳ Phổ Độ để chấn hưng chánh lư đồng nguyên, để xóa bỏ những cạnh kh́a ngă chấp sắc màu mà dung hiệp phần tinh ba cổ kim Âu Á trên lập trường duy nhứt, nghĩa là xóa bỏ cái Dị mà đem lại cái Đồng giữa các sắc giáo, để làm phương định cứu thế độ hồn cho đẳng chúng sanh thoát ṿng mê tân khổ hải. Các con khá hiểu: Tôn giáo chỉ là một phương thức tổ chức, là một sự sắp đặt có đường lối, được mệnh danh theo từng thời kỳ khai lập cho lư Đạo truyền thành. Tuy nhiên, để minh định cho cơ khai triển tinh thần; danh từ tôn giáo cũng được đề cao trong sử độ, nhưng điều đáng quí nhất là tinh thần đạo đức được thực dụng rơ ràng trong mỗi hiện thân sanh chúng mới bảo tồn cho thể thống trang nghiêm.

Giờ này Thầy không muốn cho cả thế gian ca ngợi Thầy, hoặc xưng tụng Thầy một cách ảo huyền, mà mong sao tất cả con cái của Thầy đă nhập vào trường Đạo đều lập trọn công tu đầy ḷng từ bi, bác ái, công b́nh. Không phân chi rẽ phái, không biệt dị giữa tôn giáo này tôn giáo khác, mà quan trọng hóa chánh lư đồng nguyên và khắc ḿnh trong nhiệm vụ thế Thiên hành đạo của mỗi con có chức vụ hoặc lớn , hoặc nhỏ. Như thế là các con đă làm đúng với Tôn chỉ của Thầy.

Xét v́ thời xưa sự giao tiếp không được giao thông trên hoàn vũ, cho nên mỗi giáo chủ thọ lănh sắc chỉ nơi Thầy lập giáo từng nơi để dạy dỗ chúng sanh, cảm hóa tục đời trở về Lư Đạo; tất nhiên mỗi h́nh thức tôn giáo có mang theo một bản sắc địa phương trong quá độ. Ấy là cái biệt dị của thông quán tục truyền trong mỗi tôn giáo, nhưng trên phương diện triết lư cao siêu, với mục đích tối thượng là truyền phương định lập tinh thần thuần chơn khiết tịnh để đem lại cuộc đời thuần đức thiện lương, th́ dù trên phương diện nào cũng vẫn nằm trong yếu lư.

Ngày nay sự đi lại giữa Đông Tây trong giờ phút t́nh đời đă được trao đổi, lư đạo cũng trực tiếp cảm thông. Đáng lẽ trong trường hợp thuận tiện các tôn giáo đều thu nhận với nhau trên quan niệm tinh thần, để hiến cho thế gian một cảm giác tinh minh và toàn diện hơn; để cùng nhau chỉnh hóa cuộc đời đem lại hạnh phúc thanh b́nh cho nhân loại. Nhưng than ôi! đă không được thế, lại vấp phải cái bịnh cạnh tranh trên h́nh thức ngày một sôi nổi lên cao, làm cho nhân loại tăng phần mạnh dạn đổ xô vào con đường chiến tranh mâu thuẫn, mạnh được yếu thua.

Vậy, tôn chỉ lập giáo của Thầy là sứ mạng của mỗi con làm cho đường đạo đức được minh hiện rơ ràng trên phương diện thừa truyền thực thọ, để chỉnh đốn tất cả những ǵ gọi rằng lầm lạc tội lỗi của thế gian, để nêu cao bức tranh thần hội tổng hợp linh huyền cho giữa các Tôn Giáo nh́n lại cái huyển ngă của ḿnh mà tầm về sự thật. Thầy khuyên tất cả các con hăy tránh những sự tự tôn, sự công kích hẹp ḥi, sự biện phân chia rẽ giữa nhau mà thu hồi cơi ḷng an tịnh thân yêu ḥa ái đặt theo hướng định Thầy truyền. Nhứt là những con chức sắc chức việc cần trau luyện phẩm độ nhiều hơn, v́ là biểu chánh ảnh tùy, gương trong h́nh sáng. Có như thế các con mới đủ điều kiện xây dựng cho tiền đồ Đại Đạo ngày một hanh thông sáng tỏ và công tu hành của mỗi con khỏi phải phai nhạt theo thời gian kế hậu.

Khi nay Thầy dạy các con lo xây dựng phần tôn giáo để phản ảnh cái lănh vực tinh thần đạo đức của 5 lớp học là: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. Các con sẽ có chương tŕnh đối chiếu và cảnh minh những nguyên do lầm lạc, những di truyền thủ lệ; đồng thời các con có dịp tạo nên những phước quả chánh đáng trong quá tŕnh hành đạo tiến lên một mức độ cao hơn và các con sẽ được toại nguyền là ngày nhân loại biết hồi đầu hướng thiện, biết sùng tôn chánh Đạo để cứu rỗi phần chơn hồn th́ không c̣n thiên lệch cái danh từ tôn giáo và chi phái nữa, mà chỉ trực nh́n ở chỗ chí yếu là chánh pháp siêu nhiên mới đủ hiệu lực để đem lại cuộc thanh b́nh hạnh phúc giữa lớp sống đời người và mới là nơi định lập vĩnh viễn cho linh hồn, ấy là ngày Đại Đạo hoằng khai, là sự kết quả của nền Chơn Đạo vận hành từ chỗ Hữu đi đến chỗ Vô vậy.

THI BÀI

Để thế gian phục hồi lư Đạo,

Thầy chuyển cơ lập Giáo Cao Đài;

Chấn hưng chánh pháp truyền khai,

Cổ kim dung hiệp đề tài giác linh.

Nêu tôn chỉ xương minh nguồn sáng,

                       Tam giáo quy căn bản hội thần;

Mở đường thế giới canh tân:

Đại đồng thiết lập chọn phần tinh ba.

                       Con hữu duyên Đạo nhà trước gặp,

Lập thân tu xây đắp thống đồ;

Khuếch trương nền tảng quy mô,

Theo cơ linh chuyển lần vô Đức Thành.

Trao Thiên mạng Thầy dành ban phước,

Chỉ lối đi mực thước con làm;

                               Chương tŕnh Hiệp Ngũ Qui Tam

Bản đồ Thiên hóa tiếp đam hội nầy.

Con nhận thức đủ đầy hư thiệt,

Bước công tŕnh chi tiết lưu thông;

C̣n ngày gặp gỡ Tây Đông,

Nêu cao đại thể từ trong thực hành.

Để khái niệm trọn lành chung cả,

Phẩm Trung Thừa Thầy hạ sắc phê;

Trước tiên dẫn khởi nhập đề

Tường Minh Tôn Chỉ luận về căn nguyên.

Kể nhân loại đầu tiên từ thuở

Người sanh ra ghi nhớ thiện từ

Hồn nhiên một khối vô tư,

Năm châu tản mát định cư từng vùng.

Vui lẽ Đạo thung dung nhàn lạc

Thú thiên nhiên thuần phát cơi ḷng,

Lần hồi tập nhiễm phần đông

Mưu cầu lẽ sống tầm trong lợi quyền.

Chinh phục nhau đặt riêng giai cấp

Giữa phú bần cao thấp phân tranh;

Làm cho mất vẻ thiên thành

Cảnh đời mâu thuẫn biến sanh dục t́nh.

Thầy: THƯỢNG ĐẾ dưỡng sanh vạn loại

Thấy nhơn sanh đi sái công truyền.

Nhứt kỳ chuyển lập phước duyên

Đạo trường đem lại hương nguyền vạn linh.

Chiết dương quang mượn h́nh giả thể,

Tam Giáo đồng đại để nêu lên;

NHIÊN ĐĂNG PHẬT độ tạo nền:

Định cơ siêu thoát vượt trên cảnh đời.

Tiếp hư vô sáng ngời bửu phẩm,

Nếp Tiên phong sưởi ấm chơn hồn;

THÁI THƯỢNG thuyết hóa cao tôn;

Minh minh diệu diệu Càn khôn hiệp thành.

Hoạch Bát quái đồ sanh biến hoá,

Chưởng Thánh thơ giải tỏa nhơn t́nh;

PHỤC HY khai sáng Đạo Huỳnh,

Truyền cơ nhân bản khai sinh giác đồ.

Miền Đông Á điểm tô ba nhánh

Phương Tây Âu một cảnh sơn hà;

MOISE Thánh thể lập ra,

Mở đường cứu thế thông qua lư Trời.

Ba giải pháp một thời sáng tỏ,

Dạy thế gian lần bỏ tà tâm;

Cải trang từ chỗ sai lầm,

Định chơn thần huệ phương châm lưu hành.

Qua ngươn hội nguồn sanh dinh trưởng,

Cơ tiêu hao đối tượng theo ngày;

Theo đà vật dục chuyển xoay,

Lư đương ṃn mơi thay vô giả h́nh.

Trước trạng thái điêu linh chơn tánh.

Giữa màn trần tranh cạnh xôn xao,

Nhấp nhô biển khổ sóng gào

Vợi hồn nhân loại bước vào sông mê.

Nhị kỳ chuyển tiếp đề phổ hoá,

Cho kỷ ngươn thừa hạ minh khai

THÍCH CA chấn chỉnh Phật đài:

LĂO ĐAM điều dưỡng thoát thai Tiên hành.

Trên thực tế lưu thanh phẩm độ,

Sau định thành công bổ Thần quang,

TRỌNG NI Thánh đức dẫn đàng;

JÉSUS tiếp chuyển cứu an tục đời.

Đem Giáo lư nơi nơi cảnh tĩnh,

Tùy cơ năng phân định giác đồ,

Lập thành thể thống qui mô,

Phổ thông chánh pháp diễn phô chơn truyền.

Thầy biện giải căn nguyên con rơ:

Lư Tam Tông hóa độ xưa nay

Để c̣n hội lănh trong ngày

Khỏi điều sai lạc dở hay hiểu lầm

Tiếp Phật độ cao thâm huệ mạng,

Minh tâm rồi chánh đáng giải mê:

Tiên gia siêu việt đường về:

Tu tâm luyện tánh mở đề HƯ VÔ.

                       Phật Tiên vốn khởi hồ thượng đẳng,

Phải minh trai mới đặng kim đơn;

Mới thông hư thiệt tuần huờn,

Chơn hồn trực tiếp linh sơn điểm thành.

Ḷng bác ái từ sanh vạn loại

                       Kịp thú cầm trang trải niềm thương,

Nuôi cơ cảm ứng thông thường

Từ bi phổ cập âm dương vận hành.

Đường Thánh Đạo phân ranh xử thế,

Chỉnh phong cương lập thể Đại đồng;

Chí thành dưỡng tánh tồn tâm

Thứ trung, tinh nhất uyên thâm phước đời.

Phần Thánh Đạo sáng ngời nhân phẩm

Định cang thường tưới tẩm thiên lương;

Hiếu, trung, tín, nghĩa lập trường

Dựng xây nền tảng trên đường tu thân.

Sống giữa cuộc trọng phần ḥa lạc,

Đúc nên người thuần phát thế gian;

Chánh danh ngôn thuận đoan trang,

Công b́nh xử sự một đàng lối chung.

Thoáng nhận thức h́nh dung ranh giới,

Nhưng tinh thần tiến tới không hai;

V́ rằng nhân đạo cao dày:

Mới mong Thiên đạo c̣n ngày linh thông.

Cơ nhập thế nếu không trọn cả

Mà vội cầu điểm họa kim thân,

Khác nào lầu cất chín tầng:

Móng khơi bải cát bao lần tốn công.

Nhưng trái lại nếu không Phật pháp,

Không đoạt cơ linh tháp Tiên gia,

Th́ đâu chứng hưởng Bửu ṭa;

Vô vi nhi hiện vượt qua lư đời.

Bởi thế nên đồng thời sứ mạng,

Phật, Thánh, Tiên nhứt bản cơ vi;

Hễ là cách vật trí tri

Xử thông thế Đạo đúng kỳ luyện phanh.

Nhưng yếu tố nay thành nan giải,

Giữa môn đồ biện căi thấp cao,

Trọng phần ngă chấp hô hào,

Không nh́n toàn diện tiếp giao tinh thần.

Thêm một nỗi chơn thân tiêu tứ,

Phương thực hành khó giữ vẹn nguyên;

Bên trong không đạt chí thiền

Bên ngoài thủ lệ lệch thiên giả trần.

Thử xét kỹ từng phần nêu rơ:

Lời giáo truyền bày tỏ c̣n ghi,

Rồi nay thể hiện những ǵ?

Gọi rằng cứu cánh mầu vi độ hồn?

Phật không dạy cao tôn lễ bái,

Tiên đâu bày tệ hại sát sanh;

Thánh môn sao chẳng đức thành,

Ôi, thời mạt pháp phải đành tổn thương!

Theo màu sắc biến thường cơi tục,

Bụi trần nhơ pha đục nguồn Thiên;

Nổi sôi vật chất kim tiền:

Làm cho hương vị Đạo nguyên lặng tờ;

Thầy đau đớn con thơ có biết;

Mỗi một phen phải chiết Linh quang

V́ con, con quá bạo tàn,

Chôn vùi ngọc thể diễn màn trái oan.

Nay giữa cuộc thương tang kỷ hạ,

Cả toàn cầu san phả nghĩa nhân;

Ṿng quanh theo bóng hung thần

Giục ḷng sát phạt giữ phần lợi danh.

Danh lợi khổ rấp ranh giờ phút,

Ác khí tăng từng khúc lên cao;

Bên đài nghiệt cảnh thét gào

Tiếng than đồng loại dẫm màu máu xương.

Đời đă lắm tai ương dồn dập,

Đạo c̣n mang tranh chấp giả h́nh

Duy nguy Đời Đạo nan minh

Sông mê nhồi khúc, sóng t́nh nhiễu nhương.

Đâu t́m thấy an bường cảnh lạc,

Hỏi này con đài cát mà chi?

Màn trần nhuộm vẻ ai bi,

Sầu đông càng lắc, càng khi dẫy đầy.

Tam kỳ chuyển hội này cảnh tỉnh;

Đưa nhă thoàn ổn định căn duyên,

CAO ĐÀI Thầy lập Nam miền,

Chấn hưng thuyết hóa khai nguyên mạch hồng.

Vẹt thành kiến Tây Đông từ thuở,

Hiệp ngă đường rộng mở năm chi,

Truyền thông đẳng cấp tu tŕ:

Phục hồi lư đạo cho y thống đồ.

Với sứ mạng thể hồ trọng đại,

Nên trước tiên Thầy giải rơ ràng:

Qui nguyên Tam Giáo chánh đoan,

Mở đường ái chủng nhân hoàn soi chung.

Khuyên con gắng nấu nung chí cả,

Học cho rành phước họa vô môn,

Để c̣n nuôi dưỡng linh hồn,

Để c̣n giữ trọn thần hôn thiện từ.

Con có biết, con hư Thầy khổ;

Khổ v́ con chưa độ lập thân,

Mỗi khi xao xuyến tinh thần,

Là cơ  xúc động chơn thân Bửu đồ.

Thầy không dạy Hớn Hồ phân niệm,

Mà mở đầu trang điểm tâm linh;

Dạy con trên quảng hành tŕnh:

Chung đồng nhứt trí xương minh giác thần.

Con rơ biết đừng phân đây đó,

Việc phái chi dứt bỏ tục thường;

Dung ḥa sắc Giáo truyền phương:

Tạo nên đường lối thông thường gặp nhau.

Ánh chân lư điểm màu tươi cảnh,

Chuông giải hồn lanh lảnh hồi ngân;

Công tu sắp để trọn phần,

Chương tŕnh năm lớp con lần học thông.

Nhơn, Thần, Thánh hiệp gịng Tiên Phật

Phẩm Trung Thừa xây cất Thầy ban;

Chỉ phương hướng thẳng một đàng:

Giải chơn giả thể nghiêm trang phổ đồng.

Học thấu đáo ra công d́u bạn,

Căi tục đời bỏ dạng thức mê

Tu cho yên lặng bốn bề,

Dẹp tan nhĩ ngă chấp nê sắc màu.

Tránh những lối ban giao tranh luận.

Bỏ những điều mâu thuẫn sanh đoan;

Luyện nên hạnh Đạo hảo toàn:

Thể hành đại nghĩa thuận đàng ḥa thân.

Gương chơn thật trong ngần sáng chiếu.

Con lo Tu mà hiệu vô cùng;

Là cơ chỉnh hóa trường chung,

Là cơ xúc tiến hội phùng tương quan.

Thầy vận chuyển ngày vàng đem lại,

Con quyết lên trọng đại nghĩa hành;

Lo phần tôn giáo hoàn thành

Chuyển sang Đại Đạo truyền thanh lư đồng.

Con sẽ thấy không không h́nh tướng,

Trên Cha Trời độ lượng chư linh;

Trần gian hết nỗi bất b́nh,

Tự nhiên sắc giáo biến h́nh cơ Trung.

Chỉ c̣n biết qui tùng lư Đạo,

Đạo thuần chơn chí bảo công truyền,

Nào là chưởng phúc tầm duyên;

Nào là Tiên, Phật, Thánh, Hiền nhàn dung.

Trải qua bao cuộc hăi hùng.

THI

Hăi hùng v́ bởi dục tâm sanh,

Qua cuộc tang thương Đạo thuận hành,

Thiên tước an ḥa trong cảnh khổ;

Nhân quyền xáo trộn buổi đời tranh.

Ba ngôi cứu thế soi hồn tục,

Chín phẩm định cơ dẫn đức thành;

Sự nghiệp tinh thần cao giá quí:

Bảo an trần hạ bước đường thanh.

Giờ hôm nay tất cả các con nam nữ chung đồng tâm nguyện để cầu lễ, Thầy mừng ở cơi ḷng của mỗi con trong giờ linh thông truyền cảm. Vậy Thầy ban đồng ân huệ cho mỗi con được an lành trong trường Đại Đạo. Vậy Thầy từ giă. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh