Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

LỜI NÓI ĐẦU

Đàn Tư Thời, đêm 16 tháng 8 năm Canh Tư (6-10-1960)

THI

TIÊN Thánh thông truyền một lư chung,

ĐỒNG khai cơ pháp chúng sanh tùng;

NGỌC thành vô giá công trau luyện,

NỮ Đạo lưu hành đức thượng dung.

TIÊN ĐỒNG NGỌC NỮ chào mừng chư Chức sắc Lưỡng Đài và toàn thể nam nữ đàn tiền. Giờ này, Ta vâng lịnh DIÊU CUNG báo đàn, vậy tất cả thành tâm tiếp lịnh KIM MẪU TỪ TÔN. Ta chào...

(Tiếp điễn:)

DIÊU TR̀ KIM MẪU, Mẹ linh hồn các con. Mẹ mừng tất cả các con nam nữ.

THI

DIÊU Điện chờ con những tháng ngày,

TR̀ đồ nguyệt chiếu gợi tâm ai,

KIM vân nương giá cơ đàn ngự,

MẪU mạng truyền lời Thánh bút khai.

lượng thần quang tuyên huấn dụ,

CỰC kỳ lư yếu chưởng linh đài,

TỪ ân Mẹ bố ban từng trẻ,

TÔN kính làm nên bực nữ tài.

Giờ này tất cả các con Nam Nữ đều trọn tâm thành nguyện cầu lễ chúc mừng lịnh Mẹ, mà cũng là Mẫu lệnh ban hành để các con được dịp chung hiệp về đây học lời Thánh Huấn, nuôi dưỡng tinh thần. Mẹ miễn lễ đàn tiền tịnh tọa.

Nầy các con ôi! Nền Đại Đạo hoằng khai với sứ mạng “chánh minh pháp giới” để độ dẫn chơn hồn cho thế hạ. 35 năm qua, Mẹ trách nhiệm trực tiếp giáo huấn các con, Mẹ đă truyền lại biết bao những lời vàng tiếng ngọc, kinh sách tập thành đủ loại. Mẹ mong sao tất cả con cái của Mẹ trong nền Đại Đạo đều sáng suốt tâm hồn, đắc khai thần huệ, ngỏ hầu điểm nhuận cái di sản tinh thần cho thế hệ và lần lượt về với phẩm vị Thiêng Liêng cao quí.

Hôm nay Hội Thánh Trung Ương thị hiện nơi đây, theo Thánh chỉ tạo lập của Thượng Đế, hầu hết các con đă trọn ḷng chung thủy lo lắng ngày đêm cho thể Đạo an hoàn. Mẹ đă dành riêng một ân lành đáng giá, tắm mát tâm hồn cho các con qua bao năm gian khổ.

Giờ đây, Mẹ vui nhận ở tinh thần hiếu hạnh của mỗi con và ban chung cho các con một bộ kinh “TAM THỪA CHƠN GIÁO” để các con làm phương định chánh giác tầm tu.

Bộ kinh TAM THỪA CHƠN GIÁO này gồm có 3 quyển sẽ diễn giải bằng văn vần để các con dễ nhớ. Mẹ sẵn định theo thứ lớp, theo phẩm bực tu tiến, rồi đây các con đủ phương tiện luyện thành đắc giác mà trở về cùng Mẹ.

Quyển I: Dạy phép giữ Đạo căn bản mà mỗi con cần phải có, để xứng đáng là tông đồ trong nền chánh giáo.

 Quyển II: Dạy phép chánh kỷ hoá nhân, các con sẽ trở thành những chức sắc, chức việc, xă thân hành Đạo, các con sẽ đủ phương tiện đóng góp tinh thần thuần chơn vào công việc xây dựng truyền thống đạo đức cho hiện tại và tương lai.

Quyển III: Dạy cơ siêu thoát bí truyền, để con nào công đầy quả đủ sẽ noi theo đó mà luyện thành phẩm vị Thiêng Liêng nơi cảnh thượng.

THI

Mừng con nam nữ Mẹ ân chung,

Trao bảng hồi minh giải luận đồng;

Lư thuyết phân rành cơ Thánh hoá,

Thực hành định rơ pháp linh thông.

Phương đồ dẫn khởi trường tu tiến,

Mục đích truyền thành hướng đạo tông;

Tiếp độ trần gian về cảnh giác,

TAM THỪA chuyển lập trẻ đề công.

HỰU

Công cán con lo học với hành,

Cho ngày khai hoá trọn nên danh;

Hương truyền thoảng lại ngày tươi thắm,

Bửu phẩm Mẹ trao vạn cổ thành,

THI BÀI

Tiết Trung Thu mưa tuông gió bạt,

Cả bầu trời san sát mây giăng,

Trần gian cảnh trí nặng quằn,

Chuông ngân rơi giọng như tăng canh tràng,

Mẹ Diêu Cung gậy vàng nương giá,

Chuyển cơ đàn khúc hoạ đồ thơ,

Cho con nam nữ trọn thờ,

Tuyên minh chơn giáo định bờ giác linh.

Qua bao năm tận t́nh v́ Đạo,

Lập Thánh đền chung tạo quả công.

Hương nguyền chảy suốt mạch ḷng.

Gian lao chẳng quản cùng thông bao lần.

Con quyết một tinh thần niệm tưởng,

Trước cửa Trời trực ngưỡng cơ linh,

Để con thẳng hướng dặm tŕnh,

Đuốc Thiêng dẫn lối tả kinh Mẹ truyền,

Dạy các con căn nguyên tu học,

Dạy đức hiền tinh lọc cao phong,

Dạy con triết lư "đại đồng".

Dạy cơ siêu thoát giủ xong nợ trần.

Con sáng suốt từng phần thu nhận,

Phẩm Tiểu Thừa trực tấn từ nay,

Lư chơn Mẹ sắp giải bày,

Thực hành con quyết cho ngày nên công.

Gương hiếu học nuôi ḷng mỗi trẻ,

Chí thanh cao luyện để từng cơn,

T́m ṭi đối chiếu hạnh môn,

Thấy điều sai quấy phải bôn sửa ḿnh.

Con đă rơ chương tŕnh lập giáo,

Chỉnh phong cương của Đạo Cao Đài,

Định thành chơn lư không hai,

Cứu đời tội lỗi chuyển xoay dinh hoàn.

Th́ mỗi con cần toan tính trước,

Nơi đạo tràng học được làm nên,

Đắp xây cho vững mống nền,

Thống truyền ghi để tuổi tên sau này.

Đường Thiên cổ dựng gầy mối cả,

Giờ các con điểm hoạ tươi màu,

Hội thần cho rơ trước sau,

Tiếp cơ tiến hoá sang giàu giác linh.

Chỗ chí yếu con ǵn giữ kỹ,

Chỗ thế gian phải bị vấp đương,

Là hay dung dưỡng tánh thường,

Bê tha nóng nảy hèn ươn tục truyền.

Nay con đặt tâm nguyền mảnh liệt,

Lập thân tu chí quyết thành công,

Mỗi khi bồng bột cơi ḷng,

Nhớ lời Mẹ dạy lóng trong tinh thần.

Con sẽ thấy lâng lâng bước tiến,

Trí định rồi khỏi chuyện muội mê,

Hết sanh tội lỗi vụng về,

Chơn thần trực tiếp chủ đề giác quan.

Được như thế mới hoàn nghĩa cả,

Khỏi phụ lời vàng đá dạy khuyên,

Con nên Mẹ mới toại nguyền,

Kết tinh đem lại phẩm Tiên hoá lần.

Đàn nay khái lược Mẹ phân.

THI

Phân định cho con luyện chí thành,

Học lời Mẫu huấn lập thân sanh,

Gắng lên vượt khỏi bao tầng lớp,

Giả tướng mộng h́nh măi rấp ranh.

Cười....Xét v́ con cái Mẹ tuy đa phần giàu ḷng tín ngưỡng nhưng vẫn c̣n thiếu sót ở tinh thần học nghiệm. Bởi lẽ trong đợt ra kinh nầy Mẹ cho lệnh các con được trực tiếp thu nhận và thực tập lời giáo huấn của Mẹ.

Đàn nay là lời nói đầu của Bộ “TAM THỪA CHƠN GIÁO” quyển I mà cũng là lời kêu gọi chí hướng trước tiên của mỗi con trong khoá Hạnh Đường này.

Giờ đây, Mẹ công bố khai mạc lớp Hạnh Đường của các con. Trong thời gian 6 hôm, các con sẽ cố gắng với tinh thần rèn luyện để đem lại kết quả tốt đẹp. Các con sẽ cầu nguyện tứ thời và mỗi Tư thời sẽ lập cơ đàn cho các Đấng Thiêng Liêng ra đề dạy Đạo, để trong ngày các con đủ th́ giờ thảo luận rơ ràng phân rành yếu lư. Mỗi ngày, buổi mai các con b́nh giảng Thánh Huấn đề tài, Ngọ thời sau giờ công phu Mẹ cho phép các con toạ thoàn một nhang để đối chiếu hạnh đạo mỗi con trong ngày qua, buổi chiều sẽ ôn nhuần bài học và nói lên những quan điểm mà các con chưa làm được theo Thánh ư đă dạy, để Dậu thời tất cả các con đều sám hối tu tiến.

Trong những ngày học tập, Mẹ sẽ truyền lịnh cho chư Thần hựu hộ các con được minh mẫn cơi ḷng.

Về phần phàm gian, Mẹ nhờ lưỡng Đài Hội Thánh sẽ tận tâm giải tài liệu tu dưỡng để cho khoá học được linh động và kết quả sâu rộng.

THI

Mừng con tất cả gặp duyên lành,

“Chơn giáo Tam Thừa” ư vị thanh,

Chiêu tập tinh thần con gắng vó,

Tiếp nguồn ân huệ sắp ban hành.

Cười....Cho nghỉ một giờ, tái đàn sẽ có Tam Giáo lai lâm chứng lễ khai kinh. Vậy các con sẽ sắp đặt trật tự nghiêm chỉnh tiếp nghinh. Thôi Mẹ ban đồng ân huệ cho mỗi con. Mẹ thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh