Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

KHAI KINH

Đàn Tư Thời, đêm 16 tháng 8 năm Canh Tư (6-10-1960)

(Tái cầu - Tiếp điển:)

THI

KHỔNG môn minh hiện thế gian cương,

THÁNH đức hồn nhiên vạn cổ thường,

TUYÊN dẫn quần linh hồi thượng đạt,

sanh giữ ngữ đối thành chương.

Bần Đạo chào mừng tất cả chư hiền đồ nam nữ. Bần Đạo lấy làm vui cho chúng sanh gặp được thời kỳ đạo đức phục hưng và tiếp được kinh pháp chơn truyền do các Đấng Thiêng Liêng kư bút minh cơ.

Bần Đạo mong sao tất cả chư hiền đồ đều đoạt thấu cơ mầu để nuôi dưỡng tâm hồn cho trọn cả và tiếp khêu ngọn đèn chân lư cho thế hạ mà lập công.

THI

Công lập truyền đời chánh giáo khai,

Một pho đạo lư đủ chương bài,

Tam Thừa cửu phẩm đồ thơ hiện,

Đắc ngộ chơn như điểm Thánh thai.

Có Đại Tiên lâm đàn chứng lễ khai kinh. Vậy tất cả thành tâm khẩn nguyện. Bần Đạo ban ơn chung. Bần Đạo thăng...

(Tiếp điển:)

THI

THÁI cực huân chưng nhứt khí thiên,

THƯỢNG thanh khinh động chánh dương kiền,

ĐẠO tôn cao lập huyền quang chiếu,

TỔ hiệp công truyền hóa hữu duyên.

Bần Đạo đại hỷ chư môn sanh nam nữ được hưởng nhiều phước quả. Bần Đạo lấy làm vui cho nhơn sanh nơi đây vừa lập ngôi vị Thánh đền xong, lại được tiếp nhận bộ kinh "TAM THỪA CHƠN GIÁO" để làm phương định tu hành. Vậy tất cả hăy tu tiến ngày một tăng cao để đáp lại ân hồng của THƯỢNG ĐẾ.

THI

“Tam Thừa Chơn Giáo” hiệp đồ phương,

Thứ lớp công tu giải tận tường,

Phước hậu ân dày sanh chúng gắng,

C̣n ngày thông đạt lư minh chương.

Có NHƯ LAI đến, vậy tất cả nhứt tâm nguyện thỉnh. Bần Đạo ban ơn chung. Thăng...

(Tiếp điển:)

THI

THÍCH giáo cao tôn đắc pháp minh,

CA thành duyên giác niệm chơn kinh,

NHƯ nhiên thể hóa tâm vô tướng,

LAI hiệp đồ thơ giải tội t́nh.

Bần Đạo mừng chư môn sanh nam nữ. Nầy chư môn sanh ôi! Giữa thời kỳ đạo pháp mạt vong, nhơn tâm tiêu tận, thần khổ năo dấy tràn khắp chốn để đưa chúng sanh vào con đường tội lỗi. Lành thay! Đấng Đại Từ Đại Bi chuyển lập “Tam Kỳ Phổ Độ, cứu vớt chúng sanh lên bờ giác. Thiệt là phúc đức ngàn xưa đó. Vậy hôm nay Bần Đạo lâm đàn chứng phẩm "TAM THỪA CHƠN GIÁO" minh khai và mừng cho chúng sanh được hưởng duyên lành trọn cả.

THI

TAM nguơn luân chuyển Đạo minh thành,

THỪA hạ phổ khai lư diệu sanh,

CHƠN pháp siêu h́nh vô giá bửu,

GIÁO thành thượng phẩm tiếp thời hanh.

Có Đấng Từ Tôn thân giá hạ để chứng lễ khai kinh. Vậy tất cả thành tâm nguyện thỉnh. Bần Đạo ban ơn lành cho tất cả. Bần Đạo thăng...

(Tiếp điển:)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ KIM VIẾT CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT. Thầy linh hồn các con. Thầy mừng tất cả các con nam nữ.

THI

NGỌC báu thầy trao trẻ rán ǵn,

HOÀNG đồ ngày một vẻ thêm xinh,

THƯỢNG ân cửu phẩm thông truyền hoá,

ĐẾ nghiệp Tam Thừa tổng luận minh.

CAO tiếp diệu huyền cơ tận độ,

ĐÀI chương thị giải pháp siêu h́nh,

GIÁO thành đẳng chúng nghiêm tôn phẩm.

CHỦ điểm trần hoàn thoát khổ sinh.

Hôm nay Thầy ngự đàn công bố cùng các con bộ kinh “TAM THỪA CHƠN GIÁO” sắp ban hành. Thầy miễn lễ các con an tọa.

Các con ôi! Đạo là lư hư vô bất diệt. Đạo phân định âm dương chuyển lập càn khôn vũ trụ. Đạo hóa sanh và trưởng dưỡng muôn loài vạn tượng. V́ khí hậu thiên trược trần triêm nhiễm, nên chúng sanh lần lần đi xa ṿng pháp Đạo, tách rời lẽ sống thuần nhiên, làm cho lư Đạo khi ẩn khi hiện, khi đầy vơi, trước hoàn cảnh thực trạng của thế gian chi phối. Ôn lại từ Bàng Cổ sơ khai đến ngày Thánh nhơn xuất thế, đem chơn truyền thuyết hóa khắp nơi, mục đích tỉnh ngộ nhơn tâm trở về với lư Đạo. Nói chung, TAM GIÁO khai minh đă độ rỗi được một phần đắc thành quả vị, nhưng rồi lại trải qua bao cuộc biến thiên nên chánh giáo lại đi vào con đường u ẩn theo thể thức nhơn phàm sang định tập thành.

Đối với hiện tại không c̣n đủ hiệu lực giải thoát cho thế gian trước trào lưu hợp đồng của nhơn loại để xua đuổi nhau vào con đường chiến tranh mâu thuẫn cả thế giới. Nền Đại Đạo ngày nay Thầy lập trên lănh thổ Việt Nam này với sứ mạng tinh lọc những chánh lư siêu nhiên của Tam Tông Âu Á làm nền tảng tận độ chúng sanh trở về với lư đồng minh hiện.

Qua 35 năm khai hóa, Thầy chuyển cơ truyền giáo khắp nơi, kinh sách tập thành chẳng biết bao nhiêu. Tuy nhiên phải kết hợp theo tŕnh độ từng địa phương mà Thầy diễn giải. Bộ “TAM THỪA CHƠN GIÁO”, Thầy tiếp chuyển ban hành ra đây sẽ thống hệ mạch lạc, đường lối tu hành theo phẩm bậc trong nền Đại Đạo, để cho các con truyền tập một cách dễ dàng. Các con thật quả có duyên lành được trực thọ những Bửu pháp Thầy trao nơi đây để làm nấc thang bước qua khỏi bức tường vô minh mà trở về nguyên vị cùng Thầy. Nhưng các con nhớ rằng Thầy thương các con đă ra công d́u dắt, trước đă đưa từng bước tiến theo thời kỳ, phỏng con nào măi nặng nề, trái lại lời Thầy, tạo thêm nhiều tội lỗi, đến ngày phán đoán trước Ṭa Tam Giáo, dù Thầy có thương gấp muôn lần cũng chẳng biết làm sao. V́ luật công b́nh đă định mà chính Thầy đây cũng không phải dùng quyền tối cao mà qua luật được các con ạ!

THI BÀI

Thầy chuyển lập Cao Đài cứu thế,

Hiệp trần gian nhứt thể đại đồng,

Khai nguồn chân lư Tây Đông,

Lập cơ pháp giới truyền thông giác đồ.

“Tam Thừa” phẩm qui mô sang định,

“Chơn Giáo” khai điểm chính tập thành,

Cho con giải pháp tu hành,

Cho đời nhuần gội ân lành kỳ ba.

Trên thực tế truyền ra thực dụng,

Dạy các con tạo đúng nhơn phong,

Chuyển cơ tiếp ứng linh thông,

Mở huyền quang khiếu nơi ḍng huệ môn.

Con lập chí nuôi hồn cho kỹ,

Đạo ẩn tàng yếu lư nan minh,

Nếu con thiếu chỗ tận t́nh,

Thiếu phương thực tập, thiếu tŕnh công phu.

Thương thế gian trường tu Thầy lập,

Thương các con chánh pháp Thầy ban,

Tam Thừa Chơn Giáo” mở màn,

Huệ đăng chiếu sáng dẫn đàn cổ kim.

Bổ khuyết chỗ nổi ch́m đôi ngă,

Phân tách rành chơn giả sắc không,

Đem về bí quyết thành công,

Xướng minh đường lối trung tông pháp đồ.

Cho thế gian lần vô Thánh đức,

T́m cội nguồn thiên chức đi lên,

Đề tài từng mục nêu tên,

“Tam Thừa” luận giải lập trên lịnh truyền.

Đàn nay ngọc bút Thầy tuyên.

THI

Tuyên minh chơn giáo phẩm Tam Thừa,

Cho trẻ thu lần với sớm trưa;

Mở cả giác thần lên cơi thượng,

Thang mây chín nấc nối chân đưa.

HỰU

Đưa chân nhặm bước vọi đường thiên,

Gọi cả sanh linh lập chí thiền,

Nay sẵn khuôn vàng Thầy sắp để,

Đúc nên h́nh giác trẻ vui siêng.

Cho nghỉ 2 giờ tái đàn có DIÊU TR̀ KIM MẪU về dạy các con cho đủ chương tŕnh để học ngày mai. Thôi Thầy ban ơn chung. Thầy thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh