Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

BẾ MẠC PHẨM TIỂU THỪA

Dần thời 21-8 năm Canh Tư (11-10-1960)

THẦN HOÀNG BỔN CẢNH, Tôn Thần mừng chư chức sắc và toàn thể đàn tiền nam nữ. Giờ nay Tôn Thần thừa lịnh DIÊU CUNG báo cơ. Vậy tất cả thành tâm nguyện thỉnh TỪ TÔN, Bổn Thần xin chào...

(Tiếp điển:)

THI

DIÊU TR̀ chuyển bút ngự đàn trung,

Mừng trẻ từ nay được hiệp tùng,

Chân lư Tiểu Thừa noi bước tiến,

Hóa hoằng chung tạo tiếp đề công.

Mẹ linh hồn các con! Mừng tất cả các con nam nữ. Giờ nay, Mẹ lâm đàn để bố hóa hồng từ ban ân cho tất cả các con đă vâng theo Thánh chỉ trực tiếp tinh thần xây dựng trong những ngày học Đạo. Mẹ rất vui ḷng được thấy ở tinh thần tiến bộ của mỗi con nam cũng như nữ, đă lần lượt ghép ḿnh trong "Pháp Đạo", tập rèn theo Thánh Ư định thành.

Sự tiến bộ về hạnh Đạo trong thời gian 6 ngày, các con đă cố gắng giồi mài từng điểm. Sự kết quả trong khóa hạnh đường. Mẹ đă chấm được từng phần đạo của mỗi con, nhưng các con cần luôn giữ kỹ cho được miên viễn, v́ lư Đạo cao sâu, khi ẩn, khi hiện. Nếu các con để cơi ḷng bị rung động trước mọi hoàn cảnh hiện trạng chi phối, rồi cũng đi lại tập quán thường t́nh. Vậy, giờ nay, Mẹ mong sao mỗi con dự phần nơi đây sẽ là một tượng trưng tinh thần của Đạo theo những ngày các con đă trau giồi học tập vừa qua.

Về phần TIỂU THỪA đến đây đă măn, các con có trách nhiệm sẽ định phần phổ truyền chu đáo từng địa phương để cho toàn thể con cái trong nền Đại Đạo đều được thấm nhuần trong ṿng ba tháng rồi Mẹ sẽ chuyển lập phẩm TRUNG THỪA. Mẹ nhờ các con Lưỡng Đài phiên dịch những điển tích những danh từ trong các bài báo cho rơ ràng, để sự thu nhận tất cả được dễ dàng. Mẹ miễn lễ các con tịnh tọa.

Trong những ngày học tập, tất cả các con xa gần nô nức đi về tấp nập, Mẹ rọi điển quang xét thấy ở ḷng phấn khởi của mỗi con.

Vậy, giờ đây, Mẹ ban ân lành cho tất cả nam nữ. Vậy các con lần lượt kiểm lấy tên của từng con. Trước tiên, Mẹ ban cho nam phái.

THI

Tâm, Diêu, Từ, Năng, Hạnh, Hiếu, Vân,

Huỳnh, Công, Hào, Mẫn, Hiệp, Du, Trân,

B́nh, Minh, Bích, Thử, Mô, Phương, Bán,

Đồng, Diện, Châu, Tơ, Anh, Thoại, Nhơn.

THI

Nhă, Ngữ, Đỉnh, Mân, Quá, Hạp, Phiên,

Lượm, Dề, Chút, Tỵ, Khéo, T́m, Xiêng,

Cựu, Đâu, Thiết, Lư, Vui, Dung, Chợ,

Sót, Nhánh, Lâu, Lề, Dưỡng, Láng, Phiên.

Sáu, Phỉ, Lụa, May, Đều, Lụa, Sổ,

Bảy, Mùi, Hẹ, Diễn, Phấn, Anh, Triền,

Phạt, Thành, Phước, Thạnh, Hườn, Bè, Sảo,

Chấn, Quí, Lạng, Ngâu, Được, Chước, Th́n.

THI

Đính, Tám, Sâm, Tư, Thuận, Hiểu, Ba,

Chải, Mai, Tư, Sửu, Luyện, Kề, Da,

Chế, Mười, Tri, Dị, Thơm, Màu, Phố,

Ư, Rạn, Trú, Duơn, Thái, Nhỏ, Ba.

THI

Tri, Trỉ, Khanh, Thiêu, Bút, Điểm, Phương,

Kiết, Giây, Ngọc, Hải, Tiếp, Sanh, Hường,

Thiết, Thân, Độ, Vật, Hoàng, Cư, Nợ,

Nhị, Bửng, Phụng, Ngân, Tú, Thể, Khương,

Chức, Thành, Chuyển, Lịnh, Khẳm, Mạo, Thường.

Cười....Mẹ cũng nhận thấy ở sự bận rộn của mỗi con trong việc sắp xếp hành tŕnh để phục vụ nơi khóa Hạnh Đường. Th́ giờ cấp bách, Mẹ điểm mỗi con một chữ, để làm kỷ niệm ở tinh thần của các con đă vâng theo lời Mẹ chung hiệp về đây xây dựng lớp Hạnh Đường và hầu cơ trong dịp ra kinh. Giờ đây, Mẹ muốn sao mỗi con điểm danh là một tinh thần sáng suốt để bảo đảm cho công tŕnh tu học, cho danh nghĩa Đạo Trời, cho ḷng chiếu cố của Mẹ đối với mỗi con. Mẹ chỉ kêu gọi nhắc nhở sự thực hành của mỗi con từ nay, sẽ làm đúng với lời của Mẹ và luôn luôn ôn nhuần bài vở trong ṿng ba tháng, để rồi các con sẽ tiếp tục về đây học lên phẩm trên.

NGÂM

Điển lành Mẹ bố ban chung,

Lời vàng truyền lại vô cùng thiết tha,

Mong sao giữ được Đạo nhà,

Giữ tṛn phẩm hạnh tinh ba pháp truyền.

Hạnh đường điểm nhuận ân thiên,

Mỗi con thu nhận mối giềng lư chân,

Rồi đây con được vui mừng,

Theo cơ tiến hóa thanh chân đắc truyền,

Dặn ḷng Mẹ đă nhủ khuyên,

Ban ân mỗi trẻ, cung Tiên Mẹ về.

Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh