Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

10 - CHÁNH LƯ TẦM TU

Tư thời 21-8 năm Canh Tư (11-10-1960)

(Tái cầu:)

THI

QUAN khai đối cảnh tiếp trần tâm,

THÁNH hóa đồ thiên tối thượng thâm,

ĐẾ hiệp chơn ngôn phương yếu giải,

QUÂN thừa minh hạ nghiệm nhi khâm.

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN chào chư chức sắc và toàn thể đàn tiền nam nữ. Giờ này, Bần Đạo thuyết minh về đề tài “CHÁNH LƯ TẦM TU” v́ trên đường tu hành có t́m ra cái lẽ chánh, nghĩa là tránh khỏi ḷng mê tín dị đoan, cầu kỳ, dục vọng, cầu tài, cầu phước theo thường tục th́ mới đắc thành giác ngộ. Miễn lễ tất cả tịnh tọa.

THI BÀI

BÀI THỨ MƯỜI: khai trường Chánh Lư,

Tại v́ sao khắc kỷ tu nhân?

Lư chi nuôi dưỡng tinh thần,

Ở đâu t́m kiếm, kiếm gần hay xa?

Muốn thấu đáo xét qua mọi lẽ,

Người thế gian sanh để mà chi?

Xác hồn liên hệ những ǵ?

Lư đời, lư Đạo trí tri tận tường.

Người, ấy vốn chơn dương phân hóa,

Hiệp xác thân đôi ngả tương quan,

Sánh cùng Thiên, Địa, Nhơn hoàn,

Tam tài một cơi thế gian lập đời.

Tất nhiên phải sáng ngời linh tánh,

Đức háo sanh thuận cảnh lư Trời,

Tạo nên nghiệp cả trên đời,

An ḥa mọi lẽ nơi nơi thảo hiền.

Đạo thuần chơn đương nhiên sáng rở,

Từ Tam Hoàng rộng mở lần đi,

Thuận tùng Thiên mạng chánh nghi,

Âu ca lạc Đạo tôn v́ đức nhân.

Người thuở ấy không bần thể cách,

Trí thảnh thơi thanh bạch cơi ḷng,

Lâng lâng mát tợ trăng trong,

Vui trong cảnh ngộ ḥa gịng pháp luân.

Bởi đời nay không tuân Thiên lư,

Ngày dẫn tràn ích kỷ tôn nhân,

Sóng trào vật chất cuộn dâng,

Đâu c̣n sáng suốt tinh thần như xưa.

Đời lầm lạc, đời ưa tội lỗi,

Đời ngổn ngang giả dối bạo tàn,

Đời này chẳng một giờ an,

Đời lo chiến đấu, đời càng diệt vong.

Đời vướng chặt trong ṿng tứ khổ,

Đời sân tham hỷ nộ đủ điều,

Đời không lấy Đạo làm phiêu,

Đời ham vọng tưởng mơi chiều gắt gao.

Đời như giấc chiêm bao oan trái,

Đời vỡ tan lẽ phải đâu rồi,

Đời này sao quá tanh hôi,

Đời đi cỏ chán, đời ngồi cỏ chê.

Đời ong bướm, mận lê, tráo chác,

Đời đắm lần khó thoát lên cao,

Đời chôn linh tánh phương nào,

Đời đem oán ghét thay vào nghĩa nhân.

Đời như thế an thân sao được,

Biết thương đời phải trước tầm tu,

Bước ra khỏi cảnh trần tù,

Lên đường chân lư thâm u diệu huyền.

Tu cho rơ căn tiên cốt phật.

Tu sửa ḷng ngay thật hiền lương,

Tu cho đúng lư cang thường,

Cha lành, con thảo yêu thương nhân loài.

Tu bỏ hết điều sai đă biết,

Tu cái “Tâm” tận diệt ḷng tà,

Tu hành khoan luận cao xa,

Tu lời ăn nói, tu qua việc làm.

Tu cốt để luyện đam tánh tốt.

Tu đây là then chốt do ta,

Tu không bỏ cửa bỏ nhà,

Tu trong thân tộc, tu ḥa đệ huynh.

Tu hạn chế dục t́nh sai khiến,

Tu trau giồi phát triển lương năng,

Tu đem bác ái, công bằng,

Tu điều không muốn chớ tăng cho người.

Tu giữa cảnh vàng mười bạc chục,

Tu đừng làm sĩ nhục tông môn,

Tu cho thường bửa ôn tồn,

Tu thành nhơn phẩm cao tôn quảng truyền.

Tu tránh lối tước quyền xu mị,

Tu không ḷng đố kỵ thấp cao,

Tu cho thần trí dồi dào,

Tu nên từ ái coi nhau bạn hiền.

Tu thân trước an nhiên vẹn giữ,

Tu độ đời tiếp xử thân giao,

Tu đem lẽ phải hô hào,

Gọi ḷng tất cả bước vào đường ngay.

Tu lập chí cho ngày an lạc,

Tu đại đồng mở hoát lối đi,

Tu hành đúng hướng Tam Kỳ,

Là đường cứu thế mầu vi buổi này.

Tu c̣n để đắp xây nền Đạo,

Tu t́m ra Tam Giáo đồng nguyên,

Tu vầy mới đắc chơn truyền,

Tu tầm chánh lư phổ truyền thế gian.

THI

Thế gian b́nh phục biết tu thân,

Tu mới gội xong những nghiệp trần,

Tu tánh an ḥa thâu “ái, ố”,

Tu tâm khiết tịnh phục “tham, sân”.

Tu c̣n phổ hóa đời mê khổ,

Tu để hoàn dương Đạo giác chân,

Tu thắng dục t́nh trong cảnh giới,

Tu tầm chánh lư trưởng tinh thần.

Bần Đạo ban ơn chung. Bần Đạo thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh