Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

9B - BÁT BỬU (Tiếp theo)

LỄ, NGHĨA, LIÊM, SỈ

Tư thời 21-8 năm Canh Tư (11-10-1960)

THI

DIỆU giải cho nhau một cơi ḷng,

LINH truyền cao độ pháp tinh thông,

THÁNH nhơn khai hóa cơ thường lạc,

ĐỨC hiệp ḥa minh lư chánh tông,

DIỆU LINH THÁNH ĐỨC thân chào chư chức sắc đàn tiền đạo tâm nam nữ. Giờ nay, TÔN THÁNH thừa lịnh tiếp dạy bài BÁT BỬU về LỄ, NGHĨA, LIÊM, SĨ. Vậy đàn tiền tịnh tọa.

THI BÀI

Lễ” là cái phương châm tiếp xử,

Cho thế gian vinh dự sống đời,

Giữa người hội diện chiều mơi,

Tôn ty phải cách sáng ngời nhơn phong.

Lư trật tự họp đồng đại thể,

Sống điều ḥa do lễ mà ra,

Lễ nghi vốn thiệt báu nhà,

Đông Tây hảo hiệp đậm đà sắc giao.

Người có lễ tăng cao phẩm giá,

Lễ trọng người, người trả lễ an,

Kính nhơn, nhơn kính rơ ràng.

Tùy cơ thủ xử thuận đàng dưới trên.

Lễ giữ Đạo không quên sùng bái,

Thờ mẹ cha lễ giải trọng tôn,

Đệ huynh thừa tiếp ôn tồn,

Phu thê tùy xướng ngữ ngôn thuận hiền.

Ngoài xă hội, lễ yên định hướng,

Việc tiếp giao lễ trưởng đức thành,

Xưa nay mấy bực trứ danh,

Sống trong lễ nghĩa phân ranh tục đời.

Nếu thiếu lễ Phật Trời chẳng kính.

Chẳng tôn ti liều lĩnh sang ngang,

Khác nào bánh vẽ trên bàn,

Đói ăn không được, dở dang thay là.

Người đời nay bôn ba vật chất,

Lễ báu truyền xem mất phần đông,

Lại cho phép Đạo không thông,

Đưa người vào chỗ cuồng ngông thấp hèn.

Cũng bởi thế đua chen sôi nổi,

Mất lịch xinh giữa hội cao đàm;

Múa men nóng nẩy sân tham,

Dung nghi hỗn độn nâu chàm sắc pha.

Nay yếu lư truyền ra dạy kỷ,

Lễ trước tiên tỷ mỷ tập tành,

Tề gia, xử thế hội thành,

Là phần căn bản chúng sanh phải làm.

Đem chữ lễ luận đàm mọi lẽ,

Từng cơ vi tiết thể ngoài ḷng,

Cho nhau tất cả thuộc ḷng,

Nhứt ngôn, nhứt động hợp ḍng lễ nghi.

Nghĩa vụ ấy tường tri yếu giăi,

Nghĩa đây là việc phải cần làm,

Mới tṛn trách nhiệm thế gian,

Tinh thần nghĩa khí dẫn đàng lối chung.

Người thượng nghĩa biết dùng sức mạnh,

Biết đem thân trước cảnh xâm lăng,

Ra tay giúp kẻ yếu hèn,

Làm nên việc nghĩa so bằng vàng muôn.

Vợ biết nghĩa không buồn tủi phận,

Trước t́nh nhà lận đận khổ đau,

Bạn bè chẳng kể sang giàu,

Nghĩa hành chung thủy có nhau buổi cùng.

Nghĩa đượm cả h́nh dung thần sắc,

Cho thế gian siết chặt niềm thân,

Xưa nay nghĩa trọn vô ngần,

Tùy thời xử dụng nghĩa lần hiện sanh.

Bởi thế nên, nghĩa thành đại thế,

Người sanh ra nghĩa để sống đời,

Nghĩa làm nhiệm vụ chiều mơi,

Nghĩa trong chí cả giúp người nên danh.

Người thiếu nghĩa như tranh thiếu cảnh,

Chẳng vị tha chỉ lănh phần ḿnh,

Thiệt là mờ mịt nan minh,

Quên Thầy, quên bạn, quên t́nh cha con.

Thử xét nay nghĩa c̣n hay mất,

Nếu nghĩa đồng đời thật tốt thay,

Hay là chỉ ở bên ngoài,

Mà ḷng nhợt nhạt mặc ai nghĩa t́nh.

Đây trường Đạo khai minh đại thể,

Truyền cho nhau góp để nghĩa nồng,

Trong ngày lập chí đề công,

Mở mang phước thiện gọi ḷng phát sanh.

Dạy cho nhau học thành nghĩa cả,

Giữa Đạo nhà một dạ thương yêu,

Đệ huynh lớn nhỏ dắt d́u,

Giúp vừa đạm bạc cao nêu tinh thần,

Làm được nghĩa trọn phần nhơn phẩm,

Nghĩa có làm mới ấm ḥa phong,

Mới nêu danh thể cao tông,

C̣n ngày dự thưởng phước hồng ân Thiên.

Liêm” tận giải mối giềng thanh bạch,

Liêm suốt đời trong sạch không tham,

Tánh liêm ai cũng muốn làm,

Ngặt v́ bả lợi c̣n ham khó thành.

Làm được liêm, thanh danh rạng tiếng,

Liêm giữ tṛn phát triển ḷng nhân.

Xưa kia mấy bực Thánh, Thần,

Một đời liêm khiết trong ngần sáng soi,

Đứng trước cảnh vàng thoi bạc nén,

Ḷng thản nhiên mới vẹn hiếu trung,

Sống trong quyền tước nói chung,

Chữ liêm thiệt quư vô cùng khó mua.

Liêm ví tợ lá bùa hộ mạng,

Người có liêm mới hản là Thiên,

Xưa kia có Lỗ Trọng Liêng.

Không dùng của Lễ định yên ḷng người.

Liêm tư chất vốn Trời ban sẵn,

Cho thế gian hưởng đặng thanh b́nh,

Ở ăn là việc thường t́nh,

Liêm không buộc lận giữ ḿnh phần hơn.

Xét đời nay ḷng nhơn đă thiếu,

Nên tiết liêm khó hiểu được rành,

Tưởng rằng sống để cạnh tranh,

Thua hơn quyền tước đủ vành tham gian.

Bởi thiếu liêm, người toan làm dữ,

Sương hơi mồi chẳng cứ ḷng nhân;

Muốn cho ổn định cuộc trần,

Chữ liêm truyền để đôi vần thô sơ.

Trong cửa Đạo tôn thờ đại nghĩa,

Quyết từ nay gieo tỉa giống lành,

Tu thân đề khởi thực hành,

Cho liêm đức sáng truyền thành giác linh.

Sỉ” là hổ, hổ ḿnh quấy quá,

Biết hổ hem chơn giả mới rành,

Hổ v́ chưa trọn đức lành,

Chưa thông đạo lư, chưa thành lương tri.

Thiếu thảo thân so b́ tủi nhục,

Mất thuận ḥa một khúc càng đau,

Chưa trung dạ héo gan xào,

Một lời thất tín trước sau hổ thầm.

Lễ chẳng trọn trầm ngâm thô bỉ,

Nghĩa chưa thành khắc kỷ xấu xa.

Liêm c̣n ẩn ánh ḷng ta,

Sỉ đời thấp kém khó mà nên thân.

Người biết sỉ học lần tiến hóa,

Kẻ không ngơ như đă mất hồn,

Đường đời bao lớp dại khôn,

Nghiệm suy cho rơ bảo tồn lương năng.

Đạo luận giải sỉ tăng cao độ,

Tu luyện nên khỏi hổ công truyền,

Lư Trời đem lại cho nguyên,

Trong ngày mẫn cán thường xuyên trau giồi.

Tám báu linh thu hồi toàn diện,

Làm pháp môn vận chuyển linh căn,

Noi theo đại lộ hóa hoằng,

Theo nguồn quang tuyến huệ đăng sưởi hồn.

Mong sao tất cả cao tôn.

THI

Cao tôn phép báu giải oan khiên,

Thường bữa trau giồi chí nhẫn kiên,

Hiếu, Đễ gia phong tô đậm nét,

Tín, Trung, hoạt cảnh điểm thêm duyên.

Lễ nghi chỉnh lại đời thô nghịch,

Liêm, Sỉ, thâu về khí hạo nhiên,

Cho rơ Kỳ Ba Trời cứu thế,

Định an sanh chúng lư công truyền.

Bài giải của Tôn Thánh tới đây đă hết, nghỉ 5 phút tái cầu. Tôn Thánh chào tất cả. Tôn Thánh thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh