Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

9A - BÁT BỬU

HIẾU, ĐỄ, TRUNG, TÍN

Tư thời 20 tháng 8 năm Canh Tư (10-10-1960)

THI

TÔN nghiêm truyền để bóng nhân hoàng,

LINH diệu xưa nay chẳng thế an,

THÁNH hóa Tam Kỳ soi đuốc ngọc,

ĐỨC thành chung hội tiếp cao ban.

TÔN LINH THÁNH ĐỨC, Bổn Thánh chào mừng chư chức sắc Thiên phong và toàn thể đạo tâm đẳng đẳng. Giờ nay Bổn Thánh phụng chỉ DIÊU CUNG lâm đàn để góp phần xây dựng phẩm TIỂU THỪA CHƠN GIÁO. Đề tài Bổn Thánh sắp giải ra đây là “Bát Bửu” của các Đấng Chơn hồn đă thọ lănh nơi THƯỢNG ĐẾ từ lúc sơ khai nhân loại. Đó là tám món báu để chư linh hồn giữ ǵn trau luyện cái phẩm Đạo vẹn toàn, nhưng v́ trường đời tập nhiễm, vật dục dắt lần làm cho các món báu đều thất lạc. Vậy, giờ nay Bổn Thánh sẽ diễn đạt về “Hiếu, Đễ, Trung, Tín” và đàn mai sẽ có vị Thánh tiếp giảng về “Lễ, Nghĩa, Liêm, Sĩ”.

Sở dĩ con người xa lần đạo đức, măi chịu trầm luân đều do sự biến động cơi ḷng, xa rời Bát Bửu. Hôm nay, Đạo trường rộng mở báu pháp tiếp trao. Vậy tất cả hăy thu hồi trọn vẹn để bảo đảm cho công tu trong thời kỳ đại ân xá này.

THI BÀI

BÀI THỨ CHÍN: tiếp đề Bát Bửu,

Tám báu truyền qui tựu nhơn căn,

Ấy là lẽ sống ḷng hằng,

Hóa Công ban đủ cơ năng phổ đồng.

Đem khái niệm Tây Đông truyền lại,

Đều một đường quảng đại đây thôi,

Xưa nay thừa tiếp bao hồi,

Hiển u chỉ tại ḍng trôi tục đời.

Thật lẽ sống hợp thời ai cũng,

Hiếu” để mà thừa phụng nghĩa thân,

Nuôi con đợi thuở quá tuần,

Sương mai nhờ bóng tử thần tựa nương.

Hiếu đạo vốn cang thường số một,

Luận cho thông, cho tột lẽ mầu,

Để đền đáp lại ân sâu,

Công sanh, công dưỡng dăi dầu biết bao.

Việc thảo thân đi vào chi tiết.

Đủ hai phần thuần khiết mới nên,

Tinh thần vật chất vững bền,

Phú, bần cảnh ngộ đối trên lập trường.

Ngày tiếp xử kính thương trọn cả,

Bữa uống ăn cung hạ bảo toàn,

                               Nhỏ c̣n đi học phải ngoan,

Học cho thành đạt mở mang nghiệp nhà.

Kịp lớn khôn lần qua nhiệm vụ,

Nuôi mẹ cha chí thú đêm ngày,

Noi gương Thánh triết thảo ngay,

Nhị Thập Tứ Hiếu giải bày tâm cang.

Đem thân sống bảo toàn hiếu đạo,

Nguyễn Ánh xưa đuổi báo cứu cha,

Mạch ḷng chảy suốt phu b́,

Tử sanh nguyện đáp ân v́ tạo đoan,

Trước Thiên trách mở mang trần hạ.

Ích lợi chung cho cả quần sanh,

Ḱa gương KHỔNG THÁNH lưu hành,

Suốt đời truyền Đạo định thành hiếu thân.

Nếp gia thinh muôn tầng không sánh,

Dễ mang câu bất chánh bất nhân,

Nếu mà cha mẹ bần thần.

Đâu c̣n hiếu đạo, nghĩa thân trọn ǵn.

Học thấu đáo tường minh yếu lư,

Nữ như nam nghiệm kỹ suy cùng,

Hoàn thành nhiệm vụ thủy chung,

Hiếu mà giữ trọn mới tùng nghĩa phương.

Người thế gian phải tường chữ hiếu,

Nơi Đạo tràng mở khiếu lên cao,

Hiếu thân truyền cảm rạc rào,

Ấy đường chánh đại Trời trao lẽ thường.

Đễ” là thuận lập trường ḥa ái,

Cùng đệ huynh phải trái luận bàn,

                               Thuận rồi rơ lư vinh quang,

Phước nhà đầm ấm cơ hàn có nhau.

Trong gia đ́nh đượm màu son sắt,

Giữa nhân quần siết chặt t́nh thương,

Thuận hiền tiếp mối chơn dương,

Hỏa t́nh khỏi động nhiễu nhương đêm ngày,

Đễ” không phải xuôi tay ch́u quấy,

Thuận đây là giữ lấy ôn lương,

Quảng hành độ hướng khai trương,

Từ trong nghịch cảnh mở đường thuận thân.

Bởi thế nên người cần chữ đễ,

Việc xử giao mới thể hảo toàn,

Đạo đời tương đắc ḥa an,

Xác hồn trực tiếp bên màn thiên lương.

Trung” là ngay can trường lập chí,

Ngay thẳng ḷng nuôi kỹ lư chân,

Đức Trung, ai cũng thấy cần,

Nhưng v́ bả lợi khó gần được Trung.

Trung ấy được thủy chung như nhứt,

Trung để cho trọn chức vụ người,

Trung thành đượm vẻ thắm tươi,

Quốc dân niềm nở vui cười thân yêu.

Xưa B́nh Trọng không xiêu thần sắc,

Cùng Triệu, Trưng cân quắc so b́,

Cam La c̣n tiếng sử ghi,

Cái gương trung, nghĩa duy tŕ muôn năm.

Trung đối cảnh suy tầm cội rể,

Trung v́ dân há dễ v́ ai.

Xưa nay biết mấy anh tài,

Giúp người sai Đạo bỏ hoài công phu.

Chữ Trung để đền bù nghĩa cả,

Đạo phu thê như lá với cành,

Trọn lời nguyện hiệp duyên lành,

Vợ hiền tiếng tốt mới thành tiết trung.

Lời can gián thẳng dùn phải cách,

Cho người trên phân tách hiểu rành,

Tránh xa tội lỗi hư danh,

Ấy trung biểu lộ thực hành dạ ngay.

Trong cửa Đạo càng dày đức cả,

Đối hồn thiêng như cá nước hồ,

Phỏng mà nắng hạn nước khô,

Nước khô cá phải lần vô cảnh cùng.

Đây chữ Trung đem dùng thực tại,

Mỗi nhơn sanh c̣n phải học hành,

Để cho thể ngọc long lanh,

Đạo nhà tô điểm, trung thành lư đương.

Trung tóm lại là phương hướng thẳng,

Người có trung mới đặng toàn danh,

Chữ trung đi với chữ thành,

Trung thành tươi đẹp như tranh trong tường.

Tín” là tin, tin thường hay mất,

V́ người nay chưa thật ḷng tin,

Đúng ra tin quư vô cùng,

Thánh hiền c̣n để đức tin lâu dài.

Tín đâu có lời sai qua lại,

Tín nơi ḿnh nói phải làm ngay,

Không ham danh lợi tiền tài,

Để cho thất tín ngày mai khó t́m.

Ḿnh trọn tin, tin thâm người khác,

Có tin người mới đạt ḷng nhau,

Tạo nên truyền cảm sang giàu,

Giữa người chung sống một màu thiệt ngay.

Chữ Tín ấy sao hay ho quá,

Thu phục rồi chí cả lên cao,

V́ rằng tín thật dồi dào,

Dễ ai đă dám xen vào thất ngôn.

Nên chữ Tín bảo tồn thân lập,

Muốn lập thân phải tập tín thành,

Một đời chân thật nên danh,

Nghiêm trang thể cách thông hành gần xa.

Trọng chữ Tín đời ta tươi đẹp,

Lời thốt ra như chép ghi ḷng,

Dầu cho muôn lượng vàng ṛng.

Không mua được cái “ừ” xong đă rồi.

Bởi đời nay lôi thôi quá lẽ,

Trong một giờ chia xẻ nhiều nơi,

Nói ra ít nhớ lại lời,

Vui, buồn, sai khiến quảng đời éo le.

Nạn thất tín cười khè bên khóc,

Giữa lớp người hằn hộc giả tâm,

Lưỡi môi đưa đẩy lầm thầm,

Mà ḷng chẳng thiệt, mưu tầm kế gian.

Nay chữ Tín đạo tràng đem lại.

Để cùng nhau điểm sái tâm linh,

Dầu cho người có giả t́nh,

Ta đem chữ Tín mà chinh phục đời.

Quyết cho đặng sáng ngời chữ Tín,

Có tin rồi mới định phẩm cao,

Phẩm đời đă trọn thân giao,

Phẩm Tiên tiếp mối bước vào thiền tâm.

Bài giảng Hiếu, Đễ, Trung, Tín, đến đây đă hết, vậy Bổn Thánh chào tất cả đàn tiền. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh