Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

6 - TRINH LIỆT NỮ PHONG

Tư Thời 18 tháng 8 năm Canh Tư (08-10-1960)

Tiếp điển:

THI

NGUYỄN triều Nam Việt tiếng c̣n khen,

THỊ lập minh oan để biết rằng:

TRINH liệt mở đường khai quốc tuư,

NỮ hiền luyện tánh định nhơn căn.

HIỆP đồng thể chất trong sanh mạng,

QUANG khởi thần linh trước huệ đăng,

CHÍ dốc truyền thành soi cảnh giới,

THÁNH chơn triều hiện phẩm cao đăng.

NGUYỄN THỊ TRINH NỮ, chào mừng chư chức sắc lưỡng đài và toàn thể đàn tiền đẳng đẳng.

Cười....các em có biết chị là ai chăng?

Chị vốn ở địa phương này, nhờ tấm ḷng trinh liệt cao cả trong lúc sanh tiền mà khi bỏ xác phàm, được sắc phong là TRINH LIỆT NỮ THẦN và tiếp theo chị lập công tu tiến trong kỳ Đại Ân xá này mà hiện nay được chứng thành Thánh vị. Giờ nay thừa lịnh DIÊU CUNG chị lâm đàn tiếp đề “Trinh Liệt Nữ Phong”.

Các em ơi? Các em thật hữu duyên sanh gặp thời khai Đạo. Giờ đây lại tiếp được bộ “TAM THỪA CHƠN GIÁO”, trong đủ chương tŕnh tu tiến, rồi đây các em sẽ chiếm được phẩm vị cao hơn. Thật ra, chị lúc sanh tiền chưa được sự may mắn như các em. Vậy chị mong rằng các em, nhất là nữ phái từ nay phấn khởi tinh thần để tiếp lănh chơn truyền mà đắc thành phẩm vị. Chị miễn lễ các em tịnh tọa.

THI

Tiến hóa đường tu đắc diệu minh,

Trước nền chơn pháp đủ chương tŕnh,

Tam Thừa Cửu Phẩm đưa hồn tục,

Thoát cảnh trần mê đến giác linh.

THI BÀI

BÀI THỨ SÁU: tiếp đề Trinh Liệt,

Bạn nữ lưu cần biết cho rành,

Để mà luyện chí cao thanh,

Khai trương phẩm Đạo đắc thành vinh quang.

Người sanh ra hai đàng tương hiệp,

Xác với hồn thừa tiếp song song;

Xác sao đáng mặt má hồng,

Hồn sao trong sáng nơi ḍng mạch thiên.

Xét cho kỹ đầu tiên trinh tiết,

Nữ giới ta nhứt thiết phải đồng,

Có trinh mới tạo phước hồng,

Một đời tươi đẹp ḷng không hận ḷng.

Giữ được trinh thuộc trong quí phẩm,

Chọn tay trao phúc ấm ḥa duyên,

Trăm năm giữa cuộc trần miền,

Đă không tiếng xấu, lại yên ḷng chồng.

Chữ trinh ấy linh thông đức cả,

Thắm tươi màu cảnh hoạ thân sanh,

Nữ phong truyền để lưu hành,

Muôn đời mến chuộng cái danh từ hiền,

Về thể chất trinh kiên giá ngọc,

Đối tinh thần trinh lọc giác quang,

Tiết trinh đưa lối dẫn đàng,

Hóa sanh tánh thiện chứng hàng Thánh Tiên.

Trước chức vụ Thiêng Liêng vĩnh cố,

Lập thế gian nữ độ giống nhà,

Hiệp trong thể thống tinh ba,

Quang minh chánh đại đậm đà lư sâu.

Ḍng trinh liệt nuôi bầu huyết lệ

Đủ vai tuồng tiết thể phong nghi,

Làm con trinh mới trọn ngh́

Ra đời trinh mới tôn v́ tơ duyên.

Đường kế hậu đẹp yên dạ trẻ,

Một mẹ cha hợp lẽ phụng thờ,

T́nh nhà đượm sắc thần thơ,

Quốc dân tô điểm cơi bờ Nam Phong.

Bởi đời nay sống trong xác thịt,

         Nên trí mờ bưng bít thần quang,

Rủ nhau xua đuổi vào đàng,

Lẳng lơ trắc nết lang bang quá nhiều.

Đâu c̣n biết hướng chiều trinh liệt,

Gái lớn lên tha thiết t́nh yêu,

Rơ ràng nhắm mắt đi liều,

Đẩy đưa gang tấc đắm xiêu tinh thần.

Tệ hại bấy muôn tầng sóng bạc,

Cuộn trào cho đá nát vàng phai,

Quần thoa cũng thể râu mày,

Buông rồi chí dũng xuôi tay dặm ngàn.

Hỡi các em mơ màng chi nữa!

Đây nước Trời gội rửa tâm linh,

Để cho giá phẩm tiết trinh,

Đi về bạn với thơ sinh nữ truyền.

Muốn đức trinh an nhiên vóc ngọc,

Nơi Đạo tràng quyết học công tu,

Vượt qua bao lớp sương mù,

Cho đời quang đảng thượng phù cảnh thanh.

Đem tiết trinh vá lành hủ tục,

Dụng thần phương bài độc mê ly;

Sáng trưng đường lối Tam Kỳ,

Xác hồn tương đắc phong nghi đủ đầy.

Dặn ḷng em nhớ hây hây.

THI

Hây hây tấc dạ Đạo thừa hoan,

Trinh liệt nữ phong trổi dặm ngàn,

Trinh để tạo đời trong xă hội,

Trinh c̣n chứng quả chốn Tiên bang.

Trinh không thị dục ḷng nhơn hiện,

Trinh chẳng hư danh tiết nghĩa toàn,

Trinh lập thân tâm xa cạm bẫy,

Trinh truyền hậu tấn tấm gương vàng.

Tới đây Chị dứt lời, vậy Chị chào tất cả các em. Chị thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh