Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

5 - CƠ NĂNG LẬP CHÍ

Tư Thời 18 tháng 8 năm Canh Tư (08-10-1960)

(Tiếp điển:)

THI

đào đua nở trước vườn Xuân.

ĐẠI thể sum sê tỏa mấy từng,

TIÊN Thánh hội đàm truyền mối cả.

TRƯỞNG ân sắp để bóng chơn thần.

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO, đại hỷ chư chức sắc và đàn tiền nam nữ. Bần Đạo giờ nay dạy về “Cơ Năng Lập Chí”.

Xét v́ tất cả thành công trên thực dụng, đều do ở cơ năng lập chí truyền ra, nếu không có chí tâm dồi dào, th́ một việc nhỏ cũng không thành. Vậy, tất cả hăy sáng suốt tinh thần, rèn luyện chí hướng trên bước đường học Đạo và xây dựng Đạo.

THI BÀI

BÀI THỨ NĂM: dạy nên Lập Chí,

Lập chí là nuôi kỹ lối đi.

Biết phương lợi ích những ǵ?

Quyết ḷng thực hiện cho kỳ được công.

Một yếu tố hợp đồng vạn thể,

Một thành công thực tế sáng ngời,

                  Chẳng phân lớn nhỏ Đạo đời,

Quyết rằng lập chí đúng thời nên danh.

         Xưa TR̀NH TỬ muốn thành Á Thánh,

Lo luyện trau tâm tánh chẳng rời,

Trắng, đen kiểm lại đậu rơi,

Chế điều sai quấy không ngơi ư thành.

Và ĐẠT TA biết rành đời khổ.

         Muốn cứu đời trước độ lập thân,

Bao phen mờ xoá tinh thần,

Quyết thành một thuở thông tầng huệ khai.

Người khoa học nuôi dày chí cả,

Mới phát sinh mở khóa đồ phương,

Để mà điều hiệp âm dương.

T́m cơ động tịnh khai trương nghiệp đời.

Một sử gia kịp thời luận giải,

Lập chí nên quảng đại công truyền,

Lần qua bấy cuộc biến thiên,

Mới tường thuật sự mối giềng việc chung.

Công lập chí để cùng học Đạo,

Học cho thông cải tạo cho người,

Tiền tŕnh kể biết mấy mươi,

Gặp cơ lao lư vui cười lướt qua.

         Người có chí mới ra phẩm cách.

Nếu mà không, như mạch lạc ḍng,

Nửa đường gặp lối chảy rong,

Đâu thành nước mát, sông trong cho đời.

Ngày nay đă thờ Trời chân lư,

Làm làm sao yếu chỉ phân rành?

Rơ ràng biểu hiện nguồn lành,

Từ cơ tiếp xử tu hành đừng sai.

Đạo thể một đường dài dặm thẳng,

Ngày nhịp nhàng đều đặn bước đi,

Nắng mưa đâu quản ngại ǵ,

Đă nhờ lập chí kiên tŕ sớm trưa.

         Muốn lập chí phải thừa nghị lực,

Trí chia đôi lănh vực phải không,

Đừng cho luốt yếu cơi ḷng,

Nếu mà dụ dự khó mong đạt thành.

Vượt trở đương mới rành nghĩa Đạo,

Nuôi chí cao mới bảo toàn công,

Kiên trinh quyết đoán cơi ḷng,

Cơi ḷng sáng suốt lưu thông quảng hành,

Xét phần đông chưa thành chí cả,

Tu theo chiều phước quả cầu may,

Nên chi biếng nhác trong ngày,

Mĩa mai mặc để dỡ hay tiếng đời.

Trọng danh đạo kịp thời vận chuyển,

Dạy chúng sanh phương tiện tạo nên,

Mong sao tất cả đừng quên,

Từ nay lập chí vững bền công tu.

THI

Tu nói, tu làm vẹn cả hai,

Tu thành môn đệ Đấng Cao Đài,

Tu trong rộn cảnh trần gian biến,

Tu sửa mọi điều đă biết sai.

Xét v́ đa phần nhơn sanh chưa tạo nên chí cả tu hành, nên Bần Đạo hôm nay cho đề tài “Cơ Năng Lập Chí” để nuôi dưỡng tâm hồn trong quảng đường tiến hoá, v́ rằng muôn việc thành công đều do chí cả định thành.

Vậy toàn thể nam nữ hăy trau giồi chí hướng từ nay, để lập thành phẩm vị trên trường Đại Đạo. Sẽ có Nữ Thánh lai đàn tiếp bài dạy Đạo.

Vậy Bần Đạo ban ân tất cả. Bần Đạo Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh