Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

4 - TRAI MINH CƠ PHÁP

Tư Thời 18 tháng 8 năm Canh Tư (08-10-1960)

THÀNH HOÀNG BỔN CẢNH thừa lịnh DIÊU CUNG báo đàn, vậy tất cả thành tâm tiếp lịnh...

(Tiếp điển:)

THI

DIÊU động ḷng Già nhớ đến con,

TR̀ trầm nên phải điểm linh ṃn;

KIM thành Mẹ chuyển ban kinh sám,

MẪU mạng mong sao trẻ giữ tṛn.

Đàn nay Mẹ dạy các con về “Trai Minh Cơ Pháp”. Miễn lễ các con tịnh tọa, nghe bài:

THI BÀI

BÀI THỨ TƯ: trai minh tường giải,

Cho thế gian trái phải luận phân;

Cho con tươi sáng tinh thần,

Thiệt hư rơ biết dự phần giác thông.

Xét nguyên nhân người trong thế hạ,

Phải ngẫu nhiên sanh hóa vô thường;

Rơ ràng chuyển hiệp âm dương,

Linh quang nhất điểm mở đường lư chân.

Mượn bảy thể giả trần thân xác,

Tá ngũ hành hợp tác ngũ quang;

Để mà xây cuộc dinh hoàn,

Tiến lên phẩm vị cao ban pháp đồ.

Nhưng v́ bởi nhiễm ô trược chất,

Khí Hậu Thiên chiếm mất Tiên Thiên;

Làm cho linh tánh đảo huyền,

Tưởng đây là chốn lưu truyền muôn thu.

Bởi thế nên tăng phù tội lỗi,

Bởi thế nên Giáo Hội hoằng khai;

Trời Cha thương đám nhân loài,

Bao phen chiết thể Ngôi Hai xuống phàm.

Khêu đuốc sáng dắt đem trở lại,

Định phương châm luận giải đường tu;

Lần hồi vẹt tỏa sương mù,

Cho hồn nghịch chuyển thượng phù vị xưa.

Truyền tập lấy muối dưa thanh khiết,

Luyện kim thân bí quyết giác mê;

Tránh xa vật chất nặng nề,

Chơn Thần tụ đảnh hướng về Long môn.

Phần căn bản bảo tồn phước huệ,

Phật, Thánh, Tiên, nhứt thể ban đồng;

Trai minh thủ giới đầu công,

Để cho thể chất hiệp ḍng huyền quang.

         Có như thế mới an tâm tại.

         Mới nhẹ nhàng khỏi phải tŕ lôi;

                  Vượt tầng ác khí nén nhồi;

Tránh xa oan nghiệt tanh hôi lửa ḷ.

         Nhưng người măi bo bo tục cũ,

Lại luận tranh quyến rủ vào đàng;

                  Dại khôn lập thuyết nói càng;

Sống ăn, sống mặc, dở dang thiệt tḥi.

         Khôn sao chẳng t́m ṭi nguyên lư?

         Đời lấn xô, ích kỷ v́ đâu?

                  Ngày đêm biến cảnh âu sầu;

Phải do ăn mặc khởi đầu hại nhau.

Con tu học vàng thau phân chất,

         Há màng chi xác vật nằm trơ!

                  Lạt chay giữ dạ thô sơ,

Mà ḷng nhơn nghĩa đón chờ thân sanh.

         Đây, mặt luật ban hành sáng tỏ,

         Pháp môn truyền kim cổ không sai;

                  Nuôi hồn phải thọ minh trai,

Tùy căn duyên tiếp trong ngày nguyện đương.

         Cao Đài Giáo đề chương sang tập,

         Dạy các con từ thấp lên cao;

                  “Lục Trai” sơ độ bước vào,

Từ nay con chớ lăng sao tấc ḷng.

         Rồi “Thập Trai” mới mong trực tiếp.

Trước cửa Trời chuyển hiệp chánh tông;

                  “Thập Lục” hành Đạo lập công,

“Trường Trai”, “giới sát” vào ḍng điểm đơn.

         Tu mà chẳng thu huờn tánh thiện,

         Chẳng ăn chay, chẳng luyện cái tâm;

                  Khác nào kẻ bói đi thầm,

Đường ngay chẳng cứ thẳng ầm vực sâu.

         Nền Đại Đạo nhiệm mầu cứu thế,

Việc ở ăn chớ để sai ngoa;

Lời vàng Mẹ đă thông qua,

Con lo ôn tập c̣n ra đại đồng.

C̣n ngày trở lại cảnh Bồng.

THI

Bồng lai muốn đến phải dày công,

Luyện thể khinh thanh học chữ không;

Tửu, khí, sắc, tài, xa tánh tục,

Minh trai đắc pháp sưởi hương ḷng.

LƯ THÁI BẠCH chuyển bài dạy tiếp. Mẹ ban ơn các con. Mẹ thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh