Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

3 - TAM CÔNG

Tư thời, 17 tháng 8 Canh Tư (07-10-1960)

(Tái cầu:)

THI

BẠCH tâm minh hội lư thâm uyên,

HẠC tấu thành chương đạo phổ truyền;

ĐỒNG giải phương đồ Thiên chức hoá,

TỬ sanh đắc pháp trứ chơn duyên.

BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ, Tiểu Thánh chào mừng chư Thiên mạng và đàn tiền nam nữ. Giờ nay, Tiểu Thánh thừa lịnh CHÍ TÔN báo cơ. Vậy tất cả nghiêm chỉnh tâm thần tiếp lịnh. Tiểu Thánh xin chào...

(Tiếp điển:)

Thầy các con, thầy mừng tất cả các con.

THI

NGỌC chiếu long lanh thể sắc cao,

HOÀNG môn c̣n đợi những con nào;

THƯỢNG tâm sắp sẵn trung, thành, tín,

ĐẾ nghiệp thừa truyền mới trọn giao.

Cười....Giờ nay, Thầy ngự bút đề bài dạy Đạo cho các con. Bộ “TAM THỪA CHƠN GIÁO” Thầy lập hôm nay là ban trọn hồng ân cho các con nam nữ được trọn tiếp ánh quang mà lần về nguyên vị. Vậy các con cả nam như nữ đều thanh tịnh cơi ḷng đón lấy từ ân của Thầy ban bố để nuôi dưỡng tâm hồn và đủ phương tiện các con phổ truyền yếu lư mà lập công bồi quả. Đàn nay Thầy thuyết minh “TAM CÔNG” tu tiến để các con hiểu hành nhiệm vụ thường xuyên.

Nầy các con ôi! Thầy hóa sanh vạn loại, trưởng dưỡng các con. Thầy đă ban cho tất cả một lẽ sống thuần nhiên, nhưng xét v́ hiện tại, nói chung, con cái của Thầy đă quên mất cái truyền sắc thiện lương, tập nhiễm tục đời, trong ngày sống theo dục t́nh sai khiến, nên đôi hồi các con không nhận xét mọi hành vi cử chỉ đă làm thử xem có bổ ích ǵ trên phương diện tinh thần tiến hóa? Bởi lẽ, nên nhân loại ngày một phân tranh và quên hẳn con đường duy nhất của Thầy đă phân định.

Ngày nay, Thầy chuyển lập Tam Kỳ Phổ Độ, ban lại nguồn sống Thiêng Liêng, vạch đường chỉ hướng cho các con minh định công tu tức là trong việc thường ngày để các con khỏi phải quanh quẩn trong ṿng tứ khổ. Thầy miễn lễ các con tịnh tọa.

THI BÀI

BÀI THỨ BA dạy cơ tiến hóa,

Cho các con mở khóa diệu minh;

Lối xưa Tiên Phật trọn ǵn,

Là trường “công quả, công tŕnh, công phu”.

Để vượt qua trần tù lao khổ,

Định thân tâm điều độ chơn nguơn;

Suốt thông lư ứng tuần huờn,

Đoạt cơ siêu thoát linh đơn kiết thành.

Công Phu” vốn nguồn sanh mạch cả,

Đức, Trí, Nhơn tiếp họa nên h́nh;

Tứ thời luyện giữ cao minh,

Nuôi hồn theo nhịp câu kinh tiếng lành.

Giờ phút thiêng niệm danh Tiên Phật,

Cảm kích ḷng như khất như xin;

Như dâng hết cả chân t́nh,

Như nguyền đến cửa Thần linh thọ truyền.

Nhờ công phu con siêng học Đạo.

Nhờ công phu con bảo toàn căn;

Mới mong sửa đổi tánh hèn,

Mới thâu vọng tưởng, mới tăng an ḥa.

Giữa biển khổ hồn pha sắc tục,

Sóng nhấp nhô cuộn thúc bầu không;

Miên man nhồi kiếp trần hồng,

Biết đâu bờ bến con mong thoát nàn.

Ḱa huyết lệ trần gian sôi nổi,

Sớm, mai, chiều thúc hối thân sanh;

Mồi ngon vật chất câu giành,

Hơn thua c̣n mất chạy quanh nghiệp đời.

Nếu con chẳng kíp thời tu tỉnh,

Chẳng công phu ổn định tinh thần;

Khó mà tiếp mối đường chân,

Rồi ra Thiên tánh khi gần khi xa.

Thấy các con chưa gia công khó,

Việc kệ kinh chưa rơ sao sao;

Từ nay chăm chỉ lần vào,

Lập cơ nuôi dưỡng hống giao diên ḥa.

Tiếp theo bài luận qua “Công Quả”,

Là trường thi khai hóa nghĩa đường;

Là tiền cất để lên đường,

Trong ngày chung kết hồi hương cảnh nhàn.

         Con chớ tưởng giàu sang thế cuộc,

Hỏi đời ưa bó buộc mà chi?

Trăm năm không hẹn đúng kỳ.

Thạch Sùng, Vương Khải c̣n ǵ thế gian?

Hay một giấc mơ màng mộng điệp,

Nợ phù tang nối tiếp gia truyền;

Để rồi tạo những oan khiên,

Nhồi căn ích kỷ đường Tiên khó về.

Sao chẳng biết đổi mê làm tỉnh?

Chút quả công sùng kính thể Trời;

Tạo thành cơ sở sáng ngời,

Từng khi phước thiện, từng nơi Đạo truyền.

Giúp vùa nhau ở yên thù tạc,

Cùng bạn hiền đạm bạc làm vui;

Phước duyên hưởng thú thanh mùi,

Khi chung nghĩa hiệp, khi nuôi chơn thần.

Việc công quả khi phần h́nh thức,

Nhưng cũng đồng lănh vực linh thông;

Dặn con nhớ giữ không không,

Đừng lên tiếng cả, đừng mong tôn v́.

         Con hữu duyên gặp kỳ Đạo hóa,

Hồn Nam Bang họp cả giác thần;

Tiền đồ lắm vẻ thanh tân,

Điểm trang thể thống con lần nêu cao.

         Theo lối thẳng góp vào chương sự,

Bước “Công Tŕnh” hội dự nữ nam;

Th́ giờ rỗi rảnh con làm,

Dạy nhau lập chí lần đam đức hiền.

Bỏ thối xấu tư riêng tật đố,

Dạy cho nhau yếu tố yêu thương;

Bỏ đi những nỗi cang cường,

Dạy truyền ḥa nhẫn nêu gương thuận tùng.

Bỏ những lúc nhàn dung đôi mách,

Dạy từng lời tư cách tiếp giao,

Bỏ xa thế lực phú hào,

Dạy tôn phẩm vị đặt vào nhơn phong.

Bỏ lối nói dài ḍng tục tĩu,

Dạy học lời êm dịu thanh bai;

Bỏ khi lêu lỏng chiều mai,

Dạy nên cần mẫn giồi mài điểm linh.

         Tạo cảnh lạc hành tŕnh đây đó,

Đem đức tài hóa độ trần vơi;

Công dư con giúp cho Trời,

Công dư con giúp cho người thôn lân.

Trước cửa Ngọc muôn tầng sáng chiếu,

Nếp tu tŕ chánh hiệu cao minh;

Ba công sắp để chương tŕnh,

Đừng cho thiếu sót diệu linh rơ ràng.

Vạch lối đi khuôn vàng trao lại.

Đúc hồn thiên điểm sái kỳ ba;

Ngàn năm con gặp Đạo nhà,

Khai nguồn vô tận, tinh hoa độ đời.

THI

Độ đời lần giải bịnh trầm kha,

Bước lại đường tu nhớ đến Già;

Trang điểm tâm thần ngày sáng lạng,

Tất nhiên hạo khí tiếp giao ḥa.

Bài tới đây vừa hết, vậy Thầy ban ân chung cho các con nam nữ. Thầy thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh