Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

2 - NGŨ GIỚI CẤM

Tư thời, 17 tháng 8 Canh Tư (07-10-1960)

THI

dân có biết Đạo Trời khai,

SƠN hiệp chơn nhơn chiếm thượng đài,

THÁNH xuất hựu thành công phổ tế,

MẪU minh cơ lư tiếp thời lai.

LÊ SƠN THÁNH MẪU mừng các con nam nữ. Giờ nay Ta thừa lịnh Đức DIÊU CUNG tiếp dạy đề tài Ngũ Giới Cấm, vậy các con an tọa nghe bài.

Cười..... Thật ra Đạo không có ǵ là răn cấm hạn chế, mà tại chúng sanh tập nhiễm trược trần tách xa lư Đạo. Nay các con đặt ḿnh vào cửa Đạo tu hành tất nhiên phải cải tạo những thói hư, tục xấu tức là phải noi theo những điều răn cấm để trau dồi lấy phẩm hạnh.

V́ thế, năm điều giới cấm sau đây cũng như cái khuôn đạo đức để nén đúc tâm hồn cho các con trở nên tốt đẹp, thuần chơn, các con khá hiểu.

THI BÀI

BÀI THỨ HAI: dạy con thủ giới,

Năm điều răn tiến tới toàn thanh,

V́ rằng từ thuở tập tành,

Nặng mang cái kiếp thương sanh dăi dầu.

Rồi lầm lẫn biết đâu tội ác,

Rồi đê mê như giấc mộng truyền,

Nay con đă định tâm yên,

Đạo tràng học hỏi lời khuyên ghi ḷng.

Một: khuyên con đừng mong hại vật,

Bởi “sát sanh” âm chất hao ṃn,

Tuy rằng tánh mạng cỏn con,

Nhưng cơ tiến hóa sống c̣n luật chung.

Ḱa giống thú biết cùng đoàn thể,

Có tánh linh biết kể mẹ con;

Nỡ nào yếu mất mạnh c̣n,

Không ḷng từ ái miệng ngon ích ǵ?

Xưa KHỔNG THÁNH cơ vi hiểu được,

Nói nên lời mực thước dạy dân;

Văn thinh xúc động tâm thần

Kiến sanh chẳng nỡ dự phần chết oan.

Gẫm suy ra đến hàng đồng loại,

Người giữa người tất phải rộng thương,

Dù cho thể chất trăm đường,

Hồn thiêng có một nghĩa phương lâu dài.

Con rơ thông đề bài Giới Sát,

Giới sát là mở hoát đức Nhân:

Đức Nhân tiên phật tối cần,

Ngũ thường đệ nhứt hiệp phần giác linh.

Hai: khuyên con trọn ǵn Giới Đạo,

“Du Đạo” là gian xảo mỵ tà,

Biết người, con phải biết ta,

Điều ta không muốn chớ ra cho người.

Đừng lường gạt mua mười bán chín,

Đừng mượn vay không tính không trừ,

Hoặc là nhặt cất của rơi,

Vật không phải nghĩa con thời tránh xa.

Trời ban sẵn lộc nhà con hưởng,

Tánh siêng năng nuôi dưỡng thường xuyên,

Sửa sang một mối tâm điền,

Của lành con sẽ vạn niên tiêu dùng.

C̣n ăn mặc phải tùng giới Đạo,

Giới Đạo tṛn mới tạo Nghĩa đương,

Nghĩa đương thể một con đường,

Vận hành đề mục ngũ thường thế gian.

Ba: khuyên con bảo toàn giới sắc,

Tức “Tà dâm” là giặc si t́nh,

Đừng ḷng đổi bạn làm xinh,

Xuôi theo đàng điếm dục t́nh loạn luân.

Đạo phu thê thừa vưng phải cách,

Tiếp giao nguyền trong sạch mới lên,

                  Ngoài ra anh chị dưới trên,

Xem như ruột thịt đáp đền nghĩa thân.

V́ đời nay đa phần tệ hại,

Giới cấm này con phải kiên trinh,

Nói năng cử chỉ dung h́nh.

Ḷng trong thẳng thắng, ngoài minh định thường.

Xét cho kỹ đề chương giới sắc,

Giới sắc là qui tắc Lễ nghi,

Lễ nghi phải cách hợp th́,

Ngũ thường Thánh hóa thành tŕ thứ ba.

Bốn: khuyên con lánh xa “tửu nhục”.

Việc uống ăn trong đục phân rành,

Nhớ rằng khởi điểm loạn sanh.

Muội mê thần trí giựt giành đó đây.

Đă phung phí thêm rày lắm chuyện,

Đă mệt thân c̣n biến linh quang,

Ma men nhập nội tâm bàn,

Là công tu dưỡng muôn ngàn tiêu tan.

Đường Thiên lư thênh thang sáng lạng,

Con lộ hành ngày tháng lo đi.

Đi cho kịp hội khoa kỳ,

Có đâu chểnh mảng theo b́ rượu ngon.

Nay Mẹ phán ng̣i son giới tửu,

Để mỗi con trí tựu thần an,

Trí thần quí giá muôn ngàn,

Ngũ thường ghi chú vào hàng thứ tư.

Năm: khuyên con giữ từ lời nói,

Một tiếng ừ xông khói bền lâu,

Hễ mà thất thiệt đôi câu,

Coi như nước chảy qua cầu ngược xuôi.

Hay “vọng ngữ” là nuôi thất tín,

Mất người tin khó định lập thân,

Khoe khoang láo xược ai gần,

Siểm gièm bịa đặt xa lần đệ huynh.

Cũng đừng có thêu h́nh dệt bóng,

Xúi giục người tánh nóng giận lây,

Lỗi người đâm điểm quấy rầy,

Ít mà sanh chuyện nói trây ra nhiều.

Tội vọng ngữ khó tiêu giải được,

Nên ngũ thường đại lược thứ năm,

Hiểu rồi con rán thận tâm,

Nói lời minh chánh khỏi lầm hư danh.

Năm điều răn đành rành biện giải,

Mỗi một con điểm lại thân tu,

Đừng cho hư nát lu bù,

Ấy là then chốt công phu đắc truyền.

Bậc Tiểu Thừa nối liền thường đạt,

Đứng làm người phẩm chất nghi dung,

Nêu ra cho thế gian tùng,

Nguyện thành con trẻ trường chung mở ḷng.

THI

Ḷng hằng khuya sớm trẻ toan lo,

Bước Đạo lần lên gắng chí ḍ,

Rộng mở tinh thần sưu chánh lư,

Trọn làm đạo đức giải nguyên do.

Giới quy luyện tánh cần trau sửa,

Luật pháp giữ ḷng phải đắn đo,

Gỡ mối giây oan tầm phước huệ,

Nhân nào quả nấy chớ so đo.

Tái đàn sẽ có CHÍ TÔN thân lâm minh huấn. Cho nghỉ một giờ để chỉnh đốn trọn lễ tiếp nghinh. Thôi Thánh Mẫu ban ân chung. Thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh