THANH NGON HIEP TUYEN - Q. 2
Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ
Toà Thánh Tây Ninh

Thánh-Ngôn Hiệp-Tuyển
Quyển Nhì


Hội Thánh Giữ Bản Quyền
Năm Nhâm-Tý
1972

Mục Lục

Lời Tựa 

Bài 1: Thánh-giáo Ðạo là chi? 

Bài 2: Thánh-giáo của Lý-Thái-Bạch về việc công cử Bàn-Trị-Sự 

Bài 3: Thánh-giáo của Ðức Chí-Tôn dạy rằng: Nếu thế-gian biết tu, thì có thể cải-sửa thiên-cơ. 

Bài 4: Thánh-giáo của Ðức Chí-Tôn dạy rằng: Cái gì hữu hình thì hữu diệt, chỉ có vô-vi là trường-cửu. 

Bài 5: Thánh-giáo của Bát-nương dạy: Phận-sự tu hành là phải biết người, quên mình,... 

Bài 6: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Tu là khổ-hạnh đặng chớ mừng, thất chớ buồn. 

Bài 7: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Phải giử lễ đối với các Ðấng Thiêng-Liêng và phải giữ hạnh ngay thật. 

Bài 8: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Ðạo phát trễ có hại cho nhân-sanh. 

Bài 9: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Không nên thất lễ cùng các Ðấng. 

Bài 10: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Phải khổ công thêm nữa mới đắc-vị về sau. 

Bài 11: Thánh-giáo của Chí-Tôn khai tịch Ðạo nữ-phái. 

Bài 12: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Phải yêu thương giúp-đỡ nhau. 

Bài 13: Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Dùng thánh-đức trau lòng để thoát tục; và giữ trọn nhơn-luân. 

Bài 14: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Sự ăn năn tự-hối là quí-giá. 

Bài 15: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Phải vì chúng-sanh, khổ tâm hành đạo mới đắc vị Thiêng-liêng. 

Bài 16: Thánh-giáo của Chí-Tôn than rằng: Ðường Thánh ít kẻ tìm, nẻo tà nhiều người đến. 

Bài 17: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Nếu Thầy không lấy đức háo-sanh mở Ðạo kỳ ba thì thế-giới sẽ dần-dần tiêu-diệt. 

Bài 18: Thánh-giáocủa Chí-Tôn dạy rằng: Ðạo Trời đã mở để dẫn bước đem kẻ lỗi-lầm lánh vòng phiền-não, nếu chẳng sớm tu thì khó tránh khỏi A-tỳ. 

Bài 19: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Phải gắng làm trách-nhiệm cho hoàn-toàn để nâng mình vào địa-vị cao-thượng về sau.

Bài 20: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Ðem đạo-đức soi gương thì sẽ thấy cảnh an-nhàn vui-vẻ. 

Bài 21: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Phải gắng công để rồi sẽ rõ đạo-đức làm thang để lên địa-vị thanh-cao. 

Bài 22: Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Gắng chịu khổ giữ lòng đạo-đức mà vẽ bước cho đời sau, lập công-quả chờ ngày chung cuộc phục-hồi cảnh cũ. 

Bài 23: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Sớm biết phương-châm dẫn đàng vào nơi cực-lạc. 

Bài 24: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Thầy lập Ðạo nơi cõi Nam nầy là để ban-thưởng một nước từ thử chịu lắm cơn thịnh-nộ của Thầy. 

Bài 25: Thánh-giáo của Quan-Thánh Ðế-Quân Quan-Âm và Lý-Thái-Bạch (Thi tứ tuyệt) quán thủy. 

Bài 26: Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Ðể lòng lo-liệu chấn-hưng nền Thánh-giáo và muốn chư môn-đệ thương-yêu giúp lẫn nhau. 

Bài 27: Thánh-giáo của Chí-Tôn tiết-lộ: Họa Âu tai Á, sẽ vì Thiên-thơ mà sát-phạt gieo thảm cho những giống dân hung-bạo. 

Bài 28: Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Phải chung lo mà bước đến cảnh-nhàn. 

Bài 29: Thánh-giáo của Thái-Bạch dạy vẽ bản-đồ Tóa-Thánh. 

Bài 30: Thánh-giáo của Thái-Bạch khuyên: Phải bền chí tận tâm xem đạo-đức là trọng mới lướt khỏi lối chông gai. 

Bài 31: Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Lập công để vẹt ngút mây tìm vào cảnh Thiêng-liêng. 

Bài 32: Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Phải chịu nhọc thêm một thí thì sẽ lướt qua các việc trắc-trở. 

Bài 33: Thánh-giáo của Quan-Âm Như-Lai khuyên: Nữ-phái chung hiệp nhau để dìu-dắt đàn sau bước tới. 

Bài 34: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Phải tương-thân tương-ái mà dìu-dắt chúng-sanh, đừng vì phàm tâm mà chia đường phân nẻo, và treo gương bất chánh. 

Bài 35: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Nếu chẳng có Ðạo Trời thì sanh-linh sẽ vì hung bạo trả vay, vay trả, biết chừng nào mới trọn hưởng ân-huệ. 

Bài 36: Thánh-giáo của Chí-Tôn cho biết cuối tháng 6 nầy: Thầy ngưng hết cơ bút truyền Ðạo, và dạy phải để đến chí-thành mà lập cho hoàn toàn mối Ðạo. 

Bài 37: Thánh-giáo của Lý-Thái-Bạch dạy: Nên giữ lời Thánh-giáo của Ðức Từ-Bi. Hể ai tùng luật định của Hội-Thánh công-đồng, thì đặng phép dâng sớ cho Ngài định đoạt. 

Bài 38: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Thầy dụng hòa-bình êm-tịnh mà dẫn các con trong đường Ðạo. Vậy phải lưu tâm lo cho bước đạo-đức. Nếu vì áo mão hơn vì đạo thì tội chất bằng hai. 

Bài 39: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Thầy đã ung-đúc chí Thánh cho mỗi đứa là cố ý giao trọn quyền cho các con để dìu dắt phổ thông mối Ðạo. Thành bại hay đắc thất Thầy chỉ đợi hành tàng của mỗi đứa. 

Bài 40: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Xưa sanh linh đã lắm lần hy-sinh vì Ðạo, song chẳng đặng hưởng ân-tứ như các con ngày nay. Thầy mong ước các con biết thương yêu nhau trong thánh đức của Thầy. Thương yêu là chìa khoá mở Tam-Thập Lục Thiên Cực Lạc Thế-Giới và Bạch Ngọc Kinh. 

Bài 41: Thánh-giáo của Chí-Tôn quở rằng: Trước khi ngưng cơ, Thầy đã cho lịnh mà không ban hành nên có sự chác lỗi vào mình. 

Bài 42: Thánh-giáo của Chí-Tôn quở rằng: Thầy đã lắm công trình dìu dắt, mà hằng ngày còn thấy những việc bất bình, thì biết ngày nào nên đặng. 

Bài 43: Thánh-giáo của Nhàn-Âm Ðạo-Trưởng dạy: Cần trau đạo-đức nơi tâm. 

Bài 44: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Sự gì mà vừa lòng cả Chức-sắc và chư tín-đồ ấy là hiệp thiên-ý. Thầy cấm chẳng nên lấp lửng cầu cơ hay chấp bút (Cơ-bút). 

Bài 45: Thánh-giáo của Thái-Bạch cắt nghĩa: Phẩm vị chức sắc, nếu có nhượng cho ai thì chỉ được ngồi nơi địa vị mình, chớ chẳng hề có hai vị một lượt bao giờ. 

Bài 46: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Cuộc đời khó khăn như bài thi. Mà càng khó thì đậu càng cao, mới có giá trị. 

Bài 47: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Các con trước khi lãnh mạng xuống với chúng sanh lúc Tam-Kỳ Phổ-Ðộ nầy, đều có cam đoan nên mỗi đứa mang một phần trọng-trách nơi mình. Nếu Ðạo chẳng thành thì phần phạt thiêng-liêng sẽ định đoạt do cân tội phúc. 

Bài 48: Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Gắng công phổ-độ chúng sanh cho tròn nhiệm vụ của Thầy giao phó. 

Bài 49: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Ðãi cả môn-đệ Thầy đồng một mực, bất luận bậc phẩm. 

Bài 50: Thánh-giáo của Thanh-Tâm cắt nghĩa mấy câu: "Lộ vô nhơn hành, điền vô nhơn canh, Ðạo vô nhơn thức. Ta hồ tận chúng sanh". 

Bài 51: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Thầy không vui trong sự phân chia. 

Bài 52: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Làm đường cát trắng để ví với khổ-hạnh. 

Bài 53: Thánh-giáo của Tiêu-Sơn Ðạo-Sĩ khuyên: Rán cẩn-thận và biết dìu bước theo thế thời, thì công-trình khỏi trôi theo dòng bích. 

Bài 54: Thánh-giáo của Chơn-Cực Lão-Sư nói về: Vận nên hư của nền Ðạo. 

Bài 55: Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Thức-tỉnh tâm-hồn mà sửa-cải bước đường sái trước kia. 

Bài 56: Thánh-giáo của Chí-Tôn nói về: Bịnh Ðạo hiện thời. Mỗi chỗ đều mong độc-lập, phần nhiều trong Ðạo hiệp thế riêng mà kình chống. 

Bài 57: Thánh-giáo của Chí-Tôn nói về: Bất sát sanh (ngũ giới cấm). 

Bài 58: Thánh-giáo của Chí-Tôn nói về: Bất du đạo (ngũ giới cấm). 

Bài 59: Thánh-giáo của Chí-Tôn nói về: Bất tà dâm (ngũ giới cấm). 

Bài 60: Thánh-giáo của Chí-Tôn nói về: Bất ẩm-tửu (ngũ giới cấm). 

Bài 61: Thánh-giáo của Chí-Tôn nói về: Bất vọng-ngữ (ngũ giới cấm). 

Bài 62: Thánh-giáo của Chí-Tôn quở: Chư môn-đệ nét đạo còn kém, đức chưa thêm, e nền Ðạo phải ngửa-nghiêng. 

Bài 63: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Về việc Thượng-Phẩm qui-vị. 

Bài 64: Phải thương-yêu nhơn-loại bằng không đủ sức thương-yêu thì cấm chẳng đặng ghét. 

Bài 65: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Tu-hành phải khác thế-tục mới gần ánh thiêng-liêng chớ chẳng phải vừa tu vừa theo thế-tục. 

Bài 66: Thánh-giáo của Nhàn-Âm Ðạo-Trưởng: Giải-thích hai câu "Lung kê hữu mễ than oa cận, Giả hạc vô lương thiên địa khoan. 

Bài 67: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Gắng trau dồi đạo-đức để thắng tà-quyền. 

Bài 68: Thánh-giáo của Quan-Thánh Ðế-Quân khuyên: Cải tà qui chánh. 

Bài 69: Thánh-giáo của Nhàn-Âm Ðạo-Trưởng khuyên: Sớm tỉnh-ngộ, giữ vững tinh-thần để tránh khỏi nạn diệt vong. 

Bài 70: Thánh-giáo của Lý-Bạch dạy rằng: Ðạo chẳng phải món hàng để cầu nài người này kẻ khác. 

Bài 71: Thánh-giáo của Lý-Giáo-Tông dạy rằng: Chư Ðạo-hữu vì mang nặng thi-phàm nên phải chịu cường-quyền đè-nén, còn Ngài thì chưa ai phạm đến đặng. Vậy Ngài đem cặp nhãn thiêng-liêng để thấy giùm mọi điều. 

Bài 72: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Biết thiên-mạng, biết mình biết chúng-sanh, ấy là biết tìm ngọn đuốc sáng-sũa thanh-cao, mà nâng mình khỏi nơi bển khổ. 

Bài 73: Thánh-giáo của Lý-Giáo-Tông dạy rằng: Ngài lãnh việc Giáo-Tông mà lập vị cho đàn em bước tới, v.v.. 

Bài 74: Thánh-giáo của Chí-Tôn dặn: Làm phận-sự cho vẹn-vẻ cùng Thái-Bạch. Hễ có mạng lịnh chi có đủ Thái-Bạch và Hộ-Pháp hạ truyền thì phải hội đủ nhơn-sanh, Hội-Thánh và Thượng-Hội mà cứu-xét. 

Bài 75: Thánh-giáo của Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn dạy rằng: Nước Thiên-đường thì ít kẻ, cửa Ðịa-ngục vẫn nhiều người... 

Bài 76: Thánh-giáo của Bát-Nương: Giải thích về âm-quang. 

Bài 77: Thánh-giáo của Bát-Nương cho hay Ðại Từ-Phụ trợ pháp về quyền cầm mạng nhơn-sanh và Lục-Nương cho biết về sự chuyển-pháp làm cho các Ðấng vui mừng. 

Bài 78: Thánh-giáo của Quan-Âm Như-Lai dạy rằng: Ðạo quí là tri hòa. 

Bài 79: Thánh-giáo của Quan-Âm dạy: Phải thể theo đức háo sanh của Ðức Từ-Bi mà mở lòng bác-ái thương đến vạn-vật, vì vạn vật cũng do Ðức Từ-Bi mà sanh hóa. 

Bài 80: Thánh-giáo của Quan-Âm dạy: Phải lo cúng kiến thường, để cho chơn-thần sáng-láng,cầu tha-thứ tội-tình, cảm-ứng và mở rộng lòng bác-ái. 

Bài 81: Thánh-giáo của Chưởng-Ðạo Nguyệt-Tâm dạy rằng: Luật đã lập thành, thì phải tuân luật, Ðạo mới thành, còn nghịch thì Ðạo diệt. 

Bài 82: Thánh-giáo của Thất-Nương giải-thích thêm về âm-quang. 

Bài 83: Thánh-giáo của Chí-Tôn trả lời: Về việc cơ bút (đồng mê đồng tỉnh). Cứu bịnh cho nhơn-sanh. 

Bài 84: Thánh-giáo của Cao-Thượng-Phẩm khuyên: Ðoạn khổ cho người, chớ đừng tạo khổ. 

Bài 85: Thánh-giáo của Thái-Thượng Ðạo-Tổ bày tỏ chút ít điều mật-yếu. 

Bài 86: Thánh-giáo của Lý-Thái-Bạch: Chúc mừng Hộ-Pháp đã lắm phen nhọc nhằn khổ-não làm cho Ðạo ra thiệt tướng.

  Lời Tựa

           Cuối Hạ Ngươn nầy, nhơn loại phần nhiều dụng hết tinh-thần xu hướng vào lối Văn-minh vật-chất; món ăn sẵn đủ sơn trân hải-vị: chỗ ở lại nguy nga đài các; y phục tiện dùng gấm nhiểu che thân, thậm chí ra một tấc đường vẫn có ngưạ xe đỡ gót. Cái lạc thú hiện thời trên cõi tạm nầy làm cho con người mê-mẩn; rồi đua-chen nhau tranh-giành phúc-lộc; lăng-xăng xạo-xự trên chốn võ-đài; mạnh đặng yếu thua; khôn còn dại mất. Phần đông bực thông-minh, lại đem cả trí-khôn làm món binh-khí hại người; kẻ tước trọng thêm dùng hết thế quyền ép dân đen ra bạc trắng. Quanh năm cứ lo cho xác-thân hưởng điều khoái-lạc, vợ ấm, con no, được ngày nào vui ngày nấy; cho kiếp chết là kiếp mất: gọi Thiên-Ðường, Ðịa-Ngục là câu chuyện hoang-đàng. Bậu-bạn lỗi câu tín-ngh đạo tào-khương; mảng vụ chữ kim-thời mà phong dời tục đổi. Than ôi! Lượn sóng văn-minh tràn dập tới đâu thì nền luân-lý ngửa-nghiêng tới đó.

           Nếu Ðạo Trời không sớm mở lần ba, nền phong hóa, mối cang-thường sau nầy phải vì đó mà hư hoại.

           Ðức Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế vì đức háo-sanh, không nỡ ngồi xem nhơn-sanh sa vào nơi tội-lổi: nên dụng quyền-diệu tiên-thiên giáng cơ giáo Ðạo; hơn một năm trường tỏ-vẻ biết bao nhiêu lời châu tiếng ngọc. E dụng văn-từ cao-xa người thường không rõ lý, rồi ra dạy cũng như không, nên Ðấng Chí-Tôn tiện dùng quốc-âm cho dễ hiểu.

           Chư Ðạo-Hữu nhập-môn trong thời kỳ ngưng cơ-bút nầy, không đặng hữu-hạnh mà nghe đến lời vàng tiếng ngọc của Ðức Ðại-Từ-Bi. Nay Hội-Thánh nhơn công trích-lục những Thánh-Ngôn nào giáng cơ dạy Ðạo, rồi in làm hai bổn, để truyền bá cho mọi người thông hiểu. Thiết-tưởng, trong Ðạo-Hữu, dầu xưa dầu mới, ai có Ðạo-tâm mà tiếp được Thánh-Ngôn nầy lại không hết dạ hoan-nghinh?

           Vậy xin chư Ðạo-Hữu, chư Thiện-Nam, Tín-Nữ, khi thỉnh được Thánh-Ngôn rồi, khá hết lòng trân-trọng vì là vật vô giá bửu, lại là lời châu-ngọc của Phật-Trời. Cơn nhàn rảnh nên lưu tâm đọc đến, trước là rõ thông mối Ðạo nhiệm-mầu, sau để trau-giồi đức-hạnh cùng bố-hóa cho gia-thân mình.

           Nhà nào có Thánh-Ngôn tức là nhà đó treo được một ngọn đèn thiêng-liêng tỏ rạng. Khá biết cho.

  Tòa-Thánh Tây-ninh
  Hai mươi mốt, tháng mười năm Ðinh-Mão.

  Hội-Thánh Cẩn Từ


  Thánh-giáo Ðạo là chi?

  Tây-Ninh (Chùa Gò-Kén) năm Bính-Dần 1926.


  Thầy các con

     Cõi trần là chi?
     Khách trần là sao?
     Sao gọi khách?

          Trần là cõi khổ, để đọa bậc Thánh, Tiên có lầm-lỗi. Ấy là cảnh sầu để trả xong quả, hoặc về ngôi cũ, hoặc trả không xong quả, phải mất cả chơn-linh là luân-hồi, nên kẻ bị đọa-trần gọi là khách trần.

     Ðạo là gì?
     Sao gọi là Ðạo?

          Ðạo, tức là con đưòng để cho Thánh, Tiên, Phật đọa trần do theo mà hồi cựu-vị. Ðạo là đường của các nhơn-phẩm, do theo mà lánh khỏi luân-hồi. Nếu chẳng phải do theo Ðạo, thì các bậc ấy điều lạc bước mà mất hết ngôi phẩm. Ðạo, nghĩa-lý rất sâu-xa, nhưng phải hiểu trước bao nhiêu đó, rồi mới học các nghĩa huyền-bí khác cho đích-xác đặng. Ðời cũng thế, Ðạo cũng thế, chẳng Ðạo chẳng nên đời, đời đạo chẳng trọn, lấy Ðạo trau đời, mượn đời giồi Ðạo, Ðạo nên đời rạng, giũ áo phồn-hoa, nương bóng khổ trăm năm mãn cuộc, tự thanh cao, nếm mùi tự-toại, dưỡng chí thanh-nhàn thì có chi hơn.

          Vậy là mầu, vậy là trí.

          Thăng


  Thánh-giáo của Lý-Thái-Bạch về việc công cử Bàn-Trị-Sự.

  Tây-Ninh (Chùa Gò-Kén) năm Bính-Dần 1926.


  Lý Thái Bạch

          Về việc công-cử Bàn-Trị-Sự chư hiền-hữu làm không hiệp Thiên-ý, vì một người mà lãnh nhiều trách-nhiệm thì sao cho tiện. Thượng-Trung-Nhựt, hiền-hữu rõ việc lắm chớ.

          (Thượng-Trung-Nhựt bạch:..........)

          Lão y lời hiền-hữu mà xin sửa lại, vì không phải thiếu người mà làm như thế. Việc đó là việc của chư hiền-hữu, Lão đâu dám tiến-cử ai. Nhưng có một điều là một người không nên lãnh hai phần việc.

          Thái-Thơ-Thanh Thủ-Bổn và Phó Hội-Trưởng không đặng (hai người trong hội ký tên mới được xuất phát); lấy theo việc hành-chánh thì không phải tính như vậy được. Ðạo cả, chẳng nên tư-vị, nghe à!

          Lão còn ít lời khuyên chư hiền-hữu rằng: công-quả cho kịp kỳ kẻo để nhiều người còn chìm-đắm trong khổ-hải mà không đặng sớm gặp Tam-Kỳ Phổ-Ðộ, nên Lão cũng lấy làm thương-xót. Có người thì rủi dường ấy, còn nhiều kẻ may gặp chánh Ðạo, lại có ý cáo-thối, lui bước lại đường đời, ấy là điều đáng lo cho chúng sanh, vì cái gương Ðạo mà đem chiếu giữa công-chúng, nêu gương trong thì tỏ-rạng, còn gương lờ thì mới sao?

          Phần nhiều để dạ lo thế sự, không hay lẽ chánh, lẽ tà. Trong Ðạo, kẻ ấy, khi nghe lời nghị phản-đối, thì ngã theo liền vì quanh năm cứ mang lấy thói mờ-hồ nên phải thua kẻ ngoại Ðạo. Vậy cái tiếng mình là người Ðạo chẳng là tiếng hổ-thẹn lắm sao?

          Chư hiền-hữu, nếu lấy lời của Lão làm phải, thì nên lưu-ý mà lo Ðạo, và cũng đem truyền ra cho hết thảy đặng nghe.

          Còn có nhiều đạo-hữu cũng cố công nữa, Lão sẽ nài xin phong thưởng.

          Lão xin chào chư đạo-hữu.

          Thăng


  Thánh-giáo của Ðức Chí-Tôn dạy rằng: Nếu thế-gian biết tu, thì có thể cải-sửa thiên-cơ.


  Saigon (tại nhà Cao-Thượng-Phẩm), ngày 12 tháng 6 năm Bính-Dần (21-7-1926)


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Chư nhu, chư tín-nữ khá nghe,

          Nếu cả thế-gian này biết tu, thì thế-gian có lẽ cải lý Thiên-đình mà làm cho tiêu tai, tiêu nạn đặng, huống lựa mỗi cá-nhân biết tu, thì là Thiên-dình cầm bộ Nam-tào cũng chẵng ích chi. Tu là chi? Tu là trau-giồi đức-tính cho nên hiền, thuận theo ý Trời đã định trước. Nếu thế-gian dữ thì thế nào đặng bảo toàn, còn mong-mỏi gì đặng bền-vững. Cá nhân dữ, thì thế nào bảo toàn tánh-mạng. Ðã bị tội cùng Thiên-đình thì bị hành phạt. Nơi kiếp sống nầy, nếu không biết tu, buổi chung-qui sẽ mắc tội nơi thiên-đình. Phẩm vị Tiên Phật để thưởng cho kẻ lành mới đáng phẩm-vị, chớ chẳng phải của để treo tham cho thế-gian phòng toan đạt đặng. Tuy luật lệ siêu phàm nhập Thánh thì vậy mặc dầu, chớ cũng do cơ thưởng-phạt của Thiên-đình mới đạt phẩm-vị ấy d chắc ai muốn lấy thì lấy tùy-ý. Nếu làm Tiên Phật đặng dễ-dàng thì cả thế-gian, miễn có học chút ít thì đã đặng làm Tiên Phật rồi, vì luân-hồi đâu có phòng sanh sanh tử tử.

          Kinh-điển giúp đời siêu phàm nhập Thánh chẳng khác chi đũa ăn cơm, chẳng có đũa, kẻ có cơm bốc tay ăn cũng đặng. Các con coi kinh-điển lại, rồi thử nghĩ lại sự công-bình thiêng-liêng mà suy-gẫm cho hay lẽ phảịThầy khuyên các con theo sau Thầy mà đến phẩm-vị mình thì hay hơn tuông bờ lướt bụi, đi quanh kiếm quất nghe à.

          Thăng


  Thánh-giáo của Ðức Chí-Tôn dạy rằng: Cái gì hữu hình thì hữu diệt, chỉ có vô-vi là trường-cửu.


  Ngày 27 tháng 6 năm Bính-Dần (04-8-1926)


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế

          Hỉ chư môn-đệ,

          Thầy muốn các con hội-hiệp đặng nghe dạy:

          Th... nghe dạy:

          Thời-kỳ

          Thầy đến chuyển Ðạo, lập lại vô-vi, các con coi thử bên nào chánh-lý: hữu-hình thì bị diệt đặng, chớ vô-vi, chẳng thế nào diệt đặng.

          Th..., Thầy đã khiến con đi "Ðế-Thiên Ðế-Thích" đặng xem cho tạng mặt hữu-hình, nội thế gian này, ngày nay ai cũng nhìn nhận cho là tối đại, mà con đã thấy nó còn bền vững đặng chăng? Lòng đạo-đức con Thầy thấy rõ, nhưng thời giả-dối đã qua, thời kỳ chân-thật đã đến, Thầy không muốn cho con hao tài, tốn của, mà gìn-giữ sự giả-dối.

          Chẵng cần chi con lo lập Thánh-Thất của Thầy và sùng tu Phật tượng chi hết. Con hiểu bổn-nguyên "Bảo-Sanh" là bổn-nguyên "Thánh-chất Thầy".

          Thầy khuyên con để dạ lo cho nhơn-sanh mà thôi; phần hồn về Thầy.

          Con có biết sự chơn-thật nơi nào mà phải khổ thân lo-lắng. Con có phận-sự rất lớn, thánh-danh con cũng lớn, Thầy dặn con nhứt nhứt phải do mạng lịnh Thầy mà thôi. Con phải lập cho thành một nền tư-bổn, chung lo cùng môn-đệ Thầy, ngày-ngày hằng góp-nhóp, tùy sức mỗi đứa lo lập:

    - Một sở trường học,
    - Một sở dưỡng-lão, ấu,
    - Và một nơi Tịnh-Thất.

          Còn chùa-chiền, thì ngày sau e cho con không đủ sức cai-quản cho hết, ấy vậy đừng lo-lắng đến nữa. Nghe và tuân theo, con phải đi công-quả với Tr... mà độ-rỗi nhơn-sanh.

          Con có thể giúp phương-tiện cho mấy đứa nhỏ đi truyền Ðạo, thì chung lo với nhau mà định-liệu.

          Con khá nghe theo lời Thầy.

          Thăng


  Thánh-giáo của Bát-nương dạy: Phận-sự tu hành là phải biết người, quên mình,...


  Bát-Nương

          Chào quí anh, quí chị. Mời bình thân,

          Năm mới, chùa mới, vạn-sự đều mới, vậy em đến cầu chúc cho quí anh, quí chị đặng những điều mới-mẻ may-mắn Tân-Xuân đây, quí anh, quí chị, coi bộ rán nông-trang hành Ðạo. Em cho biết, phàm mỗi năm, những vị nào trong lúc ngày xuân biết lo phụng-sự Thần, Thánh, Tiên, Phật, thì công đức đặng xấp bằng hai lần ngày thường. Còn việc các Ðấng phúc thác cho mình, hoặc yêu cầu mình thi-hành một vấn-đề nào, nếu minh trọn tin mạng-pháp thì các Ðấng ghi công cho. Nhược bằng mình không tuân hoặc lười-biếng, trễ-nải, thì các Ðấng lại ghi tội cho. Vậy xin các anh, các chị ráng hiểu giùm: muôn việc chi khởi đầu đều khó. Nhưng cái khó mình lướt qua đặng mới có công, mới anh-hùng, mới chí-sĩ, mới đáng đạo-sĩ.

          Quí anh, quí chị đều ăn sung mặc sướng, ngày nay đổi lại chịu phận nâu-sồng, cũng khá thương đó. Nhưng chưa nghèo phải học nghèo, chưa khổ phải học khổ, kế chí quân tử: "cư bất cầu an, thực bất cầu bão", chỉ cặm-cuị quanh năm lo cho xã-hội được no-ấm thôi; biết người quên mình, đó là phận-sự kẻ tu-hành, đến bực tối thượng-thừa cũng phải như thế, mới tròn nghiã-vụ.

          Luôn dịp, em sắp chương-trình hành-lễ Ðức Chí-Tôn. Ðến ngày mùng 8, các anh, các chị cũng rán công-quả hai ngày, nhang đèn hành đại-lễ. Quí anh tầm một phương-pháp, dùng tạm thời một ngọn đèn có đủ yếng-sáng, vì chúng ta không có những đèn có đủ yếng-sáng, nên cùng chẳng đã, phải tạm đó thôi. Ðèn bảy ngọn cũng có lẽ đặt tên là thất tinh. Quí anh, quí chị luận coi. Em xin tạm năm phút đồng-hồ cho quí anh, quí chị suy-nghĩ rồi trả lời từ anh, từ chị (ngừng cơ một lúc).

          - Xong chưa?

          (Bạch rằng: Có cái đèn của anh Phối-Sư, tuy cũ nhưng chùi lau có lẽ cũng tốt. )

          - Em gọi rằng tạm, thì vật chi có đủ bảy ngọn đèn thì có thể dùng được.

          (Bạch: Ðèn thất-tinh bà định treo ở đâu? )

          - Ðể tại đây, thế cho ngọn đèn trước hết, để khi nào có cầu đàn mới dùng. Còn thường ngày, khỏi phải đốt lên, vì một là cho đủ yếng-sáng, hai là rọi chơn-thần của quí anh, quí chị cho sáng-lạng minh-mẫn. Ðúng giờ Tý này khởi lễ. Khi cầu các Ðấng, phải rán thủ-lễ. Mãn lễ cũng để nhang đèn như kỳ nầy vậy.

          (Bạch: Xin bà cho biết, có tụng sám-hối hay kinh chi thêm? )

          - Ðức Ðại Tiên-Trưởng cho hay rằng: Ngài đã yêu-cầu Ðức Chí-Tôn bửa Ðại-lễ giáng đàn. Vậy ngày kế, quí anh, quí chị sẽ đọc kinh cũng như ngày xuân. Song khoản cầu trong kinh cứu khổ, chỗ xưng hô đệ-tử, xin quí anh, quí chị đổi lại "cầu chung cả cho chúng sanh".

          Khi Ðức Chí-Tôn giáng, chẳng nên mật-niệm điều chi và chẳng nên chạy qua chạy lại. Ðánh chuông phải sắp đặt cho có một vị đứng hầu chung cho sẵn. Ðến khi xưng tên thì mới hầu chung.

          (Bạch: Xin bà cho biết, lạy rồi mới hầu chung, phải chăng? )

          Xưng tên rồi, cơ ngưng sẽ hầu chung. Khi Chí-Tôn thăng, quí anh, quí chị, cả thảy phải lạy đưa, rồi tái-cầu có Ðức Mẹ giáng đàn.

          Chư Tiên, chư Phật hầu lễ tại Ðiện-tiền, cậy em thay mặt trao lời cầu-chúc ngày xuân cho quí anh, quí chị. Xin quí anh, quí chị rán nắm gốc cây cho chắc, kẻo gió lớn thổi bay đa! Ví dầu có thổi thế nào thì em xin quí anh, quí chị rán bịn gốc lại nghe.

          Em xin dâng cho quí anh cùng quí chị thêm một tuổi nữa.

          Em xin kiếu.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Tu là khổ-hạnh đặng chớ mừng, thất chớ buồn.


  Saigon, ngày 12 Septembre 1926 (mồng 6 tháng 8 Bính-Dần)


  Thầy

          Mừng mấy con,

          Ðặng một việc chi, chớ vội mừng, thất một việc chi, chớ vội buồn; vì sự buồn vui và buồn-tủi, thường pha-lẫn kế-cận nhau; còn sự gì phải đến cho con, ấy là tại nó phải vậy; chớ cượng-cầu mà nghịch Thánh-ý Thầy. Hãy dò theo đây mà day-trở trong bước đường Ðạo.

     Mối Ðạo từ đây rán vẹn gìn,
     Tu là khổ-hạnh khá đinh-ninh.
     Lòng thành một tấm Trời soi-xét,
     Gương rạng nghìn thu nguyệt chiếu-minh.
     Gai-gốc lần đường công trước gắng,
     Thảnh-thơi có lúc buổi sau dành.
     Vòng trần chìm nổi từ đây dứt,
     Công-quả tua bền độ chúng-sinh.


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Phải giử lễ đối với các Ðấng Thiêng-Liêng và phải giữ hạnh ngay thật.

  Ngày 30-9-1926


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Hỉ chư môn-đệ, chư nhu,

          M... N... Không chuyện chi cần, Thầy không muốn làm nhọc chư Tiên và chư Thần, mỗi vị đều có trách-nhiệm riêng, con hiểu à! Xem đó thì các con khá dè-dặt, kỉnh Thần,Thánh cho lắm, vì Thầy là bậc Chí-Tôn, lòng hay quảng-đại mà tha-thứ, chớ Thần-Thánh, hể các con có lỗi, thì cứ Thiên-điều mà quở phạt các con nghe à!

          Con hiểu ý bài Thi nầy chăng?

     Ẩm mả đầu tiền Hạng Trọng-Sơn,
     Chung qui hữu-phước hạnh tao-phùng.
     Hậu lai mạt tín đa phi-thị,
     Hữu ngoại thành tâm tái vận cung.

          Sao? Nói cho Thầy nghe.

     Chư nhu đặng tọa vị hầu Thầy.

          (M... N... cắt nghĩa sái Thánh-ý).

          Không đâu con! Con có hiểu hai câu nầy chăng?

     Hớn Lưu-Khoan trách dân Bồ-Tiên thị nhục,
     Hạng Trọng-Sơn khiết kỷ ẩm mã đầu tiền.

          Nghĩa là: Ðời Hớn, ngươi Lưu-khoan làm quan, hễ dân có tội thì đánh bằng roi lát, cho biết nhục vậy thôi, còn nước Hạng, ngươi Trọng-Sơn, sạch mình cho đến đỗi, cho ngựa uống nước rồi vãi tiền xuống sông mà trả; trong sạch đến đỗi của Trời Ðất cũng không nhơ-bợn, con hiểu à!

          Thầy muốn dạy con, phải ở, và dạy nội gia-quyến con cho chánh-đáng, phải lấy lòng trong sạch đối-đãi với người dầu việc nhỏ mọn cũng vậy. Con khá đọc Thánh-Ngôn và cắt nghĩa Thánh-ý Thầy cho mọi người biết.

          Hạnh ngay thật là nét yêu-dấu của Thầy, con nghe.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Ðạo phát trễ có hại cho nhân-sanh.


  Chùa Giác-Hải Sàigòn, ngày 15 tháng 8 năm Bính-Dần (21 Septembre1926)


  Thích-Ca Mâu-Ni Phật
  Viết Cao-Ðài Tiên-Ông Ðại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát,
  Chuyển Phật-Giáo Nam-Phương

          Như-Nhãn, con nghe Thầy:

          Khi giáng-trần "Chí-Tôn Phật-Tổ", Thầy duy đặng có bốn môn-đệ, chúng nó đều chối Thầy.

          Khi giáng-lập Ðạo Tiên, Thầy có một trò là Ngươn-Thỉ.

          Khi lập Ðạo Thánh, thì đặng 12 môn-đệ, song đến khi bị bắt và hành-hình, thì chúng nó đều trốn hết, lại còn bán xác Thầy nữa.

          Còn nay, Thầy đã sắm sẵn môn-đệ cho con cũng đã nhiều, con đừng thối chí. Thầy thường than rằng; Ðạo phát trễ một ngày là một ngày hại nhơn-sanh, nên Thầy nôn-nóng, nhưng mà thiên-cơ chẳng nghịch đặng, ma quỉ hằng phá chánh mà giữ tà, chư Tiên Phật trước chưa hề tránh khỏi. Còn cái địa-vị cao-trọng, nó làm cho nhơn-tâm ganh-gỗ, con phải lấy phật-tâm con mà dòm ngó đám sanh-linh bị phạt, luân-hồi chưa dứt, thì tưởng đến Thầy mà cam chịu nhục-nhã, lòng từ-bi có vậy mới xứng đáng là tôi con Thầy.

          Nếu Thầy dùng quyền-pháp Chí-Tôn thì mất lẽ công-bình thiêng-liêng tạo-hóa. Con cứ lo lập luật để công phổ-độ cho chư Ðạo-hữu con hưởng chút ít.

          Lâm-thị ái-nữ, nếu Thầy phải đổ tội cho ai thì Thầy phải nói vì con phổ-độ trễ, con nêu ra sự ngăn-cản ấy, con hiểu tại sao chăng?

          Tại lời dèm pha của phái phụ-nữ mà ra nỗi ấy!

          Các con phải gắng sức, Thầy hằng ở bên các con, chẳng hề bỏ các con buổi nào, thì tưởng chưa ai phá Ðạo đặng.

          Như-Nhãn, con nhớ lời tiên-tri của Thầy, đọc Thánh-Ngôn lại.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Không nên thất lễ cùng các Ðấng.


  Mồng 9 tháng 9 năm Bính-Dần (15 Octobre1926)


  Thầy,

          Các con nghe,

          Thầy hằng nói với các con rằng: "Thà là các con lỗi với Thầy, thì Thầy vì lòng từ-bi mà tha-thứ, chớ chẳng nên động đến oai-linh chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, vì họ chẳng tha-thứ bao giờ".

          Thầy lại cũng đã nói: "Mỗi khi Chơn-linh Thầy giáng Ðàn thì cả vàn-vàn muôn-muôn Thần, Thánh, Tiên, Phật theo hầu hạ". Các con nếu mắt phàm thấy đặng, phải khủng-khiếp kinh-sợ vô cùng; nhưng thấy chẳng đặng, nên tội cũng giảm nhẹ đó chút.

          Thất lễ là đại tội trước mắt các Ðấng Chơn-linh ấy, Thầy phải "thăng" cho các con khỏi hành-phạt. Thầy chẳng buổi nào chấp trách các con, bởi lòng thương yêu hơn chấp trách rầt nhiều; sợ là sợ cho các con mất đức với chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Phải khổ công thêm nữa mới đắc-vị về sau.


  Ngày 7-10 B.D. (11 Novembre 1926


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ, chư nhu,

          Ng... nghe Thầy:

     Nghiệp thành trước đã có ơn trên,
     Công-quả độ sanh khá vẹn đền.
     Ðạo-đức thìn soi gương trí huệ,
     Nguồn đào đoạt vị mới hầu nên.

          Hai con đã có lòng vun nền đạo-đức; phải khổ tâm thêm nữa, mà giữ cho tròn phận sự. Mùi chung-đỉnh bả vinh-hoa có khác chi ngọn cỏ phơi sương, vừng mây giữa gió, nét hạnh-đức là phương hay để dìu-dắt các con bước lên con đường cực-lạc, tránh khỏi đọa tam-đồ. Thầy vì đức háo-sanh, nên chẳng kể bực Chí-Tôn, cầm quyền thế-giái, đến lập Ðại-Ðại Tam-Kỳ trong lúc Hạ-Ngươn nầy mà vớt sanh linh khỏi vòng khổ-hải. Ai biết Ðạo tức là có duyên phần, ai vô Ðạo tức là số chịu hình-khổ luân-hồi; phải mau chơn, bằng luyến ái sự thế, thì sau ăn năn rất muộn. Than ôi! Thầy đã là Ðấng lập khổ-hình, chiếu theo phép công-bình của Tạo-hóa, nhưng thấy nhơn-sanh càng ngày càng bước vào con đuờng hắc-ám, để đem số phận buộc vào đó, thì Thầy cũng bắt đau lòng bỏ phép công vì sanh chúng. Ấy vậy Ðại-Ðạo Tam-Kỳ chẳng khác chi một trường thi công-quả; nếu biết ăn-năn trở bước lại nơi đường sáng-sủa, giồi tâm, trau đức, đặng đến hội-diện cùng Thầy, thì mới đạt đặng địa-vị thanh cao trong buổi chung-qui cho. Chúng-sanh khá nghe và xét mình cho lắm.


  Thánh-giáo của Chí-Tôn khai tịch Ðạo nữ-phái.


  Thánh-Giáo Ngày Khai-Ðạo
  Ngày 18 Novembre 1926 (14-10 Bính-Dần)


  Khai Ðạo tại Chùa Gò-Kén Tây-Ninh (Từ-Lâm-Tự)


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ,

          Nữ phái nghe Thầy khai tịch đạo.

     Hương tâm nhứt phiến cận Càn-Khôn,
     Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn.
     Nhứt niệm Quan-Âm thùy bảo mạng,
     Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn.

          Lâm-thị: Phong vị Giáo-Sư, lấy thiên-ân Hương-Thanh.
          Ca-thị: Phong vị Phó Giáo-Sư, lấy thiên-ân Hương-Ca.
          Ðường-thị đã thọ-mạng thiên-sai cứ giữ địa-vị mình.

          Còn cả chư ái-nữ Thầy sẽ lập đại-hội cho đủ mấy vị rồi sẽ phong sắc một lần.

          Thầy ban ơn cho các con, cứ hành-lễ theo lời dặn.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Phải yêu thương giúp-đỡ nhau.


  Ngày 4-11 Bính-Dần (8-12-1926)


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ, chư nhu.

          Nghe Thầy:

     Dặm dài bước lạ nẻo chưa quen,
     Tánh chất dầu trau gẫm chẳng hèn.
     Bóng trải diềm-dà xuân đợi chúa,
     Tiết nồng thơ thới hạ khoe sen.
     Nhành Dương nước rưới tan lòng tục,
     Nguồn Thánh Ðạo dìu lại cõi Tiên.
     Phước gặp kỳ ba Trời dẫn-độ,
     Mau chơn rán lướt tới rừng thiền.

          Từ đây Thầy là đứng chủ trung, dìu-dắt các con trong đường đạo-hạnh; nhứt-nhứt đều tưởng có Thầy bên các con, và đợi nơi Thầy mà thôi. Ðường tuy xa, bước đường tuy gai trở, nhưng các con lướt nổi sự hiểm-nguy, đặng đến cùng Thầy trong buổi chung-cuộc. Môn-đệ nhiều đứa lòng vẫn nhẹ tợ lông, thấy sự chi khó thì đã muốn bần-dùng thối bước, Ðại-Ðạo Tam-Kỳ hoằng-khai tại cõi Nam, đã chiếu theo Thiên-Thơ hội Tam-giáo mà vớt chúng-sanh, thoát vòng ly khổ, thiệt-thiệt hư-hư, một mảy chi cũng chẳng qua là máy Thiên-cơ mà thôi.

          Ðạo Trời mở ra cho một nước, tất là ách nạn của nước ấy hầu mãn, phải giồi lòng trong-sạch, lấy sự nhẫn-nhịn làm gương, soi mình hằng-bữa, phải thương-yêu nhau, giúp-đỡ nhau dường như con một nhà, rồi cái thương-yêu, sự giúp lẫn ấy, sẽ dìu chung các con vào tận chốn cực-lạc thiêng-liêng, để tránh khỏi nơi khổ-cùng tiều-tụy, khá biết lấy.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Dùng thánh-đức trau lòng để thoát tục; và giữ trọn nhơn-luân.


  Ngày 7-11 B.D. (11-12-1926)


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ, chư nhu.

          T... Hiền-đồ nghe Thầy:

     Ðức tánh tàng thơ vô vị bần,
     Lộ hành an bộ Ðạo tùy thân.
     Tâm trung cẩm đắc phù vô giá
     Khải chiết mai chi hữu diệt trần

          Con lấy làm hữu-hạnh gặp đặng Thầy dìu bước trong nẻo Ðạo nhiệm-mầu lúc non chiều bóng xế, Thầy đã có sai chư Thần mách-bảo với con đã lâu, trí thiêng-liêng đem đàng dắt bước con, đặng độ dẫn sanh-linh cho kịp thì-giờ trong buổi chung cuộc của con. Vậy khá bền lòng son-sắt đặng ngày về Thầy, một địa-vị xứng-đáng sẵn chờ con, khá lưu-tâm nghe.

          Ngày vui-vẻ của sanh-linh đã mòn, họa thiên-điều đã cận, càn-khôn thế-giái còn đeo đuổi, dụng thất-đức vô-nhân mà gieo thảm chất sầu trong nhân-loại. Họa Âu tai Á, sẽ lần-lần thay phiên nhau, dụng luật thiên-đình mà diệt phạt người vô Ðạo, càn-khôn cũng vì đó mà phải điên-đảo. Thầy lấy đức háo-sanh mở Ðạo lần ba mà vớt kẻ hữu-phần, tránh khỏi nơi buộc ràng khổ phạt. Ai hữu phước đặng để chân vào, kẻ vô phần phải bị tà-yêu cám-dỗ.

          Than ôi! Chới-với cả muôn triệu giữa dòng, mà Thuyền Bát-nhã độ người không mấy kẻ, đức thừa ít có, mà tài vô-dụng chẳng thiếu chi, phong-hóa khiến suy-tồi, cang thường càng loạn phép. Tài mọn, đức hèn, mượn chước khoe mình, việc kỉnh thành Thánh-Giáo, hư thiệt, thiệt hư, đâu qua máy hành-tàng của tạo-hóa, nhơn-luân giữ trọn, ấy là mối đạo nhân, lo thánh-đức trau lòng, là phương thoát tục. Mấy ai xét-nét thế tình, lắm kẻ kinh-khi nguồn Thánh, chư chúng-sanh khá liệu mình.

          Tr... Con nên đọc sơ-lược Thánh-Ngôn mấy lần chót cho chúng-sanh và phải biểu ăn-năn hỏi mình trước khi cầu Thầy.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Sự ăn năn tự-hối là quí-giá.


  Ngày 8-11 B.D. (12-12-1926)


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ.

          T... Hai vợ chồng con có dạ kỉnh thành, vì Thầy đến ngày chung cuộc chăng?

          Nơi trần-khổ nầy dầu cho bậc chí Thánh, cũng khó tránh sự lỗi-lầm đặng, nhưng sự ăn-năn tự hối là quí báu vô giá. Các Tiên Phật xưa cũng nhiều bậc đứng đặng địa-vị cao-thượng thiêng-liêng, là nhờ có sự cải quá mà nên chánh-quả. Có nhiễm trần, có lăn-lóc, mơi sương chiều gió, có kim-mã ngọc-đàng, có đai-cân rực-rỡ, có lấn-lướt tranh-đua, có ích-kỷ hại nhân, có vui-vẻ với mùi đỉnh-chung lao-lực, mới thấy đặng tỏ-rõ bước đời gai-chông khốn-đốn, mới thấy cuộc nhục-vinh, buồn vui không mấy chốc; chẳng qua là trả vay, vay trả đặng đồng cân, chung cuộc lại, thì mối trái-oan còn nắm; mà cũng vì đó, mới thấy đặng đường hạnh-đức trau mình, trò đời chẳng qua một giấc huỳnh-lương. Thầy có thể dùng hai con đặng đấp vun nền Ðạo, cứu-vớt sanh-l có đặng tròn, sự dày công chịu khó, vì nhơn-sanh biết có đặng bền-bỉ chăng?

          T.. Con, Ðạo mở, tức để cứu vớt sanh-linh thoát vòng khổ-hải, ấy là cho kẻ hữu-phần mà thôi.

          Nếu nơi thiên-cơ chẳng xảy ra điều trắc-trở. Ðạo Thầy chừng một năm đã khắp toàn trong thế-giái, nhưng thiệt hư, hư thiệt, chỉ có đức hạnh của các con lướt qua khỏi mà thôi. Thầy đã lắm lúc nhọc-nhằn chìu theo thế mà dẫn bước đường, nhưng nhiều đứa dụng thời thế ở trần nầy mà phạm thượng đến Thầy, và dằn-thúc chư môn-đệ và chư chúng-sanh. Nếu Thầy chẳng lấy đại-từ đại-bi mà lập nền đạo, thì sổ của kẻ đặng vớt khỏi trầm-luân và kẻ chí Thánh đã bị Thầy bôi xoá hết.

          Con có ngày giờ suy-nghĩ đã lâu, Thầy cho con xét thêm nữa đặng có đức-tánh hoàn-toàn, chừng ấy con là ái-nữ của Thầy sẽ dụng làm tay chơn đem rưới giọt nhành dương để cứu thoát nhơn-sanh nơi vòng ly khổ từ đây. Thầy có mấy lời cùng hai con sau đây:

     Dìu nhau đưa bước lại rừng thung,
     Ðằng-cát may đưa dựa bóng tùng.
     Tác-hiệp sẵn nhờ xây bỉ-thới,
     Thành-song trước định gặp thư-hùng.
     Ngày thâu bóng xế oanh thưa nhặt,
     Mắt nhắm đường xa khách thẳng dùn.
     Lộc Hớn từ vinh Trương học chước,
     Cầm-đường tiếng hạc phủi muôn chung.

          Khá nghe và suy xét.

          Thầy ban ơn cho các con.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Phải vì chúng-sanh, khổ tâm hành đạo mới đắc vị Thiêng-liêng.


  14-12-1926


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ, chư nhu.

          Th... Nghe Thầy con:

     Thanh-nhàn muốn vẹn buổi chung qui,
     Giáo-hóa nhân-sanh đức phải vì.
     Bước thế chịu đày khơi bạch-phát,
     Nguồn tiên gắng lướt rạng thanh mi.
     Nâu-sồng tánh gội dành trăm tuổi,
     Chung-đỉnh đường qua trót một thì.
     Gương sáng phước trời soi hậu tấn,
     Chờ Xuân khải chiết đắc mai chi.

          Từ đây, Thầy là đứng cầm quyền thế-giới, đã vì con mà độ-dẫn con lại cảnh thanh-nhàn cực-lạc, vậy rán giồi thánh-đức, lấy đạo-hạnh mà giáo-hóa đám dân-sanh, phần nhiều đã còn mơ-màng trong giấc-mộng. Thầy trông mong nơi con, khá cải-sửa chút-ít phàm tâm, thì đức tánh mới đặng trọn vẹn. Công-quả tuy nhọc-nhằn, nhưng địa-vị cao-thượng cũng chẳng phải dễ đoạt được. Có vì chúng-sanh mà khổ tâm hành đạo, có khó-nhọc, có dãi-dầu sương mơi nắng xế, mà quên bậc-phẩm vô-vị ở cõi trần nầy, có vày-vả nẻo gai-chông lần theo bước đường hạnh-đức, mới có ngày vui-vẻ bất tận, mới có buổi an hưởng địa-vị thiêng-liêng, tránh điều phiền-não, thoát đọa luân-hồi, mới có lúc rảnh nợ phong-trần, nhàn xem sự thế, non cao suối lặng, động mát rừng thanh, là làm thang, để bước lên cho cùng tột; khá gắng nghe và hành-trình liệu bước.

          Chư nhu cũng tùy đó mà sửa bước, nhơn-sanh phải thiện tâm và hết lòng vì đạo-đức mới đặng Thần Thánh chứng-minh, mới có thấy ngày kết-quả đặng. Thầy vì đức háo-sanh, nên thâu nhập nhiều đứa lương-tâm chưa chánh-đáng, là Thánh ý để cho chúng nó qui chánh cải tà, nhưng thói phàm-tục lung-lăng chẳng dứt, nếu Thầy chẳng lấy đại-từ đại-bi mà lập Ðạo, thì đã để cho chư Thần Thánh hành hình nặng-nề chẳng xiết kể. Biển khổ đã lắm nổi chìm, mà nhành dương liễu chẳng mau vói-níu, đọa trầm-luân chưa chịu thoát, mà điều tình-tội lại chác thêm, buộc thảm đeo phiền, cũng tự mình tác-tệ, chờ ăn-năn rất muộn về sau, khá hiểu lấy.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn than rằng: Ðường Thánh ít kẻ tìm, nẻo tà nhiều người đến.


  Ngày 3 Janvier 1927


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ, chư chúng-sanh.

          Chư chúng-sanh nghe:

          Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ, chiếu theo luật Thiên-Ðình hội Tam-giáo, mở rộng mối Ðạo Trời, ấy cốt để dìu-dắt nhơn-sanh bước lên con đường cực-lạc, tránh khỏi đọa luân-hồi và dụng Thánh-tâm mà dẫn dân-sanh, làm cho hoàn-toàn trách nhậm nặng-nề của đứng làm người, về bực nhơn-phẩm ở cõi trần-ai khốn-đốn nầy.

          Than ôi! đường Thánh ít kẻ tìm, mà nẻo tà nhiều người đến. Trò đời lăng-xăng, cõi thế biết bao người chìm-đắm vào biển khổ, mang nặng xác phàm, miếng đỉnh-chung, mồi danh lợi, giành-giựt phân-chia, mà chẳng kể đạo-lý, luân-thường, khiến cho mối Ðạo quí-báo ngàn năm, đã thành nấc thang để dắt người xuống hang sâu vực thẳm. Nhơn-loại dùng thế-lực mà cắn-xé nhau, giành-giựt nhau, quên lửng cõi trần nầy, nhơn-sanh lãnh mỗi đứa một vai tuồng đặc-biệt mà trả cho xong căn xưa, quả cũ.

          Càn-khôn càng náo-nhiệt, ngày tận-diệt đã hầu-kề. Kẻ hữu phần đặng nắm mối Ðạo Trời, dựa chiếc thuyền sen, lần vào non cao suối lặng, để rửa bớt chút bợn trần, dưỡng tánh tu thân, để nâng lên địa-vị thanh cao, lánh xa đọa luân-hồi trong lúc hồn lìa khỏi xác.

          Kẻ vô phước dụng tà tâm làm một món lợi riêng, quên cả điều hành-phạt đã kế bên mình, chới-với cả muôn triệu giữa dòng, mà chẳng chịu sớm tự hối đặng gỡ lần mối họa sau. Hành-trình dài đăng-đẳng, mà bước tục hãy còn chờ, chẳng sớm biết mình, họa Trời đâu tránh khỏi. Khá biết cho.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Nếu Thầy không lấy đức háo-sanh mở Ðạo kỳ ba thì thế-giới sẽ dần-dần tiêu-diệt.


  Ngày 8 Janvier 1927


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ, chư nhu.

          C... nghe Thầy:

     Màu thu cảnh ướm trở về đông,
     Ðạo-đức soi gương đã vẹn lòng.
     Non xế nhành thung oanh nhặc-thúc,
     Rừng tà đảnh hạc khách trông-mong.
     Ðường trần dù muốn dừng chơn tục,
     Nguồn suối tìm nơi rửa bụi hồng.
     Thìn dạ bước dìu sanh-chúng độ,
     Nương thuyền mới trọn thoát qua sông.

          Lòng đạo-đức của con, Thầy đã thấu rõ, nhưng gương khổ-hạnh rán giồi thêm, hầu dìu-dắt sanh-linh vào nẻo chánh giáo, mà lánh khỏi đọa luân-hồi, sanh nhằm thời-buổi nhơn-sanh dụng gương bất đức, mà gieo họa cho bước trần; khiến cho sai-sót nẻo luân-thường; bến khổ, đường mê vẫn cứ tìm vào, mà làm cho biển trần chẳng biết bao nhiêu chìm-đắm, đạo-đức chẳng rèn lòng, mà tội tình càng chác lấy; nếu chẳng có một Ðấng Từ-Bi, lấy đức háo sanh mở Ðạo Tam-Kỳ, đặng vớt những kẻ hữu căn, thì toàn thế-giới sẽ bị dần-dần tiêu-diệt, ngôi cựu-vị ở chốn non thẳm rừng xưa, cũng chẳng có một bực Tiên Thánh đọa trần nào đoạt lại được. Họa Âu, tai Á sẽ vì Thiên-điều mà phạt kẻ bạo-tàn tội-lỗi; Càn-khôn tiều-tụy, mà bước tục hởi chần-chờ, nếu chẳ buổi ác xế, trăng tà, nước dời cạn bực, thuyền Bát-Nhã đã lướt qua, nhành dương-liễu hết rơi giọt từ-bi, thì ăn-năn rất muộn. Khá biết lấy, chư chúng-sanh hãy nghe.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Ðạo Trời đã mở để dẫn bước đem kẻ lỗi-lầm lánh vòng phiền-não, nếu chẳng sớm tu thì khó tránh khỏi A-tỳ.


  Ngày 21-1-1927


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ, chư nhu.

          Chư nhu nghe:

          Nguồn Tiên, nẻo Phật, từ trước đến giờ, vẫn chờ kẻ hữu phần, hữu-đức, hữu-công, tu-thân, dưỡng-tánh, mà lánh khỏi thói đời mê-muội nầy. Biển khổ lắm chơi-vơi, mà khách phàm hằng đeo-đuổi; Ðài nghiệt-cảnh rọi chẳng biết bao nhiêu tội-tình, mà chốn tội-tình lắm người đưa chơn tìm đến. Kiếp phù-sanh không mấy chốc, đời mộng-ảo chẳng là bao, sanh đứng nên người, chen vai vào vòng thế cuộc, có khác chi kẻ bị đày vào biển khổ, để làm xong nhân-sự, đặng chuộc thửa tội tiền-khiên; bao nhiêu tiếng khóc câu cười, thế lộ bước đã mòn, mà giấc mộng trần chưa thức-tỉnh. Cang-thường điên-đảo, phong-hóa suy-vi, những mảng ghét lẫn nhau, giành xé nhau; mỗi Tôn-giáo phân chia, Ðạo nước nhà chẳng đoái, chánh tà, tà chánh nan phân, còn chút hơi thở ở ngang chưa chịu dứt, một mai hồn xuống Diêm-đài, khổ A-tỳ, bảo sao không buộc trói.

          Ðạo Trời khai, dẫn bước lỗi-lầm, đem kẻ hữu căn lánh vòng phiền-não, nếu chẳng bã-bươn nhặt-thúc bóng thiều, kiếp phù-sinh qua dường nháy mắt, hãy biết lấy!

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Phải gắng làm trách-nhiệm cho hoàn-toàn để nâng mình vào địa-vị cao-thượng về sau.


  Ngày 22-1-1927


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Tr.. Hiền-đồ. - Trương, Thiên-phục Thầy trấn-thần, con đặng phép mặc hầu Thầy; còn N. đợi y-phục rồi, sẽ trấn-thần luôn.

          Th... nghe Thầy:

     Gội nhuần đức trước rạng thôn-lân,
     Ðạo Thánh dìu chơn bước khởi lần.
     Cội bá chờ khi về cực-lạc,
     Màu thiền ấy buổi nhuộm đai cân.
     Tranh khoe nguyệt rọi làu sông Vị,
     Mây tỏa sương phơi bạc đảnh Tần.
     Thành dạ trau gương sanh chúng độ,
     Thuyền kề gió lướt, thoát mê-tân.

          Tr... Thầy rất đẹp lòng, đặng Môn-đệ ái-kính như các con yêu-dấu nơi Thánh-địa nầy; đường tân-khổ lắm vày-vò buổi an-nhàn đâu kẻ hưởng, tuồng thế cũng gay-go, mà bước trần càng khốn-đốn.

          Sanh ra phận làm người, đã mang vào mình một trách-nhậm đặc-biệt, phải gắng sức làm cho hoàn-toàn, hầu chờ buổi chung-qui, tuơng-công chiết-tội, tiêu quả tiền-khiên mà nâng mình vào địa-vị cao-thượng hơn phẩm vô-vị chốn sông mê nầy.

          Thắm-thoắt ngày tháng thoi đưa, bóng thiều-quang nhặt-thúc, sen tàn cúc rũ, đông mãn xuân về, bước sanh-ly đã lắm nhuộm màu sầu, mà con đường dục-vọng chẳng còn biết đâu là nơi cùng tận. Lợi-danh xạo-xự, chung-đỉnh mơ-màng, cuộc vui-vẻ chẳng là bao, mà chốn đọa-đày chen chẳng mãn. Nỗi đau-thương bề ấm-lạnh, nào tiếng khóc đến câu cười, co-duỗi, duỗi-co, dở bước đến cảnh sầu, thì thấy chẳng lạ chi hơn là mồ hoang cỏ loán, đồng trống sương gieo, thỏ lặn ác tà, khách trần nào ai lánh khỏi! Ðạo mầu tìm đến, lấy hạnh-đức giồi tâm, mượn nâu-sồng lánh thế, càng dìu sanh-chúng, càng bước, bước càng cao, lên tột mây xanh vẹt ngút trông vào cảnh cực-lạc an-nhàn, non chiều hạc gáy, động tối qui chầu, ấy là khách Tiên-gia, lánh khỏi đọa luân-hồi nơi cõi t bước gắng tìm đường, kẻo rừng chiều bóng xế, chúng sanh khá biết cho.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Ðem đạo-đức soi gương thì sẽ thấy cảnh an-nhàn vui-vẻ.


  Ngày 20 tháng 12 Bính-Dần (23-1-1927)


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ.

          Ch... nghe Thầy:

     Hương bay rừng trước nực mùi thung,
     Ðạo-đức đem về một nẻo chung.
     Cõi thế chờ qua đường mấy dặm,
     Non thần đợi lóng nhạc năm cung.
     Ngày về thức tỉnh Trời trưa sớm,
     Non rạng an-vui cảnh bá tùng.
     Chước lánh tìm Tiên đời để dấu,
     Gương soi hậu thế vẹn Nam-trung.

          Thầy để lời cho con rõ, cảnh vui-vẻ về sau của gia-quyến con, Ðạo-đức soi gương, đem về chung một nẻo: Dầu cho sang vinh trăm mối, tiền của muôn chung, mấy kẻ đặng tìm đến địa-vị an-nhàn xủ áo phồn hoa, để gương soi hậu thế. Một nhà sau gặp-gỡ, ngàn trước vẫn an-vui, ấy là nhứt môn hạnh-phúc vậy.

          Thầy ban ơn các con.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Phải gắng công để rồi sẽ rõ đạo-đức làm thang để lên địa-vị thanh-cao.


  Ngày 20 tháng 12 Bính-Dần (23-1-1927)


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ.

     Rừng thiền ác xế khuất non Tần,
     Vày-vã từ đây khỏi nhọc thân.
     Bền dạ tua thìn trau Ðạo Thánh,
     Ra công khá gắng đắp nền nhân.
     Gặp chiều nhạn trở về rừng trước,
     Ðợi lúc thuyền nương lánh bến trần.
     Mái tóc sương pha thiều nhặt-thúc,
     Sanh-linh độ dẫn hưởng Thiên-ân.

          Chiều thu nguyệt xế, non nhạn ngày thâu; lẩn-thẩn ngày tháng qua mau, buổi xuân ngoảnh lại đà xa lắc. Nếu chẳng bền lòng theo nẻo chánh, mà thoát lối sông mê, thì căn-quả trả vay, chẳng biết ngày nào tiêu-tận đặng.

          Non cao, suối lặng, tìm đến rửa bụi hồng. Ðạo-đức làm thang, để lên địa vị thanh cao, lánh khỏi đường tội-lỗi; thưởng-phạt hai đường gắng công-trình sẽ rõ.

          Thầy ban ơn cho các con.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Gắng chịu khổ giữ lòng đạo-đức mà vẽ bước cho đời sau, lập công-quả chờ ngày chung cuộc phục-hồi cảnh cũ.


  Ngày 20 tháng 12 Bính-Dần (23-1-1927)


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ.

          N... nghe Thầy:

     Ðộng-đình trở gót lại ngôi xưa,
     Tuổi ấy qui-y nhắm đã vừa.
     Sân hoạn cùng đường gương ngọc rạng,
     Nguồn đào để bước mảnh xuân thưa.
     Nhàn chiều nhặc-thúc đời vay trả,
     Non xế quanh-co nẻo lọc-lừa.
     Khổ-hạnh để lòng công-quả gắng,
     Lánh trần chi nệ nỗi cay chua.

          Thầy trước đã có sai chư Tiên Phật, dụng huyền-diệu mà cho con lòng tín-ngưỡng. Ấy là muốn dìu bước đường đạo-đức, bắc thang mây, để độ dẫn con trở hồi ngôi cũ. Thiên-cơ Thầy đã thố-lộ nơi Th... rán xem lấy đó mà liệu trong lúc sau nầy.

          Hiếm chi bậc Thánh bị đày vào chốn trần-ai khổ-nhọc, chìm đắm nơi bến khổ sông mê, dan-díu lấy sự say vui mùi thế-tục, bước đến cảnh kim-mã ngọc-đàng, mà phủi hết lòng đạo-đức, khiến cho ngôi cựu-vị phải chịu trôi phủi dòng sông. Mà vì đó thuyền bát-nhã khó nương cứu-vớt đặng.

          Vậy gắng khổ tâm, giữ lòng đạo-đức, mà vẽ bước cho đời sau, lập công-quả đặng chờ ngày chung cuộc, phủi nợ trần-ai đem tấm lòng thiện-niệm đến Tam-Giáo-đài mà phục hồi cảnh cũ; rừng vắng non nhàn, suối chảy tòng đưa, lánh chốn đọa-đày đã bấy lâu ràng-buộc. Cảnh gia-đình phải tiên-liệu, Thầy để lời con tua gắng chí, chừng sửa luật phải có mặt nơi Thánh-Thất. Sau nầy con đặng cầm-quyền trong bước Ðạo, mà dẫn-độ sanh-chúng nơi đây, là nơi Thầy đã đặng nhiều Môn-đệ yêu-dấu.

          Thầy ban ơn cho các con.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Sớm biết phương-châm dẫn đàng vào nơi cực-lạc.


  Ngày 20 tháng 12 Bính-Dần (23-1-1927)


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ.

          H... nghe Thầy:

     Thuyền khơi gặp gió cánh bườm trương,
     Dìu-dắt Ðạo mầu nẻo chánh nương.
     Mùi thế xưa còn lằn bụi trược,
     Mạch sầu nay rửa bến sông Hương.
     Chiều xuân sương tỏa lồng sân hoạn,
     Dặm liễu trăng soi rạng bước đường.
     Trăm hạnh để lần sanh-chúng dẫn,
     Non Thần vẹt ngút tới tìm phương.

          Ðời thắm-thoắt, thế gay-go trăm năm thoát qua điều dâu bể, khách trần, hỏi có bao nhiêu kẻ lấy danh-phận đem vào cảnh tuyền-đài, để nâng mình lên địa-vị cao-thượng đặng chăng?

          Ngày xuân gần mòn-mỏi, khá sớm biết trau xuân, ấy là phương châm dẫn đàng khách phồn-hoa vào nơi cực-lạc.

          Thầy khen lòng thành-kỉnh của con, rán độ-dẫn sanh-linh, ngôi cựu-vị ngày sau chẳng mất. Thầy ban ơn cho gia-tộc con.

          Thầy ban ơn cả các con.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Thầy lập Ðạo nơi cõi Nam nầy là để ban-thưởng một nước từ thử chịu lắm cơn thịnh-nộ của Thầy.


  Tây-Ninh (Chùa Gò-Kén), 12 tháng Giêng Ðinh-Mão (13-Février-1927)


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Thầy đã lập Ðạo nơi cõi Nam này, là cốt để ban-thưởng một nước từ thuở đến giờ hằng bị lắm cơn thạnh-nộ của Thầy. Thầy lại tha-thứ, lại còn đến ban thưởng một cách vinh diệụTừ tạo Thiên lập Ðịa, chưa nước nào dưới quả địa-cầu 68 nầy đặng vậy. Cốt để ban thưởng các con, thì các con hưởng phần hơn đã đáng, lẽ nào Thầy đã để phần nhiều cho các nước khác sao!

          Ôi! mà hại thay! thảm thay! đau-đớn thay! "Hòn Ngọc" đẹp đẽ quí-báu dường này, Thầy đến cho các con, các con lại học kiêu-căng, trề-nhún. Thầy đã chán mắt thấy phái nữ hành Ðạo thế nào, biết bao phen Thầy buồn, mà buồn rồi lại giận, muốn chẳng lập nữ-phái mà làm gì. Nhưng trai gái cũng đồng con, Thầy không nỡ đành lòng từ bỏ, Thầy lại thương con (1) nên đã lắm phen lấy khảo trừ công cho con trở lại phẩm cũ, bởi một lời đã hứa với Quan-Âm, Thầy mới nhứt-định dành phần công-quả ấy cho con. Con ôi! Thầy thấy con đau-thảm bấy nhiêu, một phen lầm-lỗi lẽ nào bỏ nghiệp muôn năm.

          Con coi đó mà coi, Thầy thương con là bao-nhiêu? Thầy giữ nữ-phái lại cũng vì con. Thầy kêu nó không đến, Thầy dạy nó không nghe, muốn phạt cho đáng kiếp mà bụng cũng chẳng đành. Con là chị, Thầy đến lập Tam-kỳ Phổ-Ðộ, chỉ vụ một chữ "Hoà", con liệu đứa nên, dùng đẹp lòng con, kêu tên cho Thầy phán-đoán. Tr..! con giúp em nghe!

          Thăng


  _____________________________________
  (1) Con, là bà nữ Ðầu-Sư Lâm-Hương-Thanh.

  Thánh-giáo của Quan-Thánh Ðế-Quân Quan-Âm và Lý-Thái-Bạch (Thi tứ tuyệt) quán thủy.


  18 tháng Giêng Ðinh-Mão (19-2-1927


  Quan-Thánh Ðế-Quân

          Hỉ chư Ðạo-hữu, chư Ðạo-muội, chư chúng-sanh,

     Quan -minh huệ nhãn chiếu kiền-khôn,
     Thánh -đức lưu tâm quốc bảo-tồn.
     Ðế Việt san-hà chung hạnh đạt,
     Quân -tranh thế-giái Ðạo khai môn.

  Quan-Âm Giáng-Cơ

          Thường-Cư Nam-hải Quan-Âm Như-lai

          Hỉ chư Ðạo-hữu, chư Ðạo-muội, chư chúng-sanh,

     Nam -thành Chánh-giáo cứu sanh-linh,
     Hải -đức dương chi cải thế tình.
     Quan -niệm Thiên-ân tai-ách giải,
     Âm -phong nhựt tản chiếu đơn-đình.

  Lý-Thái-Bạch Giáng-Cơ

          Lý-Bạch. - Hỉ chư Ðạo-hữu, chư Ðạo-muội, chư chúng-sanh,

     Thái -hòa dương thạnh Ðạo nam khai,
     Bạch -tú Thiên-đăng đắc cảm hoài.
     Kim -tác liên tâm cơ hậu-thế,
     Tinh -thành lộ dẫn chiếu vân-Ðài.

          Chư chúng-sanh khá đại tịnh đặng tiếp giá Ðức Từ-Bi.


  Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Ðể lòng lo-liệu chấn-hưng nền Thánh-giáo và muốn chư môn-đệ thương-yêu giúp lẫn nhau.


  18 tháng Giêng Ðinh-Mão (19-2-1927)


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ, chư nhu.

          Thầy để lời mừng các môn-đệ nơi đây có dạ kính-thành và lo phận-sự dìu-dắt sanh-linh bước vào nẻo chánh.

          Ðạo phát trễ một ngày, thì nhân-sanh tội-lỗi cả muôn-ngàn, vì vậy mà Thầy muốn cho mỗi đứa đều để lòng lo-liệu chấn-hưng nền Thánh-giáo.

          Ðiều Thầy vui hơn hết, là muốn cho các con thương-yêu giúp lẫn nhau, như con một nhà, phải đồng-tâm hiệp-chí, chia vui sớt nhọc cho nhau, nương-đỡ dìu-dắt nhau, đem lên con đường đạo-đức, tránh khỏi bến trần-ai khốn-đốn nầy, mà cả muôn triệu sanh-linh đã chìm-đắm, vì mồi phú-quí, bả vinh-hoa.

          Thầy trông-mong nơi các con, chớ nên vì chuyện nhỏ-mọn phàm-tục, mà bứt hẳn mối tương-thân, tương-ái, thì chẳng phải là đức-tánh của tu-hành đó.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn tiết-lộ: Họa Âu tai Á, sẽ vì Thiên-thơ mà sát-phạt gieo thảm cho những giống dân hung-bạo.


  19 tháng Giêng Ðinh-Mão (20-2-1927)


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ,

          Chư chúng sanh nghe:

          Ðạo Trời khai ba lược, nguồn Thánh độ muôn người, thìn lòng để bước vào nẻo thẳng đường ngay, mà kiếm cho thấu-đáo mối huyền-vi. Tạo-Hóa đã sắp-bày độ-dẫn, nhuần-gội ân-huệ cho sanh-linh, đương buổi hạ-ngươn nầy.

          Ai là khách hữu-phần, ai là người vô-quả, tánh thiêng-liêng đã vì công-lý mà ra tay tế-độ, vớt kẻ giữa bến trần, khá biết thời-thế lần vào nương-dựa bóng Thái-Dương, để bước vào con đường minh-huệ, tìm suối lặng, non Thần rửa chút bợn nhơ đã vì phong-trào mê-muội, mà cam chịu lấp kín gót trần.

          Ta, vì lấy đức háo sanh, mượn giọt từ-bi, hội Tam-giáo mà rưới khắp Càn-Khôn, để độ rước những bậc chí Thánh đọa trần, trước kỳ Thiên-điều hành phạt.

          Họa Âu, tai Á sẽ vì nơi Thiên-thơ mà sát-phạt, gieo sầu để thảm, cho những giống dân nào, đã vì hung-bạo mà gây nên điều thán-oán khắp cả Càn-Khôn nầy.

          Ai mau bước đặng gặp mối chánh dẫn-truyền, mà lần lập công chiết quả, để lánh cả muôn điều phiền-não về sau. Chúng sanh khá biết cho!

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Phải chung lo mà bước đến cảnh-nhàn.


  20 tháng Giêng Ðinh-Mão (21-2-1927)


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ, chư chúng sanh,

          Thầy mừng cho các con có phúc-hạnh mà biết để ý vào đường Chánh-giáo. Thầy khuyên các con phải chung lưng đâu cật, mà bước đến cảnh nhàn. Cảnh ấy, tuy các con không thể thấy đặng, nhưng mà các con có thể đến đặng, là ngày nào các con rõ đặng lẽ đạo mà Thầy đã đem chỉ cho tận nơi, nếu các con phấn-chí về Ðạo, thì ngày đạt mục-đích ấy cũng chẳng xa chi.

          Cảnh nhàn chẳng phải đâu xa, chỉ ở nơi địa-đàng đây, mà vì nhơn-loại không để ý tìm ra, cứ theo một lối thấp hèn mà quên đàng cao-thượng.

          Các con biết trong Trời-Ðất, nhơn-sanh là con quí của Thầy, nên Thầy hằng để ý lo-lường cho chúng con biết hối-ngộ, hầu chung hưởng phước-lành.

          Thầy hỏi: Chủ-ý các con có phải vậy chăng?

          Tr..., Con nói cho các em con nghe!

          Thăng


  Thánh-giáo của Thái-Bạch dạy vẽ bản-đồ Tóa-Thánh.


  Tây-Ninh (Chùa Gò-Kén), ngày 27 tháng Giêng Ðinh-Mão (28 Février 1927)


  Thái-Bạch

          Hỉ chư đạo-hữu, chư đạo-muội.

          Bính-Thanh, hình Phật Thích-Ca trước Hiệp-Thiên-Ðài đó phải làm thế nào cho đừng hư gẫy, vì Chí-Tôn đã trấn thần chính nơi tay Người, nghe.

          Quả Càn-Khôn cũng vậy khi tháo ra rồi ráp lại y như vậy, khi tháo ra phải cầu Lão đưa Thần một đỗi, rồi mới đặt tay người vào, nghe à.

          Dặn mấy Thánh-Thất mới, phải cầu Chí-Tôn trấn-thần. Lại nữa, Thánh-Thất tạm phải cất ngay miếng đất trống, còn Hiệp-Thiên-Ðài tạm phải cất trước Thánh-Thất tạm. Ðạo-hữu phải khai phá đám rừng trước miếng đất ấy, như vậy ngay trung tim rừng, cách miếng đất trống chừng ba thước rưởi, đóng một cây nọc đo Hiệp-Thiên-Ðài như vầy: Ngoài Bào-Cà-Na, đo chừng 50 thước đóng một cây nọc, ấy là khuôn-viên Tòa-Thánh. Lão lại dặn, từ cây nọc bên phía miếng đất phải đo vô Bào-Cà-Na 27 thước Langsa, nghe à! Từ vuông 27 thước mổi góc của Ðài Bát-Quái, nghĩa là hình nhà tròn có 8 nóc, cao từ đất lên thềm 9 thước Langsa, làm 9 nóc rộng bao nhiêu tùy, trên điện Bát-Quái bề cao 9 thước, hình nóc tròn mô lên, chỉ có 8 nóc, cho phân minh; trên đầu đài phải để câ là Chánh-Ðiện, bề dài 81 thước, bề ngang 27 thước, Lão phải vẽ mới đặng. Hai bên Hiệp-Thiên-Ðài bên mặt thì có Lôi-Âm Cổ-Ðài, bên tả thì có Bạch-Ngọc Chung-Ðài, Lão phải vẽ mới đặng.

          Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm, nội trưa nầy phải cắm một cây viết vào đầu cơ, lấy một miếng giấy lớn, vào Ðiện phò loan cho Lão vẽ.

          Bính-Thanh phải có mặt, còn kỳ dư không cho ai vào Ðiện hết, nghe à!

          Phải mua khoảnh đất Bào-Cà-Na làm Ðộng-Ðình-Hồ, nghe à!

          Thăng


  Thánh-giáo của Thái-Bạch khuyên: Phải bền chí tận tâm xem đạo-đức là trọng mới lướt khỏi lối chông gai.


  2-3-1927


  Lý-Bạch

          Hỉ chư đạo-hữu, chư đạo-muội.

          Chư đạo-hữu, lúc nầy đã đến buổi người hành-khách phải trải qua một lối chông-gai. Muốn bước khỏi, cần phải có bền chí tận tâm, và phải gắng xem Ðạo-đức là trọng hơn muôn việc vui thích ở cõi trần nầy.

          Ðạo tuy gần thành, nhưng còn phải chịu nhiều việc trắc trở nữa, ấy là lúc các đạo-hữu gặp một trường thi rất khó trong buổi rốt. Sự phổ-độ Thiên-cơ đã định, sức người cũng khó lướt qua. Bần-đạo chỉnh để lời cho các Ðạo-hữu rõ đặng lưu tâm mà hành sự, chớ con đường tuy chớn-chở, triền núi vẫn khó qua, song ngọn đèn Trời đã chiếu tỏ mà dìu-dắt các đạo-hữu, thì nhiều ít gì rồi sau cũng đến chốn được. Hội-Tam-Giáo đương chầu Ðức-Từ-Bi định khai Ðạo cho khắp nơi khác đặng hiệp theo lẽ Trời cuối kỳ Hạ-Ngươn nầy.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Phải chịu nhọc thêm một thí thì sẽ lướt qua các việc trắc-trở.


  3-3-1927


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Thầy để lời cho các con rằng:

          Ðường Ðạo ngày hôm nay, các con đã tiến nhiều. Trách nhậm muốn cho hoàn-toàn, cần phải bước qua mấy sự trắc-trở mà đạt được mục-đích cao-thượng.

          Phần nhiều trong các con đã chịu lao-tâm tiêu-tứ vì lòng kính-mến Thầy và vì chúng-sanh mà toan độ-rỗi, nhưng cũng có nhiều đứa dụng tà-tâm mà làm cho có sự thán-oán trong nền Ðạo của Thầy. Thầy đã lấy lòng từ-bi và đức háo-sanh mà dìu dắt các con thì Thầy chẳng dụng sự khinh-trọng mà làm cho chinh lòng các con, chẳng lấy hành-tàng bất-chánh mà làm cho mất điều hòa-nhã. Con một nhà, đãi đồng một bực; đứa thua sút, yếu thế, lại đỡ-nâng dìu-dắt nhiều hơn đứa thế trọng, sức nhiều.

          Thầy cũng ghe phen muốn phạt những kẻ lấy bực phẩm của phàm mà gây nên rối-rấm trong Ðạo, nhưng chẳng nỡ. Chúng nó đã bị Thánh-Thần biên chép, ngày chung cuộc sẽ liệu tội phát lạc mà thôi.

          Nơi trần nầy, thiếu chi bực giả-dối, các con có tin ai cho bằng tin cậy nơi các con? Nhiều kẻ dụng thế để cầu Thầy, chớ kỳ thật là chúng nó muốn tìm cách dòm hành mong các con lầm mà bại-lộ cơ-quan mật-yếu mà thôi.

          Cơ mầu-nhiệm đã định nơi Thiên-thơ, Ðạo mở chú-ý dìu-dắt những kẻ hữu phần, đặng rán cùng nhau dắt lên khỏi con đường trắc-trở, vẹt nẻo chông-gai, bước tận đến thang trời hội-hiệp cùng Thầy trong buổi chung-qui. Ðặng cùng không do nơi tâm chí của các con!

          Thầy chẳng lẽ tỏ việc thiên-cơ cho cùng tận đặng. Tr... T... H... trách-nhậm gần xong, công quả hầu mãn, nên mới xảy ra việc buộc ràng ấy. Nếu chẳng vậy, thì chúng nó chẳng khỏi một họa to đến bên mình. Ấy là Thầy cải cơ Trời mà cứu chúng nó đó. Sự yên-tịnh và sự hòa-bình là hai điều Thầy dụng mà gieo mối Ðạo. Biết bao lần sanh-linh đã đổ máu vì Ðạo! Thế mà có thành được không?

          Thầy vì đó mà phải để cho các con chịu phiền-não mà hành đạo cho vẹn-toàn.

          M... N... S...Từ đây có đàn như mấy kỳ rồi đây, Thầy cho phép chẳng vụ tất đến, vì đã thất công mà chẳng bổ-ích chi. Các đường nẻo mà các con sẽ đi đến, Thầy đã liệu-biện. Có mau lắm cũng chẳng tới trước, mà chậm lắm cũng không trễ bước đường. Hành-tàng do nơi Thầy mà thôi. Sự trắc-trở chẳng qua là làm cho các con chịu-nhọc thêm một thí mà thôi. Nhưng nếu trong môn-đệ đồng tâm-chí như mấy con đây, thì đường đi của các con sẽ vui-vẻ, tươi-cười, chẳng chi chinh lòng nhau đặng... Các con nên suy-nghĩ.

          S... Bạch Thầy sự T.M...

          Cười! Thầy chẳng khi nào dụng những kẻ ấy vào nền đạo bao giờ. Than ôi! tiền lớn, bạc nhiều, món ngon, vật quí hay xiêu lòng phàm phu. Của bất nghĩa kẻ trần còn chẳng chịu dùng thay!... Ngươi Hàn-Tín xưa, nếu chẳng trở lòng nạp bạn, thì chẳng bị thác vô-cớ. Còn ngươi Trương-Tử-Phòng, nếu chẳng Phạm-Tăng cải trời làm lếu, thì ân-oán đền-trả chẳng mấy hồi. Thầy đã nói các con phải nhọc hơn một thí mà lướt mấy sự ấy có lạ chi. Các con nên hiểu.

          Thăng


  Thánh-giáo của Quan-Âm Như-Lai khuyên: Nữ-phái chung hiệp nhau để dìu-dắt đàn sau bước tới.


  5-3-1927


  Thường-Cư Nam-Hải Quan-Âm Như-Lai

          Hỉ chư đạo-hữu, chư đạo-muội, chư chúng-sanh.

          Thiên-phong bình-thân.

          Chư Ðạo-muội nghe.

          Thiếp lấy làm hân-hạnh được trông thấy lòng thành kỉnh của chư đạo-muội. Từ đây khá chung hiệp nhau mà lo dìu-dắt đàn sau bước tới; nhiều đạo-muội chẳng để trọn lòng về nền Ðạo, phải rán công thêm nữa, đặng làm cho đáng nét yêu-dấu của đấng Chí-Tôn cho nở mày khách quần-thoa cõi Việt. Ðều thăng-thưởng chẳng mất phần, ngày giờ nhặt-thúc, nếu diên-trì thì bước đường sau khó theo dấu. Thiếp để lời mừng chư đạo-muội khá chịu nhọc mà làm cho trách-nhậm hoàn-toàn, ấy là điều Thiếp trông-mong nơi các Ðạo-muội vậy.

     Làu soi gương hạnh rạng Nam-hoa,
     Sau trước rồi đây cũng một nhà.
     Liễu yếu đem đường dìu liễu yếu,
     Tranh xưa thêm rỡ cảnh liên-tòa.

          Chư Ðạo-hữu, chư Ðạo-muội, khá lưu tâm.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Phải tương-thân tương-ái mà dìu-dắt chúng-sanh, đừng vì phàm tâm mà chia đường phân nẻo, và treo gương bất chánh.


  5-3-1927


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ, chư nhu.

          K... khá nghe Thầy:

     Rừng thiền nhặt-thúc tiếng chuông trưa,
     Phước gặp về Ta buổi đã vừa.
     Nẻo hạnh làu soi gương nguyệt thấm,
     Sân ngô rạng vẻ cảnh thu đưa,
     Mai tàn tuyết xủ đời thay-đổi.
     Dữ tận hiền thăng khách lọc lừa,
     Mùi Ðạo gắng giồi lòng thiện-niệm,
     Duyên may tìm lại phẩm ngôi xưa.

          Màn Trời che lấp dấu trần, Ðạo Thánh dắt-dìu bước tục, cuối hạ ngươn biết bao đời thay-đổi. Trái cầu sáu mươi tám nầy bổng nhiên có một lằn yếng-sáng thiêng-liêng để thức tỉnh khách phàm, chiếu dẫn người hữu căn hầu cứu khỏi họa thiên-điều, sẽ vì hung bạo của sanh-linh mà diệt tận. Chới-với biết bao người giữa lượn sóng trầm luân, mà con đường xô-đẩy khách trần vào chốn đắm chìm hằng vẽ cảnh cùng sầu cho nhân loại. Ðường tội phước chẳng biết cân, gương dữ lành không để ý. Triền cao, vực thẳm, rừng trước, non xưa, cảnh vẫn đơị kẻ tìm về, nhưng giọng ai-oán của khách lạc đường chẳng thế vạch trời xanh soi thấu. Nào nhân xưa, nào đức trước, nào sách Thánh, nào lời Hiền, trải qua chưa trăm năm mà cuộc cờ đời đã rửa phai hạnh đ chẳng có mối huyền-vi để nhắc chừng tâm-tánh, sẽ vì mồi danh-lợi, miếng đỉnh-chung, mà cắn-xé, giựt-giành, giết hại lẫn nhau cho đến buổi cùng đường, rồi vì hung bạo ấy mà cõi dinh-hoàn nầy chẳng còn sót dấu chi của nhân vật cả.

          Ðạo Trời soi gương rạng, khá biết tỉnh mộng hồn, kiếp sanh chẳng bao lâu, đừng đợi đến ngày cùng tận. Nơi trường thi công-quả, nên cân lấy phước phần, chẳng sớm trau thân rừng chiều ác xế.

          Chúng-sanh rán biết lấy.

          Thầy hằng muốn cho các con hiệp chung nhau, mở đường chánh-giáo, phải biết tương-thân, tương-ái, chia vui sớt nhọc cho nhau mà dìu-dắt chúng-sanh. Nếu vì chút phàm tâm mà chia đường phân nẻo, ghét nghịch lẫn nhau, các con sẽ treo gương bất-chánh cho kẻ sau, lại nền Ðạo cũng vì đó mà khó mau thành đặng. Các con khá để ý đến, ấy là các con hiến cho Thầy một sự thành kính trọng hậu đó.

          Thầy ban ơn cho các con.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Nếu chẳng có Ðạo Trời thì sanh-linh sẽ vì hung bạo trả vay, vay trả, biết chừng nào mới trọn hưởng ân-huệ.


  Ngày mồng 4 tháng 2 Ð.M. (7-3-1927)


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ, chư nhu.

          Chư môn-đệ! nghe Thầy:

          Trót hơn năm trường, các con đã lắm nhọc-nhằn vì Ðạo-đức độ-rỗi sanh-linh, phần nhìều đã lao-tâm, tiêu-tứ gắng làm cho chấn-hưng nền Ðạo của Thầy, đã vì đức háo-sanh mà gieo-truyền, để cứu-vớt những kẻ hữu phần, mà vì tiền-căn hậu-quả, phải bị đắm-chìm nơi bến khổ sông mê nầy.

          Thầy nắm máy huyền-vi, hằng lấy cân thiêng-liêng mà day-trở máy càn-khôn, vì vậy thế-cuộc phải tuần-hườn, bầu nhơn-sự phải luân-chuyển vần-xây phiêu-linh cho đến buổi nhơn-loại được vẹn-toàn, thế-giái cũng vì đó phải đổi thay, gạn đục lóng trong mà tạo thành miền cực lạc.

          Dữ tận, hiền thăng, mạnh tàn, yếu được, nếu chẳng có mối Ðạo Trời, thì sanh-linh, vì hung-bạo phải trả trả, vay vay, biết chừng nào cho cảnh Dinh-hoàn nầy được trọn hưởng ân-huệ, nấc thang thiêng-liêng kịp dẫn-độ người phàm tục.

          Trường công-quả đã hầu-mãn, các con lại phải đến cảnh gay-go; vó ký ướm ngập-ngừng, mà cánh hồng toan lướt gió. Phần nhiều hữu-công mà chưa tận chí, không vì sanh-chúng giữ phẩm-hạnh hoàn-toàn, cho đáng nét yêu-đương của Thầy, đã vì các con mà bố-hóa, Thầy đã nói: Thiên-cơ phải do nơi tâm-hạnh của các con, mà xây-đổi máy huyền-vi, vì vậy Thầy phải đổi cơ mầu, dụng sự hòa-bình yên-tịnh đễ dẫn các con cho vẹn bước trong đường đạo-đức; xưa đã lắm phen nhân-sanh phải khổ-tâm hy-sinh vì nền Ðạo, nhưng mà tàn lối ngưỡng trông rồi, thì phân-vân dời-đổi, tang biến thương dồn, rốt cuộc lại, mối thân-ái của sanh-linh chưa vầy-hiệp đặng.

          Thế thì kẻ hung-bạo, luống mượn thế lực phàm-phu để khuấy-rối làm cho bước đường êm-thắm, phải hóa ra gay-trở. Biển đương lặng, trời đương thanh, dễ chi sóng khỏa nước nhăn, mây ùng non bạc. Lằn tang-thương gần khởi, đường đạo-hạnh chớ dần-dà, công vẹt ngút mây xanh của các con, sẽ làm cho sáng-sủa, bạch-minh, cho bước đàng sau nầy do theo dấu ấy, mà lần đến cõi vô-ưu, để bước khỏi lối nhọc-nhằn ban sơ khai-dẫn. Thầy vì đó mà cải-dẫn bước đường của các con; não phiền thành vui-vẽ, đường gai-gốc hóa ra nẻo êm-đềm, lo lắng phải ra tươi-cười, mỏi-mòn thành phấn-chấn.

          Công-trình của các con bớt nhọc, bậc phẩm các con tuy bớt cao, nhưng sự yên-tịnh ấy, sẽ làm cho khắp cả nhơn-sanh đều được hưởng.

          Cơ Tạo-Hóa như thế, các con có hiểu chăng?

          Tr... Con rán kiếm hiểu ý Thầy, chư môn-đệ cũng vậy.

          Ðiều cần nhất, là mỗi đứa đều lưu tâm, rán lo việc Thánh-Thất cho hoàn-toàn; mỗi đứa để chút-ít gang-tấc vào đó; ấy là nơi bia tạc tên tuổi của các con về sau, để soi gương dìu đàng hậu-tấn. Các con khá biết cho.

          Tr... chư nhu cầu Ðạo đều đặng thâu-nhập, con cũng cho các Ðạo-hữu rõ rằng: Tân-luật đã lập thành, Hội-Thánh cứ đó mà ban-hành, đó là hay về đạo-đức và nhân-sự của các con.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn cho biết cuối tháng 6 nầy: Thầy ngưng hết cơ bút truyền Ðạo, và dạy phải để đến chí-thành mà lập cho hoàn toàn mối Ðạo.


  Ngày 1 Juin 1927 (năm Ðinh-Mão) (Ðàn tại Phước-Thọ)


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
  Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương

          Hỉ chư môn-đệ.

          T... từ nền Ðạo khai-sáng đặng gieo truyền mối chánh-giáo đến nay, thì phần nhiều môn-đệ đã để trọn tấc thành mà dìu-dắt sanh-linh và đắp-vun mối Ðạo Trời, ấy là những đứa Thầy đã tin cậy, đặng gia-công dọn lấy chông-gai để mở trống nẻo thiêng-liêng, dẫn lần dân-sanh thoát khỏi sông-mê bến-khổ, tất là cõi trần vô-vị nầy.

          Ðạo đã lập thành, gót trần của phần nhiều môn-đệ hầu rửa sạch bợn, nhưng các con phải chịu lắm nỗi gay-go mà gieo mối thương-yêu cho đoàn hậu-tấn, gương sáng đã giồi nên, mà con thuyền Bát-Nhã phải tùng nơi máy Thiên-Cơ, mà lắm phen lắt-lẻo đắm chìm biết bao nhiêu khách tục.

          Ấy là những môn-đệ vô phần, đã chẳng giữ nét thanh-cao, lại mượn thói vạy-tà để làm bợn nhơ mối Ðạo quí-báu của Thầy đã lấy đức háo-sanh mà khai-hóa. Con đã để dạ ưu-tư về mối Ðạo, đã lắm lần trơu cay ngậm đắng mà nhuộm nét nâu-sồng, mong trau rạng mảnh gương để soi chung bước đàng sau mà lần đến cảnh tự-toại thung-dung, tránh hết muôn điều phiền-não, ấy là môn-đệ yêu-dấu, khá gìn mực ấy mà đi cho cùng nẻo quanh-co; cân công-quả sẽ vì phần phước mà định buổi chung-qui mỗi đứa. Còn tới cuối kỳ tháng 6 nầy thì Thầy phải ngưng hết cơ-bút truyền Ðạo, các con sẽ lấy hết chí-thành đã ung-đúc bấy lâu mà lần-hồi lập cho hoàn-toàn mối Ðạo.

          Nầy là lời đinh-ninh sau rốt khá lưu tâm, ai vạy tà nấy có phần riêng, ai cứ giữ nẻo thẳng, đường ngay, bước đến thang thiêng-liêng chờ ngày hội-hiệp cùng Thầy, ấy là điều quí-báu đó, Thầy cho con tự-định thâu sớ mà cho nhập-môn như các chỗ khác.

          Thầy ban ơn cho các con.

          Thăng


  Thánh-giáo của Lý-Thái-Bạch dạy: Nên giữ lời Thánh-giáo của Ðức Từ-Bi. Hể ai tùng luật định của Hội-Thánh công-đồng, thì đặng phép dâng sớ cho Ngài định đoạt.


  Ngày 12 Septembre 1927


  Lý-Bạch

          Thượng-Trung-Nhựt, hiền-hữu có mang trách-nhiệm lớn lao của Ðại Từ-Bi đặng phổ-thông điều-đình mối Ðạo, hiệp với Hội-Thánh mà trù-nghĩ suy-tính cách-thức hành-động về bước đường của chư Thiên-phong và đạo-hữu trong buổi nầy. Phải lấy nét thẳng đường ngay do nơi tâm-thành mà hành sự tạc-thù, sợ chinh lòng mà để nét bất-bình cho cả chư đạo-hữu. Mỗi việc hành-động đều do nơi Ðức Từ-Bi sắp đặt sẵn rồi, duy có để cho chư hiền-hữu bước lần mà đi tới.

          Những đạo-hữu nào không vì hạnh-đức mà chung-hiệp nhau lo hành chánh-giáo, thì đã có Thần, Thánh lãnh lịnh biên ghi vào sổ công-quả, đợi ngày chung-qui đặng đem vào cân Thiên-điều mà phán-đoán. Hiền-hữu cũng nên giữ lời Thánh-Giáo của Ðức Từ-Bi, hễ ai biết phục theo luật định của Hội-Thánh công-đồng, thì đặng phép dâng sớ cho Lão định-đoạt. Nhiều kẻ lại tư-lịnh; muốn mở riêng đường khác, đặng dìu nhơn-sanh vào lối quanh-co, hại thay! mà cũng tiếc thay! căn xưa quả trước chẳng chịu lo đền-bồi, lại tự dẫn mình vào nơi hang thẳm, sau kết cuộc ra thế nào sẽ thấy.

          Hiền-hữu tua lo về phần thuyết đạo cho chóng, Bàn-Tri-Sự đã có sắp đặt đủ tư-cách và mỗi đạo-hữu đều có tư-cách riêng, mỗi tháng nhóm một lần, là đêm rằm mà bàn-tính việc Ðạo, xem-xét coi sự nào trong Ðạo nên hủy vì sái nhơn-tâm sự nào nên thi-hành, thì hiệp lòng sanh-chúng, gắng lo chung nhau mà làm cho Ðạo đặng có phẩm-giá tối-cao, tối-trọng, thì thế nào mà chư hiền-hữu chẳng vui lòng bước tới.

          Mỗi lần nhóm Bàn-Tri-Sự, ba vị Ðầu-Sư phải có mặt, ba vị Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Ðài chứng sự, mỗi việc nghị-định đều biên-chép để lại đành-rành, sau khỏi điều dị-nghị.

          Trong cả chư Ðạo-hữu, Lão cho hiền-hữu biết rằng nữ-phái phần nhiều chưa thông-hiểu về Ðạo cho lắm.

          Hiền-hữu mỗi đàn-lệ, cần phải buộc nữ-phái tới mà nghe thuyết đạo chung với nam-phái, sau nầy chừng Lão liệu có đạo-muội nào đáng công tìm học đạo-lý, thì sẽ cho thuyết-đạo riêng về nữ-phái.

          Tr... bạch; Xin nhóm Ðàn tại Chợ-Lớn mỗi tháng.

          Hiền-hữu đặng tự-liệu.

          Từ đây để H... vào Hiệp-Thiên-Ðài nghe.

          Lão đễ lời khuyên chung và gắng vì Ðạo mà tỏ nét kính thành Ðấng Chí-Tôn.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Thầy dụng hòa-bình êm-tịnh mà dẫn các con trong đường Ðạo. Vậy phải lưu tâm lo cho bước đạo-đức. Nếu vì áo mão hơn vì đạo thì tội chất bằng hai.


  Ngày 17 Septembre 1927


  Thầy,

          Các con.

          Thầy đã nói dụng hòa-bình êm-tịnh mà dẫn các con trong đường đạo. Các con cũng nên lưu-tâm, để hết công-trình trí não lo-lắng thì bước đường càng bữa càng tới, chẳng điều chi cản đặng; duy có một điều là chư môn-đệ và tín-đồ xa khuất lời Thánh-Giáo, nên phần nhiều để thì giờ mà chăm-nom về nhơn-sự. Các Giáo-Hữu phải lo-lắng về phần thuyết đạo cho kịp và mỗi đàn lệ, phải trích ra một bài Thánh-Ngôn dạy về đạo-đức và đọc cho chúng-sanh nghe, như vậy thì lời Thánh-Giáo như còn vẳng bên tai các môn-đệ, để giục bước đường của chúng nó chẳng sụt-sè vậy.

          Tr... và L... Th... ái-nữ cũng do theo đó mà hành sự nghe!

          Tr... bạch: Con có ra đề hồi hôm nơi đàn Cầu-Kho cho các Giáo-Hữu làm bài thuyết đạo.

          Phải! Như các Giáo-Hữu nào bê trễ về phận-sự và không quản đến lời Thầy, thì con hội chư Thánh, dâng sớ lên cho Lý-Bạch phân đoán nghe!

          Th... bạch: về việc in Thánh-Ngôn.

          Ðược, nhưng Thánh-Ngôn và văn-thi đều phải trích-lục cho kỹ-càng, phải có Hội-Thánh phê-nhận, rồi sẽ in, thì khỏi điều sơ-sót quan-hệ.

          Các con! phần nhiều chư môn-đệ ham muốn phong tịch, nhưng chưa hiểu Thiên-phong là gì? Thầy để lời cho các con biết rằng: nhiều Thánh, Tiên, Phật xuống phàm, nếu căn-quả tiền-khiên không mấy trọng-hệ, nghĩa là kiếp trần-duyên không chi phải nhơ-bợn nhiều, thì dầu không Thiên-phong, hễ gắng tâm thiện-niệm, thì địa-vị cũng đạt hồi đặng.

          Thiên-phong là để cho các bậc Thánh, Tiên, Phật lìa trần phải lắm dày công cùng sanh-chúng mới trông-mong hồi cựu-phẩm đặng. Các con nên nhớ, Thầy lấy Từ-Bi phong-tịch, nhưng các Chức-sắc, nếu vì áo-mão hơn đạo-đức, thì tội chất bằng hai.

          Tr... L... Th... ái-nữ, ba con.

          Thầy vì lòng Từ-Bi hay thương môn-đệ, phong-tịch lần nầy là chót vì Tân-Luật đã hoàn-toàn, nếu chẳng do theo đó thì Lý-Bạch hằng kêu-nài, Quan-Thánh và Quan-Âm cũng hiệp sức mà dâng sớ kêu về sự ấy. Vậy sau nầy có ai đáng thì do Tân-Luật mà công-cử, còn về phong-tịch, thì có Lý-Giáo-Tông tiến-cử. Thầy mới nhậm phong nghe.

          Tr...! con gắng công thêm và liệu cách đối-đãi với Chánh-Phủ, có chư Thần giúp sức, khá an tâm.

          Thầy ban ơn cho các con.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Thầy đã ung-đúc chí Thánh cho mỗi đứa là cố ý giao trọn quyền cho các con để dìu dắt phổ thông mối Ðạo. Thành bại hay đắc thất Thầy chỉ đợi hành tàng của mỗi đứa.


  Ngày 1-10 Ðinh-Mão (1927)


  Thầy, các con

          Các con, kỳ ngưng cơ phổ-độ đến nay, chưa được bao lâu, mà nền Ðạo xảy ra lắm điều trắc-trở. Thầy đã ung-đúc chí Thánh cho mỗi đứa, Thánh-ý đã giao trọn quyền cho các con chung lo hiệp trí nhau, mà dìu-dắt, phổ thông mối Ðạo cho đến tận cùng bước đường. Thiên-cơ dĩ định cho nền Ðạo sáng-lập đặng cứu-vớt sanh linh. Ngày nầy, tháng nầy mà nền Ðạo chưa tròn thành, thì năm nào tháng nào? Các con có đặng thành công-quả cùng chăng, mà đến hội-hiệp cùng Thầy nhiều hay ít? Thầy đã có lộ một ít về việc ấy. Khá kiếm hiểu cho đích-xác, chớ tưởng lầm rằng dầu hạnh-chất của các con dường-bao, Ðạo cũng thạnh-hành mà dìu-dắt các con đến tận chốn được.

          Thành cùng không, đặng hay thất, Thầy cũng chỉ ngưng cân thiêng-liêng mà đợi cuộc hành-tàng của mỗi đứa trong các con mà thôi. Trường náo-nhiệt Thầy đã định và nói trước, nay đã khởi đầu loán lần ra, nếu trí các con chẳng lanh-lẹ, hạnh các con chẳng hoàn-toàn, cách cư-xử các con chưa hòa-hiệp, đường Ðạo các con chưa liệu chung, nét khiêm-cung các con chưa trọn vẹn, cách đối-đãi các con chưa ôn-hòa, thì nền Ðạo sau nầy e khi phải vì đó mà để một trò cười; dầu đức từ-bi của Thầy cũng khó gỡ rối-rắm được.

          Các con trước đã vì Thiên-mạng, phải bỏ các ngôi cao đặng đem mình vào nơi khổ-não, Thầy chỉ đường vẽ bước dạy từ nét, dẫn từ dặm đường, mà đem các con về chốn cực-lạc xưa, các con chẳng chịu vầy-hiệp nhau cho đặng bền, cho thân-ái đặng tiến bước đường, thì Thầy cũng lắm nỗi thương-đau mà nắm cân công-bình ngó xem một phần trong các con sa nơi u-hiểm.

          Vậy thì các con nên hiểu lấy mà làm bổn-phận. Nếu Thầy quá thương, dìu dẫn cho các con khỏi chốn khó-khăn ấy, thì các con phải đem mình trở xuống mấy lần như vầy nữa, mới được công-quả hoàn-toàn hầu trở về ngôi-vị đặng.

          Thói vạy-tà của nhiều đứa ấy, chẳng qua là những bẩy của Tòa Tam-Giáo để cho các con hơ-hỏng mà phải vướng chơn lúc hành-trình đó; liệu mà bước, lo mà ngừa, thế nào cho vuông tròn đặng. Thà bỏ một hai đứa mà vớt cả muôn triệu, các con nên biết.

          Tr... phận sự của con nơi đó chẳng ít, phải chăm nom mà liệu chừng với các đạo-hữu nghe.

          Tr... Con có biết, nội môn-đệ, Thầy tin-cậy ai hơn chăng?

          (Bạch............. )

          Còn đứa nào nghe Thánh-Giáo trước chăng?

          Trừ H.T.., con là môn-đệ của Thầy đã sai chư Thần, Tiên độ trước, và năng gần Thầy trong lúc phổ-độ. Con có lẽ hiểu cách-thức của Thầy dùng mà lập Ðại-Ðạo Tam-Kỳ, sao con lại sai-lầm mà chẳng hiểu sự cám-dỗ của tà-quái?

          Thầy chẳng dùng sự chi mà thế-gian gọi là tà-quái dị-đoan mà nếu xảy ra có một ít dị-đoan trong Ðạo đã dùng lỡ, thì ấy là tại nơi tâm của vài môn-đệ đó, nếu chẳng giữ theo lẽ chánh mà hành Ðạo, và bày-biện nhiều sự vô lối, thì trong ít năm sau đây, sẽ trở nên một mối Tả-đạo, mà các con đã từng thấy.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Xưa sanh linh đã lắm lần hy-sinh vì Ðạo, song chẳng đặng hưởng ân-tứ như các con ngày nay. Thầy mong ước các con biết thương yêu nhau trong thánh đức của Thầy. Thương yêu là chìa khoá mở Tam-Thập Lục Thiên Cực Lạc Thế-Giới và Bạch Ngọc Kinh.


  27-10-1927


  Thầy, các con

          Xưa sanh linh đã lắm lần hy-sinh vì Ðạo, song chẳng đặng ân-tứ cho bằng các Môn-đệ Thầy ngày nay, các con còn chi hơn nữa mà ngán lòng dừng bước.

          Càng khổ-hạnh, càng thương-tâm, thì lòng càng nôn-nóng. Khổ-hạnh vì mấy chục triệu sanh-linh, thì cái khổ ấy có nên tiếc chăng?

          Thầy đã dạy, Thầy chỉ một lòng mơ-ước cho các con biết thương yêu nhau trong Thánh-đức của Thầy. Sự thương yêu là chìa khoá mở Tam-Thập-Lục Thiên, Cực-Lạc Thế-Giới và Bạch-Ngọc-Kinh. Kẻ nào ghét sự thương-yêu, thì chẳng hề qua khỏi cửa luân-hồi. Có câu nầy nửa! " Mọi sự khó-khăn Thầy gánh-vác, chỉ cậy các con thương-yêu gắng công độ-rỗi".

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn quở rằng: Trước khi ngưng cơ, Thầy đã cho lịnh mà không ban hành nên có sự chác lỗi vào mình.


  Chợ-Lớn, ngày 29 Novembre 1927


  Thầy, các con

          Tr... Thầy đã nhiều phen để lời khuyên-nhũ các môn-đệ về việc dùng công-tâm, hòa-thuận, mà hành Ðạo cho vuông-tròn phận-sự, mà Thầy những buồn trông thấy các con chưa gì mà vội phân tay chia nẻo! Mỗi đứa điều lấy háo-danh cầu tiến mà quên cả nghĩa-vụ xứng-đáng của Thầy đã lắm phen phú-thác. Thầy dẫn các con đến khỏi mấy nơi khốn-cùng rồi, mà các con chưa để hết tấc lòng chung lo đặng ngăn ngừa những sự gay-trở sẽ đến sau nầy nữa, thì nền Ðạo lo thế nào lập thành cho kịp ngày giờ mà vớt muôn ngàn sanh chúng.

          Một đứa vun-quén, mười đứa cản-ngăn, lớn nhỏ chẳng phân-minh, xem thiên-trước của Thầy ban đường như một chức vô-vị ở cõi trần, lấy thế-lớn, lực to mà ép-đè hạnh nhiều đứa.

          Than ôi! Các con xa Thầy chưa mấy ngày, thì mối Ðạo lớn-lao đã thành một bàn hội vô giá-trị ở cõi trần-thế nầy, mấy đứa mong chác sự phá-hoại ấy, lại là mấy ngọn đèn của Tòa Tam-Giáo khêu lên để dìu đường cho cả chúng-sanh, thì con phải nghĩ đến hành-trình của Ðạo phải đến thế nào? Công chỉ-dẫn của Thầy phải lửng-đửng theo giọt thủy-triều, mà rồi rốt cuộc lại, bến khổ cũng chưa xa, ngôi xưa còn lánh mãi, thảm thay! tiếc thay!

          Thầy đã nói bầy hổ-lang, lủ quỉ-mị đã sẵn bên mình của mỗi đứa, mà con lớn nhỏ gì cũng chẳng để ý đến, Thầy nắm cân thiêng-liêng, há dễ để tay sửa nét công-bình sao?

          Nhiều đứa lại chẳng kể đến lời Thầy là gì? Ôi! con ngỗ-nghịch trách sao chẳng vướng thiên-điều khổ-nạn. Chúng nó đã gieo ác-cảm lừng đến Tam-Giáo-Ðài, thế thì bước đường sau nầy Thầy khó cứu-rỗi được. Con đã để hết tấc thành vào Ðạo, thế mà cũng khó gỡ sự rối -rắm ấy được, buộc Thầy phú rủi-may của chúng nó cho Tòa-Tam-Giáo định liệu. Còn sự tự hối của mỗi đứa, sau nầy ra sao, thì tăng tội, phước, cũng vì đó mà châm-chế.

          Trước khi ngưng cơ, Thầy đã cho lịnh dùng cơ-bút thế nào. Thầy tưởng mỗi Thiên-phong đều đặng Thánh-ngôn của con đã ban-hành, sao còn có ra việc bất-minh ấy: là con chẳng nói tất cho mỗi Thiên-phong rõ và ban-hành Thánh-ý, để cho chúng nó chác lấy vào mình, thì con cũng không khỏi chia một phần trong ấy.

          Còn nữ-phái, chưa có vẻ gì gọi là Ðạo: một hai đứa hành Ðạo, cả trăm đứa cầu vui, thế nào Ðạo thành con. Thầy đã nói giao hết chúng nó nơi đây cho con, thì mỗi mỗi đều ghé mắt đến mà cải-sửa cho kịp giờ mới là khỏi sơ-thất lớn-lao.

          Từ đây mỗi lần nhóm Ban-Chủ-Sự đăng liệu tính việc chi, thì con phải có mặt và y theo lời đã dạy. Phải có ba Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Ðài có trách-nhậm xứng-đáng, thì những việc bàn-tính mới tiện thi-hành.

          N..., nó ở xa không thể giúp con mà đi hội thường đặng. Còn L... thì cũng chẳng dứt nét phàm.

          Ôi! con phải cam-lòng gánh-vác sự khó-khăn, nhứt là trong lúc nầy. Con nên biểu C... nó lấy lời Thầy dạy làm trọng, những sự tranh-tụng là những nét của phàm-tâm, chẳng đủ chi lay-động chí của các Ðấng chân-thành vì Ðạo.

          Thầy ban ơn cho các con.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn quở rằng: Thầy đã lắm công trình dìu dắt, mà hằng ngày còn thấy những việc bất bình, thì biết ngày nào nên đặng.


  Tây-Ninh, cuối năm Ðinh-Mão (1927)


  Thầy, các con

          Thầy đã lắm công-trình dìu-dắt các con vào đường đạo-đức, mà mỗi ngày Thầy hằng thấy những việc bất bình thì biết ngày nào các con làm nên đặng? Thầy đã lắm phen để lời khuyên-dỗ, các con chẳng kể ra chi nên mới có điều trở-ngại như lúc nầy.

          Các con có thấy, có nghe chăng? Nếu Thầy không vì Tam-Kỳ Phổ-Ðộ nầy, thì Thầy đã y tấu lời xin của Giáo-Tông mà hủy trường công-quả của các con hết thảy. Vậy nay Thầy cũng lấy lòng nhơn mà để vào trí-não các con ít lời thêm cho rõ việc thi-hành chánh-sách của Ðạo.

          Các con phải biết, Ðạo tại lòng bác-ái và chí-thành.

          Bác-ái là hay thương-xót sanh-linh hơn thân mình, cho nên kẻ có lòng bác-ái coi mình nhẹ hơn mảy lông mà coi thiên-hạ trọng bằng Trời-Ðất.

          Còn chí-thành là mỗi việc lấy lòng thành-thật mà đối-đãi trong đời và trong đạo; dù kẻ phú-quí đến bậc nào đi nữa mà không có lòng bác-ái và lòng chí-thành thì không làm chi nên việc.

          Vậy nên Thầy khuyên các con trước hết phải ở sao cho ra vẻ đạo, đừng để ý gì về việc công-quả mà nêu danh nơi cõi tạm nầy. Các con phải mở rộng tâm-chí ra mà hành Ðạo mới nên cho, chớ đừng mờ-hồ rằng: Ðạo thành thì mình được làm đặng một vị xứng đáng và đại-ích trong Ðạo, điều đó lẽ thì các con không cần Thầy nhắc đến mới phải, nhưng vì còn nhiều đứa háo-danh và ham làm một vị chủ-tướng trong Ðạo, nên cần phải nói cho mà xét mình. Nếu các con thật lòng vì Ðạo thì đâu có chậm trễ như vầy.

          Ngày Thầy khai Ðạo, Thầy cũng có lời để lại cho các con hiểu rằng: lũ ma-hồn quỉ-xác nó cứ theo phá-khuấy các con là nó muốn phá Ðạo đó, lại cũng vì các con không thoát tục đó chớ; các con mà có sức chống-chỏi, thì lũ ấy phải xa và Tòa-Thánh hôm may đã thành một nơi đô-hội, mà các con cũng đặng sum-vầy một cửa, anh lớn, em nhỏ, một lòng, một dạ, lấy Ðạo làm gốc mà lập nên một tiểu Thiên-Ðịa, há chẳng hơn giàu sang bốn biển sao? Há chẳng phải một điều phước-hạnh lớn-lao hơn mọi sự sao? Há chẳng phải là một nơi giải-thoát chung cho nhơn-quần xã-hội sao? Các con hiểu chăng? Nếu các con hiểu đặng ý Thầy thì rất may cho Ðạo đó.

          Thầy hỏi các con vậy chớ Chức-sắc của Thầy ban cho các con để làm gì?

          Nếu các con phủi trần-thế mà lo cho Ðạo thì sao Tòa-Thánh còn thiếu tay giúp Ðạo, để cho đến đổi càng ngày càng tiều-tụy, mà ra một cảnh điêu-tàn.

          Nếu các con biết Ðạo thì hiệp nhau về Tòa-Thánh mà chung lo cho xong, đừng quyến-luyến hồng trần nữa, nghe à!

          Thăng


  Thánh-giáo của Nhàn-Âm Ðạo-Trưởng dạy: Cần trau đạo-đức nơi tâm.


  Mậu-Thìn - 1928


  Nhàn-Âm Ðạo-Trưởng

          Chư Ðạo-hữu biết trước, muốn rèn lòng đạo-đức phải khởi nơi đâu cho chắc bước đường chăng?

          Ðạo-đức cần trau nơi tâm là chỗ chẵng ai thấy được. Rèn trau cho thuần-tâm mỹ-tánh, rồi mới lần đến bề ngoài, trọn hết cả ngoài trong, thì chừng ấy thân-hình tâm-trí chắc khư, nào ai chuyển lay cho được. Lo ngoài quên trong, che bề trong trau bề ngoài, ấy là cách-thức của Hớn Lưu-Bang đối-đãi với tướng-sĩ đó, cũng như có xác không hồn chuộng hữu-hình mà quên các huyền-bí chơn-truyền. Than ôi! có hình-thể, xương-thịt mà chơn-hồn phưởng-phất nơi xa, thì cái thân vô-dụng ấy trơ-trơ như khối đá dựa đường, như khúc cây bên trủng. Có đèn dầu đầy mà thiếu hơi lửa nhen lên, thì cũng phải mờ-mịt thâm-u, trông chi soi sáng.

          Ấy vậy, nên biết mà răng mình, cái tâm là vật người không thấy được, khá giồi-trau nó trước, nếu bỏ tâm kia ra ngoài, mà rèn hình-thể, thì chẳng khác chi quì đọc kinh, đèn đốt đỏ hừng, mà thiếu Bức Thiên-Nhản trên Ðiện vậy. Hồn ma bóng quế cũng lên ngồi, mà ngạ quỉ vô-thường cũng xẩn-bẩn, đó là phương đem đường cho quỉ-vương chẳng một ai tránh được nghe.

          Nên hiểu kỹ lời, bằng chẳng thấu thì tu có ích chi.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Sự gì mà vừa lòng cả Chức-sắc và chư tín-đồ ấy là hiệp thiên-ý. Thầy cấm chẳng nên lấp lửng cầu cơ hay chấp bút (Cơ-bút).


  3-2-1928


  Thầy, các con

          Thầy lấy làm đẹp lòng mà trông thấy bước đường các con đả sớm cải-sửa, để chung lo vun đắp nền Ðạo. Các con cũng tự biết rằng: Sự hành-tàng nào về Ðạo, mà vừa lòng trong cả chư Chức-sắc và chư Tín-đồ, ấy là hiệp thiên-ý. Còn điều nào mà phần nhiều Môn-đệ của Thầy chẳng khứng chịu theo, ấy là bất hiệp thiên-ý đó.

          Ðạo một ngày một nên, bước đường của các con một ngày một thêm trở-gay khó-nhọc, nhưng nếu các con chẳng dụng quyền hơn dụng đức, biết thương sanh-chúng hơn thân mình, vì Ðạo hơn vì danh-vọng theo thói đời, thì các con thế nào cũng được vững con đường mà đi cho cùng bước Ðạo.

          Ðời cũng vậy, mà Ðạo cũng vậy, hễ chác danh cao, quyền lớn, bực quí phẩm Tiên, thì phải dày chịu gian-nguy, nặng đeo sầu-thảm. Các con hãy suy đó mà gìn tròn phẩm-hạnh, vẹn giữ bước đường, chậm-rãi từ năm từ hồi, thì tự-nhiên được lương-tâm yên-tịnh. Còn những đứa choán phẩm ham quyền, cũng có lúc gặp điều hành-phạt Thiêng-liêng, mà nêu gương cho đoàn sau soi lấy. Các con đã từng nghe lời Thầy khuyên nhũ về chuyện ngừa cơ-bút, thế mà một phần chẳng chịu sửa cải đường ngay cho khỏi lâm vào nẻo tà-mị, đã vi lịnh Thầy mà dìu-dắt các con lạc bước. Thầy cũng đại lụy mà ngó xem một phần môn-đệ xứng-đáng của Thầy phải sa vào vực-thẳm. Các con nên ghi nhớ mà coi chừng đường lối sau nầy.

          Thầy đã chỉ rõ quanh-co, thì khá liệu chừng mà bước tới, tâm bền dạ vững, kính mến Thầy, là yêu-dấu Thầy đó, nên nghe à.

          T..., T..., C.... Từ nay nên liệu chừng nhau mà điều-đình gánh Ðạo, điều nào mà theo Tân-luật, do Thánh-ý, hiệp lòng chư đạo-hữu, bổ-ích cho nền Ðạo thì các con nên thung-dung liệu nhau mà thi-hành, chẳng cần phải đợi cầu hỏi.

          Các con được tin-cậy nhau, dìu-dắt nhau, nâng-đỡ nhau, mà phủi hết sự hiềm-nghi nhau theo thế-tình, ấy là các con hiến cho Thầy một sự vui-vẻ, lớn-lao hơn hết đó. Còn kẻ phản bạn trở lòng, luật Thiên-điều cũng có buổi trừng-răn cách xứng-đáng vậy.

          C..., Thầy cấm từ đây chẳng nên lấp-lửng cầu-cơ hay chấp-bút chi, vì là một sự hại lớn-lao cho Ðạo. Ðả phá đức tín-ngưỡng của chúng-sanh, lại làm cho nhơn-sanh bị nhơ-trược.

          T..., Thầy cũng lấy từ-bi dung cho, bằng tái-phạm sẽ bị Tòa Tam-giáo trục-xuất. Con nên biết, cứ ai lo phần nấy, đừng lỗi phận-sự thì được thanh-lặng yên-vui. Các con khá lưu-tâm.

          Thầy ban ơn cho các con.

          Thăng


  Thánh-giáo của Thái-Bạch cắt nghĩa: Phẩm vị chức sắc, nếu có nhượng cho ai thì chỉ được ngồi nơi địa vị mình, chớ chẳng hề có hai vị một lượt bao giờ.


  Ngày 19 tháng 3 năm 1928


  Thái-Bạch

          .. Ðại-hỉ, Ðại-hỉ...

          Cười... Lão cũng nên cắt nghĩa phẩm-vị của chư hiền-hữu. Tỷ như ngôi của Thượng-Ðầu-Sư, Ngọc-Ðầu-Sư, Thái-Ðầu-Sư, Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm, Thượng-Sanh, hay là Giáo-Tông của Lão đi nữa, dầu ngày sau có nhượng cho ai, thì họ ngồi địa-vị của mình, chớ chẳng hề ở thế nầy có hai Thái-Bạch, hai Thượng-Trung-Nhựt, hai Ngọc-Lịch-Nguyệt, hai Thái-Nương-Tinh, hai Hộ-Pháp, hai Thượng-Phẩm, hai Thượng-Sanh bao giờ, hiểu à.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Cuộc đời khó khăn như bài thi. Mà càng khó thì đậu càng cao, mới có giá trị.


  Tòa-Thánh, ngày 10 tháng 3 năm Mậu-Thìn (1928)


  Thầy, các con

          C.H... Thầy thấy hai con chịu nhiều điều sầu-thảm, Thầy mừng, mà cái mừng ấy, đỗ ra chứa-chan giọt-lụy.

          Ðường đời khúc-mắc chông-gai là lẽ Thiên-cơ đã định vậy, cái nơi để cho cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đến kiến công lập-vị. Người đời chẳng khác con buôn trong buổi chợ; cả sức-lực, cả trí-não, tinh-thần đều bị tiêu-tán nơi ấy, vì vậy mới hoại chơn-linh, thất ngôi diệt-vị.

          Bởi vậy cho nên, nhiều bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật cam lòng thủ phận, chẳng dám vọng-cầu, đem thân vào cảnh đọa, nhưng mà chẳng tái kiếp, thì như nhu-sĩ trốn thi; thế nào giữ vững địa-vị cao-thượng?

          Cuộc đời khó-khăn tỉ như bài thi, nếu dễ, thì ai thi cũng đặng, cuộc thi có ý vị gì đâu? Hễ bài càng khó thì đậu càng cao, đậu cao mới ra có giá; Thầy tưởng như nơi thế-gian nầy có đứa con nào Thầy cưng trọng hơn hết thì là các con, nhưng mà chẳng lẽ Thầy làm Giám-khảo lại cấp-nấp bài thi, lén cho mỗi đứa, thì cái đậu của các con có ra chi?

          Lại nữa, Thầy biết trước rằng: không cần giúp các con cũng dư sức đậu đặng, thì dường ấy, nếu Thầy giúp, tức hại thể-diện các con, chớ không giờ phút nào Thầy xa các con.

          Các con chịu khổ-hạnh là Thầy muốn vậy.

          Nhà nghèo, hạnh-tốt, ấy là gương treo dạy đời, các con khá bền lòng son-sắt, cái hạnh tốt là thang vạch ngút mây xanh; tâm thành là để giồi trau tánh tục; lòng đạo-đức qúi hơn là miếng đỉnh chung; tố bần-hàn tùy mình mà hành đạo, thì công quả ấy trổi hơn hạng thượng-lưu đó các con.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Các con trước khi lãnh mạng xuống với chúng sanh lúc Tam-Kỳ Phổ-Ðộ nầy, đều có cam đoan nên mỗi đứa mang một phần trọng-trách nơi mình. Nếu Ðạo chẳng thành thì phần phạt thiêng-liêng sẽ định đoạt do cân tội phúc.


  2-4-1928


  Thầy, các con

          Thầy cho L... vào hầu Thầy, phải giữ chừng theo lời hứa với Hiệp-Thiên-Ðài nghe các con. Thầy đã cho chư Tiên lộ một hai điều cần-yếu của Ðạo cho các con rõ trước; thế thì việc bất-bình đương ở trong Ðạo đã có định, mà các con cũng chẳng thể chi ngăn-ngừa. Các con phải hiểu rằng; mỗi đứa có trách-nhậm lớn-lao về Ðạo. Trước khi lãnh-mạng Tam-Giáo-Tòa, xuống chịu mình với chúng-sanh lúc Tam-Kỳ Phổ-Ðộ nầy, đều có cam-đoan hứa làm tròn phận-sự. Thầy là đấng Chí-Tôn chủ trương khai-sáng nền Ðạo, cũng buộc mình cam-đoan mà lãnh các con, thế thì mỗi đứa đều mang nặng nơi mình một phần trách-cứ chẳng nhỏ. Nếu Ðạo chẳng thành thì phần phạt Thiêng-Liêng, vì cân tội-phước mà định đoạt.

          Quỉ-vương lại thừa dịp hành-tàng bất-chánh của nhiều đứa trong Ðạo, mà giựt-giành chia-xẻ các con với Thầy. Nó lại tùy theo hạnh-đức của mỗi đứa mà dắt lần ra cho khỏi đường chánh-giáo. Thầy bảo-lãnh các con, ung-đúc chí Thánh của các con, đã mãn kỳ phải giao quyền lại cho Tòa-Tam-Giáo được phép lấy mực công-bình mà chuẩn-phê các cử-chỉ của mổi đứa. Than ôi! Xa Thầy chưa bao lâu, mà vì lợi-lộc ham muốn của thế-tình, nhiều đứa phải chịu để xác cho tà-quái xung nhập. Thầy cũng thương-hại mà khó thể cứu-rỗi được. Ðứa nào chánh, thì được nghe lời Thầy dạy-dỗ; đứa nào tà, phải bị lời quỉ-mị dẫn đường. Các con nếu biết chánh-tà, thì nên vì Thầy, vì chúng-sanh mà dìu-dắt cho nhau, chớ phế hết, mà trễ ngày giờ, chẳng thế chi trì lại với sự la con hiểu à!...

          C..., T..., S..., ba con đã lãnh mạng-lịnh lớn-lao vẹt đường tăm-tối trong buổi ban-sơ, Thầy lại khiến cả ba đứa phải liên-hiệp nhau, mới có thể xây-đấp nền Ðạo cho đến cùng.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Gắng công phổ-độ chúng sanh cho tròn nhiệm vụ của Thầy giao phó.


  15-4-1928 (Mậu-Thìn)


  Thầy, các con

          Cười... ứ hự, con đứa thì vầy, đứa thì khác, thảm, thảm, thảm, T... con ôi! Thầy biết bao phen săn-sóc các con mà chịu đau thảm. Thầy chỉnh có một lòng mơ-ước cho các con biết yêu-thương, trọng Thánh-Ðức của Thầy. Chẳng lẽ ngôi Tiên, phẩm Phật là đia-vị tối-trọng của các chơn-linh mà Thầy đành bất-công, tự-nhiên đem các con mà để trên đó. Thầy lại hằng gánh-vác sự khó khăn, chỉ cậy các con là một lòng yêu-thương sanh chúng, gắng công phổ-độ. Thầy đã gầy phương-thế cho các con đủ quyền-hành lập Ðạo, chờ các con nên thể-thống, chi-chi từ-thử cũng một tay Thầy. Thầy để rộng quyền cho các con thay mặt Thầy mà dìu-dắt lấy nguyên-nhơn, đã chịu nạn luân-hồi nơi khổ-cảnh. Thầy đã định, thì dầu cho ai cũng chưa qua phép đặng. Con coi cái vinh-diệu co Thầy đã giao cho mỗi đứa một quyền-hành, thì Thầy cũng tưởng rằng các con biết trọng phẩm-giá thiêng-liêng, mà bớt tánh phàm chút ít, nào dè nhiều đứa lại coi thế trọng hơn Thầy, coi Thầy dường như kẻ vô-hình vô-ảnh, cái mạng-lịnh tom-góp con cái Thầy lại một nhà, đã xa như lời nói phỏng, nhơn sanh phàn-nàn, thì Ðạo nào nên đặng đó con.

          Sự Thầy đã dạy, nếu sái hết, Thầy tưởng chẳng cần nói, nếu ai là đạo-đức, đọc đến cách lập pháp của Thầy mà chẳng mừng dùm cho nhơn-loại. Thầy buộc mình hứa cùng Ngọc-Hư-Cung rằng: Nếu Ðạo còn, thì Thầy cũng theo gìn các con. Các con coi lời Thầy trọng-hệ là dường nào, như biết coi Ðạo trọng, thì cả tinh-thần các con cũng nên tom-góp vào mỗi điều đó mà trông-cậy nơi Thầy lập pháp. Hiệp-Thiên-Ðài còn chưa muốn nhìn, thì Ðạo một ngày kia cũng sẽ bị chối. Thầy tìm phương sửa-cải cũng đáng đó chút. Nhưng cũng bởi chư Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn cho rõ cơ Ðạo của thế-gian nầy, nên Thầy không giáng cơ mà phân-giải lại nữa. Các con đã chiụ một trách-nhậm nơi mình, nếu Thầy chẳng để cho các con học-tập, mà lập nên địa-vị mình trước mặt chúng xứng-đáng, thì Ðạo cũng chưa ra vẻ Ðạo. Vì vậy Thầy chiụ ép lòng để cho các con hằng nhớ rằng: Chẳng giờ phút nào Thầy xa các con hết, Nghe à!

     Cậy kẻ dạy con cũng lẽ thường,
     Cho roi cho vọt mới là thương.
     Nhơn-tình ví chẳng mưu thâu phục,
     Thế-giới mong chi độ phép lường.
     Nhỏ dạy Thầy nuôi mùi Ðạo-hạnh,
     Lớn khôn bây xứng mặt hiền-lương.
     Vinh hoa phẩm cũ ngôi xưa đó,
     Khổ cực các con chớ bỏ trường.

          Thầy ban ân cho các con.

          T..., chi chi cũng ẩn-nhẫn đợi lịnh Thầy, nghe con.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Ðãi cả môn-đệ Thầy đồng một mực, bất luận bậc phẩm.


  16-4-1928


  Thầy, các con

          Thầy đã nói: Ðãi cả môn-đệ Thầy đồng một mực, bất luận bậc phẩm, kẻ nào căn nhiều quả nặng, thì Thầy giao trách-nhậm lớn-lao; kẻ nào căn ít, quả thiệt-thòi, thì lãnh phần trách-nhậm nhỏ nhen; cả thảy đều con của Thầy, trừ ra tôn-ti thượng-hạ nơi việc hành-chánh, thì đồng một bậc cả, chẳng ai đặng vì quyền mà lấn-lướt, chẳng ai đặng vì mạng-lịnh mà đè ép, xua đuổi ai, ấy là tôn chỉ bề ngoài của Ðạo, chẳng giữ cho trọn, phương chi khỏi gây-rối được?

          Thầy là bậc Chí-Tôn và các địa-vị Chơn-Phật xưa, nhiều lúc phải xuất chơn-linh để mình vào trần-thế đặng dìu-dắt chúng-sanh; nếu chẳng nhờ lấy công ấy, thì ngày nay đâu có tên tuổi của nhiều Tôn-giáo mà cả nhơn-sanh chia ra sùng-bái? Con nên để ý nhiều vào lời Thầy dạy-dỗ, và cũng có nhiều Thánh-Ngôn của chư Tiên vì thương con, chỉ-vẽ mà con chẳng để ý vào đó.

          Thăng


  Thánh-giáo của Thanh-Tâm cắt nghĩa mấy câu: "Lộ vô nhơn hành, điền vô nhơn canh, Ðạo vô nhơn thức. Ta hồ tận chúng sanh".


  23-4-1928


  Thanh Tâm

          Mừng mấy anh:

          ...............................................................................................................

          Ðạo mở rộng, giống Ðạo gieo đã trót hai thu, mà người thiệt vì Ðạo chẳng có bao nhiêu, thế nên hồi chưa mở rộng nền Ðạo, Ðức Thích-Ca dòm vào thế cuộc mà than rằng:

     Lộ vô nhơn hành, điền vô nhơn canh,
     Ðạo vô nhơn thức, ta hồ tận chúng-sanh!

          Ba anh có hiểu chăng?

          Sao gọi lộ vô nhơn hành, anh M... N...?

          Ðường có người đi nhiều, mà không ai là người phải, đường đi dập-dìu thiên-hạ, mà toàn là ma hồn quỉ xác, tâm giả-dối, hạnh hung-bạo, mật chứa đầy tà-khí, thế nào gọi là người.

          Còn điền vô nhơn canh là sao? anh N....?

          Ruộng đây, là tỷ với tâm, tâm không ai giồi-trau Ðạo nơi tâm, thì tâm ví như điền, có điền mà chẳng có cày-bừa, đặng đem hột lúa gieo vào, cho đặng trổ bông đơm hột, thì ruộng tất phải bỏ hoang; bỏ hoang thì sâu-bọ rắn-rít xen vào ẩn trú; người mà có tâm như vậy ra thế nào? Ruộng sẵn, giống sẵn, cày-bừa sẵn, duy có ra công làm cho đất phì nhiêu, đặng cho buổi gặt hưởng nhờ, mà không chịu làm thế thì phải diệt tận chơn-linh.

          Hai câu sau là kết cuộc.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Thầy không vui trong sự phân chia.


  Tòa-Thánh Tây-Ninh, ngày 5-5 Mậu-Thìn (22-6--1928)


  Thầy,

          Các con, mỗi đứa đã tự mở một con đường, thì Thầy vẫn không vui được trong sự phân-chia, nên hay hư, phải hay là quấy, Thầy chỉnh để cho tâm các con liệu lấy. Tâm cứng cỏi, Ðạo điều-hòa, thì cứ bước tới Thầy, tâm-trí bất-định, đạo-hạnh không hoàn-toàn, thì con đường hám lợi xu-danh tới hang sâu vực thẩm đó, vì sức các con đã rã-rời thì tài nào níu-kéo đỡ-nâng khuyên-nhủ nhau được.

          Con đường vô-tư để tìm cứu-khổ cho chúng-sanh là con đường đạo-đức. Ngọn đèn thiêng-liêng sẽ chực soi tỏ bước của các con; khác với con đường ấy là đường của quỉ-vương đem lối.

          Vậy nên nhớ mấy lời Thầy, chẳng phải đọc sơ qua mà coi làm chơi, cần chiêm-nghiệm kỹ-lưỡng mà hiểu nghe. Hại thay! đã nhiều lần các con chẳng hiểu ý, Thầy cũng đau lòng mà thấy các con đi sái bước. Nhưng than ôi! cơ thử-thách chỉ dùng với những đứa tâm phàm lẫn chất Thánh.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Làm đường cát trắng để ví với khổ-hạnh.


  Tòa-Thánh, ngày 11 tháng 5 Mậu-Thìn (28 Juin 1928)


  Thầy, các con

          H...! con nghe Thầy nói chuyện làm đường cát trắng, con.

          Thầy đố con biết làm sao cho đường đen ra trắng?

          (H...H... bạch: Bạch Thầy, con không biết).

          Nghe con, đây làm theo:

          Ðổ đường đen vào một cái hũ, thọc lủng đít, rồi định chừng cho vừa hai phần hũ đường, còn một phần hũ thì đổ bùn non cho tới miệng, đem phơi nắng chừng một tuần, thì đường trở nên trắng, gạt lớp bùn đi thì con đặng một thứ đường trắng phau-phau rất ngon, rất đẹp đó con.

          Cái khổ-hạnh của con giống như đường đó, con à, con có biết Thầy khóc như con vậy chăng con?!

          Nếu con không vậy, làm sao đáng con-cái của Thầy. Con chỉ nhớ rằng Thầy thương con là đủ. Ðặng thế-gian yêu-mến ắt Thầy phải ghét mà Thầy ghét con thì còn chi con, con khá nhớ!

          C..., Ch... lo Tịnh-Thất với em nghe!

          T... đã đổ biếng ra rồi đa nghe!

          C..., kêu hai anh lớn vào chầu Thầy, phò Ðại-Ngọc-Cơ, kẻo nó nghi-ngờ nữa, nghe con!

          Thăng


  Thánh-giáo của Tiêu-Sơn Ðạo-Sĩ khuyên: Rán cẩn-thận và biết dìu bước theo thế thời, thì công-trình khỏi trôi theo dòng bích.


  Ngày 4 tháng 6 năm Mậu-Thìn (1928)


     Ðầu giang phong ngộ đả thuyền trì,
     Tự khổn tàn cơ tự mạng tri.
     Khải tịch nhược hoài thiên tứ cổ,
     Chung minh bán điểm khẩn Từ-bi
          Tiêu-Sơn Ðạo-Sĩ

          Nền Ðạo vừa khỏi lối chông gai, lại còn gặp nỗi u-hiểm, rán cẩn-thận và biết dìu bước theo thế thời thì công-trình khỏi phải trôi theo dòng-bích. Biết mình, biết Ðạo, biết thế-thời, thì cũng gắng biết nên hư; biết người, biết phải chẳng, biết chánh-tà mà day-trở trong đường đạo-đức.

          Ðạo chưa yên là tại người hành Ðạo kém bề hạnh-đức, kẻ được hạnh mất phần minh-mẫn, người thông hiểu Ðạo kém đức, thiếu khiêm-cung, kẻ trọn tâm-thành, mạnh phần ham danh-lợi. Lao-nhao, lố-nhố, cũng thì một con đường, cũng thì về một chỗ, mà kẻ đi xe ép người đi bộ, người thông-hiểu nẻo lộ, gạt-gẫm đứa khạo-khờ, kẻ côi-thế chịu bơ-vơ, người quá ham đi mà sa hố, rốt lại cũng quạnh-quẽ con đường. Mấy ai hiểu thấu.

          Những kẻ nào đã vì tà-tâm mà để cho nhơ-bợn chơn-linh, cho lũ tà khuấy rối thì chẳng khi nào được trọn tinh-thần ngay thật như xưa mà dìu-dắt ai cho chánh-đáng. Phải kể như không có những kẻ ấy trong nền Ðạo, và coi đó mà gìn bước đường của mình.

          Chư đạo-hữu đã thấy phần nhiều chư Chức-sắc cũng vì phàm-tâm mà chẳng chịu chung kết liên-hiệp nhau, Hiệp-Thiên-Ðài là cơ mầu-nhiệm quí-hóa, mà đã vì lỗi của một hai kẻ mà đã ra như một phần vô-dụng, bảo sao Ðạo chẳng rối được. Hiệp-Thiên-Ðài là gốc Ðạo, mà chẳng trọn phần cho chư chúng-sanh tin cậy, thì Ðạo một ngày kia thế cũng chẳng bền ở nơi tâm-trí của cả người hành đạo, mạnh được yếu thua, khác nào một trò đời vô-vị. Nên khéo tính cho lắm.

          Hiệp-Thiên-Ðài có Ðức Chí-Tôn là chủ quản. Quyền thưởng-phạt nơi Ngài mà thôi. Tân-Luật lập còn thiếu sót nhiều, bởi Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Ðài chẳng để mắt đến, quyền-hành thưởng-phạt lộn-xộn, nên phải chịu dưới quyền Tòa Tam-Giáo Cửu-Trùng-Ðài. Sau sẽ có Thánh-Lịnh dạy lại. Còn chưa phân-minh nhiều chỗ.

          Nếu chư đạo-hữu biết quyền phận mình, nên giữ đừng cho phạm đến danh-dự chung, ấy là giữ cơ mầu-nhiệm của Ðạo cho ngày sau đó.

          Lỗi ai nấy mang, công ai nấy hưởng, địa-vị khá biết gìn. Nên kiếm hiểu rõ lời Bần-Ðạo.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chơn-Cực Lão-Sư nói về: Vận nên hư của nền Ðạo.


  18-7-1928


  Chơn-Cực Lão-Sư

          Hỉ chư Ðạo-hữu.

          Chư Ðạo-hữu đã có nghe lời Thánh-Giáo về vận-mạng nên hư của nền Ðạo. Vậy có hiểu rõ tôn-chỉ chánh-đáng của Ðạo là sao chưa? M.N. nói thử.

          Ấy là hành-chánh, còn tôn-chỉ là sao? Hiệp đặng chi? Kết dây thân-ái đặng chi? Hiểu nhưng chưa cạn đó.

          Chư Ðạo-hữu phải biết rằng: Ðạo trước khi gieo-truyền cho ngoại-quốc, phải dìu-dắt kết chặt dân sanh nơi vùng Nam nầy, đặng cùng nhau chung hợp trên con đường hòa-bình, chậm rãi lần ra khỏi lối khốn-khổ lao-lung nơi cõi trần nầy, rồi tự-tại ngâm câu thái-bình. Chừng ấy chim về cội, cá về sông, hớn-hở trau về thiện-niệm mà bước lên nấc thang Thiêng-liêng mới đặng.

          Ngày nào Ðạo nơi đây chưa hòa, người nơi đây chưa đủ sức kềm-chế lấy nhau; và chưa đủ tinh-thần ngay chánh, chỉ nẻo dẫn đàng, người Ðạo chưa phế được tham danh chác lợi, thì ngày ấy Ðạo nơi đây chưa gọi là trọn thành, thì cũng chưa một ai mong khởi công mà tầm địa-vị Thiêng-liêng được.

          Chư Ðạo-hữu phải lọc-lừa lại, tìm người có tâm-chí, kết liên thân-ái, chung hiệp nhau, bỏ sự lãng-phí, dụng đồng tài nơi giọt mồ-hôi, được tích thiểu thành đa, gầy dựng một cái nhà chung, để ngày phong-võ nương dựa được thung-dung, ngồi ngắm thế-sự và chấn-hưng mối Ðạo quí-hóa; ấy là không làm mà no; không đất mà ấm-cúng đó. Phương chi ràng buộc hình hài, thần hao trí mệt cả ngày, rốt lại còn chi tráng-kiện mà xa lo rộng nghĩ?

          Ðạo chẳng phải một hội để lo chôn thây, cũng chẳng phải mối hàng để nhóng giá, mà chư Ðạo-hữu hiện thời đã thấy Ðạo có ích về hai sự ấy mà thôi.

          Buồn! người Ðạo đã bơ thờ như gái mới về nhà chồng ban sơ, ruột trống-lỗng như thùng không, trí-não chưa thấy xa hơn gối. Nhóm lại nghịch lẫn nhau, dèm-siểm nhau, lo đứng trên người khác, nhưng lại không tài liệu-biện cho có ích chi cả.

          Ðấng Chí-Tôn, vì thương dân tình nơi đây, đã khổ tâm nên gieo Ðạo, đem chiếc thuyền cận bến để dìu-dắt vào chỗ bình-địa đặng tự-tại thung-dung, mà vì chưa hiểu thấu căn-nguyên, khổ bao giờ trông thoát?

          Ðạo sắp tàn, nỗi Ðạo phân chia, chư Ðạo-hữu phải lo níu-kéo lại một mớ, người nào hay người nấy, rồi đây, mỗi chỗ mỗi dựng riêng ra chư Ðạo-hữu mới tùy thế đó mà tom góp lại...

          M...N... Hành-lễ do Thánh-giáo lúc nơi Ðàn Cầu-Kho. Chẳng nên, bày vẽ nhiều.

          (Văn-Pháp bạch........... )

          Ðược, nhưng còn sơ-sót, món nào liệu chẳng có ích, thì nên chế-giảm, trừ ra Nhạc phải giữ cho toàn, đi Lễ cho có vẻ nghiêm-nghị, ấy là hai món đại-khái đó.

          Nhạc còn chưa đủ thể cách, đờn để rước chư Tiên-Thánh không phải vậy là đủ, người Nhạc-công phải ăn mặc tinh-khiết. Sắp-đặt vào khởi Nhạc phải có thứ lớp phân-minh, chớ chẳng phải muốn đờn bài chi cũng đặng, ấy là trái Thánh-ý đó. Phải sắp-đặt lại nghe à!

          Nơi Ðàn nào mà khác hơn Thánh-Giáo và bày-biện nhiều trái cách, thì Ðạo-hữu không phép tham-dự.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Thức-tỉnh tâm-hồn mà sửa-cải bước đường sái trước kia.


  Chợ-Lớn, ngày 28 Juillet 1928 (Mậu-Thìn)


  Thầy, các con

          Các con xa Thánh-Giáo của Thầy đã lâu, tưởng lòng cũng hằng ước-mơ hoài-vọng, mà Thầy lâu đến để lời tâm-huyết chỉ-giáo cho các con, Thầy cũng buồn lòng mà thấy bầy con lao-nhao lố-nhố lặn-hụp chìm-đắm giữa cõi hư-sanh nầy.

          Các con ôi! Thầy lấy đức háo-sanh, mà dìu-dắt các con, chẳng khác nào như kẻ làm cha nưng-nui dạy-dỗ một trẻ bé, trông nom cho nó mau trưởng-thành, hầu lưu danh truyền nghiệp, cho có tên tuổi với đời. Sự nên hư của tôn-chỉ nền Ðạo có một phần ảnh-hưởng rất lớn-lao với quyền-thế của Thầy, danh-vọng của Thầy và luôn đến ngôi-vị của Thầy nữa, con nên thì Thầy vui, con buồn thì Thầy buồn; mà con đau-đớn tức Thầy đau-đớn.

          Vậy trong đời nầy, sự buồn vui; vinh-nhục, phước-họa cũng chẳng khác nào mấy ngọn sông, mấy hòn núi của Thầy lấy luật thiêng-liêng mà tạo; sông có thể thành ruộng, núi có thể diệt tiêu mà làm biển cả, cũng như sự buồn lắm lúc hóa ra vui, sự vinh thành nên nhục, cái phước đổi cái họa vậy.

          Thầy thương phần nhiều các con dám xả-diệt thế-trần, trông-mong noi chí của Thầy mà dìu-dắt đoàn em dại. Nhưng than ôi! bầy quỉ rất hung-hăng, một con sâu làm rầu cả mùa-màng, vì vậy mà con đường của các con bị linh-chinh vì nơi hành-động của một hai kẻ có trách-nhậm xứng-đáng; cái họa lây vạ tràn kia, nhiều khi phải bôi-xóa đến công-trình xứng đáng của mỗi con và nhận chìm luôn đến con thuyền Bát-Nhã, có lẽ mỗi con cũng hiểu thấu.

          Các con ôi! Thầy thương đến tâm-thành chánh-trực đạo-đức khiêm-cung cũng như Thầy xóa kẻ xảo-trá gian-tà cầu danh chác lợi.

          Ôi! Thầy cực-nhọc bao phen, mà nay con đường ngó lại còn dài thăm-thẳm, Thầy chỉ mong mỗi con tỉnh hồn, thức-trí ngó lại bước đường sái trước kia, mà lập tâm làm việc chánh-đáng, theo lần Thầy, thì sự may-mắn ấy không còn chi cho Thầy vui hơn nữa.

          Tr...! con chớ phiền-muộn lo buồn chi, địa vị mỗi con Thầy đã lập thành, cái tai-nạn kia vừa qua, thì có lẽ một ngày Thầy sẽ thấy các con thung-dung mà hiến cho Thầy một sở trông cậy chắc-chắn, quyền Thiêng-liêng của Thầy nơi tay, nếu chẳng phải để dắt các con, chớ cho ai được?

          Khá trông-cậy chí cao-thượng anh-phong mà nhìn sự đau đớn, chính mình Thầy đây không tránh khỏi.

          Ðời vui tạm sống thừa;

          Ðạo Thiêng-liêng bất tận.

          Nên cân nặng nhẹ, trọng kinh mà chìu theo thời thế và tin tưởng trông-cậy nơi Thầy, thì kiếp phù-sanh của mỗi con và duyên tiền định của mỗi đứa đều nằm trong tay Thầy hết; Tr... con hiểu há?

          Tr... con ráng khuyên can bạn con và rán mà tuân lời Lý-Bạch; ấy là hai chuyện Thầy cậy con.

          Thầy ban ơn cho các con.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn nói về: Bịnh Ðạo hiện thời. Mỗi chỗ đều mong độc-lập, phần nhiều trong Ðạo hiệp thế riêng mà kình chống.


  Cầu-Nhiếm, ngày 19 tháng 6 Mậu-Thìn (5 Aout 1928)


  Thầy, các con

          Tr..., Th...! hai con đã để công-trình đi đến nhiều chỗ đặng gieo truyền mối đạo của Thầy, nhưng hai con chưa rõ tình thế của mối Ðạo lúc nầy ra sao?

          Ðạo hiện giờ cũng chẳng khác chi người bịnh mà lương y coi chưa ra chứng, bề ngoài coi chẳng có vẻ chi trầm-trọng, nhưng một ngày kia nếu chẳng rõ mà chế cải thì xuất tại trong mà loán ra ngoài, thế mạnh như núi đè cây, biển tràn bờ, chẳng thế chi ngăn chống nổi; ấy là lúc bịnh xung trong ngũ-tạng lục-phủ, nhập đến cao-hoang, thì người bịnh dầu số Trời cứu cũng không qua đặng.

          Các con dòm nền Ðạo bề ngoài coi diềm-dà sung-túc mà chẳng thấy rõ cái mạch bịnh trong tâm, chẳng khác chi thế Sở chế bạo Tần, ham cái mạnh bề ngoài, biết cái sợ nơi mặt chớ chẳng rõ lòng người ra sao, mà không độ cái mạnh cấp-thời đó sẽ dần dần tan như giá mà độ ra yếu-hèn thấp-nhược; mỗi chỗ đều mong độc-lập riêng. Người trong đạo phần nhiều mong hiệp thế riêng cho mình mà kình-chống trở mặt với mỗi con.

          Ðạo thế chẳng kíp thì chầy sẽ thành ra một mối hàng mà mỗi người trong Ðạo, sau khi giành-giựt, cấu-xé nhau, thì sẽ phân-chia tan-tành manh-mún để trò cười về sau đó.

          Ấy là tại nơi đâu?

          Người hành đạo chẳng đủ quyền chế-cải, kẻ tự cao muốn chiếm vị cầu danh, nghịch tư-cách đối-đãi với thế tình, gây ác cảm mà tạo thù-oán. Hai con phải biết chỗ yếu-nhược của Ðạo nơi đó mà kiếm phương, tìm chước, lấy cộng-hòa, hiệp nhơn-ý mà điều-đình sửa-cải cho chóng, làm sao cho mỗi đạo-hữu các con đều ngó về Tòa-Thánh mà xưng-tụng ân-huệ của mỗi con có trách-nhiệm xứng-đáng; và làm sao cho dứt mối hiềm thù riêng của mỗi đứa, hiệp đồng trí-thức mà làm cho người ngoài dòm vào, nhìn nhận mối Ðạo quí-hóa và thảy đều sùng-bái cử-chỉ cao-thượng của các con. Chừng ấy các con dầu không mạnh cũng ra mạnh, không đông cũng nên đông, mà việc phổ-độ nhơn-sanh chẳng còn điều chi trắc-trở.

          Ðạo trễ một ngày thì hại cho chúng-sanh một ngày, mà mỗi đứa đều gây ác-cảm làm cho mối Ðạo thành ra bánh vẽ, thì chừng nào Ðạo trọn thành nơi đây? Chừng nào cho Ðạo truyền ra ngoại quốc!

          Trong còn mơ-màng như nguời say chưa tỉnh, thì ngoài thế nào được đầm-ấm mà gieo lần ra, các con biết xưa những chi chi mà trái cả nhơn-tâm thì khó bền vững; chánh-sách cộng-hòa yên tịnh là chánh-sách của các con đặng dùng lập Ðạo mà thôi.

          Kiêu-hãnh thái-thậm, vào muốn có người trình, ra muốn có kẻ cúi, khoát-nạt, đè-ép, biết mình mà chẳng màng đến người, hay ỷ sức mà chẳng dòm xem thời thế chẳng thâu-phục nhân-tâm, chẳng biết dùng khiêm-từ mà đãi khách, là những nét của bậc Vương-Bá xưa dùng mà phải tan-tành vũ-trụ đó. Nay các con lập Ðạo cũng chẳng khác chi lập một nước, phận sự lại còn khó-khăn hơn, liệu mà sửa-cải, liệu mà điều-đình, mới có thể chống-ngăn sự tàn hại mà làm cho nền Ðạo được vững, người được hòa, tâm được hiệp, ngoài được mạnh, trong được thung-dung, gieo giống quí-mầu thì công ấy chẳng chi sánh được.

          Thầy vì thương chúng-sanh, tưởng công-lao của mỗi đứa, nên chẳng nở để cho mối Ðạo điêu tàn; nhưng nếu trong các con chẳng có đứa nào lãnh phần chế-biến làm cho hòa-thuận chung vui, để cho đến đỗi hiềm thù oán-ghét nhau mà để trò cười muôn thuở, uổng công dìu-dắt của Thầy bấy lâu, thì biển khổ sông mê là nơi các con chịu đời-đời kiếp-kiếp đó.

          Thương chẳng đặng thấy nên, thì dầu cho các con càng đông, lại càng thêm nhiều người làm rối, thêm mối hận, để chờ dịp cắn-xé nhau chớ chẳng ích chi, nên biết nghe!

          Thầy ban ơn cho các con.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn nói về: Bất sát sanh (ngũ giới cấm)


  Năm Mậu-Thìn (1928)


  Thầy, các con

  Bất sát-sanh

          Thầy đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong càn-khôn Thế-Giới thì khí Hư-Vô sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái-Cực.

          Thầy phân Thái-Cực ra Lưỡng-Nghi, Lưỡng-Nghi phân ra Tứ-Tượng, Tứ-Tuợng biến Bát-Quái, Bát-quái biến-hóa vô cùng, mới lập ra Càn-Khôn Thế-Giới. Thầy lại phân tánh Thầy mà sanh ra vạn-vật là: vật-chất, thảo-mộc, côn-trùng, thú-cầm, gọi là chúng-sanh.

          Các con đủ hiểu rằng:

          Chi-chi hữu-sanh cũng do bởi chơn-linh Thầy mà ra, hể có sống, ắt có Thầy. Thầy là cha của sự-sống, vì vậy mà lòng háo-sanh của Thầy không cùng tận.

          Cái sống của cả chúng-sanh, Thầy phân-phát khắp Càn-Khôn Thế-Giới, chẳng khác nào như một nhành hoa trong cội, nó phải đủ ngày giờ Thầy nhứt định mới trổ bông và sanh trái đặng trồng nữa, biến hóa ra thêm; nếu như ai bẻ hoa ấy nửa chừng thì là sát một kiếp sanh không cho biến-hóa.

          Mỗi mạng sống đều hữu căn hữu kiếp, dầu nguyên-sanh hay hóa-sanh cũng vậy, đến thế nầy lâu nau đều định trước, nếu ai giết mạng sống, đều chịu quả-báo không sai; biết đâu là cái kiếp sanh ấy chẳng phải là Tiên, Phật bị đọa luân-hồi mà ra đến đỗi ấy.

          Cái mạng sống là Thầy, mà giết Thầy thì không phải dễ, các con gắng dạy nhơn-sanh điều ấy.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn nói về: Bất du đạo (ngũ giới cấm).


  Năm Mậu-Thìn (1928)


  Thầy, các con

  Bất du-đạo

          Ôi! Thầy sanh các con thì phải yêu-trọng các con chẳng cùng, mà Thầy cho các con đến Thế-giới nầy với một thánh-thể thiêng-liêng, y như hình ảnh của Thầy, không ăn mà sống, không mặc mà lành, các con lại không chịu, nghe điều cám-dỗ mê-luyến hồng-trần, ăn cho phải bị đọa, dâm cho phải bị đày, nên chịu nạn áo cơm, dục quyền cầu lợi.

           Lợi , Thầy cũng đã dành cho các con chung hưởng cùng nhau mà cũng vì tham, đứa chứa nhiều, đứa chịu đói.

           Quyền , Thầy cũng ban cho các con in như Thầy đã ban cho chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, hầu cho đủ thế kiềm-thúc lấy nhau đặng giữ-vẹn thánh chất yêu sanh của Thầy, mà quyền ấy trở nên một cơ-thể buộc trói nhơn-sanh trong vòng tội mọi. Ôi! thảm thay! Cái thất-vọng của Thầy nên ghê-gớm, các con có hiểu vì sao mà cả nhơn-sanh gian-tham chăng?

          Thì cũng muốn cho nhiều sanh-mạng chịu phục dưới quyền-thế lợi-lộc đó, vậy sự yếu-trọng của con người là nạn cơm áo, nắm chặt quyền phân-phát cơm-áo, thì chưa ai đã chịu thọ-sanh nơi thế nầy lánh khỏi.

          Muốn cho đặng quyền-hành ấy thì làm thế nào?

          Dùng hết mưu-chước quỉ-quyệt, thâu-đoạt cho đặng lợi-lộc quyền-thế cho nhiều, vì vậy mà đời trở nên trường hỗn-độn, tranh-tranh, đấu-đấu, giựt-giựt, giành-giành, gây nên mối loạn, nhơn-loại nghịch lẫn nhau giúp cho phép tà-quyền mạnh hơn, yếu-thiệt, mất phép công-bình thiêng-liêng tạo-hóa; cái trường thảm-khổ của thế-gian cũng do nơi đó mà ra.

          Vậy gian-tham đã thâm-nhập vào lòng, thì lòng hết đạo-đức.

          Tham-gian đã nhập vào nhà, thì nhà không chánh-giáo.

          Tham-gian đã nhập vào nước, thì nước hết chơn-trị.

          Tham-gian đã lộng toàn thế-giới, thì thế-giới hết Thánh-Thần, Thầy không cần nói sự gian-tham có thể giục các con lỗi Ðạo cùng Thầy mà bị lắm điều tội-lỗi. Ấy vậy gian-tham là trọng tội.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn nói về: Bất tà dâm (ngũ giới cấm).


  Năm Mậu-Thìn (1928)


  Bất tà-dâm

  Vì sao "tà-dâm" là trọng tội?

          Phàm xác thân con người tuy mắt phàm coi thân hình như một, chớ kỳ trung nơi bổn thân vốn một khối chất-chứa vàn-vàn, muôn-muôn, sanh-vật.

          Những sanh-vật ấy cấu-kết nhau mà thành khối vật-chất có tánh-linh, vì vật-chất nuôi-nấng nó cũng đều là sanh vật, tỷ như: rau, cỏ, cây, trái, lúa gạo, mọi lương-vật đều cũng có chất sanh.

          Nếu không có chất sanh, thì thế nào tươi-tắn đặng mà chứa sự sống, như nó khô-rũ thì là nó chết, mà các con nào ăn vật khô héo bao giờ. Còn như nhờ lửa mà nấu thì là phương-pháp tẫy trược đó thôi, chớ sanh-vật bị nấu chưa hề phải chết.

          Các vật-thực vào tỳ-vị lại biến ra khí, khí mới biến ra huyết, chẳng cần nói, các con cũng biết cái chơn-linh khí-huyết là thế nào? Nó có thể hườn ra nhơn-hình mới có sanh sanh, tử tử, của kiếp nhơn-loại.

          Vì vậy mà một giọt máu là một khối chơn-linh, như các con dâm quá độ, thì sát mạng chơn-linh ấy.

          Khi các con thoát xác, thì nó đến tại Nghiệt-Cảnh-Ðài mà kiện các con, các con chẳng hề chội tội đặng. Phải giữ-gìn giới-cấm ấy cho lắm.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn nói về: Bất ẩm-tửu (ngũ giới cấm).


  Năm Mậu-Thìn (1928)


  Bất ẩm-tửu

  Vì sao phải "Giái-Tửu"

          Thầy đã dạy rằng: thân-thể con người là một khối chơn-linh cấu-kết, những chơn-linh ấy là đều hằng-sống, phải hiểu rằng: ngũ-tạng, lục-phủ, cũng là khối sinh-vật mà thành ra, nhưng phận-sự chúng nó làm, thảng hiểu biết hay không hiểu biết, đều do mạng lịnh Thầy đã phán dạy.

          Vậy Thầy lấy hình-chất xác phàm các con mà giảng dạy. Trước Thầy nói vì cớ nào rượu làm hại cho thân-thể con người về phần xác. Hình-chất con người vẫn là thú, phải ăn uống mới nuôi sự sống, như rượu vào tỳ-vị, nó chạy vào ngũ-tạng lục-phủ hết, thì trái tim con người chẳng khác nào như cái máy chánh để trữ sự sống, cũng phải bị thâm-nhập vào làm cho sự lao-động, quá chừng-đỗi thiên-nhiên đã định, thối-thúc huyết-mạch phải vận-động một cách vô chừng, mà làm cho sanh-khí nơi phổi chẳng đủ ngày giờ nhuận huyết tinh sạch cho đặng, trược huyết ấy thối lại cùng trong thân-thể, để vật-chất ô-trược vào trong sanh-vật, mỗi khối ăn nhằm phải bịnh, một ngày thêm một chút, hết cường-tráng, cốt-tủy lần-lần phải chết, thì thân-thể các con phải che

          Nhiều kẻ phải bị chết nửa thân mình vì rượu, nên ra đến đỗi.

          Thầy dạy về cái hại của phần hồn các con:

          Thầy nói cái chơn-thần là nhị xác-thân các con, là khí-chất (le sperme), nó bao-bọc thân-thể các con như khuôn bọc vậy, nơi trung-tim của nó là óc, nơi cửa xuất nhập của nó là mỏ ác, gọi tiếng chữ là Vi-Hộ, nơi ấy Hộ-Pháp hằng đứng mà gìn-giữ chơn-linh các con. Khi luyện thành Ðạo đặng hiệp một với khí, rồi mới đưa thấu đến chơn-thần, hiệp một mà siêu phàm nhập thánh.

          Vậy thì óc là nguồn cội của khí, mà óc cũng bị huyết vận-động vô chừng, làm cho đến đỗi loạn tán đi, thì chơn-thần thế nào đặng an-tịnh điều-khiển, thân-thể phải ra ngây-dại, trở lại chất thú-hình, mất phẩm nhơn-loại rồi, còn mong chi đặng phẩm Thần, Thánh, Tiên, Phật. Lại nữa buổi loạn thần ấy để cửa trống cho tà-mị xung-đột vào, giục các con làm việc tội-tình mà phải chịu phận luân-hồi muôn kiếp.

          Vậy Thầy cấm các con uống rượu, nghe à!

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn nói về: Bất vọng-ngữ (ngũ giới cấm).


  Năm Mậu-Thìn (1928)


  Bất vọng-ngữ

  Vì sao cấm "Vọng-Ngữ"

          Thầy đã nói rằng nơi thân phàm các con, mỗi đứa Thầy đều cho một chơn-linh gìn-giữ cái chơn-mạng sanh-tồn. Thầy tưởng chẳng cần nói, các con cũng hiểu rõ rằng: đấng chơn-linh ấy vốn vô-tư, mà lại đặng phép giao-thông cùng cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật và các Ðấng trọn-lành nơi Ngọc-Hư-Cung, nhứt-nhứt điều lành và việc dữ đều ghi chép không sai, đặng dâng vào Tòa phán-xét, bởi vậy nên một mảy không qua, dữ lành đều có trả; lại nữa, các chơn-linh ấy, tánh Thánh nơi mình đã chẳng phải giữ-gìn các con mà thôi, mà còn dạy-dỗ các con, thường nghe đời gọi là "lộn lương-tâm" là đó.

          Bởi vậy chư Hiền, chư Thánh Nho nói rằng: "Khi nhơn tức khi tâm".

          "Hoạch tội ư thiên, vô sở đảo dã".

          Như các con nói dối, trước chưa dối với người, thì các con đã nói dối với lương-tâm, tức là chơn-linh.

          Thầy đã nói chơn-linh ấy đem nạp vào Tòa phán-xét từ lời nói của các con, dầu những lời nói ấy không thiệt hành mặc dầu, chớ tội hình cũng đồng một thể.

          Nơi Tòa phán-xét, chẳng một lời nói vô-ích mà bỏ, nên Thầy dạy các con phải cẩn-ngôn, cẩn-hạnh, thà là các con làm tội mà chịu tội cho đành, hơn là các con nói tội mà phải mang trọng hình đồng thể.

          Các con khá nhớ.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn quở: Chư môn-đệ nét đạo còn kém, đức chưa thêm, e nền Ðạo phải ngửa-nghiêng.


  Năm Kỷ-Ty. (10-2-1929)


  Thầy, các con

          Ngày tháng vẫn mỏi mòn, mà đường Ðạo nhắm còn dài đăng-đẳng, một xuân qua là một dặm đường phải bước tới, mà Thầy ngảnh lại bước đường của môn-đệ Thầy vẫn thấy sụt-sè, chớ chưa thấy chi có mòi tấn-phát. Dần qua Mẹo lại, Thìn đến Tỵ về, xuân đổi lại xuân thay, năm kề rồi năm mãn. Ôi! tất bóng quang-âm nhặt-thúc, mà xem lại tâm-hạnh của mỗi con của Thầy, thì nét Ðạo vẫn kém hơn, đức chưa thêm được, tâm-chí mòn-mỏi lối đường ngay, mà nấu-nung về nẻo vạy, e cho nền tảng thiêng-liêng đồ-sộ phải nghiêng-ngửa. Rồi đây các con cũng chưa chắc hết tranh-cạnh giành-xé nhau, mà làm cho nền Ðạo phải chia tan-tành.

          Ðạo còn chứa tà-vạy, người còn say mối lợi-danh, thì phương chi cứu-chữa bịnh Ðạo cho hết. Thầy cũng lắm đau-thương, nhưng cũng chẳng cải-sửa chi đặng. Thầy đã giao trách-nhậm lớn-lao cho mỗi đứa đáng tin-cậy; chúng nó chẳng biết điều-đình, thì phú mặc tà-quái xâm-phạm mà thôi.

          Ôi! Xuân tàn xuân đến, cái xuân của người đã sắp lụn-hao, mà rồi cái xuân của Trời-Ðất, nước non cũng chưa chắc là vô cùng vô tận. Các con, nếu biết đời khổ tâm, biết vày-vò tình-thế, biết chịu kém-sút trong nẻo lợi đường danh, biết thiệt mình mà đặng cho kẻ khác, biết đổ lụy cho kẻ vui cười, biết nhọc-nhằn trong kế sinh-nhai, biết giữ tâm-chí cho thanh-bạch, đừng nhơ-bợn của chẳng nên dùng; biết động mối thương tâm, thương người hơn kể mình, thì là các con được tắm-gội hồn trong, mà về cùng Thầy đó. Nét nào chưa vẹn, khá biết sửa lần chớ nên trì-hưỡn. Ðạo suy, đức kém, tà quái lừng hơi, các con gắng chung-tâm xua-trục hết lũ vạy-tà, thì hiến-công lớn cho Thầy đó.

          Thầy ban ơn cho các con.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Về việc Thượng-Phẩm qui-vị.


  Tòa-Thánh Tây-Ninh , ngày 16 Avril 1929 (nhằm ngày 7-3- giờ Tý)


  Thầy, các con

          M... Ng... kêu mấy anh con, kêu nữ-phái, vì chúng nó vái ở dưới tội-nghiệp.

          Thầy đã nói rõ rằng: Thượng-Phẩm phải về Thầy trước các con, nhưng mà hại thay vì biếng-nhác, các con không đọc Thánh-Ngôn của Thầy mà kiếm hiểu.

          T..! con có nhớ lời Thầy nói với các con rằng: Ðạo vốn vô-vi, nếu Thượng-Phẩm không trở lại thiêng-liêng chi-vị thì ai đem các chơn-hồn vào cửa Thiên giùm cho các con , lại nữa các con vốn là kẻ dẫn đường cho cả chúng-sanh thay mặt Thầy nơi thế nầy về phần đời, còn phần Ðạo cũng phải có đôi đứa con mới đặng cho, cười!

          Th..! Con phải xây cái Tháp của Thượng-Phẩm phía trước cây ba nhánh, phải day mặt về đông, giống như ngó vào điện mà hầu Thầy vậy. Song, ba từng phải lợp ngói như nóc chùa của Ðường-Nhơn vậy nghe.

          Ðừng làm như cái tháp của Bảo-Ðạo, vì hai đứa phẩm-vị khác nhau, chung-quanh Bát-Quái-Ðài phải làm như hình có cột, tại chính giửa Tháp phải có một lỗ cho Nhựt-Quang rọi tới Liên-Ðài.

          Các con sẽ bị Thái-Bạch quở-phạt, liệu lấy mà sửa mình phải tùy theo lịnh dạy của nó, đặng nó giảm nộ chút ít nghe!

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Phải thương-yêu nhơn-loại bằng không đủ sức thương-yêu thì cấm chẳng đặng ghét.


  Ngày 11 tháng 1 năm 1930 (12-12- Kỷ-Tỵ)


  Thầy, các con

          Thầy thường nói với các con rằng: Các con là cơ-thể của sự thương-yêu, mà các con không còn hiểu sự thương-yêu là gì, bởi nơi nào đó? T.. kiếm coi.

          (T.. bạch.......... )

          Không con. Sự thương-yêu là giềng bảo-sanh của Càn-khôn Thế-giới. Có thương-yêu, nhơn-loại mới hòa-bình, Càn-khôn mới an-tịnh. Ðặng an-tịnh mới không thù-nghịch lẫn nhau, mới giữ bền cơ sanh-hóa.

          Còn nghịch cơ sanh-hóa là ai, các con có biết không? T... kiếm coi.

          (T... bạch......... )

          Không con. Con nói đó là nói dối cho tà-quái, chớ thiệt là cho Quỉ-vuơng. Quỉ-vương là tay diệt hóa. Cũng như có sống của Thầy, ắt có chết của Quỉ-vương vậy. Vậy thì các con coi Quỉ-vương lấy cơ-thể nào mà toan hại các con?

          (T... bạch: Quỉ-vương xúi-giục người không đem lòng bác-ái mà gây rối lương-sanh).

          Sao con không dùng tiếng chết mà tỏ lý cao-sâu? Vì có ghét nhau, vạn loại mới khi nhau; khi lẫn nhau mới tàn hại lẫn nhau, mà tàn hại lẫn nhau, là cơ diệt thế.

          Vậy Thầy cấm các con từ đây, nếu không đủ sức thương-yêu nhau, thì cũng chẳng đặng ghét nhau, nghe à.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Tu-hành phải khác thế-tục mới gần ánh thiêng-liêng chớ chẳng phải vừa tu vừa theo thế-tục.


  Tây-Ninh, ngày 7-2-1930 (9-1- Canh-Ngọ)


  Thầy,

          Các con, Thầy quyết lấy đức háo-sanh mở đạo, cứu-rỗi sanh-linh cho kịp trước kỳ Hạ-ngươn nầy, nhưng Ðạo chẳng hoàn-toàn, con đường đi chưa cùng bước, là vì tại nơi lòng nhiều đứa, chưa để hết tín-ngưỡng mà nghe lời Thánh-giáo, cho nên lần hồi, nền Ðạo phải ra tan-tành manh-mún.

          Kẻ hửu-đức buồn lòng thối bước, đứa chơn-thành không vui nắm tay theo; ma hồn quỉ xác loán vào; kẻ đức thiếu níu đứa không nhân; thành ra nhơn kém đức suy, cứ thẳng một đường tà dung-ruổi.

          Cơ lập Ðạo là nhiệm-mầu vô giá; biết Ðạo, biết ta, biết người, biết thế, biết thời, biết vinh-hư, biết tồn-vong ưu-liệt, rồi mới có biết hổ mặt thẹn lòng, biết sự thế là trò chơi, biết tuồng đời là bể khổ; biết thân nô-lệ dẫn kiếp sống thừa; biết nhục-vinh mà day-trở trên con đường tấn-thối. Có đâu đường đời còn lắm giành-xé, hại lẫn nhau, mong chi đặng tầm Tiên noi Phật.

          Công Thầy bố-hóa, bị lũ học-trò tham-lam ngu-xuẩn, dục lợi cầu danh làm cho tà-quái lẫn vào, dìu-dắt vào chốn hang sâu vực thẳm; thế mà hồn Ðạo phải chịu ngàn năm phuởng-phất.

          Thầy thấy nhiều đứa xả-thân cầu Ðạo, diệt tục xủ phàm, để mình làm hướng-đạo. Hỏi vậy có ai xứng-đáng chưa? M... Ng...?

          M... Ng... bạch:............

          Ôi! Thầy vì mấy chục ức nguyên-nhân, không nỡ để cho ngôi phẩm tan-tành, chớ lấy luật Thiên-thơ thì không một ai dự vào Kim-Bảng.

          Tu-hành vẫn trái với thế-tục, mà trái với thế-tục mới đặng gần ánh thiêng-liêng. Thầy thấy nhiều, tu cũng muốn tu mà thế-tục cũng không muốn chừa bỏ. Thế-tục là nét dìu-dắt cho mất tánh thiêng-liêng , phải lấy nghị-lực cang-tâm mà kềm-chế, thì cái lối diệt-vong, mới chẳng làm uổng công-phu hành-đạo cho.

          Áo dà cũng muốn mặc, giày đạo cũng muốn mang, muốn đứng trước cả nhân-sinh, để cho họ biết mình hướng-đạo. Ðường Tiên cũng lấp-lửng, nguồn Thánh cũng toan vào, mà thấy bạc rơi cũng chẳng bỏ, lợi mún chẳng từ, mượn danh Ðạo mà tạo danh mình, vô Thánh-Ðiện mà hơi tà còn phưởng-phất. Muốn cho nhà thiệt cao, áo thiệt tốt, mượn lốt cọp dọa cáo bầy, bụng trống lỗng, túi thâu đầy toan làm thầy lũ dại.

          Ôi! lốt Ðạo, lốt Ðạo, Thầy buồn cho trẻ ngây, chẳng còn biết làm sao đem Thánh-Giáo vào tay chúng nó được.

          Thầy nhớ xưa, kẻ mộ Ðạo, chịu ngàn cay muôn đắng, biết có người mà chẳng biết nhọc mình; giày gai áo bả, đội nguyệt, mang sao, gió trước lọt chòi tranh, mưa sau hư giạu lá, bần hàn chẳng quản, tay trắng dìu người, một mảy không bợn-nhơ, mới có thể lập ngôi cho mình đặng, có đâu lấy của lấn nhân, mượn quyền xua đức, kẻ chân-thành lánh mặt, đứa tà-mị áp vào, rồi cúm-núm mang hơi tà, lại đua nói rằng thờ chánh-giáo.

          Thầy hỏi: ai chứng cho?

          Lễ-Nhạc chẳng hoàn-toàn, nhiều đứa cậy tài học giỏi lượm-lặt sách xả rác hủ nho; mong bài bác đặng vinh mặt. Thầy bây giờ chỉnh để phú Thiên-điều hành luật, ai biết nguồn cội, vội sửa mình; mới mong tránh khỏi lũ tà-ma, mà đi cho cùng bước Ðạo.

          Uổng thay! nền Ðạo chẳng phải hư, ngày nay không phương tái lập. Thầy giao cho mấy đứa, vì Ðạo vì đời khá hiệp trí chung lo, họa may mới vớt người đặng muôn một.

          M... N... con được phép cho mấy anh Tr..., Tr..., coi Thánh-Giáo của Thầy. Thầy cho các con hay rằng: Ðại-lễ Tòa-Thánh chẳng hoàn-toàn theo cách-thức dạy trước đây thì khá biết rằng, có tà-quái chứng mà thôi nghe!

          Thầy khuyên các con:

     Bước Ðạo lần chơn một dạ thành,
     Xủ trần chớ luyến lợi cùng danh.
     Nâu-sồng nhuộm áo pha màu khổ,
     Tránh mối oan-khiên chớ buộc mình.

          Thầy ban ơn cho các con.

          Thăng


  Thánh-giáo của Nhàn-Âm Ðạo-Trưởng: Giải-thích hai câu "Lung kê hữu mễ than oa cận, Giả hạc vô lương thiên địa khoan.


  12-4-1930 (17-3- Canh-Ngọ)


  Nhàn-Âm Ðạo-Trưởng

          Hỉ chư Ðạo-hữu.

          Ðã lâu, Bần-Ðạo không được giáp mặt chư Ðạo-hữu, để luận một vài câu chuyện về đạo-đức. Hôm nay, Bần-Ðạo cũng để dạ khen một ít Hiền-hữu, đã để hết tâm chí trau-giồi thánh-chất, mà cũng buồn nhiều Ðạo-hữu còn chăm-nom bước thế hơn đường tu. Ðức Chí-Tôn đã lấy Từ-bi mà châm-chế, mong ngày Ðạo được hòa-bình. Vậy khá chung-trí hiệp tâm mà tái dìu mối Ðạo. Ấy là phương chuộc lỗi sửa mình mà trở về ngôi cũ đó. Phải khá lo xa.

          H... Hiền-hữu lúc nầy chuyên về văn-chương quốc-âm nhiều lắm há?

          Nhiều Ðạo-hữu khác đã từng được Thánh-Giáo và học-hỏi đã thông, vậy Bần-Ðạo xin giải giùm bài thi nôm nầy:

     Ðường về chớ nệ bước non sông,
     Lần đến tìm nơi cảnh bá tòng.
     Bụng trống thảnh-thơi con hạc nội, (1)
     Lúa đầy túng-thiếu phận gà lồng. (2)
     Cô-phần ngảnh lại đà bao tuổi, (3)
     Sô-diện xem qua khỏi mấy dòng. (4)
     Một điểm quanh-co lên một nấc,
     Lần-lừa ngày tháng ắt qua đông.

          (Nhiều người giải 4 câu trên, qua đến điển-tích và cặp luận thì không ai hiểu hết, nên Ngài giải-nghĩa).

  Giải:

          (1, 2) Lý- Bạch viết:

     Lung kê hữu mễ than oa cận,
     Giả hạc vô lương thiên địa khoan.

          Thích nôm: Gà-lồng có lúa đầy bụng hằng ngày, mà nồi nước sôi hằng cận bên, không biết phải bị giết ngày nào. Còn con hạc-nội, tuy bữa đói bữa no, nhưng Trời-Ðất rộng thinh, mặc tình cao bay xa liệng.

          Tóm lại, thà cực mà được thong-thả, còn hơn sướng mà phải chịu nguy-hiểm. Có mối Ðạo dìu mình được tự-do thiêng-liêng, mà cái tự-do thiêng-liêng ấy, ta hãy làm con hạc-nội mới mong chiếm được.

          (3) Cô phần là mả hoang.
          (4) Sô diện là nhăn mặt.

          Nghĩa giải riêng "Luận nhứt và luận nhì" chớ không phải chung-nghĩa.

  Giải:

          Ta nhìn mấy cái mồ hoang, mả lạnh, nếu tìm mà hỏi cho rõ tông-tích, thì toàn là những kẻ thiếu-niên nằm nơi đó, thế thì đời người như bọt nước, như mây bay; nếu chẳng lo tu cho sớm, chừng khuất bóng rồi, té ra mình chưa gặp Ðạo.

          Ðức Thích-Ca nói:

     Mạc đãi lão lai phương học Ðạo.
     Cô phần tận thị thiếu niên nhơn.

          Nghĩa là: Chớ có đợi lúc già mới học Ðạo, những mồ hoang ấy toàn là của kẻ còn trai-trẻ.

          Chư Ðạo-hữu hiểu rõ chưa?

          (4) Dòng đây là dòng nước, nước mà bị gió thổi, có con sông nào khỏi nhăn mặt, nước bị gió thổi như người bị cưởng-quyền, nếu chẳng thoát ra quyền ấy, thì chưa dễ chắc còn thân. Ðạo là phương dìu người khỏi quyền ấy mà thôi.

          Cổ Nho có câu:

     Thanh sơn nguyên bất lão, vị tuyết bạch đầu,
     Lục thủy bổn vô sầu, nhơn phong sô diện!

          Nghĩa là: Núi kia chẳng phải già, mà bị tuyết đóng nên bạc đầu. Nước kia chẳng phải sầu mà bị gió thổi nên nhăn mặt.

          Phải tìm cao xa mà hiểu.

          Còn hai câu chót ai cũng hiểu. Vậy chư Ðạo-hữu rán học đạo, nghe.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Gắng trau dồi đạo-đức để thắng tà-quyền.


  Giờ Sửu 23-3 Canh Ngọ (21-4-1930)


  Tái cầu:

  Thầy, các con

          Tr...! Thầy lập nền Ðạo nầy ra, là do nơi Thiên-thơ, lại cũng có lòng Từ-Bi, để vớt cả mấy chục triệu ức nguyên-nhân lớn-lao, trở hồi cựu-vị. Thầy biết có những chơn-linh, vì lãnh mạng tá phàm, mà dìu-dắt các con của Thầy, nên chẳng nại công lao-nhọc, yêu cầu cùng Tam-giáo nới tay cho Thầy cứu rỗi các con.

          Than ôi! Công-trình Thầy và các Ðấng Thiêng-liêng thì nhiều, mà tấc thành của mỗi con, thì không đặng mấy; nhiều phen sóng khổ, muốn chìm đắm các con, mà Thầy phải sợ cho đến nhăn mày khổ-lụy. Thấy vậy, chẳng đành, Thầy phải sửa-cải Thiên-cơ, mà để cho mỗi đứa được có ngày giờ, và thế-lực mà dìu-dắt nhau, cho tròn phận sự; nhưng rốt lại, tà quyền cũng lấn-lướt chất Thánh, bước tục dẫn chơn phàm; Thầy rất đau lòng mà dòm thấy con cái liếu-xiếu, bị lâm vào đường tà-quái.

          Ðứa thì bị mê-tài, đứa thì ham cận sắc, đứa bị biếm vào lối lợi-quyền, đứa bị xô vào nơi thất-đức. Mỗi đứa mỗi nẻo, đều quăng sạch chất thiêng-liêng, lầm-lũi đưa tay theo mấy mươi động.

          Hại nữa, là các con lại bị nó tàng-ẩn, xô cho dang nhau, bứt nghiến tình đoàn-thể, chặt lìa dây liên-lạc; giành xé cắn-rứt nhau, như kẻ khác nhà, gà riêng ổ; cho đừng có thế-lực chi, mà kình-chồng với chúng nó; rồi rốt cuộc lại, thì các con lần lần bị manh-mún phân chia, sa vào hang sâu vực-thẳm.

          Thầy tưởng để cho các con lo-liệu giành-giựt, đương cự với chúng nó; nhưng dòm Thiên-thơ, thì tám phần mười, đã sa ngay vào chơn của quỉ-vương vày-đạp; mà phần đông, các con là bậc phẩm-cao, chức trách trọng-hậu; Thầy phải ép lòng chịu tư-vị với các con, mà thố-lộ một ít. Vậy nên biết mà kiềm-sửa bước đường, đặng cứu-chữa căn bịnh cho nhau, và ngăn-ngừa bước đường cho những đứa sẽ đến.

          Tà đã thắng chánh, thì con làm thế nào mà đương cự cho kham. Con là đứa Thầy đã tin-cậy hồi mới ban-sơ; tuy bước đường cũng lắm lúc sai-lầm, nhưng nhờ các Ðấng Thiêng-liêng thương mà chỉ-dẫn; nên bước vừa trờ tới, kịp lúc trở ra. Thương hại thay cho nhiều đứa khác, quyền chưa từng nắm, của chưa đặng cầm, sắc chưa từng gần, lợi chưa từng thấy; bị lũ quái tùy Thiên-thơ, đem treo trước mắt, mà phải lầm-lũi bước đường; chơn-linh quí-hóa kia mắc lẫn với xác phàm, mà phải chịu muôn đời chìm-đắm.

          Ðạo tuy cao, song nên biết sức quỉ, cũng chẳng hèn; nếu không ngăn-ngừa, dằn lửa nóng trong tâm, thì lửa Tam-muội của Quỉ-vương đốt cháy. Con khá hiểu lời Thầy, và nên biết rằng, nếu con chẳng dụng quyền-lực của Thầy, ban cho con, mà đương-cự dìu-dắt các em, thì một ngày kia, nó dẫn đi lần hồi hết; rồi còn một mình; như chim lẻ bạn, như phụng lạc bầy; gặp cơn giông-tố kia, cũng chẳng sức gì đởm-đương cho khỏi xa nơi hắc-ám. Chừng ấy thì Thế-giái phải tạo-lập lại, sụt các con cho đến địa cầu bảy mươi hai, đặng chờ lúc thiên-niên đày vào nghiệt-cảnh. Nên biết trách-nhậm rất nặng-nề, nếu chẳng kham, thì con đường thiêng-liêng kia, đâu an-vị được.

          B...! Thầy đã lấy ân-huệ ban cho con, rất xứng-đáng; cái ân-huệ ấy, là tấm sắt hộ tâm; sao chẳng giữ-gìn trọng-trách, làm cho chinh lòng nhau. Chưởng-Ðạo Kiêm-Biên lãnh mạng Thầy mà dìu-dắt; hễ có một bực trổi hơn, thì con đường phải gay-trở thêm. Nếu cái nhẫn kia chẳng đặng để đứng đầu, làm cho nó phiền trả chức lại, cũng như Lý-Bạch ngày nọ thì mong chi đi cho cùng bước.

          Thầy thấy Thiên-thơ mà đau lòng, nên mấy lời nầy là lời chót thiết-yếu chung ; nơi đây cũng vậy, mà Kim-Biên cũng vậy, khá chung lo mà gở rối, nghe!

          Thầy ban ơn cho các con.

          Thăng


  Thánh-giáo của Quan-Thánh Ðế-Quân khuyên: Cải tà qui chánh.


  Ngày 12-5 Canh-Ngọ (8-6-1930)


  Quan-Thánh Ðế-Quân

          Hỉ chư Ðạo-hữu,

          Nền Ðạo chưa lập thành, mà bên trong, thì người biến trau thánh-chất, nơi ngoài, người lại muốn kêu-nài so-đo với các Ðấng Thiêng-liêng, đặng làm cho rõ mình là thấy xa hiểu rộng.

          Thời thế đã đỗi-dời, họa Thiên-điều hầu kế cận; từ Nam chí Bắc, khắp Ðông qua Tây, thỉnh-thoảng trường náo-nhiệt khởi động, diệt tàn kẻ vô Ðạo. Xác phàm mắt thịt, nếu đã sẵn ánh Thiêng-liêng, mà không sớm tỉnh-hồn, thì mảnh tro-bụi kia, chẳng khỏi chịu hình đòi lúc. Than ôi! Trời cao minh soi xét, mà người vẫn mê-muội ám-mờ, đem mảnh trí cỏn-con kia, chống kình với khuôn-linh Tạo-hóa. Muốn học mùi Ðạo, mà lại kèo-nài giao-kết, thì dầu cho bậc phẩm nào đi nữa, cái ân đức từ-bi cũng khó chìu theo được.

          Các Ðấng Thiêng-liêng xưa kia khổ-hạnh, công-cán thế nào mới được về ngôi cao phẩm quí, há chẳng phải là gương tín-thành đáng noi dấu hay sao?

          Ðời mộng-ảo nầy, sự còn mất như bọt nước mây bay, khá qui chánh cải tà, nắm giữ lòng thiện-niệm, thì một may mới tránh khỏi bẫy vô-thường của quỉ-vương đương giành xé. Tánh kiêu-căng tự đại, là hang thẳm chôn lấp trọn thân-hình hồn-phách đó; nên ghi nhớ mà lập tâm sửa mình. Khá gắng nhớ bài nầy:

     Khuôn đời chưa dễ tạo nên hình,
     Tóc bạc còn mờ lối nhục vinh.
     Hòn ngọc khó đem trau thánh-chất,
     Cân vàng khôn lấy nện chày kình.
     Phước Trời gieo sẵn còn giao kết,
     Lợi thế chưa nên xúm giựt-giành.
     Thời cuộc tuần hườn tai-ách khởi,
     Liệu mà xông-lướt liệu đua tranh.

          Các Ðạo-hữu Thiên-phong nên giảng bài nầy cho chúng-sanh.

          Thăng


  Thánh-giáo của Nhàn-Âm Ðạo-Trưởng khuyên: Sớm tỉnh-ngộ, giữ vững tinh-thần để tránh khỏi nạn diệt vong.


  Ngày 12-5 Canh-Ngọ (8-6-1930)


  Nhàn-Âm Ðạo-Trưởng

          Hỉ chư Ðạo-hữu, chư Ðạo-muội,

          Bần-Ðạo vâng Ðức Chí-Tôn đến tỏ cùng chư Ðạo-hữu yêu-dấu ít lời.

          Bần-Ðạo rất buồn cho nhơn-sanh, chưa kịp nương bóng Ðạo, để đến đỗi ngày nay Thiên-điều đã cận, nên biển khổ phải chịu đắm-chìm, khó mong siêu-rỗi đặng. Cũng nơi Thiên-tai, ách nước, nhưng rất đau lòng, dòm thấy muôn ngàn nhơn-loại lặn-hụp chới-với nơi vực thẳm hang sâu kia, mà con thuyền Bát-Nhã cũng còn sóng dập gió dồi, linh-đinh trên biển khổ, sông mê, khó vớt người bị đắm.

          Nền Ðạo thung-dung được đứng sững trên cõi Việt, mà đùm-bọc che-chở những kẻ hữu-phước, hữu-phần, nếu dần-dà chẳng tỉnh-ngộ, mà ung-đúc cho cứng như khối tinh-thần, để nay trở bước, mai đổi đường, thì mảnh xác phàm-tục kia, tránh sao khỏi lối tan-tành ra tro bụi.

          Bần-Ðạo khuyên khá hết dạ kỉnh-thành, mà vọng-ngưỡng nơi Ðấng Chí-Tôn, thì con đường được thung-dung đằm ấm, chí ư đem họa cỏn-con biến đổi trong gia-đình, mà so-sánh trành-tròn với đức háo-sanh của Tạo-hóa, thì đường đạo-đức minh-quang, thể nào trông trờ bước tới nữa, mà vẹt ngút mây xanh trông vào cảnh tự-tại.

          Vào nơi đạo-đức rồi, dầu cho phải cắt ái ly gia, chia tình xẻ nghĩa, máu thịt đoạn ly, mà làm cho tròn trách nhậm xứng-đáng của mình, để hiến-thân chuộc sanh-mạng cho muôn ngàn kẻ đồng-bào, thì cái đau-đớn thường-tình, sự khổ tâm ở thế kia, đau-khổ nào có tiếc. Ấy là cử-chỉ của bậc Thánh trước, tìm mối chơn đạo như thế, chư Ðạo-hữu nên ghi.

          Thăng


  Thánh-giáo của Lý-Bạch dạy rằng: Ðạo chẳng phải món hàng để cầu nài người này kẻ khác.


  Ngày 5 tháng 5 Canh-Ngọ (10-6-1930)


  Lý-Bạch

          Hỉ chư Ðạo-hữu,

          ................................................................................ạo chẳng phải một món hàng mà nay đem cầu người nầy, mai đem nài kẻ kia, cho họ biết mà nhìn nhận, thật nên nhục thể Ðạo quá! Ðấng Chí-Tôn đã gieo giống quí-hóa rồi, thì cần phải vun-trồng cho cội sởn-sơ. Cội sởn-sơ mới có đâm chồi trổ tược nhành lá sum-sê, hoa đơm sắc-sảo, rồi mới đến trái oằn sai mà thành kết-quả xứng-đáng. Chừng hương nực mùi, hoa đơm trái rồi, ngàn dặm cũng tìm đến hưởng nhờ giống qúi, nhọc chi phải hạ mình mà làm cho nhẹ-nhàng phẩm-giá.

          Các Ðạo-hữu cứ đường ngay thẳng tới, chung lưng đâu cật mà lo việc mình, thì muôn việc đều nơi Chí-Tôn sắp-đặt nghe.

          Tr... Hiền-hữu rõ chưa? Ðã lầm nhiều rồi đó. Danh Ðạo đã bán một lần rồi, rán mà chuộc lại. Tòa-Thánh là cội nguồn, ngày nào được sừng-sựng đứng-vững nêu trên miền Tây-Vức nầy, ấy là ngày họ cầu-thỉnh các Ðạo-hữu đó. Nên biết mà lo.

          ...............................

          Thăng


  Thánh-giáo của Lý-Giáo-Tông dạy rằng: Chư Ðạo-hữu vì mang nặng thi-phàm nên phải chịu cường-quyền đè-nén, còn Ngài thì chưa ai phạm đến đặng. Vậy Ngài đem cặp nhãn thiêng-liêng để thấy giùm mọi điều.


  Tòa-Thánh, ngày 24 Décembre 1930 (Canh-Ngọ)


  Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ
  Lý-Giáo-Tông

          Hỉ chư Hiền-hữu, chư Hiền-muội.

          Lão đã mang một cảm tình rất nặng cùng chư Hiền-hữu, Hiền-muội rồi đó; Lão là người ngoài vòng thế-sự hèn lâu, nên đòi phen bợ-ngợ, phải tìm-tàng, lượng trí-lý mỗi người, ôi! nghĩ nên rất khó! Vì khi nãy, Lão thấy con cái Chí-Tôn đông-đảo dường ấy, may là một nước Việt-Nam chưa đủ trọn, mà dường này, ngày nào Ðạo đã truyền bá toàn trong nhơn-loại, trọn khắp ngũ-châu, mới sao nữa!

          Ngán thay cho cái trách-nhậm nặng-nề, vì trót đã hứa cùng Từ-bi ra tế-độ, hễ trách-phận đàn anh, tuy nhiên lấy oai-quyền khuyến-nhủ trừng trị lấy em mặc-dầu, chớ cũng nên hiểu tâm của mỗi đứa. Lão chỉ sợ một điều là Lão không phương gần kẻ tà tâm, toan dạy-dỗ. Còn như gần kẻ đạo-đức chơn-thành thì rất dễ, song chẳng cần ích, tâm Thánh là ngôi vị của Ðấng Thiêng-liêng, không lo trau-giồi thì cũng còn tự-nhiên vì vẻ đẹp, còn vẻ đẹp thiên-nhiên đã mang nặng thi hài nơi khổ-cảnh nầy mà không mất thì đoạt vị đã đặng rồi, lại cần ai nâng-đỡ; ấy vậy, Lão đến mà gieo hột Thánh cốc nơi lòng của kẻ tà-tâm, mong cho đơm bông kết-quả, đặng liệu thế hồi tâm, chớ chẳng phải đến rước người hiền ngõ.

          Lão đây cũng vậy, mà chư Hiền-hữu cũng vậy, chúng ta đã đến tạo thế sửa đời vẫn là phận-sự chúng ta đã hẳn, hãy phải biết phận mình mới an tâm, liệu thế chuyển xây, đã có khó ắt có hay, đã có gay thì có thuận, bền chí xem mảy-mún cơ Ðời. Chư Hiền-hữu, chư Hiền-muội, xem trong năm khai Ðạo, biết bao khỗ-não truân-chuyên, Lão vì đã thấy rõ, nên không nỡ ngồi an xem cơ thắng-bại, Lão nhứt định đứng chung vai đâu cật cùng chư Hiền-hữu, chư Hiền-muội mà chia bớt khổ-tâm.

          Lão chẳng phải sợ, vì chưa có quyền-hành hữu-vi nào mà phạm đến Lão đặng, chỉ sợ giùm cho chư Hiền-hữu, chư Hiền-muội mang nặng thi phàm mà chịu cường quyền đè nén. Chư Hiền-hữu, chư Hiền-muội, có đạt được phép tiên-tri như vậy đâu mà mong tránh khỏi.

          Lão nghĩ như thế, nên nhứt định tái-thủ quyền-hành, đem cặp nhãn thiêng-liêng thay vì cặp nhãn của Thầy đặng thấy giùm mọi điều cho chư Hiền-hữu, chư Hiền-muội, đặng quyết thắng chúng-sanh trong kỳ khai đạo nầy, thì Lão tưởng khi lão chưa phải là người vô-dụng vậy.

          Lão nặng mang tình nghĩa cùng một bạn thiêng-liêng vì đời lãnh mạng, tạo Ðạo đặng cứu chúng-sanh mà phải chịu mông trần vào cảnh đọa. Lão nên nói rằng: cơ thưởng phạt của Thiên-Thơ thì lắm điều trái hẳn với trí người tưởng-tượng, có nhiều khi thưởng hữu-hình mà làm hình phạt vô-vi, mà cũng có khi thấy hình-phạt hữu-vi mà thưởng thiêng-liêng công-nghiệp.

          Vậy cái thưởng và cái phạt của Lão dùng điều-đình Thánh-Giáo, nhiều khi chư Hiền-hữu, chư Hiền-muội không phương thấy lý đặng. Nên khá dè chừng, đừng vội luận nhảm, bàn khùng, mà mang tội thiêng-liêng rất uổng, nghe!

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Biết thiên-mạng, biết mình biết chúng-sanh, ấy là biết tìm ngọn đuốc sáng-sũa thanh-cao, mà nâng mình khỏi nơi bển khổ.


  Mồng 9 tháng 2 Tân-Mùi (26-4-1931)


  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài

          Hỉ chư môn-đệ.

          Tr...! Nền Ðạo chinh-nghiêng, ấy cũng nơi Thiên-định. Nước có trị loạn, đời có hưng vong, thì Ðạo tất phải có dùn thẳng, quanh co, rồi mới đến thẳng-rẳng đường ngay mà lập nên thể-thống.

          Thầy đã vì chúng-sanh mà lập Ðạo, nhưng kẻ phàm-tục còn ám-muội, tham danh chác lợi, lấn tước cầu quyền, thì ấy là tự chúng nó gieo mình nơi vực thẳm; cân thiêng-liêng thế nào, rồi cũng vì tội-tình ấy, mà để cho các con biết sự khinh-trọng lúc kết cuộc ra sao.

          Con khá giữ mực thẳng, mà đi cho cùng bước Ðạo; ấy là tri thiên-mạng đó.

          Cuộc biến-đổi đau-đớn ở thế-tình, chẳng qua là do Thiên-thơ định-đoạt. Rủi may, may rủi khá biết có Thầy, có Ðạo; vui lòng thiện-niệm, thì sự lo-lắng mảy mún chi của con, củng có nơi thiêng-liêng biết đến, nghe!

          Chớ nên xao-tâm động-trí, ngơ-ngẩn theo thường tình, thì não-cân được tự-minh, mới có thể ngăn cản tà-mị độn nhập vào mà khuấy-rối; Ấy là lời dặn đinh-ninh, nếu chẳng lưu tâm, thì chẳng khỏi sự khổ xảy tới.

          Nên biết nghe!

          Ð... đến nghe dạy, nghe và kiếm biết.

     Cái Ðạo can thường có thế thôi,
     Thương sanh giữ vẹn chớ nghiên dời.
     Nhọc đời chưa dễ công đeo-đuổi,
     Nâng thế tua trau quả đắp-bồi.
     Chích cánh riêng vui con hạc lánh,
     Ngừa thuyền còn đợi nhánh tùng rơi.
     Ðường tơ đã đứt đừng toan nối,
     Ðạo-đức thìn lo trở lại ngôi.

          Căn xưa quả cũ, đã trả vẹn thì con đường đạo-đức, tất là nấc thang dìu đến phẩm cũ ngôi xưa. Biết thiên-mạng, biết mình, biết chúng-sanh. Ấy là biết tìm ngọn đuốc sáng-sủa tôn-chỉ thanh-cao, mà nâng mình khỏi nơi biển khổ vậy....

          Thăng


  Thánh-giáo của Lý-Giáo-Tông dạy rằng: Ngài lãnh việc Giáo-Tông mà lập vị cho đàn em bước tới, v.v..


  Ngày 1-8-1931 (Tân-Mùi)


  Ð..T.K.P.. Lý-Giáo-Tông

          Th... Tr... Nh... ngày nay Lão đã nhượng nửa quyền-hành cho đó, là có ý để mắt coi Hiền-hữu đúng phận cùng chăng? Lão đã hạ mình bỏ quyền Nhứt-Trấn, lãnh việc Giáo-Tông mà lập vị cho đoàn em bước tới. Lão đã lắm phen thấy điều khó-khăn mắc-mỏ của phần ấy, nên ra tay giục loạn đặng phân rõ chánh-tà, hầu giúp phương cho Hội-Thánh trừ-khử.

          Lão để mắt coi cái công-bình phàm của chư Hiền-hữu giữa Tòa Tam-Giáo là dường nào? Lão lại còn lấy công-bình Thiêng-liêng mà để phương cho mỗi vị tội-nhơn cải lỗi lấy mình, ấy là thể lòng từ-bi của Ðức Chí-Tôn. Bằng chẳng, thì Lão đã hạ cơ trục-xuất cả thảy, chư Hiền-hữu đừng tuởng lầm rằng vì Ðạo chinh-nghiêng mà buộc Lão tùng đời; ấy là lời tuyên-ngôn của Lão đã hứa quyết. Hiền-hữu làm thế nào cho vừa trách-nhiệm thì làm cho Lão xem thử.

          Ng... Tr... Th... Lão để lời ban-khen đó, nên hư của Ðạo đều nơi tay Hiền-hữu, Hiền-hữu khá liệu lấy mà giữ-gìn. Lão ở trong thân Hiền-hữu, Hiền-hữu ở trong thân Lão, Lão đủ quyền hành mà xây-chuyển thiên-cơ được cùng chăng cũng do Hiền-hữu. Khá kính lịnh. Chí-Tôn để lời mừng cho Hiền-hữu.

          Th... T... Th..., Lão mừng Hiền-hữu đó. Lão vì Chí-Tôn đã hứa mà lo lập vị cho đáng giá, vậy Hiền-hữu cũng phải tận tâm mà chung lo với Lão mới phải.

          Ngày nay đã hành-chánh, thì cũng nên lập mình cho đủ tư-cách của một người cầm sanh-mạng của nhân-loại. Chưa có ngôi-vị Ðế-vương nào mà sánh với phẩm-vị Thiêng-liêng đặng, khá phân-biệt trượng khinh mà giữ-gìn kẻo bị tà-tâm rối-loạn. Hiểu à.

          Lão chưa hề thấy ai để trọn tấc lòng mà làm nên danh-thể cho Ðạo, mà kẻ phá Ðạo hư rất nhiều. Hiền-hữu rán mà trừ tà, diệt mị cùng Lão, kẻo ngày sau tránh không qua lời tiên của Lão đa nghe! Phải hiệp-đồng cùng cả chức-sắc Ðại-Thiên-Phong mà khử-loạn, bằng chẳng vậy thì Lão nhứt-định không cho ai thăng cấp một người, Hiền-hữu biết rằng trong trận trí-binh nầy, nếu không đủ tài tình oai-dõng thì chẳng hề thắng đặng. Hiền-hữu đã lãnh trách-nhiệm nặng-nề giáo-hóa, thì khá dạy sanh-chúng biết lẽ chánh-tà mà toan độ rỗi, còn mưu-chước của quỉ-quái, tinh-ma là mưu của Lão để phân-biệt chơn-giả, vàng-thau, cho phẩm-giá trọng-khinh. Nếu Hiền-hữu để tai vào lời dối-trá thì là làm binh-khí cho chúng nó hại Ðạo đa, nghe!

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn dặn: Làm phận-sự cho vẹn-vẻ cùng Thái-Bạch. Hễ có mạng lịnh chi có đủ Thái-Bạch và Hộ-Pháp hạ truyền thì phải hội đủ nhơn-sanh, Hội-Thánh và Thượng-Hội mà cứu-xét.


  Tây-Ninh (Thảo-xá Hiền-Cung), ngày 23 Décembre 1931


  Thầy, các con

          Thầy lấy làm vui được gặp các con đủ mặt ngày-nay mà hầu Thầy.

          Các con nghe lời dặn cần-yếu nầy, mà làm phận-sự các con cho vẹn vẻ cùng Thái-Bạch.

          Các con phải nhớ rằng toàn Thế-giới Càn-khôn, chỉnh có hai quyền: trên là quyền-hành Chí-Tôn của Thầy, dưới là quyền-hành của sanh-chúng. Thầy đã lập hình-thể hữu-vi của Thầy, nghĩa là Hội-Thánh của Ðại-Ðạo ngày nay rồi thì Thầy cũng phải ban quyền-hành trọn-vẹn của Thầy cho hình-thể ấy, đặng đủ phương tận-độ chúng-sanh, còn các con cả thảy đều đứng vào hàng sanh-chúng, dưới quyền-hành chuyển thế của đời, nghĩa là toàn nhơn-loại đồng quyền cùng Thầy, mà tạo-hóa vạn-linh vốn là con-cái của Thầy, vậy thì vạn-linh cũng có thể đoạt-vị vào hàng Thần, Thánh, Tiên, Phật đặng.

          Trong quyền-hành ấy có nhiều đẳng-cấp, nên khỏi phải chịu phẩm Người: ấy vậy Người là chủ-quyền của vạn-linh. Thầy nói rõ: quyền Chí-Tôn là Thầy, quyền Vạn-linh là sanh-chúng, ngày nào quyền-lực Chí-Tôn đặng hiệp một cùng Vạn-linh thì Ðạo mới ra thiệt-tướng. Thầy đã ban quyền-hành Chí-Tôn của Thầy cho hai đứa làm đầu Hội-Thánh là Giáo-Tông cùng Hộ-Pháp. Vậy thì quyền-hành Chí-Tôn của Thầy đặng trọn-vẹn khi Giáo-Tông cùng Hộ-Pháp hiệp một . Còn cả nhơn-loại thì là quyền lực Vạn-linh. Quyền-hành Chí-Tôn của Thầy, duy có quyền-hành Vạn-linh đối-phó mà thôi.

          Thái-Bạch hằng giận các con rằng: mọi điều chi nó đã hiệp đồng cùng Hộ-Pháp mà ban-hành, thì các con lại còn khi lịnh mà xem rẻ-rúng. Vậy thì từ đây hễ có mạng-lịnh chi đã đủ hai đứa nó hạ-truyền thì các con phải hội đủ nhơn-sanh Hội-Thánh và Thượng-Hội mà xét nét cho cặn-kẽ phân-minh, đặng thi hành phận-sự.

          Thái-Bạch đã hứa cùng Thầy rằng, qua ngày Tòa Tam-Giáo nữ-phái rồi, thì nó sẽ phong Thánh thêm nữa, Các con rán mà chìu theo lòng nó nghe.

          Thầy ban ơn cho các con.

          Thăng


  Thánh-giáo của Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn dạy rằng: Nước Thiên-đường thì ít kẻ, cửa Ðịa-ngục vẫn nhiều người...


  Thánh-Thất Kiêm-Biên, ngày 14 tháng 2 Nhâm-Thân (20 Mars 1932)


  Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn

          Bần-Ðạo chào Quyền Giáo-Tông, Hộ-Pháp, Tiếp-Ðạo và Hội-Thánh Ngoại-Giáo.

          Nam nữ Thiên-phong xin nghe: nước Thiên-Ðường thì ít kẻ, cửa Ðịa-Ngục vẫn nhiều người, chưa từng thấy hạng nhơn-sanh nào mà tự-trọng thân hình, chẵng hữu-ích chi cho cả cơ Tạo mà đoạt vị Thần, Thánh, Tiên, Phật. Ngôi vị Thiêng-liêng chẳng phải do nơi sự cầu may mà đoạt đặng.

          Bần-Ðạo khi đắc lịnh cầm Chưởng-Ðạo lập Hội-Thánh giáo đạo tha phương, thì tùng lòng bác-ái của Chí-Tôn, mở rộng thế cho nhơn-sanh dâng công đổi vị, Bần-Ðạo chẳng kể là nguyên-nhân, hóa-nhân hay là quỉ-nhân, ví biết lập công thì thành Ðạo. Bần-Ðạo để cho mỗi người tự-do định-phận, lại tùy thế khó-khăn mà gầy thành-công-quả: ấy vậy, nếu lấy phép công-bình thì tự-nhiên, nên thì thâu, hư thì bỏ. Bần-Ðạo đã chán thấy kẻ bất-lực rất nhiều. Vậy Bần-Ðạo để lịnh cho mỗi vị Thiên-phong xét mình khai tội cùng Giáo-Tông và Hộ-Pháp, rồi sau mới định rõ điều thưởng-phạt.

          Thăng


  Thánh-giáo của Bát-Nương: Giải thích về âm-quang.


  Tòa-Thánh Tây-Ninh, tháng 10 năm (1932)


  Bát-Nương Diêu-Trì-Cung

  (Giải-thích về Âm-quang)

          Âm-quang là khí-chất hỗn-độn sơ-khai, khi Chí-Tôn chưa tạo-hóa; lằn âm-khí ấy là Diêu-Trì-Cung chứa để tinh-vi vạn-vật, tỷ như cái âm-quang của phụ-nữ có trứng cho loài người. Khi Chí-Tôn đem dương-quang ấm-áp mà làm cho hóa sanh, thì cái khoảnh âm-quang phải thối-trầm làm tinh-đẩu là cơ-quan sanh-hóa vạn-linh. Song lằn âm-quang ấy có giới hạn, nghĩa là nơi nào ánh linh-quang của Chí-Tôn chưa chiếu giám đến, thì phải còn tối-tăm mịt-mờ, chẳng sanh, chẳng hóa. Vậy thì nơi khiếm ánh Thiêng-liêng là âm-quang, nghĩa là âm-cảnh hay là địa-ngục, Diêm-đình của Chư-Thánh lúc xưa đặt hiệu. Vậy thì chính lời nhiều Tôn-giáo, nơi ấy là những chốn phạt tù những hồn vô căn vô kiếp, nhơn-quả buộc ràng, luân-hồi chuyển thế, nên gọi là âm-quang, đặng sửa chữ phong-đô địa-phủ mê-tín gieo-truyền, chớ kỳ thật là nơi để cho các chơn-hồn giải thân định trí (một nơi trung-gian giữa thiên-đường và địa-ngục hay là mờ-mờ mịt-mịt). Ấy là một cái quan-ải, các chơn-hồn khi qui-thiên, phải đi ngang qua đó. Sự khó-khăn bước khỏi qua đó là đệ-nhứt sợ của các chơn-hồn. Nhưng tâm tu còn lại chút nào nơi xác thịt con người, cũng nhờ cái sợ ấy mà lo tu niệm. Có nhiều hồn chưa qua khỏi đặng, phải chịu ít nữa, đôi trăm năm, tùy chơn-thần thanh trược, Chí-Tôn buộc trường-trai cũng vì cái quan-ải ấy.

          Em nói thiệt rằng, mấy anh hiểu thấu, thì kinh-khủng chẳng cùng, nếu để cho chơn-thần ô-trược thì khó mong trở lại cõi thiêng-liêng và về cùng Thầy đặng.

           Em biết đặng nhiều hồn còn ở lại nơi ấy trót ngàn năm chưa thoát qua cho đặng. Thất-Nương ở đó đặng dạy-dỗ, nâng-đỡ các chơn-hồn, dầu sa-đọa luân-hồi cũng có người giúp-đỡ. Nghe lại coi có phải vậy chăng?

          Thăng


  Thánh-giáo của Bát-Nương cho hay Ðại Từ-Phụ trợ pháp về quyền cầm mạng nhơn-sanh và Lục-Nương cho biết về sự chuyển-pháp làm cho các Ðấng vui mừng.


  Tòa-Thánh (Phạm-Môn) 12 Février 1933 (29-12 Quí-Dậu)


  Bát-Nương

     Mầng nhau vì thấy giúp nên nhau,
     Mầng Ðạo từ đây đẹp vẻ màu.
     Mầng xác chí-linh thêm mãnh-lực,
     Mầng thần chơn-lý đặng danh cao.
     Mầng duyên nhân-loại đường tu vững,
     Mầng phước nguyên-hồn chẳng chút hao.
     Mầng Ðạo từ nay nâng thế-giới,
     Mầng nền chánh-giáo trở thanh-cao.

          Em an dạ, từ đây đã quan-kiến sự kết-cuộc của Chí-Tôn đã định trước. Em nhớ lại, khi Ngọc-Hư định cho Hiệp-Thiên-Ðài cầm số-mạng nhơn-sanh, lập thành chánh-giáo, thì Ðại-Từ-Phụ lại trở pháp, giao quyền ấy cho Cửu-Trùng-Ðài. Cả Ngọc-Hư chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đều ngạc-nhiên sự lạ. Ðại-Từ-Phụ phổ-giáo rằng: Hay, hay không lẽ để phận hèn, ngày sau sẽ rõ thánh-ý Người quyết liệu.

  Lục-Nương Diêu-Trì-Cung

          Em chào mấy anh, em đương ở Ngự Quan-Cung, Bát-Nương đến cho hay rằng mấy anh đương ngưỡng nghĩa, nên vội-vã đến hầu. Khi mơi nầy em đặng tin lành: Ngọc-Hư lo chuyển pháp. Cả Thiên-thơ hủy phá, sửa-cải pháp chơn-truyền. Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật vui mừng chẳng xiết, Diêu-Trì Từ-Mẫu đẹp dạ không cùng, nhưng vì cái mừng ấy mà làm cho Người đổ-lụy ngâm bài than nầy:

     Vú mẹ chưa lìa đám trẻ con,
     Ðộ sanh chưa rõ phận vuông tròn.
     Quyền cao Ngự-Mã là vinh bấy,
     Phận mỏng Hiệp-Thiên biết giữ còn.
     Lợt điểm Thánh tâm trần-tục khảo,
     Vẻ tươi bợn thế nét dò-đon.
     Thà xưa ví bẵng nay gìn vậy,
     Lòng mẹ ngại-ngùng con hởi con!

          Nhị-Ca ôi! bài thi làm cho cả cung Diêu-Trì đều đổ lụy. Mấy anh nên lấy nó làm phép hằng tâm , thì bước vinh-diệu thiêng-liêng không lạc nẻo.

           Anh Qu... Th..., lịnh Quan-Âm dạy anh ẩn-nhẫn, đợi Người lo giúp.

          Thăng


  Thánh-giáo của Quan-Âm Như-Lai dạy rằng: Ðạo quí là tri hòa.


  Ngày 17 tháng 3 Quí-Dậu (1933)


  ThườngCư Nam-Hải Quan-Âm Như-Lai

          Thiếp mừng mấy em, mấy em nghe à.

          Ðạo quí là tại hòa . Các em nghĩ thử mà coi, tạo Thiên lập Ðịa cũng bởi âm-dương hòa-hiệp sanh-hóa muôn loài, cũng bởi một chữ hòa, đến đổi như thân của người có tạng có phủ. Tạng-phủ ấy, nếu chẳng hòa, thì con người chẳng hề sống bao giờ. Kịp đến tâm-hồn bất hòa thì thất-tình lục-dục đều phát khởi tranh ngôi với thần lương tâm, nếu kém lực, thì con người ấy duy có sanh-hoạt trong vòng vật-dục chớ chẳng hề biết Thiên-lý là gì?

          Các em thử nghĩ cái phẩm-giá của kẻ ấy cao hèn là thế nào, người chẳng có hòa là thế đó.

          Còn gia-đình chẳng hòa, thì cha con mích nhau, chồng vợ lìa tan, anh em ly tán.

          Còn trong luân-lý chẳng hòa, thì dân-cư bất-mục, nước chẳng hòa thì sanh ly-loạn.

          Còn cả thế-giới bất hòa, thì nhơn-loại đấu-tranh.

          Vì vậy thiếp khuyên các em dĩ hòa vi tiên.

          Thăng


  Thánh-giáo của Quan-Âm dạy: Phải thể theo đức háo sanh của Ðức Từ-Bi mà mở lòng bác-ái thương đến vạn-vật, vì vạn vật cũng do Ðức Từ-Bi mà sanh hóa.


  Ngày 21 tháng 4 năm 1933 (Quí-Dậu)


  ThườngCư Nam-Hải Quan-Âm Như-Lai

          Thiếp chào các em. Các em có hiểu vì sao mà phải khai rộng lòng thương cho đến bác-ái chăng?...

          Vì vạn-vật do Ðức Từ-Bi mà sanh-hóa trong cả thế-gian, vậy vạn-vật đồng nhứt thể. Tánh háo sanh của Ðức Ðại-Từ-Bi cũng nhân đó mà vô-biên, vô-giới. Còn chúng ta lại là một loài trong vạn-vật, thì chúng ta cũng ở trong luật hóa-sanh ấy. Vì vậy hễ mà giết một mạng sống thì đau lòng Ðức Ðại-Từ-Bi, mà hễ đau lòng Ðức Ðại-Từ-Bi, thì Thiên sầu Ðịa thảm. Các em thử nghĩ, người tục có dám phạm đến oai Trời chăng?

          Cứ do đó, thì ta đủ rõ rằng: Ta phải mở lòng bác-ái, thương xuống đến các vật yếu-hèn, một là tránh khỏi sa vào luật quả-báo, vì luật Thiên-điều chẳng hề vị ai. Tuy mắt thịt không bao giờ thấy được, chớ kỳ thiệt một mảy lành dữ không qua được. Các em có lẽ hiểu câu: "Thiên võng khôi-khôi, sơ nhi bất lậụ" Ấy là một lẽ, còn một lẽ nữa là người sanh trong cõi trần, Ðức Ðại-Từ-Bi ban cho một tánh tối-linh hơn vạn-vật, là có ý để thay-thế cho Người mà dìu-dắt loài yếu-hèn hơn.

          Các em thử xét, ở đời nếu cha phàm mà rủi có một đứa con bất hiếu, thì có phiền chăng? Còn Ðức Ðại-Từ-Bi mà có con không lòng bác-ái thì thế nào? Mà người có nên trái lòng Trời là Ðức Ðại-Từ-Phụ chăng?

          Thăng


  Thánh-giáo của Quan-Âm dạy: Phải lo cúng kiến thường, để cho chơn-thần sáng-láng,cầu tha-thứ tội-tình, cảm-ứng và mở rộng lòng bác-ái.


  Ngày 8 tháng 5 năm 1933 (Quí-Dậu)


     Quang minh chánh-đại lập tâm-thành,
     Âm chất khả tu Ðạo khả minh.
     Bồ liễu nhứt thân sanh biến hóa,
     Tác thành kim thể đắc trường sanh.

          Chào các em. Các em phải lo cúng kiến thường.

  1. - Một là lập cho chơn-thần được gần-gủi các Ðấng Thiêng-Liêng cho đặng xán-lạn.

  2. - Hai là cầu khẩn với Ðức Ðại-Từ-Bi tha thứ tội-tình cho các em và cả chúng-sanh.

  3. - Ba là có tế-lễ thì tâm phải có cảm, cảm rồi mới ứng, ứng là lẽ tự-nhiên.

  4. - Bốn là tâm có cảm thì lòng bác-ái mới mở rộng, mà nhứt là khiếu lương-tri lương-năng của các em cũng nhờ đó mà lần-hồi thành ra mẫn-huệ. Các em nhớ à.

          Còn việc phổ-độ, các em chớ nên vội quá, mà cũng chớ biếng-nhác quá.

           Các em mỗi đứa phải để lòng vào đó thì mới có cảm động đến Ðức Ðại-Từ-Bi và có để lòng lo thì mới thành. Dầu một việc nhỏ-mọn ở thế-gian nầy cũng phải vậy. Huống chi Ðại-Ðạo là việc cứu-vớt cả chúng-sanh đương chìm-đắm trong biển trầm-luân kia.

          Các em rán noi theo lời Thiếp thì có ngày được vinh-diệu. Cái vinh-hoa ấy, ở thế-gian chẳng hề có đặng.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chưởng-Ðạo Nguyệt-Tâm dạy rằng: Luật đã lập thành, thì phải tuân luật, Ðạo mới thành, còn nghịch thì Ðạo diệt.


  Hội-Thánh Ngoại-Giáo, Kiêm-Biên đêm mùng 3 tháng 4 năm Quí-Dậu (26 Mai 1933 12g35)


  Chưởng-Ðạo Nguyệt-Tâm ou Victor Hugo

          Chào chư Ðại-Thiên-Phong, chư Hiền-hữu, chư Hiền-muội.

          Phàm Pháp-Luật lập thành, đều tùy sở-dụng, buộc kẻ chung công hiệp trí tác thành một cơ-sở vĩ-đại, đông tây tuơng-thân tương-ái. Bởi cớ mà Luật-Pháp vẫn nhiều mặt đặc-biệt cùng nhau, tùy theo phương dụng, chẳng thế dùng một mặt Luật-Pháp nào mà thay thế vào một cơ-sở khác hành-vi cho đặng; cần thì mới lập, còn vô-ích thì bỏ. Vậy các Luật-Pháp của Chí-Tôn đã đào-tạo đều hữu-ích cho cơ-quan hành-động cho chánh-giáo của Người, một cái dấu bỏ ra cũng chẳng đặng. Hễ tùng thì Ðạo thành, còn nghịch thì Ðạo diệt. Cả thảy Hội-Thánh chưa ai đặng quyền ra khỏi ngoại luật. Chúng ta vâng theo mới đắc thành quyền-hành Hội-Thánh, thảng có một người nghịch thì làm rối loạn chơn-truyền.

          Kẻ nghịch cùng Thế-Ðạo, thì tội trục ngoại xã-hội hay là diệt tàn cho khỏi lưu hại, còn kẻ nghịch cùng Ðạo-Pháp thì tội trục-ngoại Thánh-Thể Chí-Tôn hay là có ngày quyền thiêng-liêng diệt thác.

          Chúng ta từ đây coi kẻ phạm Pháp-Luật như thù-địch của Ðạo, dùng phương trừ-khử. Bần-Ðạo đã thọ sắc-lịnh Ngọc-Hư lo chuyển-pháp, thì không phương tha-thứ điều phạm bao giờ. Từ đây Hội-Thánh Ngoại-Giáo giữ nghiêm Pháp-Luật.

           Bần-Ðạo xin để lời cầu-khẩn cùng Giáo-Tông và Hộ-Pháp cũng để lòng lo phương thế trừ hại, đừng vì bác-ái từ-bi vị-nể.

          Thăng


  Thánh-giáo của Thất-Nương giải-thích thêm về âm-quang.


  Ngày 9-4 Giáp-Tuất (1934)


  Thất-Nương Diêu-Trì-Cung

          Tiếc thay, em có dặn trước ngày em đến, đặng hội-hiệp đông đủ cùng nhiều chị, nhưng phò-loan trễ-nải, nên em không phương gặp đặng, nhất là về việc Diêu-Trì-Cung bị mượn danh nơi khác mà dối gạt nhơn-sanh. Cái hại ấy vốn chẳng vừa về phần tín-ngưỡng. Chớ chi thất tại tà-quyền, thì có mấy em trừ-khử, nhưng tại nơi đồng-tử thì mấy em không phương giải nạn cho mấy người mê-tín.

          Thưa cùng mấy chị, em xin nhắc-nhở điều nầy: Ngày hội Ngọc-Hư đặng lo phương tiếp pháp của Tây-Phương Cực-Lạc qua, em đã đặng nghe thấy những lời của Ðịa-Tạng-Vương Bồ-Tát than thở rằng: Ngài là Phật, nên khó gần-gũi các hồn Nữ-phái mà khuyến-giáo cơ giải-thoát mê-đồ. Bởi cớ nơi Âm-Quang, nữ hồn còn bị luyện tội nhiều hơn nam-phái bội phần. Em lại nghe người ước rằng: Chớ chi có một Ðấng Nữ-Tiên dám đảm-đương đến phổ-tế mới mong tận-độ chư vong của Phong-Ðô thoát-kiếp. Em mới để dạ lo-lường cả lòng lẫn-ái đến đó; em đã chán thấy nhiều tội tình chẳng trọng hệ, song có hồn chịu sầu-thảm lạ thường. Em đã liệu nhiều phương-thế cho từ đây mấy chơn-hồn có bề dễ tránh khỏi cửa Âm-Quang hãm tội.

          Em nên nói rõ Âm-Quang là gì trước đã, rồi thì mấy chị mới hiểu đặng.

          Âm-Quang là nơi Thần-Linh-Học gọi là nơi Trường-đình của chư hồn giải thể hay nhập thể. Ðại-Từ-Phụ đã định nơi ấy cho Phật gọi là "Tịnh-Tâm-Xá" nghĩa là nơi của chư hồn đến đó đặng tịnh tâm, xét mình coi trong kiếp sanh bao nhiêu phước-tội. Vậy thì nơi ấy là nơi xét mình. Chớ chi cả nhơn-sanh biết xét mình trước khi thoát xác, thì tự nhiên tránh khỏi Âm-Quang. Nói cho cùng nếu trọn kiếp, dầu gây lắm tội-tình, mà phút chót biết ăn-năn tự-hối cầu-khẩn Chí-Tôn độ-rỗi, thì cũng lánh xa khỏi cửa Âm-Quang, lại còn hưởng đặng nhiều ân-huệ của Chí-Tôn, là các chơn-hồn đặng tự-hối hay là đặng giáo-hóa mà hiểu trọn chơn-truyền lập phương tự độ, hay là con cái của các chơn-hồn cầu rỗi.

          Ôi! Tuy vân, hồng-ân của Ðại-Từ-Phụ như thế mà vẫn thấy các chơn-hồn sa-đọa hằng-hà, mỗi ngày xem chẳng ngớt, là tại thiếu kém đức tin và lòng trông cậy nơi Thầy; đó là mấy đạo-hữu tín-đồ bị thất thệ. Em trông thấy bắt đau lòng, phái Nữ lại là phần đông hơn hết.

          Thăng


  Thánh-giáo của Chí-Tôn trả lời: Về việc cơ bút (đồng mê đồng tỉnh). Cứu bịnh cho nhơn-sanh.


  20-7-1934


  Thầy, các con

          ..................................................................

           Hồi trước còn ngu-xuẩn, kẻ phò-cơ không đủ tinh-thần như mấy con, vậy nên mỗi khi cầu-cơ, lấy làm khó-nhọc lắm, mới được một vài lời của người khuất mặt: Như đồng thật mê, thì ra thi hay, song khi rồi đàn, thì thần của nó phải si. Nếu dùng đồng mê, thì Ðạo biết bao giờ phổ-thông đặng.

          (Hỏi về việc nhập xác)

          Chơn-thần của các con gặp tà khí thì khó-chịu, nên Thầy xuống điển nhiều đặng ngăn tà mị, một đôi khi phải nhập xác vì điển xuống nhiều. Cũng một lẽ ấy, mà mỗi lần lập thệ đều có nhập xác.

  Thầy, các con

          Thầy khen đạo-tâm của hai con. Trước Thầy chỉ biểu hai con cứu bịnh cho trong đạo-hữu mà thôi, là vì Thầy có ý để cho hai con liệu mà đối-đãi với nhơn-quần. Lòng nhân của hai con mà Thầy vốn rõ, rất hạp với tánh háo-sanh của Tạo-hóa. Chẳng những phải cứu-trợ kẻ ngoại Ðạo, mà lại cứu kẻ nghịch cùng mình trong cơn nguy nữa.

          Thăng


  Thánh-giáo của Cao-Thượng-Phẩm khuyên: Ðoạn khổ cho người, chớ đừng tạo khổ.


  Ngày 15-7 Giáp-Tuất (1934)


  Cao-Thượng-Phẩm

          ..................................................................

           Hồi em còn ở thế, sức giận của em đến đỗi, nếu em được Thiêng-liêng vị tức-cấp, thì có lẽ cây quạt của em đã đưa họ trụm vào phong-đô không sót một ai. Nhưng chừng bỏ xác phàm, được nhãn huệ-quang rồi, em lại thương đau, thương đớn, dường như sợ cho họ sái đường lạc nẻo, thì phải mất một bạn Thiêng-liêng rất quí-trọng vậy, thành-thử, phải dìu-dắt chìu theo tâm phàm họ cao thấp mà sửa từ bước, độ từ chặn. Mà nếu rủi dìu họ không được, thì phải tận-tụy với trách-nhiệm làm thế nào cho họ đừng sa-đọa phong-đô, để cầu với Tam-Giáo-Tòa, cho tái kiếp mà chuộc căn-quả.

          Thế, anh có vì việc nhỏ nhen vô-vị mà nỡ ngó Ðạo chinh-nghiêng à!

          Trách-nhậm là trách-nhậm, cá-nhân là thứ chi, phải biết nguồn-cội là gốc, thì mới tránh khỏi thường-tình đặng.

          Các Ðấng Thiêng-liêng đã thường nói: "Lợi danh thường tình là nhỏ, danh giá Ðạo là trọng. Ðãi người một bực, bất kể tên gì, chịu thiệt-thòi mà làm phận-sự." Trễ-nãi của bước Ðạo thế này, thì Thầy có khổ tâm khai Ðạo cho chúng ta độ-rỗi sanh-linh đâu. Sự trễ-nãi là sự phàm-tâm của ta, anh cũng cần đoạn khổ cho người. Chớ nên tạo khổ cho ai, đường đời là bến sông mê, thoát mê thoát khổ được, ai lại còn mang đeo thằng phược vào mình mà để cho loạn tâm mệt trí về nơi đó, chẳng uổng kiếp sanh lắm ru?

          Thăng


  Thánh-giáo của Thái-Thượng Ðạo-Tổ bày tỏ chút ít điều mật-yếu.


  Ngày 16 tháng 7 Giáp-Tuất (1934)


  Thái-Thượng Ðạo-Tổ

          Hỉ chư Ðạo-hữu. Cười...

          Có lẽ chư Ðạo-hữu vẫn ngạc nhiên vì Bần-Ðạo đến thình-lình, mà chư Ðạo-hữu không để tâm trước đó chăng?

          (M... Ng... bạch: Quả nhiên như lời của Ngài, vì Thượng-Phẩm có để lời trước rằng Chí-Tôn sẽ giảng dạy).

          Chí-Tôn đã sở-cậy Bần-Ðạo thố-lộ chút ít điều mật-yếu, để dìu bước chư Ðạo-hữu trong buổi loạn-lạc trong nền Ðạo buổi nầy.

          M... Ng... Hiền-hữu có nhớ những lời Bần-Ðạo đã giải-bày lúc trước bằng nhiều cách và lấy danh từ khác nhau mà dìu-dẫn chăng?

          Cơ Trời mầu-nhiệm, đối với đời, mà máy Thiên-cơ đối với Ðạo, lại càng huyền-vi thậm-trọng hơn nữa, có lẽ tâm phàm dầu cao-kiến đến đâu, cũng chưa đạt thấu được. Những vai tuồng của Chí-Tôn sắp-đặt trên sân khấu Ðạo, nếu so-sánh lại cũng chẳng khác chi những bậc nguyên-nhơn lãnh phận-sự dìu đời từ xưa đến nay mà thôi.

          Muốn an tâm tỉnh trí và đè nén lửa lòng, cần phải có một nghị-lực vô-biên, một tâm-trung quảng-đại, thì mới khỏi bực-tức với những trò đã vì mạng-lịnh Thiêng-liêng phô-diễn ở nơi thâm-hiểm nặng-nề nầy. Nên biết rằng, mỗi việc chi đều có hạn định, có căn-nguyên, dầu các bậc tiền-bối cũng vậy. Phải lấy nét đạo-đức mà đoán xét, thì mới hiểu thấu sự mầu-nhiệm vĩ-đại của Chí-Tôn sắp-đặt.

          Xưa Hớn-Bái-Công chưa phải là chánh-đáng một vị Minh-Quân, mà cơ Trời vẫn để cho nghiệp Hớn ba trăm năm quyền-bính. Nào tật đố hiền-tài, hữu thỉ vô chung, nghe lời sàm tấu, giết người lao công hạn mã, nếu chẳng phải chí của Trương-Lương thì không thể nào khỏi xung-tâm oán-trách. Võ-Tắc-Thiên hoang-dâm thái-thậm, Tùy-Dương-Ðế lỗi Ðạo muôn phần, khi Sở Hạng bạo-ngược vô biên, Tần-Thủy-Hoàng hôn-quân cực-điểm, nhưng, than ôi! Máy Thiên-cơ buổi nọ nếu phải chìu-chuộng một ít vị công-thần bị khép vào vòng những kẻ đã chịu sở bức, thì phải thay-đổi, bôi-xóa sự-nghiệp non-sông của những chúa tể ngu-muội ấy chăng? cười...

          Ðời là đời, Ðạo cũng vậy, chi chi cũng có định phân mực-thước. Những kẻ chí-sĩ lãnh trách-nhậm nghiêng vai gánh vác cả non-sông, đều làm phận sự, công nghiệp nhiều ít ấy, tính lời vốn với Tòa Thiêng-liêng, hoặc ghi tên tuổi vào thanh-sử thiên-niên, chớ chẳng phải để kể công-trình với chúa-tể ấy.

          Than ôi! cái nư giận thường làm đổ-nát những công sáng tạo đã qua, không biết bao nhiêu vĩ-đại.

          Hiền-hữu chỉ biết hành-động của người, mà chưa biết đến Thiên-thơ của Ðức Chí-Tôn. Có biết thạnh-suy, mà chưa chịu biết để công-linh đào-tạo thời-thế, đặng dìu-dắt chúng sanh cho kịp buổi.

          Bần-Ðạo hỏi bốn Hiền-hữu có ai đã mang sao đội nguyệt, ăn mật nằm gai, chịu muôn sự khổ-hạnh cõi đời để tạo hạnh-phúc cho nhơn-sanh chưa?

          (T... Ð... bạch......)

          Cười... Ðối với bực hiền xưa, chưa đặng muôn một nếu Chí-Tôn không lập sớm Ðại-Ðạo, chờ đôi ba chục năm nữa, e khi các bậc nguyên-nhơn đang vị hiện-thời, đều phải chịu luân-hồi không biết mấy kiếp.

          Ngày giờ nhặt-thúc, sanh chúng đương bơ-vơ, chẳng biết đuốc huệ soi về phương nào, mảng nói nói cười cười. M... Ng... Hiền-hữu có rõ ngày chung cuộc xây-trở về đâu chăng?

          Chắc hẳn không, nhưng Thiêng-liêng vị, xin Hiền-hữu cũng nhớ để công-tâm trí-não vào chúng-sanh với, Hiền-hữu chịu chăng?

          (M... Ng... bạch...... )

          Cười... trách nhậm là trách nhậm, muốn làm thì dầu bao nhiêu cũng gọi thiếu, dầu ngày nào cũng gọi chẳng sớm, sớm là sớm nơi cái tâm bất định mà thôi. Chí-Tôn đã vì nỗi con-cái của Ngài mà sửa-chỉnh bước đường, thì Hiền-hữu lại há không vì sự yêu đương quí hóa ấy mà sửa đổi tâm trí cho quảng-đại sao?

          Tà-chánh, cười... Bần-Ðạo nói thiệt, cũng chưa dám định-đoạt. Trong cái rủi thường có sự may; trong cái may vẫn khép cầm sự rủi, khó lường được, điều cần là nên làm mà thôi. Nếu luận tà-chánh, thì chưa một ai dám còn mang mắt phàm xưng tụng mình là chánh. Cái tà, vì thiên-thơ xử-dụng, tà vì cơ thử-thách của Tam-Giáo-Tòa; tà vì những quỉ xác ma hồn lẫn-lộn của quỉ-vương để làm cho công phu lỡ-dở. Mỗi cái tà có duyên-cớ ấy, ngày sau đều có sự biến-đổi Thiêng-liêng, hoặc có một kết-quả. Ngày chung qui, chỉ đem về Thầy một chữ tâm và những công-nghiệp đã gây thành cho sanh-chúng. Nền Ðại-Ðạo đã chia ba, theo lời Bần-Ðạo đã nói, M... Ng... Hiền-hữu muốn lập công nơi nào? Tòa-Thánh, Trung-Ương, Hậu-Giang?

          (M... Ng... bạch... nơi Tòa-Thánh)

          Tòa-Thánh là gốc-cội của Ðạo, nếu muốn lập công nơi đó, vì Thầy đã dạy, thì nên làm đi, cách xây-đổi phương-lược tùy cơ ứng-biến, ấy là cơ-nghiệp riêng của mỗi Ðạo-hữu, Bần-Ðạo không dám dạy, nếu chờ thì phải trễ chăng? Hiền-hữu nên xét, Ðời khác, Ðạo khác, những sự lỗi-lầm của mình tạo khổ cho mình mà nguyên-nhơn vẫn cứ huyền-bí, mắt thịt tâm phàm chưa dễ độ đặng, Nên xét cho xa.

          Thăng


  Thánh-giáo của Lý-Thái-Bạch: Chúc mừng Hộ-Pháp đã lắm phen nhọc nhằn khổ-não làm cho Ðạo ra thiệt tướng.


  Hộ-Pháp-Ðường, ngày 18 tháng 10 năm Ất-Hợi (13 Novembre 1935)


  Lý-Thái-Bạch

          Lão chào Hộ-Pháp, chư chức-sắc Hiệp-Thiên, Cửu-Trùng và Hội-Thánh Ngoại-Giáo.

          Ðợi Lão biểu Cao-Thượng-Phẩm nâng loan (buông cơ).

          Lão đến tư đường của Hộ-Pháp nên cho miễn lễ, đứng hết.

          Hộ-Pháp, hèn lâu Lão không đến chuyện vãng cùng nhau đặng, một là vì không cơ-bút, hai là vì Thiên-thơ biến-chuyển, Lão có đến cũng chẳng ích gì. Nay vì lễ Ðạo-Triều, nên đến chúc-mừng chư Hiền-hữu. Lão để lời cám ơn Hộ-Pháp đã chịu lắm phen nhọc-nhằn khổ-não làm cho Ðạo ngày nay đặng ra thiệt tướng. Lão chỉnh thẹn có một điều là Lão chưa giúp hay vào đó. Lão đa tạ, đa tạ.

          (Hộ-Pháp bạch....................................)

          - Cười, Lão chẳng nói rõ, Hiền-hữu cũng thấy hiển-nhiên rằng từ thử, thảng Lão có muốn nên cho Ðạo đi nữa thì cũng không thi thố chi đặng với một Hội-Thánh hữu -hư, vô-thiệt, như vậy có phải? May thay! Thiên-thơ do một mặt chẳng chi dời đổi trở ngăn, nên may ra nữa, từ đây Lão có phương cầm quyền trị thế.

          (Hộ-Pháp bạch: Thiên-thơ đã đổi, đệ-tử xin giao quyền hành của Quyền-Giáo-Tông lại cho Ngài đặng Ngài đủ oai cầm Thiên-thơ vững chặt).

          - Cuời, Lão e cho, một là Lão đã cho, không lẽ lấy lại, hai là hành-pháp thì dễ, hành-hình thì khó, không có nửa quyền trị thế của Lão nơi tay thì Hộ-Pháp có thế nào điều hành Hội-Thánh cho đặng. Ấy vậy cứ để y.

          Nghe thi nầy và kiếm hiểu:

     Bát-nhã từ đây vững lái thuyền,
     Tuông pha khổ-hải độ nhơn-duyên.
     Gay chèo thoát khổ đầy linh-cảm,
     Rạch nước trừ oan đủ diệu-huyền.
     Thổi thẳng cánh buồm thì Lão thủ,
     Nâng an lòng bản cậy Thần-Tiên.
     Phong ba mấy độ đà qua khỏi,
     Ném thử Gián-Ma đóng Cửu-tuyền.

          Thăng

  Trở lại Mục Lục

  Tài liệu này do Ðạo-hữu Huỳnh Trọng đánh máy lại.