Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

NHỨT CHUYỂN ĐẾN NGŨ CHUYỂN

(Châu Minh, 20-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 5-4-1961)

Bài:

       Trong tam thừa phân ra cửu chuyển,

       Đạo vô vi thực hiện bền ḷng,

              Mới là kết quả kỳ công,

Kềm tâm định tánh, rửa ḷng sạch trong.

       Đă dự hội Huyền Đơn ảnh hưởng,

       Th́ rán lo tu chưởng đức công,

              Đủ đầy vững dạ hành xong,

Theo đường Chơn Đạo ân hồng Thầy ban.

       Trong nhứt chuyển hành tàng máy nhiệm,

       Sửa trau ḷng tinh tiến công phu,

              Móng nền vững chắc ngồi tu,

Tham thiền nhập định trăng Thu sáng ḷa.

       Qua nhị chuyển cái ta bản ngă,

       Dứt cho xong vững dạ ngôi thiền,

              Lóng ḷng trong sạch định yên,

Gom thần định trí tham thiền quán thông.

       Trong tam chuyển điển hồng bố hóa,

       Cả thân tâm như đá vững vàng,

              Thất t́nh, lục dục đă an,

Tinh thần xuất hiện hào quang nê huờn.

       Qua tứ chuyển linh sơn tựu đảnh,

       Hội Tam Huê rơ cảnh chơn như,

              Điển lành ban bố ân từ,

Cho trong môn đệ khư khư vững vàng.

       Đến ngũ chuyển rơ tàng máy nhiệm,

       Vững tinh thần thẳng tiến đến nơi,

              Ngôi vị dành sẵn cung Trời,

Xuất thần phát hiện rơ thời Tiên Thiên.

       Trong lục chuyển cơ Thiên dĩ định,

       Trong thất ngoạc liệu tính an toàn,

              Trong ngày sơ nhứt nhập tràng,

Nữ nam ngũ chuyển khá toan thi hành.

       Phải liên tiếp mới thành đạo pháp,

       Đừng gián đoạn chẳng hạp thời cơ,

              Từ từ bước một đến giờ,

Lo toan định tịnh huyền cơ chỉ rành.

       Định Tâm pháp thực hành cho đúng,

       Ứng nội tâm xử dụng hành y,

              Mỗi trong nam nữ rơ th́,

Tâm tâm tương ứng, vo vi ban truyền.

       Rán kềm ḷng cho yên lẳng lặng,

       Trong mỗi thời sốt sắng ngồi tu,

              Mới là tỉnh ngộ chơn như,

Rơ thông Chơn Đạo huệ từ tánh tâm.

       Rồi chuyển ấy, hiểu thầm Chơn Đạo,

       C̣n tam chuyển, pháp giáo rán hành,

              Nếu trong nam nữ môn sanh,

Hành tṛn cửu chuyển đắc thành chơn như.

       Đạt pháp diệu Phụ Từ ban bố,

       Cả thanh tâm tŕnh độ tiến cao,

              Rán mà định tịnh giồi trau.

Chẳng nên vọng niệm lăng xao tinh thần.

       Thân, khẩu, ư ân cần ǵn giữ,

       Nói với làm tư lự cho in,

              Mới là: Thần Khí kết Tinh,

Đủ đầy Tam Bửu vô h́nh ân ban.

 

THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh