Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ĐƯỜNG ĐẠO ĐỨC TRUNG DUNG TRUNG LẬP

(Thanh Liên Đàn, 3-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15-7-1961)

Bài:

       Nay Thượng Tôn phân qua Chơn Đạo,

       Chơn Đạo là pháp giáo bí truyền,

              Trong tâm đă sẵn thiên nhiên.

Tùy theo Thiên ư diệu huyền rơ thông.

       Thân, khẩu, ư, lóng trong gạn đục,

       Giới, định, huệ, chẳng chút ly rời,

              Tứ thời định tịnh chiều mơi,

Không ḷng dục vọng, ảnh đời phù vân.

       T́m lẽ thật tinh thần đạo đức,

       Nơi chơn hồn tích cực công phu,

       Đừng cho che ám mịt mù,

Luôn luôn b́nh tỉnh, thiện từ phát tâm,

       Gươm trí huệ diệt trừ nghiệp chướng,

       Dứt dây oan phước chưỡng tâm điền,

              Ngoài trong lẳng lặng cho yên,

Lưu thanh khử trược, tâm thiền định tu.

       Chư môn đệ công phu sốt sắng,

       Đừng mê muội chẳng đặng quang minh,

              Ngày đêm tinh tấn vẹn ǵn,

Giữ tṛn giới luật, đức tin vững vàng.

       Rán tiến bước lên đàng đạo đức,

       Ngày Long Hoa hưởng phước vô cùng,

              Người tu sẽ được thung dung,

Đại đồng phán đoán, khắp chung nhơn loài.

       Nay Thượng Tôn giảng bày cạn lư,

       Chư môn đồ khắc kỷ tu thân,

              Muốn nên phải phế việc trần,

Lo ḅn âm chất là phần thiêng liêng.

       Thượng Tôn dạy cần chuyên sốt sắng,

       Đàn giờ nay phước đặng ân ban,

              Nữ nam gội tắm điển quang,

Thân tâm mát mẽ trên đàng tu thân.

       Được chấm công ban ân cả thảy,

       Kể từ đây hăng hái thương nhau,

              Trên đường đạo đức một màu,

Chẳng nên xu hướng, dễ nào thành công.

       Đường đạo đức, trung dung, trung lập,

       Chữ “Dĩ Ḥa” thương khắp nhơn loài,

              Thương trong sanh chúng trần ai,

Côn trùng thảo mộc, đây rày cũng thương.

       Chữ Bác Ái lập trường cho vững,

       Đức Từ Bi hưởng ứng chúng sanh,

              Công B́nh tạo hóa dạy rành,

Tu là làm phải, làm lành th́ nên.

 

THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh