Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

KHỬ TRƯỢC LƯU THANH

(Châu Minh, 20-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 5-4-1961)

       Nầy chư môn đồ nam nữ, lư Trời có một, th́ mỗi nhơn sanh ai cũng có điểm linh quang trong tâm, nhưng khác nhau là bởi tại điểm linh quang có thể xác trược thanh nầy che mờ. Bởi vậy mới có phân biệt nhiều tŕnh độ căn cơ, v́ điểm linh chơn tánh ấy luôn luôn sáng rỡ nếu ở trong thể xác của thánh nhân, th́ không khác nào ḥn ngọc ở trong chậu kiến nước trong; c̣n điểm linh quang nào ở trong thể xác phàm phu tục tử, chẳng khác nào ḥn ngọc ở trong chậu đất nước đục, rồi làm sao điểm linh quang ấy sáng rỡ cho được?

       V́ vậy mới phân biệt chỗ thanh, trược. Nhưng cái thanh cũng nơi chỗ trược mà ra.

       Đạo Trời luôn luôn lưu hành và tiến hóa trong mỗi thân tâm con người, chớ không nhứt thiết khư khư số mạng như thế! Phải biến hóa, từ chỗ đục thành trong, từ trược hóa thanh. Như thế là do công tu luyện. Bởi vậy trong hàng phật, tiên, thánh cũng đều ở trong chúng sanh là phàm thân nhục thể nầy mà ra, chớ nào phải tự trên trời rớt xuống mà thành phật, thánh, tiên đâu!!!

       Bởi thế, mỗi nam nữ đều có điểm linh quang sáng suốt, ấy gọi là linh tánh đó; nhưng khi vào trong nhục thể nầy rồi, bị thất t́nh, lục dục, tam độc dấy loạn, muốn ham sắc, tài, vật chất, thuận ch́u theo nhơn dục, mà làm điều tội lỗi, thành ra che lấp điểm linh quang ấy.

       Nầy chư đệ muội đă ngộ đạo Thầy, thực hành theo chơn truyền Tân Pháp ấy là lối tu tắc, phải trọn đức tin, và vâng lời theo Thiêng Liêng, hành đúng theo chơn truyền sẽ được đắc ngộ chẳng sai, nhưng trên đường tu luyện phải bền chí dày công không gián đoạn, chẳng ḷng dục vọng sự kết quả mau, th́ bất thành, bởi Chơn Đạo vô vi rất thậm thâm vi diệu. V́ rằng sự nghiệp vật chất, chư môn đồ c̣n phải dày công khó mới thành tựu được thay, huống hồ phần vô vi tinh thần nầy hạnh hưởng muôn năm bất diệt, mà mới tu luyện dưỡng tánh tồn tâm trong một đôi niên mà muốn thành tựu kết quả, có đặng nào? Phải rán phát triển tinh thần đạo đức theo đường Thiên lư là: kềm chơn tánh, chơn tâm, không giờ phút nào xao xuyến.

       V́ rằng có nuôi, th́ mới lớn, bằng bỏ quên th́ mất vậy, đạo tâm cũng thế rất tinh vi, nếu c̣n chút tham vọng ắt phải bị sa ngă.

       V́ vậy, Thượng Tôn hằng dạy chư môn đồ, phải giữ tâm thanh tịnh hư vô trong tứ thời, luôn luôn đừng bỏ. Giữ được như thế, từ nhứt chuyển, đến cửu chuyển rồi th́ tinh thần đạo đức, chơn tánh, chơn tâm sẽ phát huệ như thế nào là tùy theo sự cố gắng của chư môn đệ. Ưu hay khuyết đó thôi.

       Về Chơn Đạo không phải dạy nhiều.

       Bởi vậy khi xưa Tử Cống hỏi Khổng Tử về Chơn Đạo tâm truyền rằng: Thầy không dạy tôi làm sao tôi biết mà hành? Khổng Tử đáp: Trời có nói chi, nhưng bốn mùa vẫn xoay vần trúng tiết. Ta dạy ngươi một chữ  “Tín” chẳng khác nào chỉ một gốc, th́ nên t́m hiểu những gốc khác, mới phát triển tâm linh được.

       Như thế, về Chơn Đạo không bao giờ chỉ rạch ṛi. Thiêng Liêng chỉ dạy úp mở bằng những danh từ, nhưng chỉ  tóm lại là trong tâm với tánh là âm dương đó vậy.

THÁI THƯỢNG LĂO QUÂN

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh