Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

VÔ VI TRƯỜNG CỬU, LƯ SÂU DIỆU HUYỀN

(Châu Minh, 15-4 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29-5-1961)

Bài:

       Đường chơn đạo thực hành cho đúng,

       Lư vô vi hữu dụng sau này,

              Mới tường Đại Đạo của Thầy,

Hư hư thiệt thiệt, đủ đầy huyền linh,

       Từ chỗ không, kết tinh sự có,

       Có kia mà, rồi có c̣n đâu,

              Hữu h́nh hữu hoại đáo đầu,

Vô vi trường cữu, lư sâu diệu huyền.

       Người tu học Tiên Thiên chánh giáo,

       Phải thực hành đào tạo đức tin,

              Thiêng Liêng ban bố huyền linh,

Những ai tâm chí tận t́nh đạo Cao.

       Người hướng đạo, lo sao tṛn phận,

       Bực thế thiên tinh tấn đường tu,

              Mới là vẹt ngút mây mù,

Mới là sáng tỏ trăng Thu đêm rằm.

       Cơ đạo chuyển huyền thâm bí ẩn,

       Thế sự đời lận đận lao đao,

              Trong cơn sóng gió ba đào,

Chỉ đường đạo Đức khá mau thi hành.

 

LƯ THÁI BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh