Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

DỰ NGÀY ĐẠI HỘI ĐẮC THÀNH TRI CƠ

(Châu Minh, 1-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 17-3-1961)

       Bịnh tinh thần nhờ Thầy cứu chữa,

       Thuốc đạo đức gội rửa tận t́nh;

              Nhờ Thầy cứu tử huờn sinh,

Nhờ nơi đạo đức cứu ḿnh được an.

       Hiểu lư đạo khá toan sốt sắng,

       Hành chơn đạo dặm thẳng bước đường;

              Vô vi thanh tịnh như gương,

Như Lai mới hiện, tâm tường sáng ra.

       Chữ tâm minh mới là kiến tánh,

       Nhờ trau giồi trong cảnh tham thiền;

              Tứ thời định tịnh lặng yên,

Ấy là tâm thọ chơn truyền chẳng sai.

       Chư đệ muội ngày nay rơ lư,

       Lư vô vi chánh kỷ tu thân;

              Muốn nên phải rán ân cần,

Một ḷng bền chí, tinh thần nêu cao.

       Vững lập trường giồi trau chơn lư,

       Giữ giới luật chung thỉ hành tṛn;

              Một ḷng tin tưởng sắt son,

Chẳng nên vọng niệm, bảo tồn chơn nguơn.

       Tinh, Khí, Thần, chơn nhơn đầy đủ,

       Diệt phàm tâm lo tựu đức tin;

              Trau giồi tâm tánh nơi ḿnh,

Trong ngày Đại hội điển linh tiếp vào.

       Hội Huyền Đơn khá mau lo liệu,

       Mỗi thân tâm tiêu biểu điển lành;

              Tiếp tṛn hưởng phước nhàn thanh,

Dự ngày Đại hội đắc thành tri cơ.

       Hành y đúng chớ lơ lảng dạ,

       Kềm tánh tâm đạo cả chẳng lơi;

              Y giờ nhập tịnh mỗi thời,

Kềm tâm bất động mới thời rơ thông.

       Chư đệ muội nhớ ḷng ghi dạ,

       Tâm khẩu tṛn chớ khá động tâm;

              Ǵn y tuyệt thực rơ thầm,

Tiếp tṛn thiên điển ân thâm ban truyền.

 

PHÁP LỰC KIM TIÊN

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh