Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

TỒN TÂM DƯỠNG TÁNH

(Châu Minh, 13-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29-3-1961)

       Với giáo lư của Thánh Sư th́ cũng phân ra “H́nh Nhi Hạ” và “H́nh Nhi Thượng” để dạy con người từ thấp lần đến chỗ cao, th́ sự hữu h́nh vật chất, đến sự vô h́nh là tinh thần. Bởi vậy chư môn đồ ngày nay mới nhận thấy trong Tam giáo đồng nhứt lư, tại danh từ khác nhau, làm cho nhơn sanh phải bận tâm rộn trí, không nhận định được, chớ đâu có phải nhiều chơn truyền. Như Phật th́ dạy Minh Tâm Kiến Tánh, Tam Qui Ngũ Giới; Tiên th́ dạy Tu Tâm Luyện Tánh, Tam Bửu Ngũ Hành; c̣n Thánh Sư th́ dạy Tồn Tâm Dưỡng Tánh, lấy Tam Cang Ngũ Thường làm căn bản. Tam Cang cũng tượng trưng là Tinh, Khí, Thần, như Quân Thần Cang là vị vua trong nước cũng như là Thần ở trong thể xác của con người; Phụ Tử Cang là Khí, cũng như chư hầu bá một nước lớn; Phu Thê Cang là Tinh, như con dân. Nếu vua minh th́ chư hầu bá phục tùng, con dân mới được an cư lạc nghiệp, th́ từ trên đến dưới, từ dưới lên trên, có sự tương tế lẫn nhau. Nên về Chơn đạo, th́ cần phải bảo Tinh cho đầy đủ, mới dưỡng Khí hoàn toàn, th́ Thần kia mới tồn tại được. Cũng như vua nhờ dân, dân nhờ vua, đó là luật tương tế, lư sự đời đạo đi đôi, người tu học khá t́m hiểu.

       Thánh Sư rất mừng cho chư môn đồ nam nữ thời hạ nguơn được hạnh ngộ đạo Thầy. Lại buổi cuối cùng được dự Đại hội Huyền Đơn, ấy là đại hồng phước, rán tuân y Thánh Lịnh hành tṛn bổn phận người tu Chơn đạo, trong tứ thời chớ xao xuyến cơi ḷng, để tâm yên tịnh, tiếp tṛn điển Tiên Thiên, sẽ hạnh hưởng thân tâm vô cùng.

Bài:

       Lăo Thánh Sư mừng chư môn đệ,

       Nữ cùng nam hiệp tế nơi đây,

              Huyền Đơn Đại hội xum vầy,

Trong tam nhựt khá đủ đầy Chơn Nguơn.

       Tinh, Khí, Thần hiệp huờn nhau lại,

       Giữ thân tâm chớ cải lịnh truyền,

              Cấm khẩu, tuyệt thực, lặng yên,

Trong ngoài định tịnh, tham thiền chớ sai.

       Khá liên tiếp đêm ngày tịnh tọa,

       Chớ vọng ḷng, lăng dạ chẳng nên;

              Vô Vi Chơn Đạo phải bền,

Trọn ḷng tin tưởng Ơn Trên chỉ truyền.

       Sẽ tiếp được điển Thiên ban bố,

       Trong hội nầy đắc ngộ huyền linh,

              Nhờ tâm yên tịnh thanh b́nh,

Nhập vào khối Đại Quang Minh của Trời,

       Sẽ hiểu rơ kỳ thời mạt kiếp,

       Sẽ tṛn câu được tiếp điển lành;

              Nhờ nơi trọn định tịnh thanh,

Cơi ḷng trong sạch đắc thành Huyền Đơn.

       Nay Thánh Sư nguồn cơn dạy rơ,

       Nữ cùng nam gắn bó hội nầy;

              Cho tâm kết quả đủ đầy,

Cho thân kết tựu đêm ngày chớ sai,

       Tinh, Khí, Thần giồi mài trong sạch,

       Luyện Huyền Đơn, khí phát anh linh

              Kỳ nầy kết quả vô h́nh,

Nhờ  trên ban điển hư linh tại trần.

 

VĂN TUYÊN KHỔNG THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh