Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

TU TÂM LUYỆN TÁNH

(Châu Minh, 13-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29-3-1961)

       Đại hội Huyền Đơn nầy do Thượng Tôn chủ hội nên hằng bố điển nơi đây cho chư môn đồ nam nữ khá để tâm thanh tịnh mà tiếp ứng ảnh hưởng đến thân tâm được trọn lành trọn tốt, hầu tiến đến Đại hội Long Hoa.

       Về chơn truyền của Thượng Tôn khi xưa đă truyền lại, phần công truyền th́ có Đức kinh, phần mật truyền th́  có Đạo kinh, cũng lấy Tam Bửu Ngũ Hành làm căn bản, lấy sự thanh tịnh vô vi để tu tâm luyện tánh, th́ Giáo Chủ nào cũng thế, trước chỉ dạy giới luật, để khép ḿnh diệt tận phàm tâm, trừ xong nhơn dục, công quả đủ đầy rồi, mới tiến lần vào Đại Đạo, thấu rơ Vô Vi.

       Hôm nay chư môn đồ hữu phước, trên mấy ngàn năm mới có khai Hội Huyền Đơn một kỳ, chư môn đồ tiền căn có tu, nên nay hội ngộ đă rơ chơn truyền. Vậy khá kềm tâm định tánh, lóng ḷng trong sạch, càng định tịnh, càng rơ rệt. Nguơn Tinh, Nguơn Khí, Nguơn Thần đầy đủ, ấy là kết quả trên đường tu học.

       Vậy kỳ Đại hội nầy là hoàn toàn vô vi, cấm khẩu, tuyệt thực; cấm khẩu th́ đầy đủ Nguơn Khí, tuyệt thực để cho cơi ḷng trong sạch mát mẻ. Vậy khá trọn đức tin, tiếp trọn điển Tiên Thiên vào ḿnh, cho thân tâm được yên lành mát mẻ.

Bài:

       Hội Huyền Đơn ban truyền khai mở,

       Phần Chơn Đạo tế độ nguyên căn,

              Rơ tường chơn pháp nắm phăng,

Để tâm thanh tịnh Đạo hằng sáng ra,

       Lấy Tam Thanh dung ḥa lại một,

       Tinh, Khí, Thần, trụ cốt con người,

              Muốn nên phải giữ tứ thời,

Kềm tâm định tánh, chớ lơi lăng ḷng,

       Chẳng xao xuyến mới mong kết quả,

       Phải tịnh thanh, Đạo cả hiện ra,

              Trong người có đủ báu mà,

Khá toan phát triển mới là thành công.

       Hội Huyền Đơn phước hồng ban bố,

       Cho nữ nam hội ngộ nơi đây,

              Thọ ân phước huệ của Thầy,

Thân tâm mát mẻ đến ngày Long Hoa.

       Vậy nam nữ rán mà định tịnh,

       Để tâm yên cho tỉnh cơi ḷng,

              Mới là cửu khiếu khai thông,

Mới là cảm ứng điển hồng trời ban.

 

THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh