Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

MINH TÂM KIẾN TÁNH

(Châu Minh, 13-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29-3-1961)

       Như Lai rất mừng cho thiện nam tín nữ hạnh ngộ Đại Đạo Tam Kỳ, chư thiện tín đây hầu hết tất cả là đệ tử của Như Lai xưa kia chưa đắc quả, nên nay gặp đạo Trời mà tiến hóa thêm cho đủ đầy đạo đức.

       Như Lai nhắc lại chơn truyền của Như Lai truyền lại tạng Luật là h́nh thức của tôn giáo, tạng Kinh là chỉ rơ sự siêu h́nh, ấy là tâm truyền hoàn toàn về tinh thần đạo học. Bởi vậy hôm nay, Thầy đă qui Tam Giáo lại một nhà, chỉ nẻo tắt cho nhơn sanh tu luyện kỳ đạo chuyển mạt pháp nầy.

       Vậy đến thời kỳ Chơn đạo Vô vi, tức nhiên là chư thiện tín đă trải qua thi hành giới luật được hoàn toàn rồi, th́ tinh thần được lành mạnh, khá tiến sâu vào Vô vi Chơn đạo, là chỗ tịch diệt hư không. Chư thiện tín nên biết rằng: Như Lai đây cũng ở trong chúng sanh mà thành Phật, chớ nào phải Phật sanh Phật đâu? Th́ tất tả nhơn sanh, ai cũng có đủ năng lực Tinh, Khí, Thần trong ḿnh rán mà bồi bổ đầy đủ, để trau giồi cho đến chỗ minh tâm kiến tánh.

       Bởi vậy kỳ Đại hội Huyền Đơn nầy, Như Lai hằng phóng điển lành khắp nơi, cho những ai để trọn tâm thanh, sẽ tiếp trọn điển lành; chư thiện tín phải hiểu chữ “Tâm Không” chớ chẳng phải là không tâm. TÂM KHÔNG là lư trung đạo, không chênh, không lệch, không vui, không buồn, không xao động chất chứa điều chi tất cả v́ tâm người với tâm của Đại Vũ Trụ cũng đồng nhứt lư.

       Vậy khá để TÂM KHÔNG sẽ cảm ứng được sự mầu nhiệm vô vi.

Trường thiên:

          Như Lai chỉ dạy đôi lời,

Thiện nam tín nữ đạo Trời rán tu.

          Trên đường công quả công phu,

Vô vi Chơn đạo Phụ Từ đă ban.

          Gom thần cho đủ mới an,

Tâm kia yên tịnh rơ ràng hư vô.

          Tam qui đă giảng bày phô,

Quy theo Phật Pháp Tăng đồ tṛn xong.

          Tinh, Khí, Thần tựu hiệp đồng,

Ấy là kết quả Đạo trong thân ḿnh.

          Minh tâm kiến tánh hiển linh,

Nhờ nơi thanh tịnh trau ḿnh ngày đêm.

          Tứ thời bền bỉ cần siêng,

Mới là kết quả tham thiền thành công.

          Như Lai ban bố điển hồng.

Trong kỳ Đại hội Huyền Đơn đủ đầy.

          Khá toàn vâng thửa lịnh Thầy,

Hành tṛn phận sự đến ngày công phu.

 

PHẬT TỔ NHƯ LAI

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh